• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια συσκευών ασφαλείας ανελκυστήρων» (27/3/2013 - 2/4/2013)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια συσκευών ασφαλείας ανελκυστήρων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΕΡΓΟ:Προμήθεια συσκευών ασφαλείας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚ & ΘΡΑΚΗΣ                                 ανελκυστήρων

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

 

 

Αριθ.Πρωτ.18.161                                        

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

«Προμήθεια συσκευών ασφαλείας ανελκυστήρων»

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια συσκευών ασφαλείας ανελκυστήρων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή δαπάνης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΏΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ .

Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται σε 5.412,00€ με Φ.Π.Α. με εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου  Αλεξανδρούπολης για το έτος 2013.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ(11389/1993) και του Ν. 2286/85 και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης(2/2013).

 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Δεκτοί στην πρόσκληση γίνονται  oι έχοντες  άδεια  συντηρητή  ανελκυστήρων και άδεια συνεργείου  συντήρησης ανελκυστήρων από τον οικείο φορέα .

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την ημέρα Τρίτη  02/04/2013 και ώρα 11:00( έναρξη αποσφράγισης των προσφορών ) προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού  τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 

α)Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης  της προμήθει-ας .

β)Οικονομική προσφορά  (σε κλειστό φάκελλο)

 

Αλεξανδρούπολη 27-03-2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

EYAΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  02/2013

ΕΡΓΟ: ¨ Προμήθεια συσκευών ασφαλείας ανελκυστήρων¨

                                                     ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                          

1.        Συσκευή αρπάγης διπλής ενέργειας-φοράς

Θα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα και θα περιλαμβάνει όλα τα μικροϋλικά και τις απαραίτητες ασφαλιστικές διατάξεις για τη σύνδεσή της με τον ηλεκτροκίνητο ανελκυστήρα.

Θα έχει τη δυνατότητα να σταματάει και να διατηρεί ακινητοποιημένο στους οδηγούς το θάλαμο του ανελκυστήρα με το ονομαστικό του φορτίο.

Η συσκευή θα μπορεί να ενεργοποιείται είτε κατά την κάθοδο είτε κατά την άνοδο του θαλάμου, όταν η ταχύτητα του θαλάμου υπερβεί το 15% της ονομαστικής του ταχύτητας.

2.        Συσκευή ρυθμιστή ταχύτητας (περιοριστήρας)

   Θα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα και θα περιλαμβάνει όλα τα μικροϋλικά και τις απαραίτητες ασφαλιστικές διατάξεις για τη σύνδεσή της με τον ηλεκτροκίνητο ανελκυστήρα.

Θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να ελέγχει την ταχύτητα του ανελκυστήρα. Όταν αυτή υπερβεί για οποιοδήποτε λόγο το καθορισμένο όριο, τότε θα επεμβαίνει διακόπτοντας την τροφοδοσία του κινητήρα μέσω ενός διακόπτη και ενεργοποιώντας ταυτόχρονα τη συσκευή αρπάγης.

Η συσκευή θα συνδέεται με το θάλαμο και τη συσκευή αρπάγης με συρματόσχοινο ελάχιστης διαμέτρου 6 χιλ.

* Και οι δύο συσκευές θα είναι πιστοποιημένες για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (θα φέρουν τη σήμανση CE) και θα είναι κατασκευασμένες  σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ  ΕΝ 81.80.

             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                              

         Αλεξ/πολη  28-02-2013                                       Αλεξ/πολη   28-02-2013                                  Αλεξ/πολη   28-02-2013                                       

   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                           Η ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ                                      

         ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ                              ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ                                Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

              ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ                                                    ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

ΜΙΚΕΔΗ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                   ΝΤΕΦΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                        ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β΄β               ΗΛΕΚ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ TE                 ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  02/2013

ΕΡΓΟ: ¨ Προμήθεια συσκευών ασφαλείας ανελκυστήρων¨

 

                                                τεχνικη   περιγραΦη

            Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει  προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών ασφαλείας για τους δύο ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες του παλιού Δημαρχείου. Η εγκατάσταση των συσκευών ασφαλείας είναι υποχρεωτική για τις ανάγκες έκδοσης του ετήσιου πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου εγκατάστασης των ανελκυστήρων, σύμφωνα με την παρ.4 - Άρθρ. 15 της Υπ. Απόφ. οικ. Φ.Α./9.2/Οικ.28425/2008.

Συγκεκριμένα θα προμηθευτούν δύο συσκευές αρπάγης διπλής ενέργειας-φοράς (ανόδου-καθόδου) και δύο συσκευές ρυθμιστή ταχύτητας (περιοριστήρας).

Η εγκατάσταση των συσκευών  αποσκοπεί στην προστασία κατά της υπερτάχυνσης του θαλάμου ανελκυστήρα στην άνοδο και στην κάθοδο.

   Η τοποθέτησή τους θα γίνει από τον ανάδοχο.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των  5.412,00 € με τον Φ.Π.Α. και υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στον Κ.Α. 30.7135.006  του προϋπολογισμού του Δήμου.

                                                                                      Αλεξ/πολη 28 / 02 / 2013

                                                                                       

                                                                                   Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

                                                                                              ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                                                                                       ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 02/2013

ΕΡΓΟ: ¨ Προμήθεια συσκευών ασφαλείας ανελκυστήρων¨

                                                                                  

                                                                                     

                                                                                       

                                                                                       

 

                                 ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

ΑΡΘΡΟ  1:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Η συγγραφή αυτή ισχύει για την εκτέλεση των παντός Δημοτικών ή Κοινοτικών Προμηθειών, των οποίων η δαπάνη βαρύνει τη διαχείριση των Ο.Τ.Α.

 

ΑΡΘΡΟ  2:  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΠΟΥ  ΙΣΧΥΟΥΝ

Οι Δημοτικές και Κοινοτικές εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπουργική απόφαση υπ΄ αριθμ.11389/93)

 

ΑΡΘΡΟ  3:  ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών προμηθειών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούμενης προμήθειας τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημοσίων Έργων και Εμπορίου, που αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τις προδιαγραφές.

 

ΑΡΘΡΟ 4:  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :

α. η διακήρυξη

β. η τεχνική περιγραφή

γ. η γενική συγγραφή υποχρεώσεων

δ. η προσφορά

ε. ο προϋπολογισμός (ενδεικτικός) της μελέτης

στ. η σύμβαση

 

ΑΡΘΡΟ 5:  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε δύο  (_2_) μήνες.

 

ΑΡΘΡΟ 6:  ΦΟΡΟΙ    ΤΕΛΗ    ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 7:  ΧΡΟΝΟΣ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο χρόνος εγγύησης για την καλή ποιότητα της προμήθειας ορίζεται σε δώδεκα (_12_) μήνες από την ημερομηνία θέσεως σε λειτουργία των δύο ρυθμιστών κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη ή αδικαιολόγητη φθορά της προμήθειας, εκτός αν αυτή προέρχεται από ανωτέρα βία ή κακή χρήση, οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

 

ΑΡΘΡΟ 8:  ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται με την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Ο.Τ.Α. ύστερα από την σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής του Δήμου ή της Κοινότητας, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

 

 

 

       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                           ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                     Αλεξ/πολη   28-02-2013                        

     Αλεξ/πολη  28-02-2013                                Αλεξ/πολη   28-02-2013                                    

 

   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                           Η ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ                                       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

         ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ                              ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

              ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ                                                    ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

 

ΜΙΚΕΔΗ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                   ΝΤΕΦΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                        ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β΄β               ΗΛΕΚ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ TE                 ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΕΡΓΟ : Προμήθεια συσκευών ασφαλείας ανελκυστήρων

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛ.: 02 / 2013

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Συσκευή αρπάγης διπλής ενέργειας-φοράς, με τα μικροϋλικά και τις ασφαλιστικές διατάξεις της

τεμ.

2,00

1400,00

2800,00

2

Συσκευή ρυθμιστή ταχύτητας, με τα μικροϋλικά και τις ασφαλιστικές διατάξεις της

τεμ.

2,00

800,00

1600,00

 

                                ΣΥΝΟΛΟ :

4400,00

 

                               ΦΠΑ 23% :

1012,00

 

                        ΓEN. ΣΥΝΟΛΟ :

5.412,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                       ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

         Αλεξ/πολη  28  / 02 / 2013

 Αλεξ/πολη  28  / 02 / 2013

    Αλεξ/πολη   28 / 02 / 2013

                                        -Η-

         -Η-

                             -Ο-

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

        ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

                       ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

 ΤΜΗΜΑΤΟΣ

    

                    ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                           

               ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ

ΜΙΚΕΔΗ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

       ΝΤΕΦΙΔΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β΄β

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ