• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 (23/4/2013 - 30/4/2013)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 Αρ. Μελέτης: 23 /2013

       Έργο:«Προμήθεια χλωροτάπητα και υλικών για διαμόρφωση εξωτερικών χώρων  για την παιδική εξοχή Μάκρης έτους 2013»

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

    Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την:«Προμήθεια χλωροτάπητα και υλικών για διαμόρφωση εξωτερικών χώρων για την παιδική εξοχή Μάκρης έτους 2013».   

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 11.092,16€ με εξασφαλισμένη πίστωση του  προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξανδρούπολης  για το 2013.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/8-03-1993  απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.(ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα  μελέτη.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

     Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν  πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο  το αργότερο μέχρι ημέρα Τρίτη  30/04/2013 και  ώρα  10.00 π.μ.  (έναρξης αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής:

      α)Προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού  έως ώρα 10.00 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών).

     β)Ταχυδρομικά στην διεύθυνση (Δήμος Αλεξ/πολης-Λ.Δημοκρατίας 306- 681 00 Αλεξ/πολη) μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα δηλαδή την Δευτέρα 29/04/2013.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

   α) Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

   β) Οικονομική προσφορά

   γ) Πιστοποιητικό Εμπορικού ή Βιοτεχνικού ή Επαγγελματικού Επιμελητηρίου

 

 

                                                                                              Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                              

                                                                         ΛΑΜΠΑΚΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                           

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

 ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 Αρ. Μελέτης: 23 / 2013

     

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 23 / 2013        

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

       

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

1.    Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές

2.    Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

3.    Συγγραφή υποχρεώσεων

            

   

 

          

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                            

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

 ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 Αρ. Μελέτης: 23 / 2013

 

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 23 / 2013        

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                           

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

 ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 Αρ. Μελέτης: 23 / 2013

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 23 /  2013        

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια  χλωροτάπητα και υλικών για διαμόρφωση εξωτερικών χώρων για την Δημοτική Κατασκήνωση έτους 2013 στη Μάκρη.  Θα πραγματοποιηθούν  εργασίες για να εγκατασταθεί φυσικός  χλωροτάπητας  στο γήπεδο που θα κατασκευαστεί (διαστάσεων 5Χ5) με υπόγειο πότισμα και θα διαμορφωθεί ο περιβάλλον χώρος της κατασκήνωσης με λουλούδια και δέντρα .

Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια , προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό των 11.092,16 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Η παρούσα αναφερόμενη δαπάνη θα καταλογισθεί σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α
15.6482.006 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

 

                                                                                              Αλεξανδρούπολη 23/04/2013

                                                                                         Ο συντάξας

                                                                                    

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                          Τσακιρούδη  Τριάδα

       

            Αλεξανδρούπολη 23/04/2013

             Διευθυντής Οικονομικών

            

 

                Κατσιάνης  Αθανάσιος

 

 

                                                                                        

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                           

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

 ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 Αρ. Μελέτης: 23 / 2013

 

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 23 / 2013       

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                           

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

 ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 Αρ. Μελέτης: 23 / 2013

 

Αριθμός  Μελέτης : 23 / 2013        

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

                                                        ΜΟΝΑΔΑ    ΠΟΣΟ          ΤΙΜΗ                ΣΥΝΟΛΟ                                 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

     

1. ΕΤΟΙΜΟΣ ΧΛΩΡΟΤΑΠΗΤΑΣ           τ.μ.       600             10,00              6.000,00€(+13%ΦΠΑ)

2. ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ     kg           150               1,80                270,00€ (+13%ΦΠΑ)    ΜΑΡΚΑ : GAZON

3. ΧΩΜΑ (ΜΙΛΗ)                                   m3           60              18,00             1.080,00€(+23%ΦΠΑ)           ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΟ

4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΘΑΜΝΩΔΗ             ΤΕΜ         24               7,00                168,00€ (+13%ΦΠΑ)         ΓΛΑΣΤΡΑ 3L

5. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΝΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΜ         40                5,00               200,00€  (+13%ΦΠΑ)        ΓΛΑΣΤΡΑ 3L

6. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΝΑΝΟ ΡΟΖ             ΤΕΜ         40                5,00               200,00€ (+13%ΦΠΑ)         ΓΛΑΣΤΡΑ 3L

7. ΠΥΞΑΡΙ                                                   ΤΕΜ         50               5,00               250,00€ (+13%ΦΠΑ)         ΓΛΑΣΤΡΑ 2L

8. ΛΙΓΟΥΣΤΡΙΝΙ ΚΙΤΡΙΝΟ                        ΤΕΜ        50               5,00               250,00€ (+13%ΦΠΑ)         ΓΛΑΣΤΡΑ 3L

9. ΛΕΒΑΝΤΑ                                               ΤΕΜ          10               3,50                 35,00€ (+13%ΦΠΑ)         ΓΛΑΣΤΡΑ 2L

10. ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ ΕΡΠΩΝ                  ΤΕΜ          10               3,50                 35,00€ (+13%ΦΠΑ)         ΓΛΑΣΤΡΑ 2L

11. ΘΥΜΑΡΙ ΕΡΠΩΝ                                  ΤΕΜ          10               3,50                 35,00€ (+13%ΦΠΑ)         ΓΛΑΣΤΡΑ 2L

12. ΡΗΓΑΝΗ                                                ΤΕΜ            5               3,50                 17,50€ (+13%ΦΠΑ)         ΓΛΑΣΤΡΑ 2L

13. ΜΕΝΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗ                                ΤΕΜ            5               3,50                17,50€  (+13%ΦΠΑ)         ΓΛΑΣΤΡΑ 2L

14. ΜΕΝΤΑ ΔΙΧΡΩΜΗ                               ΤΕΜ            5               3,50                17,50€ (+13%ΦΠΑ)          ΓΛΑΣΤΡΑ 2L

15. ΠΕΤΟΥΝΙΑ                                   ΤΕΜ         200       0,50              100,00€ (+13%ΦΠΑ)

16. ΚΕΔΡΟΣ DEODARA                             ΤΕΜ             2          100,00              200,00€ (+13%ΦΠΑ)         ΥΨΟΣ 3,50m

17. ΛΙΓΟΥΣΤΡΙΝΙ ΚΙΤΡΙΝΟ                       ΤΕΜ            5            40,00              200,00€ (+13%ΦΠΑ)           ΓΛΑΣΤΡΑ 25L

18. ΒΙΒΟΥΡΝΟ TINO                                  ΤΕΜ            5            40,00              200,00€ (+13%ΦΠΑ)           ΓΛΑΣΤΡΑ 25L

19. ΔΑΦΝΟΚΕΡΑΣΟΣ                                 ΤΕΜ            5            50,00              250,00€ (+13%ΦΠΑ)           ΓΛΑΣΤΡΑ 25L

20. ΠΛΑΤΑΝΙ                                               ΤΕΜ             2          120,00              240,00€ (+13%ΦΠΑ)           ΓΛΑΣΤΡΑ 50L ΥΨΟΣ  4,00m

ΠΑΧΟΣ ΚΟΡΜΟΥ 20-22cm

21. ΠΛΑΤΑΝΟΜΟΥΡΙΑ                              ΤΕΜ           3            45,00               135,00€ (+13%ΦΠΑ)           ΓΛΑΣΤΡΑ 20L

ΕΜΒΟΛΙO 2m

22. ΛΥΡΙΟΔΕΝΤΡΑ                                     ΤΕΜ          3            80,00             240,00(+13%ΦΠΑ  ΥΨΟΣ 4m

24. ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ                     ΤΕΜ         1           640,00                 640,00€ (+23%ΦΠΑ)      

 

 ΣΥΝΟΛΟ                                                                              9720,5                                                    

 ΦΠΑ 13%                                                                          1123,26                                                      

 ΦΠΑ  23%                                                                              248,4                                                     

Γενικό σύνολο                                                            11092,16

                                                                                               Αλεξανδρούπολη 23/04/2013

                                                                                         Ο συντάξας

                                                           

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                  Τσακιρούδη       Τριάδα

     Αλεξανδρούπολη 23/04/2013

             Διευθυντής Οικονομικών   

  

             Κατσιάνης  Αθανάσιος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                           

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

 ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 Αρ. Μελέτης: 23 / 2013

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 23 / 2013        

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                           

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

 ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 Αρ. Μελέτης: 23 / 2013

 

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 23 / 2013        

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

Άρθρο  1:  Αντικείμενο  συγγραφής 

 

                   Συγγραφή γενικώς στην εκτέλεση των παντός είδους Δημοτικών και Κοινοτικών προμηθειών που η δαπάνη κατασκευής των  , βαρύνει  την διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής  Αυτοδιοίκησης

 

 

 

Άρθρο  2 : Διατάξεις που ισχύουν

                                 Οι δημοτικές και Κοινοτικές προμήθειες εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και του Δημοτικού και Κοινοτικού  Κώδικα

 

 

Άρθρο  3 : Εγκύκλιοι Προδιαγραφές

 

                Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών προμηθειών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του εκτελούμενου έργου τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών και Δημοσίων  Έργων που αναφέρονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή τις σχετικές προδιαγραφές

 

 

Άρθρο  4  : Συμβατικά στοιχεία

 

  Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι  :

           Προϋπολογισμούς (ενδεικτικός) μελέτης

           Συγγραφή υποχρεώσεων

           Τεχνική περιγραφή –μελέτη

           Η σύμβαση

 

 

Άρθρο  5 :  Χρόνος εκτέλεσης 

 

               Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε ένα (1) ημερολογιακό μήνα από την υπογραφή της σύμβασης

               Μετά την παρέλευση της ανωτέρας προθεσμίας ή της παρατάσεως , που θα εγκριθεί νόμιμα ο ανάδοχος υπόκειται σε ποινική ρήτρα 2 τοις χιλίοις για κάθε μέρα καθυστερήσεως .

               Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον λογαριασμό πληρωμής .Για κάθε (1) ημέρα υπερημερίας και για (20) ημέρες μετά την πάροδο τους ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου οπότε ολόκληρο ποσό της εγγυήσεως θα καταπέσει υπέρ του Δήμου σαν ποινική ρήτρα .

               Ανεξάρτητα όμως αν κινηθεί ή όχι η διαδικασία της εκπτώσεως του Ανάδοχου ή αυτός κηρυχθεί έκπτωτος θα καταπίπτει απαραίτητα σε βάρος του και στο σύνολο της , η συνομολογούμενη ποινική ρήτρα (2 τοις χιλίοις επί του συμβατικού ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης )Λόγω καθυστέρησης παραδόσεως

Άρθρο 6  : Χρόνος εγγύησης ποιότητας   

 

                 Ο χρόνος εγγυήσεως για την καλή ποιότητα του έργου ορίζεται σε (12) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή

                  Κατά την διάρκεια του χρόνου τούτου ο ανάδοχος υποχρεούνται στη συντήρηση     του έργου και ευθύνεται για κάθε ατέλεια , ζημιά η φθορά εάν προέρχεται από  ανώτερα βία .

 

 

Άρθρο 7   : Ανωτέρα βία

 

             Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και αν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση .Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού ,πόλεμος ,ατύχημα ,αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποίηση αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί της συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας

             Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα .

 

 

Άρθρο  8   : Αναθεώρηση τιμών 

           

              Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία ,αλλά  παραμένουν σταθερές  και αμετάβλητες.

 

 

Άρθρο   9 : Τελικός (εξοφλητικός λογαριασμός )

                Ο τελικός εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται βάσει των πρωτόκολλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή Δήμου και Κοινότητας.

 

 

 

Άρθρο 10 : Φόροι ,Τέλη και Κρατήσεις

 

                Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε όλους ανεξαιρέτως τους  νόμιμους φόρους ,τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι υποχρεούνται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό η αργίες και τυχόν επιδόματος αδείας.

                   Εάν μετά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι , τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι , το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους   λογαριασμούς του αναδόχου .

 

 

Άρθρο 11  : Επίλυση διαφορών

 

                   Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης , επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .

 

 

 

 

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                               Ο συντάξας

           Αλεξανδρούπολη  23/04/2013                                       Αλεξανδρούπολη 23/04/2013

 

                                                                                                     Τσακιρούδη  Τριάδα

 

        Διευθυντής Οικονομικών

         

 

            Κατσιάνης Αθανάσιος