• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 (23/4/2013 - 30/4/2013)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 Αρ. Μελέτης: 24 /2013

       Έργο:«Προμήθεια χαρτικών και υλικών καθαριότητας για την παιδική εξοχή Μάκρης έτους 2013»

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

    Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την:«Προμήθεια χαρτικών και υλικών καθαριότητας για την παιδική εξοχή Μάκρης έτους 2013».   

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 6.649,01€ με εξασφαλισμένη πίστωση του  προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξανδρούπολης  για το 2013.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/8-03-1993  απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.(ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα  μελέτη.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

     Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν  πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο  το αργότερο μέχρι ημέρα Τρίτη  30/04/2013 και  ώρα  10.00 π.μ.  (έναρξης αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής:

      α)Προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού  έως ώρα 10.00 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών).

     β)Ταχυδρομικά στην διεύθυνση (Δήμος Αλεξ/πολης-Λ.Δημοκρατίας 306- 681 00 Αλεξ/πολη) μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα δηλαδή την Δευτέρα 29/04/2013.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

   α) Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

   β) Οικονομική προσφορά

   γ) Πιστοποιητικό Εμπορικού ή Βιοτεχνικού ή Επαγγελματικού Επιμελητηρίου

 

 

                                                                                              Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                              

                                                                         ΛΑΜΠΑΚΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                            

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

 ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 Αρ. Μελέτης: 24 / 2013

     

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 24 / 2013        

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

1.    Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές

2.    Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

3.    Συγγραφή υποχρεώσεων

            

   

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                            

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

 ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 Αρ. Μελέτης: 24 / 2013

 

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 24 / 2013        

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                            

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

 ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 Αρ. Μελέτης: 24 / 2013

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 24 / 2013        

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια χαρτικών και υλικών καθαριότητας για τη Δημοτική Κατασκήνωση έτους 2013 στη Μάκρη και τυχόν ειδών που δεν έχουν αρχικά προβλεφθεί, συγκεκριμένα θα αγοραστούν απορρυπαντικά για τον καθαρισμό των χώρων της κατασκήνωσης, με σκοπό την καλή απολύμανση και την αποφυγή μετάδοσης μικροβίων και ασθενειών. Η παραγγελία  θα γίνει  στην αρχή της κατασκηνωτικής περιόδου γιατί πρέπει να καθαριστεί ο χώρος που θα φιλοξενούνταν τα παιδία   

 Κατά την φετινή κατασκηνωτική περίοδο θα προμηθευτούμε μεγαλύτερο αριθμό απορρυπαντικών λόγω του αυξημένου αριθμού κατασκηνωτών και την φιλοξενία των ΑΜΕΑ. Η παρουσία των ΑΜΕΑ απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή και καλύτερη απολύμανση του χώρου. θα  αγοραστούν  υγρό καθαρισμού, υγρό δαπέδων και γενικού καθαρισμού , υγρό καθαρισμού , υγρό μαλακτικό ρούχων  τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό των σεντονιών και των κουβερτών , υγρό για καθαρισμό τζαμιών και παχύρευστο αλκαλικό υγρό για τον καθαρισμό των λιπαρών ουσιών .. 

 Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια , προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό των 6.649,01 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Η παρούσα αναφερόμενη δαπάνη θα καταλογισθεί σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α
15.6482.005  του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

                                                          

 

                                                                       Η συντάξασα                                                                                   

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                               Αλεξανδρούπολη 23/04/2013

           Αλεξανδρούπολη 23 /04/ 2013

 

 

                                                                                                Τσακιρούδη Τριάδα

             Διευθυντής Οικονομικών        

               Κατσιάνης  Αθανάσιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                            

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

 ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 Αρ. Μελέτης: 24 / 2013

 

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 24 / 2013        

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                            

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

 ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 Αρ. Μελέτης: 24 / 2013

 

Αριθμός  Μελέτης : 24 / 2013         

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

ΕΕΙΔΟΣ

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τ.Μ.

ΑΞΙΑ

1

Καθαριστικό πατώματος λεβάντα

4/λίτρα

60

2,99

179,4

2

Καθαριστικό πιάτων με ξύδι

4/λίτρα

50

3,50

175

3

Καθαριστικό πιάτων με άρωμα  λεμόνι συμπυκνωμένο

10/λιτρα

30

8,35

250,5

4

Υγρό για καρβουνίλα

500 ml

500 ml

30

2,80

84

5

Υγρό τζαμιών συμπυκνωμένο

4/λίτρα

20

2,95

59

6

Υγρό τζαμιών

4/λίτρα

40

6,98

279,2

7

Μαλακτικό Ρούχων

4/λίτρα

50

4,80

240

8

Κρεμοσάπουνο

4/λίτρα

40

2,75

110

9

Χλωρίνη παχύρευστη

4/λίτρα

50

2,50

125

10

Χλωρίνη 2 λίτρων απλή

2/λίτρα

50

0,90

45

11

Οινόπνευμα μπλέ 430 ml

Δοχείο

20

0,90

18

12

Υγρό πιάτων Λεμόνι

4/λίτρα

30

1,90

57

13

Αφαλατικό 500 ml

Δοχείο

30

2,10

63

14

Χλωρίνη απλή

4/λίτρα

50

1,32

66

15

Σκόνη πλυντηρίου

20 Κιλά

15

30,98

464,7

16

Υδροχλωρικό οξύ

Δοχείο

100

0,30

30

17

Υγρό δαπέδου κεράσι -λεβάντα

4/λίτρα

30

1,60

48

18

Πιάτα πλαστικά πάστας Νο1

20 Τεμάχια

100

0,60

60

19

Πιάτα πλαστικά σκληρά Ν2

20 Τεμάχια

100

0,98

98

20

Πιάτα πλαστικά σκληρά Νο4

20 Τεμάχια

100

1,10

110

21

Πιάτα πλαστικά σκληρά με χώρισμα Νο 4

20 Τεμάχια

100

3,00

300

22

Ποτήρια πλαστικά Νο 503 νερού

50 Τεμάχια

300

0,60

180

23

Ποτήρια Νο 504 πλαστικά

50 Τεμάχια

300

0,48

144

24

Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό 40 μέτρα

40 μέτρα

20

2,60

52

25

Χαρτί υγείας 16αρι γκοφρέ

16 ρολά

50

2,49

124,5

26

Σάκοι απορριμμάτων χύμα (Νο 90-1,10)

Κιλό

40

1,50

60

27

Ρολό κουζίνας λείο 550 γραμμάρια

2 ρολά

25

2,15

53,75

28

Ρολό κουζίνας κολάτο 700 γραμμάρια

Ρολό

25

1,45

36,25

29

Τραπεζομάντιλο 1Χ1

200 Τεμάχια

50

11,00

550

30

Τραπεζομάντιλο 1Χ1,30

150 τεμάχια

50

11,00

550

 

31

Χαρτοπετσέτα οικιακή 30Χ30 70 φύλλα

70 τεμάχια

200

 

0,28

56

32

Χαρτοπετσέτα 30Χ30  50 φύλλα

50 τεμάχια

200

0,25

50

33

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική γίγας

Τεμάχιο

10

2,10

21

34

Κοντάρια αλουμινίου

Τεμάχιο

15

4,20

63

35

Ιατρικά γάντια

100 Τεμάχια

5

3,95

19,75

<36

Σφουγγάρι κουζίνας Νο 1005 με σύρμα

Τεμάχιο

100

0,24

24

37

Ρολό απορριμμάτων γραφείου

Τεμάχιο

100

0,35

35

38

Καλαμάκια σπαστά 1000 τεμ

Πακέτο

5

2,30

11,5

39

Παγοσακούλες 280 τεμ

Πακέτο

10

0,70

7

40

Κρεμοσάπουνο αντλίες

300 ml

Δοχείο

30

1,30

39

41

Πιρούνια πλαστικά

10 τεμάχια

200

0,15

30

42

Γάντια πλαστικά κουζίνας

Ζευγάρι

5

0,98

4,9

43

Σύρμα χονδρό 15 γρ

Τεμάχιο

200

0,16

32

44

Σύρμα ψιλό ΝΟ 70

Τεμάχιο

200

0,25

50

45

Σφουγγαρίστρα ημιεπαγγελματική

Τεμάχιο

15

1,50

22,5

46

Κοντάρια πλαστικά

Τεμάχιο

15

0,50

7,7

47

Κουβάς Νο224

Τεμάχιο

5

2,20

11

48

Στίφτης Νο224

Δοχείο

5

4,90

24,5

49

Βιτέξ ρολό 14 μέτρα

    Τεμάχιο

5

8,95

44,75

50

Ποτήρια Νο 501του καφέ

Τεμάχιο

500

0,48

240

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

5405,7

 

 

 

 

Φ.Π.Α 23%

 

 

1243,311

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

6649,011

 

 

 

 

               

 

                                                                                             

                                                                                   

                                                                                    

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                  Η συντάξασα

           Αλεξανδρούπολη 23/04/2013                                          Αλεξανδρούπολη 23/04/2013

           

 

 

                       

             Διευθυντής Οικονομικών                                                    Τσακιρούδη Τριάδα

              Κατσιάνης  Αθανάσιος

 

 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                            

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

 ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 Αρ. Μελέτης: 24 / 2013

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 24 / 2013        

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                            

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

 ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 Αρ. Μελέτης: 24 / 2013

 

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 24 / 2013        

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

Άρθρο  1:  Αντικείμενο  συγγραφής 

 

                   Συγγραφή γενικώς στην εκτέλεση των παντός είδους Δημοτικών και Κοινοτικών προμηθειών που η δαπάνη κατασκευής των  , βαρύνει  την διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής  Αυτοδιοίκησης

 

 

 

Άρθρο  2 : Διατάξεις που ισχύουν

             

                   Οι δημοτικές και Κοινοτικές προμήθειες εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και του Δημοτικού και Κοινοτικού  Κώδικα

 

 

Άρθρο  3 : Εγκύκλιοι Προδιαγραφές

 

                Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών προμηθειών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του εκτελούμενου έργου τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών και Δημοσίων  Έργων που αναφέρονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή τις σχετικές προδιαγραφές

 

 

Άρθρο  4  : Συμβατικά στοιχεία

 

  Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι  :

           Προϋπολογισμούς (ενδεικτικός) μελέτης

           Συγγραφή υποχρεώσεων

           Τεχνική περιγραφή –μελέτη

           Η σύμβαση

 

 

Άρθρο  5 :  Χρόνος εκτέλεσης 

 

               Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε ένα (1) ημερολογιακό μήνα από την υπογραφή της σύμβασης

               Μετά την παρέλευση της ανωτέρας προθεσμίας ή της παρατάσεως , που θα εγκριθεί νόμιμα ο ανάδοχος υπόκειται σε ποινική ρήτρα 2 τοις χιλίοις για κάθε μέρα καθυστερήσεως .

               Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον λογαριασμό πληρωμής .Για κάθε (1) ημέρα υπερημερίας και για (20) ημέρες μετά την πάροδο τους ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου οπότε ολόκληρο ποσό της εγγυήσεως θα καταπέσει υπέρ του Δήμου σαν ποινική ρήτρα .

               Ανεξάρτητα όμως αν κινηθεί ή όχι η διαδικασία της εκπτώσεως του Ανάδοχου ή αυτός κηρυχθεί έκπτωτος θα καταπίπτει απαραίτητα σε βάρος του και στο σύνολο της , η συνομολογούμενη ποινική ρήτρα (2 τοις χιλίοις επί του συμβατικού ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης )Λόγω καθυστέρησης παραδόσεως

 

 

 

Άρθρο 6  : Χρόνος εγγύησης ποιότητας   

 

                 Ο χρόνος εγγυήσεως για την καλή ποιότητα του έργου ορίζεται σε (12) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή

                  Κατά την διάρκεια του χρόνου τούτου ο ανάδοχος υποχρεούνται στη συντήρηση     του έργου και ευθύνεται για κάθε ατέλεια , ζημιά η φθορά εάν προέρχεται από  ανώτερα βία .

 

 

Άρθρο 7   : Ανωτέρα βία

 

             Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και αν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση .Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού ,πόλεμος ,ατύχημα ,αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποίηση αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί της συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας

             Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα .

 

 

Άρθρο  8   : Αναθεώρηση τιμών 

           

              Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία ,αλλά  παραμένουν σταθερές  και αμετάβλητες.

 

 

 

 

 

Άρθρο   9 : Τελικός (εξοφλητικός λογαριασμός )

 

                Ο τελικός εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται βάσει των πρωτόκολλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή Δήμου και Κοινότητας.

 

 

 

Άρθρο 10 : Φόροι ,Τέλη και Κρατήσεις

 

                Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε όλους ανεξαιρέτως τους  νόμιμους φόρους ,τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι υποχρεούνται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό η αργίες και τυχόν επιδόματος αδείας.

                   Εάν μετά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι , τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι , το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους   λογαριασμούς του αναδόχου .

 

 

Άρθρο 11  : Επίλυση διαφορών

 

                   Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης , επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

 

 

                                                                                              

                                                                                         

                                                                                   

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                               Η συντάξασα

           Αλεξανδρούπολη 23/04/2013                                       Αλεξανδρούπολη 23/04/2013                               

 

 

 

             Διευθυντής Οικονομικών                                                Τσακιρούδη Τριάδα

               Κατσιάνης  Αθανάσιος