• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ (25/4/2013 - 30/4/2013)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν. 3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

Αρ.      25/04/2013

ΕΡΓΟ: ¨ Προμήθεια υλικών συντήρησης για την παιδική  εξοχή Μάκρης ¨

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

<<  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ >>

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότεροι τιμή  για την Προμήθεια υλικών συντήρησης για την παιδική εξοχή Μάκρης . Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 13.869,61 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του  προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξανδρούπολης  για το έτος 2013.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αρίθμ. 11389/8-3-1993 Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους που αναφέρονται στη συνημμένη υπ’ αριθμ. 26/2013 μελέτη της ( Προμήθεια υλικών συντήρησης για την παιδική εξοχή Μάκρης

                  

 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με αντικείμενο της προμήθειας , και είναι εγγεγραμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την ημέρα Τρίτη  30/04/2013 και ώρα 09:30 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής  :

    α) Προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού

    β) Ταχυδρομικώς στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μέχρι της προηγούμενης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ημέρας δηλαδή την Δευτέρα 29/04/2013 Στην παρακάτω διεύθυνση

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

     Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  306

     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ   Τ.Κ  68100

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης της προμήθειας .

β) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή Εμπορικού ή Βιομηχανικού επιμελητηρίου , που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξη μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

β) Οικονομική προσφορά.

 

   

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                           

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

 ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 Αρ. Μελέτης: 26/2013

     

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 26/2013        

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

1.    Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές

2.    Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

3.    Συγγραφή υποχρεώσεων

            

   

 

 

 

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                           

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

 ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 Αρ. Μελέτης: 26/2013

 

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 26/2013        

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                           

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

 ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 Αρ. Μελέτης: 26/2013

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 26/2013        

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υλικών συντήρησης για
τη Δημοτική Κατασκήνωση έτους 2013 στη Μάκρη, συγκεκριμένα λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών του χειμώνα και του αέρα προκλήθηκαν αρκετές ζημιές στο χώρο της κατασκήνωσης οι οποίες  θα αποκατασταθούν . Θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την  συντήρηση του περιβάλλοντα χώρου όπως βάψιμο όλων των εξωτερικών χώρων και των 22 βάσεων των σκηνών με ακριλικό χρώμα. Επίσης θα  βαφτεί  με ασβέστη ο εξωτερικός χώρος των μαγειρείων για την απώθηση των εντόμων, οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιηθούν  από ειδικά συνεργία των τεχνικών υπηρεσιών. Θα συντηρηθεί η περίφραξη του χώρου λόγω φθορών σε αρκετά σημεία, θα τοποθετηθεί  καλύτερος φωτισμός και θα κατασκευαστούν  6 παγκάκια μη σταθερά για να εξυπηρετούν τις ανάγκες τις κατασκήνωσης. Θα αλλαχτούν  οι μπαταρίες στις τουαλέτες όπως επίσης και οι μπαταρίες για την πυρόσβεση και θα γίνει  συντήρηση στους ηλιακούς θερμοσίφωνες. Θα αντικατασταθούν οι σωληνώσεις των αποχετεύσεων σε αρκετά σημεία όπως και οι πάσσαλοι που κρατούν τις σκηνές , οι οποίοι ήταν παλιοί και ξύλινοι. Θα  συντηρηθεί πλήρως ο χώρος των ΑΜΕΑ όπου φέτος θα φιλοξενηθούν 40 παιδιά. Αγοράστηκαν μηχανήματα όπως δράπανο και χορτοκοπτικό για διευκόλυνση των εργασιών του προσωπικού.  Οι εργασίες θα  πραγματοποιούνται από τους εργάτες και τον ειδικό τεχνίτη που προσλήφθηκαν, οι εργασίες για τις οποίες δεν θα έχουν  γνώσεις θα ανατεθούν  σε εξωτερικά συνεργία.

Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια , προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό

των 11559,02 χιλιάδων ευρώ (2658,57) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Η παρούσα αναφερόμενη δαπάνη θα καταλογισθεί σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α 15.6482.003του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

 

 

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                               Ο συντάξας

           Αλεξανδρούπολη 25/04/2013                                              Αλεξανδρούπολη 25/4/2013

 

                                                                                                           Τσακιρούδη  Τριάδα

 

        Διευθυντής Οικονομικών

          Κατσιάνης Αθανάσιος

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                            

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

 ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 Αρ. Μελέτης: 26/2013

 

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 26/2013        

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                           

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

 ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 Αρ. Μελέτης: 26/2013

 

Αριθμός  Μελέτης : 26/2013        

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

ΕΕΙΔΟΣ

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τ.Μ.

ΑΞΙΑ

1

Ασβέστη σακί

τεμάχια

80

1,60

128

2

Ηλιακός inox 160 τριπλής ενέργειας 2 συλεκτών

τεμάχια

2

1000

200

3

Βαλβίδα αντεπιστροφής

τεμάχια

2

4,50

9

4

Αντιψυκτικό Ηλιακού -74

Λίτρα

45

2,60

117

5

Μπαταρία τοίχου βαρέου τύπου adia

τεμάχια

10

35,00

350

6

Αντιπαγωτική ½ πλαστική

τεμάχια

13

7,5

97,5

7

Σπιράλ Καουτσούκ Φ25 60 bar

Μέτρα

20

5

100

8

Σκούπες χόρτινες κοντές vero

Τεμάχια

10

6,50

65

9

Χαρτί οντουλέ

Κιλά

40

0,99

39,6

10

Σκούπα λάστιχο VERO

Τεμάχια

10

3,5

35

11

Δράπανο

Τεμάχια

1

146,34

146,34

12

Τροχός γωνιακός

τεμάχια

1

186,99

186,9

13

Μπαλαντέζα 50 μέτρα 3X2,5

Τεμάχια

4

65,00

260

15

Χορτοκοπτικό βενζινοκίνητο 8 HP  

Τεμάχια

1

575

575

16

Κοντάρια σκούπας VERO

Τεμάχια

10

1,5

15

17

Αλυσοπρίονο FECO 5,5 ΗΡ

Τεμάχια

1

410

410

18

Αλυσίδα γαλβάνιζε Νο80

κιλό

30

2

60

19

Πατοφτυαρο  IDEAl

Τεμάχια

10

5,5

55

20

Τσάπα ΝΑΠΟΛΕΟΝ

Τεμάχια

10

5

50

21

Τσιμέντα μαύρα 50 kg

Τεμάχια

20

5,5

110

22

Άμμος σακί

τεμάχια

100

1

100

23

Βάνα σφαιρική 2’’   cim

Τεμάχια

2

27,00

54

24

Βάνα σφαιρική ½ cim

Τεμάχια

10

4,00

40

 

25

Βάνα σφαιρική  1’’cim

Τεμάχια

6

6

36

26

Βάνα με ρακορ ¾ cim

τεμάχια

3

10,00

30

27

Μίνι βανάκι ½  cim

τεμάχια

10

2

20

28

Νίπελ  γαλβάνιζε  ½-1’’

τεμάχια

8

0,80

           6,4

29

Ταφ γαλβάνιζε ½ -1

Τεμάχια

10

0,80

8,00

30

Τουμποραμδ φ22

Μέτρα

50

1

50

31

Λαμαρίνας INOX τροφίμων

Κιλά

150

6,00

900

32

Μονώσεις Φ22 –Φ28-Φ35

τεμάχια

60

1,10

66

33

Ταιφλων ¾

Τεμάχια

10

 

 

1,80

18

34

Κάνναβη τσιλέ ΑΑ

κιλό

2

7,00

14

35

Πιγκαλ  INOX

Τεμάχια

20

7,50

150

36

Ταινία κλιματικών

Τεμάχια

20

1,90

38

37

Καλαθάκια INOX 12 lit

τεμάχια

15

5,00

75

38

Σωληνάκια αγωγού

τεμάχια

12

1

12

39

Πλακάκια ΑΑ γρανίτης

Τετραγωνικό

50

7,80

390

40

Λάμπες

τεμάχια

10

8,13

81,3

41

Μορφοσωλίνα 3 0Χ30Χ1,5

Μέτρα

80

1,40

112

42

Σκάλα  αλουμινίου 2 τεμαχίων 2 σκαλιά

     190 κιλά

τεμάχια

2

150

300

43

Καλώδιο  3X1,5

Μέτρα

100

0,48

48

44

Μεσινέζα  2,4 70 μέτρα

τεμάχια

20

9,00

180

45

Μεσινέζα 3 χιλ 80 μέτρα

τεμάχια

20

9,80

196

46

Ηλεκτρόδια πάκο 2,5

Τεμάχια

9

10,00

90

47

Κυλοδοκό 3Χ60Χ40Χ80

Κιλά

368

1,00

368

48

Λάμα

Κιλά

56

1,05

58,8

49

Τσουγκράνα ideal 2 δόντια

Τεμάχια

5

10,16

50,8

50

Πάσσαλοι γαλβανιζέ  φ42Χ3 2 μέτρων

Τεμάχια

28

7,45

208,6

53

Μανικά 2 ½

Μέτρα

20

3,80

76

54

Σωλήνες αποχέτευσης Φ125 0,1 elot

Μέτρα

36

5,80

208,8

55

Σωλήνες αποχέτευσης Φ50 0,1,1elot

Μέτρα

36

1,70

61,2

56

Γωνίες Φ125

Τεμάχια

20

1,85

37

57

Γωνίες Φ50

Τεμάχια

50

1,00

50

58

Λάστιχο κήπου 5/8 καουτσούκ

Μέτρα

100

1,22

122

59

Μπαταρία εκκίνησης 100 Α

Τεμάχια

2

100,00

200

60

Λάδι μηχανής

Λίτρα

12

9,76

117,12

61

Φίλτρο λαδιού

Τεμάχια

1

14,63

14,63

62

Διακοσμητικό βρύση

Τεμάχια

5

50

250

63

Καζανάκια πλαστικά cariba

 

Τεμάχια

15

40,00

600

64

Αντίσταση ηλιακού

Τεμάχια

2

16,00

32

65

Καρόβιδες

Τεμάχια

200

0,98

196

66

Δίσκος κοπής 

Τεμάχια

30

2,85

85,5

67

Μπαταρία λουτρού adia

Τεμάχια

10

65,00

910

68

Σπιράλ inox bt 60 cm

Τεμάχια

14

3,66

51,24

69

Σύρμα περίφραξης

Τεμάχια

500

2,22

1110

70

Πάσσαλοι γαλβανιζέ 3,5μέτρα

Τεμάχια

20

22,22

444,4

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

11276,13

 

 

 

Φ.Π.Α 23%

 

 

 

2593,48

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

13869,61

 

 

 

 

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                               Ο συντάξας

           Αλεξανδρούπολη 25/04/2013                                     Αλεξανδρούπολη 25/04/2013

 

                                                                                                      Τσακιρούδη  Τριάδα

 

        Διευθυντής Οικονομικών

          Κατσιάνης Αθανάσιος