• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ (8/5/2013 - 17/5/2013)
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 Αρ. Μελέτης:   10  /2013

Έργο:« Προμήθεια ειδών

           σημαιοστολισμού»

 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ

  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

    Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά είδος για την:« Προμήθεια  ειδών σημαιοστολισμού ».   

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 19.930,92€ με εξασφαλισμένη πίστωση του  προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξανδρούπολης  για το 2013.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/8-03-1993  απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.(ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη .

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

     Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο  το αργότερο μέχρι _17-05-2013_  ημέρα _Παρασκευή__ και  ώρα  __11:00_ π.μ.  (έναρξης αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής:

      α)Προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού από ώρα _10:30__ μέχρι __11:00_(έναρξη αποσφράγισης των προσφορών).

     β)Ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα δηλαδή την 16-05-2013__ .

Δήμος Αλεξ/πολης-Λ.Δημοκρατίας 306- 681 00 Αλεξ/πολη.

        Σε περίπτωση απεργίας και ανωτέρας  βίας  ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  την  επόμενη  εβδομάδα  την  ίδια  ημέρα και  ώρα.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

     Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας , γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο .

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

    α)Εγγυητική επιστολή ίση με το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης.

    β) Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου .

    γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί  η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ , ότι αποδέχονται τους όρους και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

   δ)Οικονομική προσφορά

   ε) Ασφαλιστική  ενημερότητα

   στ) Φορολογική ενημερότητα

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

     Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή , εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληρεί τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές από την επιτροπή αξιολόγησης .

 

 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

   Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού , χωρίς το Φ.Π.Α.

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

     Η παράδοση των προσφερομένων ειδών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής όπως αναφέρεται στη γενική συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης , τμηματικά , από την υπογραφή της σύμβασης.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

     Η πληρωμή του  προμηθευτή θα γίνει εφάπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων.

 

 

  Αλεξ/πολη     10 /04 /2013                                                 Αλεξ/πολη     10 /04/2013                                                                                                                                                                                                        

        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                             Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                  

      Η Διευθύντρια      

 

 

   ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ                                                             ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ  ΔΡΟΣΟΣ

   Τεχνολόγος   Γεωπόνος                                                              Τεχνολόγος   Δασοπόνος

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

                                                    ΛΑΜΠΑΚΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                        

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αρ. Μελ. : 10  / 2013

Αρ. Πρωτ: 26168

 

             Έργο:«Προμήθεια ειδών              

                          σημαιοστολισμού»

 

 

 

 

 

Τεχνική περιγραφή

 

            Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα προχωρήσει στην προμήθεια διαφόρων ειδών σημαιοστολισμού με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει για τον στολισμό της πόλης , των Δημοτικών  Ενοτήτων και οικισμών του νέου Καλικρατικού Δήμου , κατά τη διάρκεια εθνικών , θρησκευτικών και λοιπών εορτών. Η προμήθεια θα γίνει τμηματικά  ενώ τα είδη θα τοποθετηθούν σε  αποθήκη  της  υπηρεσίας  πρασίνου του Δήμου. Όσο αφορά  το περιεχόμενο του σχεδίου    με  το  σήμα  του νέου Καλλικρατικού  Δήμου Αλεξανδρούπολης, αυτό θα  γίνει κατόπιν  συνεννόησης  με  την Δημοτική Αρχή.     

        

Μετά από καταμέτρηση των αναγκών κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια των παρακάτω ειδών 

q  Σημαίες Ελληνικές

q  Σημαίες Βυζαντινές

q  Σημαίες  της Ε.Ε.

q  Γιρλάντα Ελληνική

q  Γιρλάντα Ελληνική-Βυζαντινή

q  Σημαίες με το σήμα  του νέου Καλλικρατικού  Δήμου Αλεξανδρούπολης 

 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των  19.930,92 με το ΦΠΑ, υπάρχει δε εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2013  με Κ.Α. 35.6691.001.

 

 

         Αλεξανδρούπολη   10 / 04 / 2013 

                                 O

                        ΣΥΝΤΑΞΑΣ

   

 

                                                                                  ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ  ΔΡΟΣΟΣ

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                        

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αρ. Μελ. :10  / 2013

 

             Έργο:«Προμήθεια ειδών               

                          σημαιοστολισμού»

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

1.      Σημαίες Ελληνικές 150Χ90εκ.: Οι σημαίες θα είναι διαστάσεων 150Χ90εκ, από ύφασμα σημαιόπανο πολυεστερικό , καλής ποιότητας.

2.      Σημαίες Ελληνικές 200Χ120εκ.: Οι σημαίες θα είναι διαστάσεων 200Χ120εκ, από ύφασμα  σημαιόπανο πολυεστερικό , καλής ποιότητας.

3.      Σημαίες Ελληνικές 200Χ300εκ.: Οι σημαίες θα είναι διαστάσεων 200Χ300εκ, από ύφασμα  σημαιόπανο πολυεστερικό , καλής ποιότητας.

4.      Σημαίες Βυζαντινές 150Χ90εκ.: Οι σημαίες θα είναι διαστάσεων 150Χ90εκ, από ύφασμα σημαιόπανο πολυεστερικό , καλής ποιότητας.

5.      Σημαίες Βυζαντινές 200Χ120εκ.: Οι σημαίες θα είναι διαστάσεων 200Χ120εκ, από ύφασμα σημαιόπανο πολυεστερικό , καλής ποιότητας.  

6.      Σημαίες κρατών μελών της Ε.Ε. 150Χ90εκ.: Οι σημαίες θα είναι διαστάσεων 150Χ90εκ, από ύφασμα σημαιόπανο πολυεστερικό , καλής ποιότητας.

7.      Σημαίες Ελληνικές 50Χ70εκ. για θηραιό με κοντάρι : Οι σημαίες θα είναι διαστάσεων 50Χ70εκ, από ύφασμα σημαιόπανο πολυεστερικό , καλής ποιότητας και θα περιλαμβάνει κοντάρι  80-90εκ. περίπου.

8.      Γιρλάντα Ελληνική 45Χ25εκ.Χ12,5μέτρ.: Οι γιρλάντες θα έχουν σημαίες ελληνικές  , τριγωνικού σχήματος , διαστάσεων 45Χ25εκ, από ύφασμα πολυεστέρα 100% , ραμμένες σε ιμάντα.

9.      Γιρλάντα Ελληνική-Βυζαντινή 45Χ25εκ.Χ12,5μέτρ: Οι γιρλάντες θα έχουν σημαίες ελληνικές-βυζαντινές  , τριγωνικού σχήματος , διαστάσεων 45Χ25εκ., από ύφασμα πολυεστέρα 100% , ραμμένες σε ιμάντα.

10.  Σημαίες με το σήμα της Ε.Ε. 200Χ120εκ.: Οι σημαίες θα είναι διαστάσεων 200Χ120εκ, από ύφασμα σημαιόπανο πολυεστερικό καλής ποιότητας.

11.  Σημαίες  με το σήμα της Ε.Ε. 150Χ90εκ.: Οι σημαίες θα είναι διαστάσεων 150Χ90εκ, από ύφασμα σημαιόπανο  πολυεστερικό καλής ποιότητας.

12.  Σημαίες με το σήμα  του νέου Καλλικρατικού  Δήμου Αλεξανδρούπολης 150Χ90 εκ.. Το περιεχόμενο του σχεδίου  με  το  σήμα   του νέου Καλλικρατικού  Δήμου Αλεξανδρούπολης   θα  γίνει κατόπιν  συνεννόησης  με  την Δημοτική Αρχή.

13.  Σημαίες με το σήμα  του νέου Καλλικρατικού  Δήμου Αλεξανδρούπολης 200Χ120 εκ.. Το περιεχόμενο του σχεδίου  με  το  σήμα   του νέου Καλλικρατικού  Δήμου Αλεξανδρούπολης   θα  γίνει κατόπιν  συνεννόησης  με  την Δημοτική Αρχή.

 

      Αλεξανδρούπολη    10 / 04 /2013

Αλεξανδρούπολη    10 / 04 / 2013

                     Θεωρήθηκε

                  Η Διευθύντρια

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

         

 

             ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ  ΕΛΕΝΗ

                                 Ο

                         Συντάξασ

 

 

 

                ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ  ΔΡΟΣΟΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                        

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αρ. Μελ. :  10  / 2013

  Έργο:«Προμήθεια ειδών              

               σημαιοστολισμού»

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

Είδος υλικού

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή μονάδος

Δαπάνη
 1.  

Σημαίες Ελληνικές 150Χ90εκ.

τεμ

180

12,00 

2.160,00 

 1.  

Σημαίες Ελληνικές 200Χ120εκ.

τεμ

180

14,00 

2.520,00 

 1.  

Σημαίες Ελληνικές 200Χ300εκ.

τεμ

35

28,00 

980,00 

 1.  

Σημαίες Βυζαντινές 150Χ90εκ.

τεμ

45

12,00 

540,00 

 1.  

Σημαίες Βυζαντινές 200Χ120εκ.

τεμ

55

14,00 

770,00 

 1.  

Σημαίες κρατών της Ε.Ε. 150Χ90εκ.

τεμ

27

12,00 

324,00 

 1.  

Σημαίες Ελληνικές 50X70εκ. για θηραιό με κοντάρι

τεμ

50

7,00 

350,00 

 1.  

Γιρλάντα Ελληνική  45Χ25εκ.Χ12,5μετρ.

τεμ

100

18,00 

1.800,00 

 1.  

Γιρλάντα Ελληνική-Βυζαντινή  45Χ25εκ.Χ12,5μετρ

τεμ

100

18,00 

1.800,00 

 1.  

Σημαία με το σήμα της  Ε.Ε.  200Χ120

τεμ

80

25,00 

2.000,00 

 1.  

Σημαία με το σήμα της  Ε.Ε.  150Χ90

τεμ

70

18,00 

1.260,00 

 1.  

Σημαίες με το σήμα  του νέου Καλλικρατικού  Δήμου Αλεξανδρούπολης 150Χ90 εκ.

τεμ

10

70,00

700,00

 1.  

Σημαίες με το σήμα  του νέου Καλλικρατικού  Δήμου Αλεξανδρούπολης 200Χ120 εκ

τεμ

10

100,00

1000,00

ΣΥΝΟΛΟ

16.204,00 

Φ.Π.Α 23%

3.726,92 

Γ.ΣΥΝΟΛΟ

19.930,92 

 

 

 

      Αλεξανδρούπολη   10 / 04 /2013

Αλεξανδρούπολη    10 / 04 / 2013

                     Θεωρήθηκε

                  Η Διευθύντρια

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

             ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ  ΕΛΕΝΗ

                                 Ο

                         Συντάξασ

 

 

 

                ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ  ΔΡΟΣΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                        

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αρ. Μελ. : 10  / 2013

 

           Έργο:«Προμήθεια ειδών          

                    σημαιοστολισμού»

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Άρθρο 1

 

    Αντικείμενο της μελέτης είναι η  προμήθεια   ειδών   σημαιοστολισμού του Καλλικρατικού  Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

Άρθρο 2

Ισχύουσες διατάξεις.

 

     Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β. και του Ν. 2286/1995 .

 

Άρθρο 3

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

 

     Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο  διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

Άρθρο 4

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

α) Διακήρυξη

β) Συγγραφή υποχρεώσεων

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός

δ) Τεχνικές προδιαγραφές

 

Άρθρο 5

Ισχύς προσφορών

 

     Η ισχύς των προσφορών ανέρχεται σε τριάντα(30) ημέρες.

 

 

Άρθρο 6

Προθεσμία περαίωσης

 

     Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται  έως  το τέλος  του έτους.

 

 

Άρθρο 7

Χρόνος εγγύησης

 

     Ο χρόνος εγγύησης για την καλή ποιότητα της προμήθειας ορίζεται σε δώδεκα(12) από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή .Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη  ή αδικαιολόγητη φθορά της προμήθειας , εκτός αν αυτή προέρχεται από ανωτέρω βία ή κακή χρήση , οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

Άρθρο 8

Παραλαβή

 

     Η παραλαβή των ειδών θα  γίνει τμηματικά , από τριμελή επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο  28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

 

Άρθρο 9

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

 

 

Αλεξανδρούπολη     10 / 04 /2013

Αλεξανδρούπολη    10 / 04 / 2013

Θεωρήθηκε

Η Διευθύντρια

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ  ΕΛΕΝΗ

Ο

Συντάξασ

 

 

 

ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ  ΔΡΟΣΟΣ