• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων – Μ.Ε. (24/5/2013 - 5/6/2013)
Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων – Μ.Ε.

Ανακοίνωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ. Τάτσιλη Α.
ΤΗΛ: 2551064296

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 30334

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24-05-2013

ΘΕΜΑ: Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων – Μ.Ε.

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα προσφύγει στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την ανάθεση της προμήθειας που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 92/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επισυνάπτεται.

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟ ( € )

ΟΜΑΔΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – Μ/Ε ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ1

20.6671.003

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

20.000,00


2

20.6671.004

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

12.000,00


3

20.6671.018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

8.000,00


4

20.6671.017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ

8.000,00


5

20.6671.002

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΩΝ

10.000,00


6

20.6671.016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ

10.000,00


7

20.6671.014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ

10.000,00


8

20.6671.015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

10.000,00


9

20.6671.020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

5.000,00


10

20.6671.010

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

4.500,00

10η


11

20.6671.007

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

20.000,00

ΟΛΕΣ


12

20.6671.019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

5.000,00

ΟΛΕΣ


13

20.6671.012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΞΙΝΕΜΩΝ ( ΠΑΡΜΠΡΙΖ )

3.000,00

ΟΛΕΣ


14

20.6671.011

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ

3.000,00

ΟΛΕΣ


15

20.6263.003

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

20.000,00


16

20.6264.002

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

10.000,00


17

20.6263.002

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

10.000,00


18

20.6263.001

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

5.000,00


19

20.6264.004

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΩΝ

10.000,00


20

20.6264.003

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΡΩΘΡΩΝ

10.000,00


21

20.6264.005

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ

10.000,00


22

20.6264.006

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

5.000,00


23

20.6263.008

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΜΠΑΚΤΟΡΑ

10.000,00


24

20.6264.001

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

8.000,00


25

20.6263.006

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ

1.000,00

ΟΛΕΣ


26

20.6263.007

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΤΟΥΡΜΠΙΝΩΝ

5.000,00

ΟΛΕΣ


27

20.6264.008

ΛΑΜΑΡΙΝΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΒΑΦΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΕΙΧ, ΦΙΧ, Μ/Ε.

5.000,00

ΟΛΕΣ


28

20.6671.022

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

8.000,00

ΟΛΕΣ


Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 05/06/2013 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Λεωφ. Δημοκρατίας 306, Γραφείο 106, υπόψην κας Τάτσιλη.

Η προσφορά πρέπει να αποτελείται από τεχνική περιγραφή και οικονομική προσφορά. Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται από τους όρους της διακήρυξης 20633/05-04-2013 και οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτούνται από αυτήν (πλην της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής). Τροποποιείται μόνο η παράγραφος 8 του άρθρου 5 της διακήρυξης ως εξής: οι ενδιαφερόμενοι αντί να προσκομίσουν τιμοκατάλογο όπου θα προσδιορίζονται αναλυτικά κατ' είδος και τιμή μονάδος τα υπό προμήθεια είδη - εργασίες ανά μηχάνημα έργου ή όχημα, θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεσμεύονται ότι θα προσκομίζουν το εν λόγω δικαιολογητικό κατά περίπτωση, κάθε φορά που θα προμηθεύουν το δήμο ή θα εκτελούν εργασίες για λογαριασμό του. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της διακήρυξης και μελέτης της προμήθειας, τις οποίες μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.alexpolis.gr/default.asp?static=271&id=232.

Η διαδικασία αφορά όλες τις ομάδες της διακήρυξης πλην των ομάδων 1, 2 και 3 για τις οποίες υπήρχε συμμετέχοντας στο διαγωνισμό.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ