• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ 'Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Μαΐστρου' (3/6/2013 - 7/6/2013)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ    ΜΕ  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ   ΓΙΑ 'Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Μαΐστρου'

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αρ. Μελέτης    31  /2013

 

 

 

Αλεξανδρούπολη   03  /  06  / 2013

 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΪΣΤΡΟΥ»

Ταχ. Δ/νση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 

 

Ταχ. Κώδ. : 68100  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ                    

 

Πληροφορίες: Μανωλίκας  Δρόσος    

 

Τηλέφωνο: 2551350078  

 

    

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

  ΜΕ  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ   ΓΙΑ

«Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Μαΐστρου »

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

            Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος με απευθείας ανάθεση για«Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Μαΐστρου »με την χαμηλότερη τιμή επί τιμολογίου της μελέτης , άνευ ΦΠΑ , συντεταγμένου από την  Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου με τους ακόλουθους όρους:

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 14.877,59 με το ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του  Δήμου μας για το 2013.

Η εργασίες ανακατασκευής  του χλοοτάπητα  θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 , του Ν. 3852/10 και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη .

 

1.  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

            ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο  το αργότερο μέχρι 07/06/2013 ημέρα Παρασκευή και  ώρα  13:00 π.μ.  (έναρξης αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής:

α)Προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού από ώρα 12:30 μέχρι 13:00 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών).

β)Ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα δηλαδή την Πέμπτη 06/06/20132.

Δήμος Αλεξ/πολης-Λ. Δημοκρατίας 306- 681 00 Αλεξ/πολη.

Σε περίπτωση απεργίας και ανωτέρας  βίας  ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  την  επόμενη  εβδομάδα  την  ίδια  ημέρα και  ώρα.

 

 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , οι ενώσεις  και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της ανωτέρω εργασίας  , γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο .

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

    α) Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται  με την εγγραφή τους  ότι  μπορούν να εκτελέσουν φυτοτεχνικές  εργασίες , η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος  από αρμόδια  αρχή  που θα  έχει εκδοθεί 6 μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας  του  διαγωνισμού.

    β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί  η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ , ότι αποδέχονται τους όρους και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

   γ) Υπεύθυνη δήλωση  ότι  έχει  στην  κατοχή  του όλο  τον  μηχανικό  εξοπλισμό ο  οποίος  περιγράφεται  στην ειδική  συγγραφή υποχρεώσεων όπως Χλοοκοπτικό τρακτέρ  30-45hp , Επανασπορέας , σπαρτική μηχανή , Αμμοδιανομέας , Λιπασματοδιανομέας , Ψεκαστικό μηχάνημα , Μηχάνημα εξαερισμού , Κύλινδρος.

   δ) Οικονομική προσφορά

   ε) Ασφαλιστική  ενημερότητα

   στ) Φορολογική ενημερότητα

 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η κατακύρωση της συντήρησης  θα γίνει σε αυτόν  που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή επί του τιμολογίου , άνευ ΦΠΑ εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληρεί τους όρους του τιμολογίου και της διακήρυξης από την επιτροπή αξιολόγησης .

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί του συμβατικού ποσού άνευ ΦΠΑ.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του  προμηθευτή θα γίνει εφάπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την εκτέλεση  με την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων.

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

α. α.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

Αρ. Μελέτης:

31 /
2013

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΪΣΤΡΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2013


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΪΣΤΡΟΥ

 

 

 

Αρ. Μελέτης:

31 /
2013

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή αφορά τη ανακατασκευή χλοοτάπητα του  γηπέδου  ποδοσφαίρου του οικισμού Μαΐστρου  του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Στο χώρο αυτό αθλούνται νέα παιδιά καθώς και αθλητές των τοπικών αθλητικών ομάδων. Εξαιτίας της  πολύχρονης και μεγάλης καταπόνησης   η σημερινή κατάσταση  του χλοοτάπητα   δεν  είναι  η ενδεδειγμένη  με  αποτέλεσμα  να  υπάρχει  κίνδυνος  τραυματισμού  των  αθλητών. Είναι  απαραίτητο να  γίνουν εργασίες  προετοιμασίας  του  γηπέδου για την σωστή  επανεγκατάσταση του χλοοτάπητα.

Οι εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:

- Η εκσκαφή σε βάθος  10εκ. και η αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων και λοιπού άχρηστου φυτικού υλικού και η  μεταφορά  αυτών σε σημείο που θα  υποδείξει η  υπηρεσία ,

- Η κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές και να απαιτηθεί για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους.

- Η  προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση της εμπλουτισμένης τύρφης, περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε  βάθος 10-12 cm

- Η τελική διαμόρφωση της επιφάνειας, με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη σποροκλίνη.

-  Η  προμήθεια σπόρου της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, τη σπορά της επιφάνειας με την προβλεπόμενη ποσότητα σύμφωνα με το είδος σπόρου. Ο σπόρος πρέπει να είναι πιστοποιημένος, πρόσφατης εσοδείας, συσκευασμένος μέσα σε  σάκους που θα φέρουν την ετικέτα σύνθεσης του μίγματος και τον οίκο παραγωγής. Ο σπόρος να  είναι  πιστοποιημένο  υβρίδιο που  θα διαθέτει  χαρακτηριστικά όπως  ελάχιστες  υδατικές  δαπάνες  , μεγάλη αντοχή  στην καταπόνηση , γρήγορη ανάκαμψη μετά την φθορά , ιδιαίτερη  αντοχή  σε  εχθρούς  και  ασθένειες  , ανάπτυξη από Απρίλιο έως Νοέμβριο.

- Η κάλυψη του σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή μικτού λιπάσματος με ιχνοστοιχεία και το κυλίνδρισμα της επιφάνειας.

 - Η άμεση άρδευση καθώς και τις καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα με το αρδευτικό δίκτυο, τα συχνά βοτανίσματα και την απομάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν, την επανασπορά του χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του δε θεωρείται ικανοποιητικό.

- Το πρώτο κούρεμα και το κυλίνδρισμα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm

- Η λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.

- Η  απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που προέκυψαν από την εγκατάσταση του χλοοτάπητα

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την επιτυχημένη εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

Ακόμη προβλέπεται  να  γίνει  αντικατάσταση   8 εκτοξευτήρων  ποτίσματος του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου  οι  οποίοι  βρίσκονται  στο  κέντρο  του  γηπέδου  και δεν  πληρούν  τις  προδιαγραφές  για  άρδευση του  συγκεκριμένου χώρου.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα άρθρα του τιμολογίου της Μελέτης,  τις Π.Τ.Π. , τους κανόνες της τέχνης, τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις «περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων-εργασιών»  καθώς και την εφαρμογή όλων των τευχών της Μελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

 

Αλεξανδρούπολη        13   / 05  /2013

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ   ΔΡΟΣΟΣ

Τεχνολόγος  Δασοπόνος  

Το συνολικό κόστος της μελέτης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  14.877,59€  εκ των οποίων τα  2.781,99€  είναι  για  Φ.Π.Α ενώ υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στον   προϋπολογισμό του   έτους   2013 με  ΚΑ 15.7336.001, προερχόμενη από   ίδιους   πόρους  (Ι.Π.).


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

Έργο:

 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΪΣΤΡΟΥ»

 

Αρ. Μελέτης:

31 /
2013

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 Άρθρο 1ο

΄Αρθρο ΠΡΣ Α1

Εκσκαφή χαλαρών εδαφών                                                              Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-1110

 

Για την εκσκαφή, μετά της μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και λοιπών επιφανειακών χαλαρών εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύμφωνα με τη μελέτη ή και τις εντολές της Υπηρεσίας, εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, που θα εκτελεσθεί είτε για την έδραση επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το διαχωρισμό τους από τα υπόλοιπα, κατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων, προϊόντα ορυγμάτων.

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προσέγγισης των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, η δαπάνη εκσκαφής με κάθε μέσον, απομάκρυνσης και αποστράγγισης των υδάτων και μόρφωσης παρειών και σκάφης, η δαπάνη διαλογής των προϊόντων εκσκαφής, κάθε είδους φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, μετά της σταλίας αυτοκινήτων και του χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων, είτε για προσωρινή απόθεση (στοκάρισμα) προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο έργο είτε για απόρριψη σε επιτρεπόμενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά ή πλεονάζοντα. Σε περίπτωση προσωρινών αποθέσεων, στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη τυχόν ενδιάμεσων φορτοεκφορτώσεων και μετακινήσεών τους σε άλλες θέσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο απαιτούμενος χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, καθώς και η δαπάνη διαμόρφωσής τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους μέχρι τη χρονική στιγμή, που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο. Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων, στην τιμή περιλαμβάνεται, εκτός από τη μεταφορά τους σε θέσεις έγκρισης της Υπηρεσίας και η διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης και  της περιβαλλοντικής μελέτης.

    

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται επίσης η εκρίζωση, η κοπή, η απομάκρυνση και το στίβαγμα θάμνων και δένδρων οποιασδήποτε διαμέτρου, σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία, και με τη δέσμευση ότι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την προστασία των δέντρων που βρίσκονται εκτός του εύρους καταλήψεως της οδού και θα διατηρηθούν, καθώς και κάθε άλλη εργασία ώστε να προκύψουν προϊόντα κατάλληλα για περαιτέρω εκμετάλλευση και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην παρ. 6.2.2.1 της ΠΤΠ Χ1.

 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών, σύμφωνα με την παρ. 6.2.2 της ΠΤΠ Χ1.

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε πάχους, μετά της μεταφοράς τους σε οποιαδήποτε απόσταση.

Ολογράφως: μηδέν ευρώ και είκοσι επτά λεπτά

Αριθμητικά: 0,27€

 

Άρθρο 2ο

Άρθρο ΠΡΣ Α9

Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου, με εργάτη

                                                                                                                    Κωδικός Αναθεώρησης  :  ΠΡΣ 2111

Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου (με σταλλακτηφόρους ή εκτοξευτές), σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, βάθους ανάλογου με τη φύση της εργασίας, με  εργάτη.

Τιμή εφαρμογής   €/m  

Ολογράφως: μηδέν ευρώ και εξήντα  λεπτά

Αριθμητικά: 0,60€

 

Άρθρο 3ο

Άρθρο Ε13.1

Εγκατάσταση  χλοοτάπητα  με  σπορά                                                        Κωδικός Αναθεώρησης  ΠΡΣ 5510

Η εργασία εγκατάστασης χλοοτάπητα με σπορά περιλαμβάνει τα εξής: 

1.   την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές και να απαιτηθεί για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους.

2.   την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση της εμπλουτισμένης τύρφης, περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε  βάθος 10-12 cm

3.  την τελική διαμόρφωση της επιφάνειας, με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη σποροκλίνη.

4.  την προμήθεια σπόρου της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, τη σπορά της επιφάνειας με την προβλεπόμενη ποσότητα σύμφωνα με το είδος σπόρου. Ο σπόρος πρέπει να είναι πιστοποιημένος, πρόσφατης εσοδείας, συσκευασμένος μέσα σε  σάκους που θα φέρουν την ετικέτα σύνθεσης του μίγματος και τον οίκο παραγωγής.

5.   την κάλυψη του σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή μικτού λιπάσματος με ιχνοστοιχεία και το κυλίνδρισμα της επιφάνειας.

6.  την άμεση άρδευση καθώς και τις καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα με το αρδευτικό δίκτυο, τα συχνά βοτανίσματα και την απομάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν, την επανασπορά του χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του δε θεωρείται ικανοποιητικό.

7. το πρώτο κούρεμα και το κυλίνδρισμα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm

8. τη λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.

9. την απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που προέκυψαν από την εγκατάσταση του χλοοτάπητα

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την επιτυχημένη εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

Τιμή εφαρμογής   €/στρέμμα  

Ολογράφως: Χίλια εννιακόσια  ευρώ και μηδέν λεπτά

Αριθμητικά: 1.900,00€

 

 

Άρθρο 4ο 

ΠΡΣ Η8.3.4.1

 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, πλαστικοί ακτίνας ενεργείας  12-18m

                                                                                                                   Κωδικός Αναθεώρησης:  ΠΡΣ 5892.3.1

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας ενεργείας 12-18m, 1'' BSP, με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας, μνήμη ρύθμισης τομέα και σώμα ανύψωσης 10 cm ή μεγαλύτερο.

Προμήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ολογράφως: ογδόντα τέσσερα ευρώ και  εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Αριθμητικά: 64,45€

 

 

 

 

Αλεξανδρούπολη     13 /   05   /2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

 

 

 

ΣΕΊ΄ΤΑΝΙΔΟΥ  ΕΛΕΝΗ 

Τεχνολόγος  Γεωπόνος

 

Αλεξανδρούπολη     13  /  05   /2013

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

 

ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ   ΔΡΟΣΟΣ

Τεχνολόγος  Δασοπόνος  

 

 

 

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΪΣΤΡΟΥ»

 

Αρ. Μελέτης:

31  /
2013

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Άρθρο 1ο

(Διατάξεις)

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:

1) του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

2) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07

3) του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94

 

 

 

Άρθρο 2ο

(Συμβατικά στοιχεία)

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι:

1. Διακήρυξη δημοπρασίας

2. Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς

3. Συγγραφή υποχρεώσεων

4. Τεχνική περιγραφή

 

 

 

Άρθρο 3ο

(Εργασία)

α)     Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία «Ανακατασκευή χλοοτάπητα  γηπέδου Μαΐστρου »

β) Τόπος παροχής της εργασίας : Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι το γήπεδο ποδοσφαίρου στον οικισμό Μαΐστρου της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης

γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη 14.877,59 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.

 

Άρθρο 4ο

(Εγγυήσεις)

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του συμβατικού ποσού . (δηλαδή του προσφερόμενου ποσού) άνευ ΦΠΑ.

Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου.

 

Άρθρο 5ο

(Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της εργασίας)

 

Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι το γήπεδο ποδοσφαίρου στον οικισμό Μαΐστρου της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών  είναι 60 ( εξήντα) ημέρες.

Οι υπηρεσίες που προβλέπονται από τη μελέτη (βλέπε και τεχνική περιγραφή του έργου) θα παρέχονται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, τις σχετικής οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα οριζόμενα στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

 

Άρθρο 6ο

(Παραλαβή εργασιών)

Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου  63 παρ 3 του ΠΔ 28/80.

 

Άρθρο 7ο

(Τρόπος πληρωμής)

Ο ανάδοχος θα πληρωθεί με την παράδοση – παραλαβή των εργασιών ύστερα από σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου  εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόμο.

 

Άρθρο 8ο

(Κρατήσεις)

- Η προσφερόμενη τιμή μονάδος και η συνολική τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ . Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στην ολογράφως και αριθμητικώς προσφερόμενη τιμή λαμβάνεται υπόψη η ολογράφως.

-  Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού , εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.

 

 

Άρθρο 9ο

(Ποιότητα παρεχόμενων εργασιών)

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτει η σχετική νομοθεσία για ανάλογους χώρους. 

 

 

Άρθρο 10ο

(Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο)

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου της συμβάσεως, χωρίς απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης και εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

 

 

 

Άρθρο 11ο

(Επίλυση διαφορών)

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 270 του ΠΔ 410/95.

 

 

Άρθρο 12ο

(Ατυχήματα και ζημιές)

Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ υποχρεούνται να ασφαλίζουν σ’ αυτό το προσωπικό που θα απασχοληθεί από αυτούς. Στις περιπτώσεις έργων που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ οι ανάδοχοι υποχρεούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού το οποίο είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και δεν έχει διακοπεί η ασφάλιση του. Το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούται επίσης να το ασφαλίσει σε μια από τις αναγνωρισμένες από το δημόσιο ασφαλιστικές εταιρείες. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν από τον ανάδοχο στο σύνολο δηλαδή η εργοδοτική εισφορά και η εισφορά ασφαλισμένου βαρύνουν αυτόν. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου καθώς με αποζημιώσεις για ζημίες που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και από τα μεταφορικά μέσα σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και γενικά σε κάθε φύσεως κοινωφελή έργα.

 

Αρθρο 13ο

(Γνώση συνθηκών του έργου)

Η έννοια της επιδόσεως της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε υπόψη του κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου δηλαδή την θέση του έργου και των μελών αυτού, τις μεταφορές που απαιτούνται με κάθε μέσο, την διάθεση διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδών προσπελάσεως, ευχέρεια εξευρέσεως εργατικών χεριών, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες, την δίαιτα των ρευμάτων και οιεσδήποτε άλλες τοπικές και γενικές συνθήκες, τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και που μπορούν να επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεσθούν κατά την σύμβαση, προς την οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφωθεί.

 

 

 

 

 

 

 

Αλεξανδρούπολη    13  /   05   /2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

 

 

 

ΣΕΊ΄ΤΑΝΙΔΟΥ  ΕΛΕΝΗ  

Τεχνολόγος  Γεωπόνος

 

Αλεξανδρούπολη     13  /   05  /2013

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

 

ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ   ΔΡΟΣΟΣ

Τεχνολόγος  Δασοπόνος  

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

Έργο:

 

 

 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΪΣΤΡΟΥ»

 

Αρ. Μελέτης:

31 /
2013

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΓΕΝΙΚΑ

 

Άρθρο 1ο

(Αντικείμενο της μελέτης)

Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΪΣΤΡΟΥ» απαιτούμενης πίστωσης, σύμφωνα με τη προμέτρηση των εργασιών δέκα τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων εβδομήντα επτά  ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (14.877,59€) συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 23%.

 

Άρθρο 2ο

(Υλικά - Έλεγχος ποιότητας - Ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές)

Για την εκτέλεση του υπόψη έργου, ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές της ΓΓΔΕ που μνημονεύονται στα σχετικά άρθρα του τιμολογίου και οι σχετικές εγκύκλιοι διαταγές που ισχύουν του Υπουργείου Εσωτερικών. Για όποιες εργασίες, στα οικεία άρθρα του τιμολογίου δεν μνημονεύονται τεχνικές προδιαγραφές, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και της απολύτου εκλογής της επιβλέπουσας υπηρεσίας που διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση των μη κατάλληλων από αυτά. Στον εργαστηριακό έλεγχο υπόκεινται και οι εκτελούμενες εργασίες για διαπίστωση ότι εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν. Αυτές υπόκεινται επίσης στον έλεγχο του επιβλέποντα ο

οποίος μπορεί να διατάξει την καθαίρεση και αποκατάσταση τυχόν κακότεχνου κατά την κρίση του, εργασίας. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα σε κάθε στιγμή να ελέγχει την ποιότητα των υλικών και εργασιών, χρησιμοποιούσα γι αυτό το Κεντρικό Εργαστήριο του ΓΓΔΕ (ΚΕΔΕ) ή ειδικά προς τούτο εργαστήρια, του αναδόχου υποχρεουμένου να διαθέτει τις απαιτούμενες γι αυτό δαπάνες, για λήψη δοκιμίων, απασχόληση προσωπικού, μεταφορικών μέσων και αποζημίωση του εργαστηρίου για τα  πιστοποιητικά που θα εκδώσει.

Τα φάρμακα και τα λιπάσματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι εγκεκριμένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), ή οπό το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προφύλαξης όσο αφορά τους εργαζομένους, τους τρίτους και το περιβάλλον  γενικότερα.

 

Άρθρο 3ο

(Υποβολή προσφοράς)

Η προσφορά θα δίνεται σε χαμηλότερη τιμή επί του τιμολογίου της μελέτης που θα συνταχθεί από την υπηρεσία μας , άνευ  ΦΠΑ.

 

 

 

Άρθρο 4ο        

Υποχρεώσεις Αναδόχου

            Οι γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στο άρθρο 31 του Π.Δ.28/80.

Πέραν αυτού υποχρεούται:

-         Να παίρνει όλα τα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν αυτά, των εργαλείων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και της εν γένει ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού και κάθε τρίτου και να εκτελεί τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, φέροντας ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα  προκύψει από τη μη εφαρμογή τους.

-         Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει κάθε μέτρο, ώστε να αποφευχθεί κάθε ατύχημα στους εργαζομένους ή σε τρίτους. Ζημιές που θα προκληθούν από αμέλεια του Αναδόχου αποκαθίστανται αμέσως με ευθύνη και φροντίδα αυτού, άλλως η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη εις βάρος του πρώτου.

-         Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισμένες εργασίες και προκειμένου να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα (π.χ. δυσμενείς καιρικές συνθήκες), ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εργαστεί υπερωριακά εφόσον τον δια τάζει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και μετά από άδεια των αρμοδίων αρχών χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.

-         Ο Ανάδοχος προστατεύει και προφυλάσσει την υπάρχουσα βλάστηση και τις καλλιεργημένες εκτάσεις της περιοχής του εκτελούμενου έργου, ευθύνεται για κάθε κοπή δένδρου, θάμνων, καταστροφή φυτειών μη απαραιτήτου για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου.

-         Είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση ζημίας σε αγωγούς υδρεύσεως, αποχετεύσεως, Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., κ.λ.π., όπως αποκαταστήσει κάθε δημιουργηθέν πρόβλημα.

-         Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψην του, ότι απαιτείται η συνεργασία του με την Υπηρεσία και το αρμόδιο τμήμα της τροχαίας κινήσεως για την ασφάλεια των εργαζομένων και των τρίτων.

-         Οφείλει να περιφράξει με έξοδα του κάθε επικίνδυνο σημείο, να τοποθετήσει νυκτερινά φωτεινά σήματα, πινακίδες, κώνους, κ.λ.π.

-         Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει με δική  του δαπάνη τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν όπως:

1.      Λιπάσματα

2.      Γκαζόν-μίγμα γηπέδου

3.      Γεωργικά φάρμακα

4.      Υλικά άρδευσης – συντήρησης αρδευτικού δικτύου

5.      Απαραίτητος και ολοκληρωμένος μηχανικός εξοπλισμός  για  την διεξαγωγή των παραπάνω εργασιών  είναι:

·         Χλοοκοπτικό τρακτέρ  30-45hp

·         Επανασπορέας

·         Σπαρτική μηχανή

·         Αμμοδιανομέας

·         Λιπασματοδιανομέας

·         Ψεκαστικό μηχάνημα

·         Μηχάνημα εξαερισμού

·         Κύλινδρος

·         Λοιπά βοηθητικά εργαλεία     

 

Άρθρο 6ο

Προσωπικό

            Σε ότι αφορά το προσωπικό ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 32 του Π.Δ. 28/80. Το προσωπικό που θα εργαστεί πρέπει να είναι ειδικευμένο και πεπειραμένο για το είδος της εργασίας που θα κάνει.

            Η επίβλεψη έχει δικαίωμα να διώξει κάθε εργάτη, τεχνίτη, κ.λ.π., εφόσον κριθεί ότι δεν έχει τα απαιτούμενα εμπειρικά ή επιστημονικά προσόντα ή είναι απειθής, προκλητικός, κ.λ.π.

            Ο έλεγχος που ασκείται από τον εργοδότη στο προσωπικό του αναδόχου έχει σκοπό τη διασφάλιση της αποπεράτωσης του έργου κατά τον καλύτερο και ομαλότερο τρόπο. 

 

Άρθρο 7ο

Πρόοδος εργασιών – Κυρώσεις σε περίπτωση καθυστερήσεως

 Χρήση του έργου.

 

            Για τη πρόοδο των εργασιών ισχύει το άρθρο 30 του Π.Δ. 28/80 και τα άρθρα 34 & 56 του Π.Δ. 609/85

            Η προθεσμία εκτέλεσης της  εργασίας  ορίζεται σε 60 ημέρες και ξεκινά από την υπογραφή της σύμβασης.

      Με την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται  η εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Σε περίπτωση υπέρβασης της παραπάνω προθεσμίας ή της ενδεχόμενης χορηγηθείσης παράτασης αυτής από υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλεται ποινική ρήτρα του Π.Δ 28/80. Μετά την υπέρβαση της παραπάνω προθεσμίας , ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο

,σύμφωνα του Π.Δ. 28/80.Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος και για άλλες αιτίες όπως αναφέρονται στο Π.Δ 28/80.Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών ολικών ή τμηματικών θα γίνεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου υποκείμενης στην έγκριση του Νομάρχη ύστερα από αίτηση του αναδόχου « περί αναθεωρήσεως τιμών κατασκευής δημοσίων έργων και ετέρων συναφών διατάξεων»του Π.Δ. 28/80

           

Άρθρο 8ο

Χρόνος εγγυήσεως

            Ορίζεται σε  δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα περατώσεως και παραδόσεως του έργου. Κατά το διάστημα αυτό ο ανάδοχος είναι αυτός, που θα φροντίζει για κάθε πρόβλημα που θα παρουσιαστεί στο έργο που έχει παραδώσει και ευθύνεται ο ίδιος.

 

Άρθρο 9ο

Λογαριασμοί – Κρατήσεις – Φ.Π.Α.

            Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 28/80. Σε κάθε λογαριασμό ο Ανάδοχος καταβάλει τις κρατήσεις που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν.

            Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει τον  Δήμο.

            Προκαταβολή δεν καταβάλλεται ως ορίζει το άρθρο 61 του Π.Δ. 28/80.

 

Άρθρο 10ο

(Φάκελος έργου – Ημερολόγια εργασιών)

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση προκειμένου να  είναι δυνατή η  πιστοποίηση των εργασιών να διατηρεί:

  • Πλήρη ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα καταθέσει στην υπηρεσία προς έγκριση.

 

 

Αλεξανδρούπολη    13  /   05  /2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

 

 

 

ΣΕΊ΄ΤΑΝΙΔΟΥ  ΕΛΕΝΗ 

Τεχνολόγος  Γεωπόνος

 

Αλεξανδρούπολη     13 /   05  /2013

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

 

ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ   ΔΡΟΣΟΣ

Τεχνολόγος  Δασοπόνος  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

                      

Εργασία: Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Μαΐστρου

                  

                                                  

Αρ. Μελέτης:  31  /2013

 

 

 

 

 

 

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για  την «Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Μαΐστρου»

 

Α/Α

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡ. ΤΙΜ

AΡ. ΝΕΟΥ

ΤΙΜΟΛ

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ

ΔΑΠΑΝΗ

1         

Eκσκαφή χαλαρών εδαφών με την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

Α.Τ. - 1

ΠΡΣ Α-1

m3

600,00

 

 

2         

Εκσκαφή και επαναναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου με εργάτη

Α.Τ. - 2

ΠΡΣ Α9

m

30,00

 

 

3         

Εγκατάσταση χλοοτάπητα με  σπορά

Α.Τ. - 3

ΠΡΣ Ε13.1

στρ.

6,00

 

 

4         

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, πλαστικοί ,ακτίνας ενεργείας  12-18m

Α.Τ. - 4

ΠΡΣ H8.3.4.1.

τεμ

8,00

 

 

                                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ:

                                                                                   +  ΦΠΑ 23 %:

                                                                                                          Γ. ΣΥΝΟΛΟ:

                                                                                                    

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΤΙΜΗ  ΑΝΕΥ  ΦΠΑ:

 

Αριθμητικώς: …………………………………………………………………………

 

Ολογράφως:…………………………………………………………………………..

 

 

 

 

Ο  Προσφέρων