• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ (10/6/2013 - 9/8/2013)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ

Αλεξ/πολη : 7-6-2013

Αρ. Πρωτ. :  113

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ

 

 

 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης, Πλατεία Κύπρου 17, Τ.Κ. 68 100, Αλεξανδρούπολη

Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης  του Δήμου Αλεξανδρούπολης,

Πληροφορίες για την παραλαβή τευχών στα τηλέφωνα 2551350031. Αρμόδιος υπάλληλος για την επικοινωνία Μαστορόπουλος Διονύσιος τηλ 2551350031

 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου Αλεξανδρούπολης» και ο τόπος της παροχής είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.

II.1.1.   Σύντομη περιγραφή της σύμβασης

Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) στα όρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης όπως αυτά καθορίστηκαν με το Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», εξαιρουμένων των ορίων του καποδιστριακού Δήμου Τραϊανούπολης (ΔΕ Τραϊανούπολης) και των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

-       Μελέτη ΓΠΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2508/97 και τις τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησής τους σύμφωνα με την Απόφ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπ. αριθμ. 9572/1845/6.4.2000 (ΦΕΚ 209/Δ/7.4.2000)

-       Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την Απόφ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπ. Αριθμ. Οικ. 37691/12.9.2007 (ΦΕΚ 1902/Β/14.9.2007) και

-       Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ. Αριθμ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.8.2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5.9.2006)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική: 900.336,31 ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ 23%

β) Ανά Κατηγορία Μελέτης

Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:

-          Κατηγορία 1 (χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή 313.108,64 ευρώ (€)

-          Κατηγορία 2 (πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή 382.688,33 ευρώ (€)

-          Κατηγορία 20 (γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες), με προεκτιμώμενη αμοιβή 162.992,34 ευρώ (€)

-          Κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή 41.547,00 ευρώ (€)

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: 24 μήνες

Καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου: 18 μήνες

Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και  Τεχνικές πληροφορίες:

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής :

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 18.006,73 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης :

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης  ανέρχεται σε 45.016,82 ευρώ (€) (5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης)

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.

Η μελέτη δεν έχει ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από Δημοτικούς Πόρους. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν.3316/2005 και σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης ΓΠΣ.

3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν.3316/2005.

 4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 'Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών'.

ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης.

2. Στο διαγωνισμό καλούνται α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι  ή σε σύμπραξή ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα  Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 (ή, μέχρι την έναρξη εφαρμογής αυτού του άρθρου, του Ν. 716/1977 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων), στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις:

-          στην κατηγορία μελέτης 1, πτυχία τάξεων Γ ή Δ

-          στην κατηγορία μελέτης 2, πτυχία τάξεων Γ’ ή Δ ή Ε

-          στην κατηγορία μελέτης 20, πτυχία τάξεων Γ ή Δ

-          Στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξεων Α ή Β

β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προαναφερθείσες ή

γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.3 της προκήρυξης,  ή κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/2005, ως εξής:

 

1.     Για την κατηγορία μελέτης 1, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας για Γ τάξη ή 1 τουλάχιστον μελετητή 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 2 μελετητές 4ετούς εμπειρίας για Δ τάξη,

2.     για την κατηγορία μελέτης 2, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας για Γ τάξη ή 1 τουλάχιστον μελετητή 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 2 μελετητές 4ετούς εμπειρίας για Δ τάξη ή 2 τουλάχιστον μελετητές 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 4 μελετητές 4ετούς εμπειρίας για Ε τάξη,

3.     για την κατηγορία μελέτης 20, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας για Γ τάξη ή 1 τουλάχιστον μελετητή 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 2 μελετητές 4ετούς εμπειρίας για Δ τάξη,

4.     για την κατηγορία μελέτης 27, 1 τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας για Α τάξη ή 1 τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας για Β Τάξη.

3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.

Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, που αποδεικνύεται:

α) από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών, οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά την τελευταία δεκαετία. Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών, ανά κατηγορία:

Για την κατηγορία 1 (Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες) και την κατηγορία 2 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες), η εκπόνηση μίας τουλάχιστον μελέτης σύνταξης, τροποποίησης ή και αναθεώρησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) ΟΤΑ με πληθυσμό άνω των 40.000 κατοίκων (σύμφωνα με την απογραφή ΕΣΥΕ του 2001). Η σύνταξη, τροποποίηση ή και αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου πρέπει απαραίτητα να έχει εγκριθεί από τον αρμόδιο φορέα και να έχει δημοσιευθεί σε τεύχος του ΦΕΚ.

 

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης (βαρύτητα 35%)

2. Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης  (βαρύτητα 40%)

3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%).

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:

1.  Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών 1/8/2013, ενώ μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη από το φωτοτυπείο ΕΝΤΥΠΟΝ Καβύρη 12 Αλεξανδρούπολη, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 9 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία. Τα τεύχη της προκήρυξης διατίθενται και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αλεξανδρούπολης (www.alexpolis.gr). Οι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν τα τεύχη της προκήρυξης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν το ενδιαφέρον τους στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (fax 2551350031, e-mail: mastdion@alexpolis.gr) μέχρι τις 1/8/2013, δηλώνοντας τα πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας.

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 9 Αυγούστου 2013[5] και ώρα 14:30 μ.μ., κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία της Υπηρεσίας Δόμησης Πλ. Κύπρου 17 Αλεξανδρούπολη . Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 8 (οκτώ) μήνες.

 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και το ν. 2522/97), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:

α)  Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

β)   Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:

β1.  κατά του Πρακτικού Ι (Ελεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες

β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες

β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες

Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.  στις 7/6/2013
 
 

Αλεξανδρούπολη 7/6/2013

 

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

 

 

Ευάγγελος Λαμπάκης

 
 
 
 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ