• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα» (17/6/2013 - 3/7/2013)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ. :  «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα»   

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή παροχής υπηρεσιών για ειδικές εξειδικευμένες εργασίες (περιγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων) που αποτελούν μέρος των απαιτήσεων του προγράμματος «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» , που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο .

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 21.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, με εξασφαλισμένη πίστωση, μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2013.

Η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 ,το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 τεύχος Α) ,του ΠΔ 28/80,την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β΄) και τους όρους που αναφέρονται στη συνημμένη υπ’ αριθμ. 110/2013 μελέτη της εργασίας «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα».

 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) Κάθε νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τομέα της παροχής υπηρεσιών οργάνωσης εκδηλώσεων, σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.

β) Ενώσεις νομικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων, σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.

 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα  πρέπει  να  πληροί και  να  τεκμηριώνει  επαρκώς,   με  ποινή αποκλεισμού, τις κατωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

Α) Ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:

Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου:

-       επιχειρηματική δομή,

-       τομείς δραστηριότητας,

-       εγκαταστάσεις και εξοπλισμό,

-       Ομάδα έργου που περιλαμβάνει

-       Ένα τουλάχιστον υπεύθυνο ομάδας έργου με εμπειρία στην διοργάνωση εκδηλώσεων αντίστοιχων των περιλαμβανόμενων στο έργο.

-       αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα στελεχών ή συνεργατών και κατανομή των ρόλων τους στην παροχή των υπηρεσιών (σύσταση ομάδας έργου).

 

Β) Ότι διαθέτει εμπειρία

-       Στο σχεδιασμός επικοινωνιακής στρατηγικής και προγραμμάτων δημοσιότητας  και δημοσίων σχέσεων

-       Στη διοργάνωση ημερίδων, workshops, εκδηλώσεων για θέματα που αφορούν κοινωνικούς, πολιτικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς Φορείς

-       Στη δημιουργία και παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού ενημέρωσης και προώθησης δράσεων

-       Στη Δημιουργία και Λειτουργία Διαδικτυακών Πυλών

-       Στην Παραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σποτ» για τη Δράση 3.3

 

 

Η εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται κατά σειρά προτίμησης με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:

ü  Μέσω της εμπειρίας του υποψηφίου ή όλων των μελών σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας.

ü  Μέσω συνεργαζόμενου εμπειρογνώμονα ή μέλους της προτεινόμενης ομάδας έργου.

Οι Προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την πλήρωση των ανωτέρω ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά τους (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών), ως στοιχεία τεκμηρίωσης, συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που θεμελιώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες.

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:

1.        Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου.

2.        Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

3.        Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

4.        Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.

5.        Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την ημέρα Τετάρτη 3/7./2013 και ώρα 12:00 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης της εργασίας.

β) Οικονομική προσφορά.

γ) Λοιπά έγγραφα - δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της Διακήρυξης.

 

Οι Προσφορές κατατίθενται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο.

 

   

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αλεξανδρούπολη 17-06-2013

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                             Αριθμ. Πρωτ. : 38084 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Ταχ. Δ/νση     : Λ. Δημοκρατίας 306

Ταχ. Κώδικας : 681 00  Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνα      :  +30 25510.64175

Fax                 :  +30 25510.64142 

 

 

ΘΕΜΑ :                 Έγκριση των τευχών της μελέτης και δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου για την παροχή της εργασίας: «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα», προϋπολογισμού 21.000,00 €.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

με αριθμό 930/13

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
 2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980
 6. Τη μελέτη με αριθ. 110/2013 για την παροχή της υπηρεσίας «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα»,
 7. Τη συμμετοχή του Δήμου στο έργο « Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα », το οποίο έχει   που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» , που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο .
 8. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένος Κ.Α. 15.7424.002 στον προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2013
 9. Την αριθμ. 98/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για Υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο πρόγραμμα «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
 
 1. Εγκρίνουμε την με αριθμ. 110/2013 μελέτη για την παροχή της υπηρεσίας : «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα», προϋπολογισμού 21.000,00 €.

 

 1. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου για τουλάχιστον 15 ημέρες, από 17/06/2013 έως 03/07/2013, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις. Μετά την πάροδο του ανωτέρω αναφερόμενου χρονικού διαστήματος θα ακολουθήσει εξέταση των προσφορών και απευθείας ανάθεση της εργασίας.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

 

 

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

Αριθμός  Μελέτης : 110/2013        

ΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ. :  «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα» 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συμμετέχει στο έργο: « Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα »  που είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και για το οποίο έχει εκδοθεί η 8129/2012 προέγκριση από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας ΑΜΘ

Βασικός Στόχος της Παρέμβασης είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών, οι οποίες θα έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα την ένταξη στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 120 νέων επιστημόνων της περιοχής, αλλά και η ανάδειξη αναπτυξιακών προοπτικών και στρατηγικών με βάση την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα την εξωστρέφεια και την τόνωση της απασχόλησης.

 

 

Ειδικότερα, το αντικείμενο που θα κληθεί να υλοποιήσει ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσιών, αφορά στην υλοποίηση των τριών (3) δράσεων που περιγράφονται στην  Απόφαση Υλοποίησης  με Ίδια Μέσα της Πράξης που έχουν σαν υπεύθυνο το Δήμο Αλεξανδρούπολης  

 

Οι δράσεις αυτές είναι η 2.3 , 3.1 και 3.3 που αναλυτικά περιλαμβάνουν τα εξής :

 

 

 

2.3. Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ.

 

1.       Εταίρος που την Υλοποιεί: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

2.       Προϋπολογισμός Προτεινόμενης Δράσης : 5.000,00€

 

3.       Αναλυτική Περιγραφή Προτεινόμενης Δράσης:

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης θα αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα δικτύωσης και κοινωνικού διαλόγου με άλλα έργα ΤοπΣΑ. Ειδικότερα από τα πρώτα στάδια υλοποίησης των σχεδίων θα επιδιωχθεί  η σταθερή και ουσιαστική συνεργασία της Α.Σ. με άλλες Α.Σ. τόσο σε τοπικό όσο και υπερτοπικό επίπεδο με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των επιμέρους σχεδίων και την εξαγωγή αξιόλογων συμπερασμάτων. Στόχοι του συγκεκριμένου τύπου δικτύωσης αποτελούν:

Þ      Η ανταλλαγή εμπειριών, Καλών Πρακτικών (Best Practises) και τεχνογνωσίας.

Þ      Στο συντονισμό των δράσεων των φορέων που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την αποφυγή σπατάλης πόρων και ανθρώπινου δυναμικού.

Þ      Η ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσης πάνω στα θέματα που πραγματεύονται και η από κοινού χάραξη και εφαρμογή στρατηγικής διάχυσης και ευρύτερης εφαρμογής των καλύτερων πρακτικών των Τοπικών Σχεδίων εκτός Δικτύου.

Þ      Στην επικοινωνία, ενημέρωση και διακίνηση πληροφοριών μεταξύ των μελών του δικτύου.

Þ      Στην καλύτερη εκπροσώπηση των φορέων στις διαδικασίες σχεδιασμού από τα ανώτερα διοικητικά επίπεδα καθώς και συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων των, με προτάσεις, εισηγήσεις κ.λπ.

Þ      Η από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων

Þ      Ο προσδιορισμός των περισσότερο καινοτόμων και αποτελεσματικών πρακτικών, μέσα από την εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης.

Þ      Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη κοινών δράσεων  υποστήριξης των ωφελούμενων (μεταξύ Α.Σ. που απευθύνονται σε κοινές ομάδες στόχο σε τοπικό/υπερτοπικό επίπεδο) όπως η δικτύωση των ωφελούμενων των Α.Σ., η κοινή προώθηση επιχειρήσεων, προωθητικές ενέργειες μεμονωμένων προσώπων, φορέων ή κοινοπρακτικών σχημάτων, κλπ

Þ      Η χρήση υπαρχόντων επιμέρους δικτύων επαγγελματικών ή άλλων προς όφελος των συμμετεχόντων στο δίκτυο των Α.Σ.

Οι ενέργειες δικτύωσης των εταίρων της Α.Σ. με άλλες Α.Σ. θα αναπτυχθούν στους ακόλουθους άξονες/επίπεδα:

§  Σε γεωγραφικό επίπεδο

Θα αναπτυχθούν ενέργειες δικτύωσης οριζόντιου χαρακτήρα των αναπτυξιακών συμπράξεων με γεωγραφικό προσανατολισμό (σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο) με στόχο τη διερεύνηση και διασφάλιση της συμπληρωματικότητας και συνέργειας των δράσεων που υλοποιούνται.

§  Σε θεματικό επίπεδο

Θα αναπτυχθούν ενέργειες δικτύωσης με θεματικό προσανατολισμό (ομάδα στόχος ωφελούμενων/τομείς παρέμβασης) με στόχο την από κοινού υποστήριξη των ωφελούμενων και τη δημιουργία πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων.

Οι δράσεις δικτύωσης των Α.Σ. και η συσπείρωση όλων των εμπλεκομένων δυνάμεων θα συμβάλλουν στη διάχυση και ευρύτερη εφαρμογής των πρακτικών που θα αποδειχθούν επιτυχημένες και στη δημιουργία και υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων από φορείς και οργανισμούς. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα των ενεργειών δικτύωσης που θα περιλαμβάνονται στα σχέδια των τοπικών δράσεων θα είναι η συστηματική και ουσιαστική συνεργασία, η συνένωση δυνάμεων, η καλύτερη εν τέλει λειτουργία και ο αρτιότερος συντονισμός ήδη υφισταμένων δομών και οργανισμών – φορέων των Α.Σ. και η επίτευξη συνεργασίας και κοινής δράσης για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού, η ποιοτική αναβάθμιση του όλου εγχειρήματος.

 

4.       Μεθοδολογία Υλοποίησης της Δράσης:

Η μεθοδολογία υλοποίησης της Δράσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Þ      Σύσταση ομάδας εργασίας από στελέχη των φορέων της Α.Σ. για την ανάπτυξη της δικτύωσης και επεξεργασία ενεργειών γεωγραφικής και θεματικής δικτύωσης και τακτικές συναντήσεις εργασίας για την ανάπτυξη ενημερωτικού και υποστηρικτικού της δικτύωσης υλικού (κείμενα εργασίας, προσκλήσεις κλπ), καταγραφή συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων, ανατροφοδότηση και επανασχεδιασμό ενεργειών.

Þ      Προσέγγιση των εμπλεκόμενων φορέων των Α.Σ. μέσω αποστολής ενημερωτικών υλικών/direct mailing.

Þ      Ανάπτυξη ηλεκτρονικού δικτύου πληροφόρησης – ενημέρωσης για τις δράσεις δικτύωσης μέσω του οποίου θα μπορούν να εγγράφονται στο δίκτυο και γίνονται αποδέκτες των δραστηριοτήτων του οι εμπλεκόμενες Α.Σ.

Þ      Υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών για τη δικτύωση και ειδικότερα θεματικών εργαστηρίων, εκδηλώσεων και συναντήσεων εργασίας. Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν:

Ι. Θεματικά εργαστήρια δικτύωσης στα οποία οι εκάστοτε εμπλεκόμενοι θα συμμετέχουν εισάγοντας πληροφορίες, απόψεις, προτάσεις, δεδομένα, τεχνογνωσία, καλές πρακτικές κλπ. Ο στόχος των εργαστηρίων είναι να γίνει μια γόνιμη σύγκριση και ανταλλαγή εμπειριών, ορθών πρακτικών και μεθόδων υποστήριξης της ομάδας στόχου σε θέματα απασχόλησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, αλλά και να παρουσιαστούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις που αναπτύσσονται από τις Α.Σ. Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν:

ü  2 Εργαστήρια δικτύωσης σε γεωγραφικό επίπεδο.

ü  5 Εργαστήρια δικτύωσης σε θεματικό επίπεδο.

ΙΙ. Διοργάνωση μίας (1) ημερίδας δικτύωσης με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Α.Σ. αλλά και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας.

Στα πλαίσια της ημερίδας μέρος της θεματολογίας, εκτός των άλλων θα αποτελούν και οι νέες τάσεις και οι αντίστοιχες πολιτικές για την προώθηση της καινοτομίας, όπως:

ü  Ανοικτή καινοτομία (Open innovation): συνεργασία της επιχείρησης με πολλαπλά κανάλια, όπως άλλες επιχειρήσεις στον τομέα της, προμηθευτές, πανεπιστήμια, και φυσικά τους τελικούς χρήστες, με στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

ü  Κοινωνική καινοτομία (Social innovation): νέες στρατηγικές, έννοιες, ιδέες και οργανισμοί που πληρούν τις κοινωνικές ανάγκες όλων των ειδών - από τις συνθήκες εργασίας και την εκπαίδευση έως την ανάπτυξη της κοινότητας και της υγείας - και επομένως την διεύρυνση και ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών.

Þ      Δημοσιεύσεις στον τύπο και δελτία τύπου.

Þ      Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Þ      Ανάπτυξη κοινού θεματικού website (το οποίο θα αποτελεί μέρος της ιστοσελίδας του έργου) και θα περιλαμβάνει στοιχεία-δράσεις και αποτελέσματα δικτύωσης μεταξύ των Α.Σ.

Þ      Διοργάνωση τακτικών συναντήσεων της ομάδας εργασίας δικτύωσης για την καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων και ενεργειών δικτύωσης και προσδιορισμό καινοτόμων και αποτελεσματικών πρακτικών.

Þ      Επεξεργασία στοιχείων και αποτελεσμάτων δράσεων δικτύωσης, διαμόρφωση οδηγού Καλών Πρακτικών σε θεματικό και γεωγραφικό επίπεδο και ανάπτυξη στρατηγικής διάχυσης και ευρύτερης εφαρμογής των καλύτερων πρακτικών εκτός Δικτύου.

Þ      Ανάπτυξη πλαισίου κοινών δράσεων υποστήριξης των ωφελούμενων (μεταξύ ΑΣ που απευθύνονται σε κοινές ομάδες στόχο σε τοπικό/υπερτοπικό επίπεδο) όπως η δικτύωση των ωφελούμενων των Α.Σ., η κοινή προώθηση επιχειρήσεων, προωθητικές ενέργειες μεμονωμένων προσώπων, φορέων ή κοινοπρακτικών σχημάτων, κλπ.

 

5.       Επιμέρους ενέργειες που θα ανατεθούν ως Υπεργολαβίες και σχετική Τεκμηρίωση:

Οι επιμέρους ενέργειες που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες θα αφορούν στο σχεδιασμό και την παραγωγή ενημερωτικού υλικού, καθώς οι ενέργειες αυτές είναι εκτός του πεδίου δραστηριότητας του Εταίρου.

Ένας σημαντικός παράγοντας που οδηγεί στη σύναψη εξωτερικών συμβάσεων έργου είναι η άμεση πρόσβαση σε εξωτερικές ικανότητες και η ευέλικτη προσαρμογή τους στις πιθανόν εξειδικευμένες ανάγκες.

 

6.       Αναμενόμενα Παραδοτέα/Προϊόντα (αριθμός ωφελουμένων, καταρτιζομένων, ημερίδων κλπ):

Τα αναμενόμενα παραδοτέα/προϊόντα της Δράσης περιλαμβάνουν το ακόλουθο:

Þ      1 ομάδα εργασίας από στελέχη των φορέων της Α.Σ. για την ανάπτυξη της δικτύωσης και επεξεργασία ενεργειών γεωγραφικής και θεματικής δικτύωσης.

Þ      1 Ηλεκτρονικό δίκτυο (διευθυνσιολόγια, εγγραφές χρηστών) και θεματικό website (μέρος της ιστοσελίδας του έργου) που θα περιλαμβάνει στοιχεία-δράσεις και αποτελέσματα δικτύωσης μεταξύ των Α.Σ.

Þ      2 Εργαστήρια δικτύωσης σε γεωγραφικό επίπεδο.

Þ      4 Δημοσιεύσεις στον τύπο και δελτία τύπου.

Þ      5 Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Þ      Πορίσματα – καταγραφή και σύνθεση συμπερασμάτων των ενεργειών δικτύωσης.

Þ      1 Οδηγός Καλών Πρακτικών Α.Σ. σε θεματικό και γεωγραφικό επίπεδο και Στρατηγικής Διάχυσης και Ευρύτερης Εφαρμογής.

Þ      Πλαίσιο κοινών δράσεων υποστήριξης των ωφελούμενων (μεταξύ Α.Σ. που απευθύνονται σε κοινές ομάδες στόχο σε τοπικό/υπερτοπικό επίπεδο).

 

3.1. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και ενέργειες δημοσιοποίησης και γνωστοποίησης του έργου (Ανάπτυξη και διανομή έντυπου υλικού − Δημιουργία και Λειτουργία Διαδικτυακής Πύλης (Portal)).

 

1.       Εταίρος που την Ύλοποιεί: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

2.       Προϋπολογισμός Προτεινόμενης Δράσης : 8.000,00€

 

3.       Αναλυτική Περιγραφή Προτεινόμενης Δράσης:

Η παρούσα δράση αποτελεί το Επικοινωνιακό Σχέδιο για την Πράξη «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αποφοίτων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία, και την καινοτομική Επιχειρηματικότητα» και παρουσιάζει τη γενική και ειδική επικοινωνιακή στρατηγική που θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησής της.

Το περιεχόμενο του καθορίστηκε από τους παρακάτω βασικούς στόχους:

 • Την ενημέρωση του ευρύ κοινού για την Πράξη και τις παρεμβάσεις που επιχειρούνται.
 • Την προσέλκυση ωφελουμένων.
 • Την προσέλκυση επιχειρήσεων.
 • Την ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων της Πράξης για τις ωφέλειες που μπορούν να αποκομίσουν από τις Δράσεις και τις Ενέργειες της Πράξης καθώς και για τις ευκαιρίες επαγγελματικής ένταξης και κατ’ επέκταση της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης.

Για το σχεδιασμό του Επικοινωνιακού Σχεδίου ελήφθησαν υπόψη η σχετική αποκτηθείσα εμπειρία των φορέων που συμμετέχουν στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη από την υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων και ενεργειών σε προγενέστερα προγράμματα ( π.χ. κατά το Γ΄ΚΠΣ), καθώς και Καλές Πρακτικές ενεργειών δημοσιότητας κατά την ίδια προγραμματική περίοδο.

Η παρούσα δράση περιγράφεται αναλυτικά στο Επικοινωνιακό Σχέδιο της παρούσας πράξης, το οποίο αναπτύσσεται στο κεφάλαιο 3.5 του Σχεδίου Δράσης.

Το Web portal που θα δημιουργηθεί είναι μια ιστοσελίδα που θα ενσωματώνει πληροφορίες και υπηρεσίες, ώστε να αποτελεί μια πύλη για τους επισκέπτες. Θα παρέχει πληροφορίες γενικού ή ειδικού περιεχομένου υπό τη μορφή άρθρων και ειδήσεων και θα ενσωματώνει online κοινότητες forum καθώς και υπηρεσίες αναζήτησης/επικοινωνίας/ψυχαγωγίας. Η συνεχής ανανέωση στο περιεχόμενο θα παροτρύνει τον επισκέπτη να επισκέπτεται τακτικά, ώστε να ενημερώνεται για το αντικείμενο που τον ενδιαφέρει.

Η διαχείριση περιεχομένου θα αφορά σε:

Þ      Web-based σύστημα διαχείρισης μέσω control panel, που επιτρέπει την πλήρη παρακολούθηση του περιεχομένου από την δημιουργία έως την δημοσίευση, την επιλεκτική εμφάνιση περιεχομένου ανάλογα με τα δικαιώματα του επισκέπτη, την προβολή περιεχομένου με χρήση συνδρομής, την δημοσίευση περιεχομένου κατόπιν επιβεβαίωσης κ.ά.

Þ      Διαχείριση Ψηφιακής Πληροφορίας.

Þ      Διαχείριση εγγράφων και εικόνων (δημιουργία, αρχειοθέτηση, δημοσίευση), διανομή ψηφιακής πληροφορίας (π.χ. audio/video streaming), ισχυρό σύστημα αναζήτησης βάσει κριτηρίων.

Þ      Διαχείριση Χρηστών.

Þ      Πιστοποίηση χρήστη (εγγραφή/σύνδεση), σύστημα sign-on, διαχείριση προφίλ, διάφορα επίπεδα πρόσβασης, σύστημα παρακολούθησης ενεργειών χρήστη. (logging).

Þ      Συνεργασία και Επικοινωνία.

Þ      Συστήματα Mailing, αυτόματη αποστολή e-mail βάσει ενεργειών του χρήστη (password reminder, νέα εγγραφή χρήστη), forums, chats, blogs, message boards, φόρμες feedback, ημερολόγια, newsletters, δημοσκοπήσεις, έρευνες, βαθμολόγηση και σχολιασμών σελίδων.

Þ      Ασφάλεια.

Þ      Διάφορα επίπεδα πρόσβασης και δικαιώματα ανά χρήστη, επιλεκτική προβολή περιεχομένου ανά χρήστη, κρυπτογράφηση πληροφοριών.

 

4.       Μεθοδολογία Υλοποίησης της Δράσης

Η μεθοδολογία υλοποίησης όλων των δράσεων Δημοσιότητας και Ευαισθητοποίησης περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 3.5. Αναλυτική Περιγραφή του Επικοινωνιακού Σχεδίου.

 

5.       Επιμέρους ενέργειες που θα ανατεθούν ως Υπεργολαβίες και σχετική Τεκμηρίωση:

Ως Υπεργολαβίες θα ανατεθεί η δημιουργία της Διαδικτυακής Πύλης (portal) και του επικοινωνιακό υλικού, δεδομένου ότι οι ενέργειες αυτές είναι εκτός του πεδίου δραστηριότητας του Εταίρου.

Ένας σημαντικός παράγοντας που οδηγεί στη σύναψη εξωτερικών συμβάσεων έργου είναι η άμεση πρόσβαση σε εξωτερικές ικανότητες και η ευέλικτη προσαρμογή τους στις πιθανόν εξειδικευμένες ανάγκες. Μια άλλη κατευθυντήρια δύναμη είναι συχνά η αναζήτηση της συγκεκριμένης τεχνογνωσίας, τη στιγμή που θα ήταν πάρα πολύ χρονοβόρα ή δεν θα είχε κανένα νόημα για να αναπτυχθεί εσωτερικά.

 

6.       Αναμενόμενα Παραδοτέα/Προϊόντα (αριθμός ωφελουμένων, καταρτιζομένων, ημερίδων κλπ):

 • 1 Διαδικτυακή Πύλη (portal)

·         Ενημέρωση δικτυακού τόπου.

·         2000 Ενημερωτικά έντυπα υλοποίησης προγράμματος.

·         3000 Ενημερωτικά έντυπα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

 

 

3.3. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και ενέργειες ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και των ληπτών υπηρεσιών − Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείου Τύπου.

 

1.       Εταίρος που την Υλοποιεί: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

2.       Προϋπολογισμός Προτεινόμενης Δράσης: 8.000,00€

 

3.       Αναλυτική Περιγραφή Προτεινόμενης Δράσης:

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών προκειμένου για την προβολή του Σχεδίου Δράσης και των επί μέρους δράσεων που το συνθέτους, τους στόχους της παρέμβασης, το στοχοθετούμενο κοινό, και την ενημέρωση του συνόλου της τοπικής κοινωνίας για την αξιοποίηση παρόμοιων παρεμβάσεων.

Προκειμένου για την υλοποίηση της Δράσης θα οργανωθεί και θα λειτουργήσει:

Γραφείο Τύπου

Οι κύριες αρμοδιότητες του Γραφείου Δημοσιότητας για την ενημέρωση των Υποψηφίων Ωφελουμένων θα είναι:

Þ      Να σχεδιάζει, να εισηγείται και να εφαρμόζει πρόγραμμα προβολής του Σχεδίου Δράσης και των επί μέρους Δράσεων που το απαρτίζουν.

Þ      Να σχεδιάζει, να εισηγείται και να εφαρμόζει πρόγραμμα ενημέρωσης των ενδιαφερομένων/υποψηφίων ωφελουμένων για τις επιδιώξεις, τους στόχους και τις υπηρεσίες των εταίρων που αναλαμβάνουν την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης με γενικό στόχο την ενεργοποίηση των ενδιαφερομένων για την προώθηση της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και κατ’ επέκταση της τοπικής ανάπτυξης.

Þ      Να σχεδιάζει, να αναπαράγει και να προωθεί ενημερωτικό υλικό.

Þ      Να επιμελείται ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών στα ΜΜΕ και να τηρεί σχετικό αρχείο.

Συγκεκριμένα, το Γραφείο Τύπου θα αναλάβει:

α) Δημιουργία Έντυπου και Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Υλικού.

Πρόκειται για τη δημιουργία και την αναπαραγωγή του έντυπου υλικού προς ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων και των αρμοδίων σχετικά με την Παρέμβαση.

Στόχος είναι η πληροφόρηση και η ενεργοποίηση όλων των αρμοδίων φορέων που δυνητικά θα μπορούσαν να είναι αρωγοί στην Παρέμβαση, καθώς και η ενημέρωση των ωφελουμένων

β) Προβολή στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

Η ενέργεια αυτή θα περιλαμβάνει:

*       Περιοδικές συνεντεύξεις τύπου και αποστολή δελτίων τύπου με στόχο την ενημέρωση και ένταξη της ομάδας στόχου στο πρόγραμμα και την ευαισθητοποίηση φορέων, ιδιωτών και του ευρύ κοινού. Η διενέργεια συνεντεύξεων τύπου και η αποστολή δελτίων τύπου αποτελούν τους βασικούς τρόπους ενημέρωσης και κινητοποίησης του συνόλου των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ).

*       Προβολή σε τοπικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς: συνεντεύξεις μελών της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και εκτενή ρεπορτάζ που θα αφορούν στην παρουσίαση της υλοποίησης δράσεων του σχεδίου όπως για παράδειγμα κάλυψη των ενημερωτικών ημερίδων, ενημέρωση για την πραγματοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, ρεπορτάζ για την υλοποίηση των προγράμματα κατάρτισης κ.α.

*       Δημιουργία και προβολή τριών (3) εκπομπών: πρόκειται για την παραγωγή και παρουσίαση τριών 45λεπτων εκπομπών προκειμένου για την προβολή των νέων επιχειρηματιών και την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων από τους ωφελούμενους του Σχεδίου Δράσης.

Στόχος είναι η ευρεία ενημέρωση για το Σχέδιο Δράσης και των επιμέρους δράσεων και ενεργειών, ευαισθητοποίηση κοινού

γ) Αποστολές Υλικού – Direct Mail/e-mail.

Η ενέργεια αυτή θα περιλαμβάνει:

*       Αποστολή ενημερωτικών e-mails: δημιουργία μιας βάσης δεδομένων ηλεκτρονικών διευθύνσεων από τις ήδη υπάρχουσες βάσεις δεδομένων των φορέων που απαρτίζουν την Αναπτυξιακή Σύμπραξη και χρήση τους ως εργαλείο επικοινωνίας για την μαζική αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού υλικού σε τακτά και επαλαναλαμβανόμενα χρονικά διαστήματα. Το υλικό αυτό θα αφορά πληροφορίες για τις δράσεις που υλοποιούνται καθώς και την πορεία υλοποίησης τους και ενημέρωση σχετικά με την διοργάνωση εκδηλώσεων και άλλων επικοινωνιακών δραστηριοτήτων του σχεδίου.

*       Αποστολή Newsletter: Δημιουργία και αποστολή εξαμηνιαίου newsletter, το οποίο θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πορεία τόσο του Σχεδίου Δράσης, αλλά και με νέα που αφορούν στην εργασία, ασφάλιση και άλλα θέματα που αφορούν τους ωφελούμενους.

δ) Συναντήσεις Εργασίας.

Η ενέργεια αυτή θα περιλαμβάνει:

*       Αρχική συνάντηση του Υπευθύνου Επικοινωνίας με τους λοιπούς εταίρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης μετά την ένταξη της Πράξης, προκειμένου να καθοριστεί το τελικό Σχέδιο Επικοινωνίας, οι ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες αποτελεσμάτων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επικοινωνιακού σχεδίου, κλπ.

*       Τακτικές (ανά τρίμηνο) συναντήσεις του Υπευθύνου Επικοινωνίας με τους λοιπούς εταίρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξη, προκειμένου για την παρακολούθηση της ορθής προβολής του Σχεδίου Δράσης, τις τροποποιητικές ενέργειες που χρειάζονται να πραγματοποιηθούν, κλπ.

*       Έκτακτες συναντήσεις του Υπευθύνου Επικοινωνίας με τους λοιπούς εταίρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξη ή/και τους εταίρους που έχουν αναλάβει συγκεκριμένες ενέργειες, προκειμένου για τη διευκόλυνση της υλοποίησης των ενεργειών και την επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Στόχος είναι η παρακολούθηση του έργου δημοσιότητας, η διαρκής ενημέρωση των εταίρων για τη στρατηγική προβολής του Σχεδίου Δράσης και η συνεχής παροχή κατευθύνσεων για τη βέλτιστη προβολή του Σχεδίου Δράσης.

 

4.       Μεθοδολογία Υλοποίησης Προτεινόμενης Δράσης:

Η μεθοδολογία υλοποίησης όλων των δράσεων Δημοσιότητας και Ευαισθητοποίησης περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 3.5. Αναλυτική Περιγραφή του Επικοινωνιακού Σχεδίου.

 

5.       Επιμέρους ενέργειες που θα ανατεθούν ως Υπεργολαβίες και σχετική Τεκμηρίωση:

Οι επιμέρους ενέργειες που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες θα αφορούν στο σχεδιασμό και την παραγωγή της αφίσας και του έντυπου ενημερωτικού υλικού, καθώς οι ενέργειες αυτές είναι εκτός του πεδίου δραστηριότητας του Εταίρου.

Ένας σημαντικός παράγοντας που οδηγεί στη σύναψη εξωτερικών συμβάσεων έργου είναι η άμεση πρόσβαση σε εξωτερικές ικανότητες και η ευέλικτη προσαρμογή τους στις πιθανόν εξειδικευμένες ανάγκες. Μια άλλη κατευθυντήρια δύναμη είναι συχνά η αναζήτηση της συγκεκριμένης τεχνογνωσίας , τη στιγμή που θα ήταν πάρα πολύ χρονοβόρα ή δεν θα είχε κανένα νόημα για να αναπτυχθεί εσωτερικά.

 

6.       Αναμενόμενα Παραδοτέα/Προϊόντα (αριθμός ωφελουμένων, καταρτιζομένων, ημερίδων κλπ):

Τα αναμενόμενα παραδοτέα/προϊόντα της Δράσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α) Δημιουργία Έντυπου και Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Υλικού.

Þ     Ανάπτυξη Logo της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

Þ     Αφίσα.

Þ     Ενημερωτικό Έντυπο.

Þ     3 Καταχωρήσεις στον ημερήσιο τοπικό και εθνικό τύπο.

β) Προβολή στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

Þ     Παραγωγή και μετάδοση 3 ραδιοφωνικών spots.

Þ     Παραγωγή και μετάδοση 3 τηλεοπτικών spots.

Þ     Δημιουργία τριών 45λεπτων εκπομπών.

Þ     Τουλάχιστον τρεις (3) συνεντεύξεις τύπου.

γ) Αποστολές Υλικού – Direct Mail/ e-mail.

Þ     Τρία (3) newsletters.

Þ     Βάση δεδομένων για αποστολή ενημερώσεων.

δ) Συναντήσεις Εργασίας.

Þ     Τουλάχιστον πέντε (5) συναντήσεις εργασίας.

Þ     Πρακτικά συναντήσεων εργασίας.

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν :

α) Κάθε νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τομέα της παροχής υπηρεσιών οργάνωσης εκδηλώσεων, σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.

β) Ενώσεις νομικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων, σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.

 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα  πρέπει  να  πληροί και  να  τεκμηριώνει  επαρκώς,   με  ποινή αποκλεισμού, τις κατωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

Α) Ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:

Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου:

-       επιχειρηματική δομή,

-       τομείς δραστηριότητας,

-       εγκαταστάσεις και εξοπλισμό,

-       Ομάδα έργου που περιλαμβάνει

-       Ένα τουλάχιστον υπεύθυνο ομάδας έργου με εμπειρία στην διοργάνωση εκδηλώσεων αντίστοιχων των περιλαμβανόμενων στο έργο.

-       αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα στελεχών ή συνεργατών και κατανομή των ρόλων τους στην παροχή των υπηρεσιών (σύσταση ομάδας έργου).

 

Β) Ότι διαθέτει εμπειρία

-       Στο σχεδιασμός επικοινωνιακής στρατηγικής και προγραμμάτων δημοσιότητας  και δημοσίων σχέσεων

-       Στη διοργάνωση ημερίδων, workshops, εκδηλώσεων για θέματα που αφορούν κοινωνικούς, πολιτικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς Φορείς

-       Στη δημιουργία και παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού ενημέρωσης και προώθησης δράσεων

-       Στη Δημιουργία και Λειτουργία Διαδικτυακών Πυλών

-       Στην Παραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σποτ» για τη Δράση 3.3

 

 

Η εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται κατά σειρά προτίμησης με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:

ü  Μέσω της εμπειρίας του υποψηφίου ή όλων των μελών σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας.

ü  Μέσω συνεργαζόμενου εμπειρογνώμονα ή μέλους της προτεινόμενης ομάδας έργου.

Οι Προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την πλήρωση των ανωτέρω ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά τους (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών), ως στοιχεία τεκμηρίωσης, συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που θεμελιώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες.

 

Για την εργασία (Π.Υ.) σχετικά με την « Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα » εξασφαλισμένη πίστωση με Κ.Α. 15.7425.002 ποσού 21.000,00 € στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2013.

                                                                                         

        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                      

       ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  23-05-2013       

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ&                                 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

                 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

      ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                 ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(σε ευρώ €)

 

 

ΔΑΠΑΝΗ

(σε ευρώ €)

 

1

Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Κατ’ αποκ.

1

4.065,03

4.065,03

2

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και ενέργειες δημοσιοποίησης και γνωστοποίησης του έργου (Ανάπτυξη και διανομή έντυπου υλικού − Δημιουργία και Λειτουργία Διαδικτυακής Πύλης (Portal)).

Κατ’ αποκ

1

6.504,07

6.504,07

3

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και ενέργειες ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και των ληπτών υπηρεσιών − Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείου Τύπου

Κατ’ αποκ

1

6.504,07

6.504,07

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

17073,17

Φ.Π.Α. 23 %

3926,83

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

21.000,00

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                  

       ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 23-05-2013        

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ&                                 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

                 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

      ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                 ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

Αριθμός  Μελέτης : 110/2013        

ΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ. :  «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα» 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ&ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Αριθμός  Μελέτης : 110/2013        

ΕΡΓΑΣΙΑ Π.Υ. :  «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα» 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής

Με την παρούσα  προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας υλοποίηση του υποέργου με τον γενικό τίτλο «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα»   :

Ειδικότερα, το αντικείμενο που θα κληθεί να υλοποιήσει ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσιών, αφορά στην υλοποίηση των τριών (3) δράσεων που περιγράφονται στην  Απόφαση Υλοποίησης  με Ίδια Μέσα της Πράξης που έχουν σαν υπεύθυνο το Δήμο Αλεξανδρούπολης  

 

Οι δράσεις αυτές είναι η 2.3 , 3.1 και 3.3 .

 

Άρθρο 2ο :      Διατάξεις που ισχύουν

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
 • το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 τεύχος Α)
 • του ΠΔ 28/80
 • την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β΄)

 

Άρθρο 3ο :      Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α.    Προϋπολογισμός (ενδεικτικός) μελέτης.

β.    Η συγγραφή υποχρεώσεων.

γ.     Τεχνική περιγραφή –προδιαγραφές

δ.    Η Σύμβαση

 

Άρθρο 4ο :      Χρόνος εκτέλεσης εργασίας

Η προθεσμία περαίωσης της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται έως τη λήξη του προγράμματος.

Εάν το πρόγραμμα παραταθεί, η προθεσμία περαίωσης της σύμβασης θα παραταθεί αντίστοιχα.

           

Άρθρο 5ο :      Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Ο εντολοδόχος είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας  (Π.Υ.) και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.

 

 

Άρθρο 6ο:       Υποχρεώσεις του εντολέα

 

Ο εντολέας υποχρεούται να συνεργάζεται με τον εντολοδόχο και να τον εφοδιάζει με όλα τα μέσα και τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση και την ολοκλήρωση της ανατιθέμενης εργασίας (Π.Υ.)

 

 

Άρθρο 7ο :      Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

            Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

 

Άρθρο 8ο :      Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

 

Άρθρο 9ο :      Τρόπος πληρωμής - Εγγύηση

Για την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 21.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

             Η καταβολή της προαναφερθείσας αμοιβής θα πραγματοποιείται  ανάλογα με την παραλαβή των παραδοτέων.

            Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

 

Άρθρο 10ο :    Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

 

Άρθρο 11ο:     Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.                    

 

 

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                     

       ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 23-05-2013        

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ&                                 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

                 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

      ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                 ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ