• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (2/7/2013 - 31/7/2013)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Προϋπολογισμός: 23.093,25 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                     
ΑΡ.ΠΡ.    43517

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                  
ΗΜ/ΝΙΑ 02/07/2013
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου του ν. 3316/2005)
& ΑΠΟΘΗΚΗΣ                                                                                                                       
                                                                                                                                                   

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση των ομάδων ΣΤ, Ζ και Η της προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των μονάδων ειδικής αγωγής του Δήμου Αλεξανδρούπολης καθώς και των τμημάτων ένταξης Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης μετά από άγονο διαγωνισμό, και σας καλούμε να καταθέσετε προσφορά μέχρι την Τετάρτη 31/07/2013, εφόσον ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στη διαδικασία. Σας ενημερώνουμε ότι η απευθείας ανάθεση αφορά μόνο τις ομάδες ΣΤ, Ζ και Η της προμήθειας και οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη (εκτός από την εγγυητική επιστολή συμμετοχής).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.alexpolis.gr/default.asp?static=271&id=206 ή σε επικοινωνία με το γραφείο προμηθειών στα τηλ 2551064296 και 2551064101, κα Τάτσιλη ή κος Καδόγλου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ