• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Ανάθεση με διαπραγμάτευση της προμήθειας καύσιμων κίνησης – θέρμανσης (2/8/2013 - 30/8/2013)
Ανάθεση με διαπραγμάτευση της προμήθειας καύσιμων κίνησης – θέρμανσης Προϋπολογισμός: 731.973,00 €

Ανακοίνωση

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ. Τάτσιλη Α.
ΤΗΛ: 2551064296 ή 2551064178                                       

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 44185
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03-07-2013

ΘΕΜΑ: Ανάθεση με διαπραγμάτευση της προμήθειας καύσιμων κίνησης – θέρμανσης

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα προσφύγει στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την ανάθεση της προμήθειας που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 133/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επισυνάπτεται.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΔΑΠΑΝΗ

1.

2.

3.

Βενζίνη αμόλυβδη

Πετρέλαιο κίνησης

Πετρέλαιο θέρμανσης

Λίτρο

Λίτρο

Λίτρο

50.000

410.000

40.000

1,46

1,17

1,06

73.000,00

479.700,00

42.400,00ΑΘΡΟΙΣΜΑ

Φ.Π.Α. 23%

595.100,00

136.873,00ΣΥΝΟΛΟ

731.973,00

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 30/08/2013 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Λεωφ. Δημοκρατίας 306, Γραφείο 106, υπόψην κας Τάτσιλη.

Η προσφορά πρέπει να αποτελείται από τεχνική περιγραφή και οικονομική προσφορά. Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται από τους όρους της διακήρυξης 3/2013 και οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτούνται από αυτήν (πλην της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της διακήρυξης και μελέτης της προμήθειας, τις οποίες μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.alexpolis.gr/default.asp?static=271&id=226.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προμήθεια καυσίμων είτε για μέρος αυτών. Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο για ένα είδος καυσίμου, με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Η διαδικασία δεν αφορά την ομάδα των λιπαντικών για την οποία υπήρξαν συμμετέχοντες στη διαδικασία του διαγωνισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ