• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Ανάθεση με διαπραγμάτευση της προμήθειας Τροφίμων & λοιπών αναλώσιμων για παιδικές εξοχές Μάκρης (Κρέατα) (7/8/2013 - 9/8/2013)
Ανάθεση με διαπραγμάτευση της προμήθειας  Τροφίμων & λοιπών αναλώσιμων για παιδικές εξοχές Μάκρης (Κρέατα) Προϋπολογισμός: 8.983,50 €

Ανακοίνωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ. Φαλέκα Παναγιώτα
ΤΗΛ: 2551064165

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:52535
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07-08-2013

ΘΕΜΑ: Ανάθεση με διαπραγμάτευση της προμήθειας Τροφίμων & λοιπών αναλώσιμων για παιδικές εξοχές Μάκρης (Κρέατα) :

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα προσφύγει στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την ανάθεση της προμήθειας που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 145/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επισυνάπτεται.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΔΑΠΑΝΗ

1.

2.

3.

Κρέας μόσχου

Κιμάς μόσχου

Μπριζόλες χοιρινές

Κιλά

Κιλά

Κιλά

80

300

200

8,50

6,60

5,00

680,00

1980,00

1.000,00

4.

5.

6.

Σουβλάκια χοιρινά

Σουβλάκια κοτόπουλο

Κρέας χοιρινό

Κιλά

Κιλά

Κιλά

250

200

150

6,00

5,25

6

1.500,00

1.050,00

900,00

7.

8.

Κιμάς χοιρινός

Κοτόπουλο (ολόκληρο)

Κιλά

Κιλά

100

50

6,9

3,00

690,00

150,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

Φ.Π.Α. 13%

7.950,00

1.033,50

ΣΥΝΟΛΟ

8.983,50

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 9/08/2013 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Λεωφ. Δημοκρατίας 306, Γραφείο 106, υπόψην κας Φαλέκα.

Η προσφορά πρέπει να αποτελείται από τεχνική περιγραφή και οικονομική προσφορά. Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται από τους όρους της διακήρυξης 109/2013 και οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτούνται από αυτήν (πλην της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της διακήρυξης και μελέτης της προμήθειας, τις οποίες μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.alexpolis.gr/default.asp?static=271&id=266 .

Η διαδικασία αφορά μόνο την ομάδα των κρεάτων για την οποία δεν υπήρξαν συμμετέχοντες στη διαδικασία του διαγωνισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ