• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στις Φέρες. (27/8/2013 - 6/9/2013)
Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στις Φέρες. Προϋπολογισμός: 3.000,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΦΕΡΕΣ 27-8-2013
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                  Αρ. Πρωτ:
56984
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοτική Ενότητα Φερών
Πληρ: Ε. Γεωργιαδου
Τηλ: 2555350053
Πλ. Ελευθερίας 1
68500 Φέρες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Αντιδήμαρχος Αλεξανδρούπολης , Γερακόπουλος Χρήστος διακηρύσσει ότι:

Την 6Η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013 και από ώρα 10:00πμ έως 11:00 μμ θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Φερών , ενώπιον Επιτροπής- η φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με την 561/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης και την 234/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής- για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο Ο.Τ.122 στις Φέρες, έκτασης 2.500 τ.μ. , για την εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη της 14ης Σεπτεμβρίου 2013.

Κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 3.000,00 ευρώ.

Η μίσθωση αρχίζει από 7/9/2013 και λήγει στις 20/9/2013.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου προς το 1/10 του οριζομένου στην διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς υπέρ του Δήμου Αλεξ/πολης, ήτοι τριακόσια ευρώ (300,00€)

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί όσοι προσκομίσουν στην επιτροπή φορολογική και δημοτική ενημερότητα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν οι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν τη σχετική άδεια λειτουργίας για ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και όσοι έχουν πιστοποιητικά καταλληλότητας από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και τις σχετικές διατάξεις.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν από την οικονομική υπηρεσία της Δημοτικής Ενότητας Φερών , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ 2555350053 κ. Γεωργιάδου Ελένη.

Ο Αντιδήμαρχος

Γερακόπουλος Χρήστος