• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (9/9/2013 - 16/9/2013)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ

 Αρ. Μελέτης:   56 /2013

Αρ. Πρωτ.: 61114

ΕΡΓΟ: ¨ Προμήθεια πυροσβεστήρων¨

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης της δαπάνης για την ¨ Προμήθεια πυροσβεστήρων¨

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 8.991,30 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του  προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξανδρούπολης  για το 2013.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη μελέτη.

 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δεκτοί στην πρόσκληση γίνονται αναγνωρισμένοι  προμηθευτές για  το συγκεκριμένο αντικείμενο  και  γραμμένοι  στο  οικείο  Επιμελητήριο.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την ημέρα Δευτέρα 16/09./2013 και ώρα 11:00 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) στην Επιτροπή Διαγωνισμού τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης.

β) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου.

γ) Τεχνική προσφορά.

δ) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο).

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                           

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθμ. Μελέτης : 56/2013

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πυροσβεστήρων»

 

                                                     ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Προβλέπεται  να  γίνει  προμήθεια  πυροσβεστήρων για τις ανάγκες των κτιριακών εγκαταστάσεων και για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του νέου Καλλικρατικού Δήμου.

Συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια πυροσβεστήρων για τις ανάγκες του κτιρίου του Παλιού Δημαρχείου, του κτιρίου του συνεργείου παιδικών χαρών της Δ/νσης Πρασίνου του Δήμου, του κτιρίου του συνεργείου του γραφείου κίνησης οχημάτων, του Δημοτικού Κηποθέατρου, των κτιρίων Τοπικών Κοινοτήτων Μάκρης, Αισύμης, Άβαντα, Συκορράχης, Κίρκης  της Δημ. Ενότητας Αλεξανδρούπολης, των κτιρίων των Τοπικών Κοινοτήτων Άνθειας, Δωρικού, Νίψας της Δημ. Ενότητας Τραϊανούπολης και  των κτιρίων των Τοπικών Κοινοτήτων Πέπλου, Κήπων, Αρδανίου, Δορίσκου και Μοναστηρακίου της Δημ. Ενότητας Φερών.

Επίσης θα γίνει προμήθεια πυροσβεστήρων για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων έργων.

Οι  ποσότητες  και  τα  είδη  των  πυροσβεστικών ειδών  φαίνονται  αναλυτικά  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό.

Τα είδη και οι ποσότητες των πυροσβεστήρων που αναφέρονται στο Β΄ τμήμα  του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης ελήφθησαν μετά από σχετική υπόδειξη των υπαλλήλων του αρμόδιου Τμήματος Εποπτείας και Σχεδιασμού Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Αλεξ/πολης.

Το κόστος της  προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των    8.991,30 €  με το ΦΠΑ.

Η θέση των προς προμήθεια πυροσβεστήρων που θα τοποθετηθούν στα δημοτικά κτίρια, ανά είδος, φαίνεται στην παρακάτω κατάσταση:

Στο κτίριο του Παλιού Δημαρχείου (επί της οδού Κύπρου)

Λεβητοστάσιο:

Δύο (2) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 12 kg

Δύο (2) φορητοί διοξειδίου του άνθρακα (CO2), των 5 kg

Υπόγειο (Αρχείο Πολεοδομίας και άλλων υπηρεσιών):

Δύο (2) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg

2ος όροφος :

Δύο (2) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg

Ισόγειο (Γραφεία ΚΕΠ)

Ένας (1) φορητός ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg

Ισόγειο (Γραφεία Δ/νσης Καθαριότητας κλπ γραφεία)

Πέντε (5) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg

Στο Δημοτικό Κηποθέατρο

Δύο (2) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg

Στα κτίρια της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης

Στην Τοπική Κοινότητα Αισύμης (λεβητοστάσιο):

Ένας (1) αυτοδιεγειρόμενος ξηράς σκόνης (Ρα), οροφής, των 12 kg

Ένας (1) φορητός ξηράς σκόνης (Ρα), των 12 kg

Ένας (1) φορητός διοξειδίου του άνθρακα (CO2), των 5 kg

Στα γραφεία Τοπικής Κοινότητας Αισύμης:

Δύο (2) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg

Στην Τοπική Κοινότητα Άβαντα (λεβητοστάσιο):

Ένας (1) αυτοδιεγειρόμενος ξηράς σκόνης (Ρα), οροφής, των 12 kg

Ένας (1) φορητός ξηράς σκόνης (Ρα), των 12 kg

Ένας (1) φορητός διοξειδίου του άνθρακα (CO2), των 5 kg

Στα γραφεία Τοπικής Κοινότητας Άβαντα:

Δύο (2) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg

Στην Τοπική Κοινότητα Μάκρης :

Τέσσσερις (4) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg

Στην Τοπική Κοινότητα Συκορράχης :

Δύο (2) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg

Στην Τοπική Κοινότητα Κίρκης :

Δύο (2) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg

Στα κτίρια της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης

Λεβητοστάσιο (Νέου Σχολείου, Γυμνασίου, Παλιάς Κοινότητας Άνθειας):

Δύο (2) αυτοδιεγειρόμενοι ξηράς σκόνης (Ρα), οροφής, των 12 kg

Τρεις (3) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 12 kg

Τρεις (3) φορητοί διοξειδίου του άνθρακα (CO2), των 5 kg

Στο ΚΕΠΑΚΥ – Λουτρός (Γραφεία):

Τέσσερις (4) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg

Λεβητοστάσιο ΚΕΠΑΚΥ-Λουτρός

Ένας (1) αυτοδιεγειρόμενος ξηράς σκόνης (Ρα), οροφής, των 12 kg

Ένας (1) φορητός ξηράς σκόνης (Ρα), των 12 kg

Ένας (1) φορητός διοξειδίου του άνθρακα (CO2), των 5 kg

Στην Τοπική Κοινότητα Δωρικού (λεβητοστάσιο):

Ένας (1) αυτοδιεγειρόμενος ξηράς σκόνης (Ρα), οροφής, των 12 kg

Ένας (1) φορητός ξηράς σκόνης (Ρα), των 12 kg

Ένας (1) φορητός διοξειδίου του άνθρακα (CO2), των 5 kg

Στα γραφεία Τοπικής Κοινότητας Δωρικού :

Δύο (2) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg

Στην Τοπική Κοινότητα Νίψας (λεβητοστάσιο):

Ένας (1) αυτοδιεγειρόμενος ξηράς σκόνης (Ρα), οροφής, των 12 kg

Ένας (1) φορητός ξηράς σκόνης (Ρα), των 12 kg

Ένας (1) φορητός διοξειδίου του άνθρακα (CO2), των 5 kg

Στα γραφεία Τοπικής Κοινότητας Νίψας :

Δύο (2) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg

Στο κτίριο Πρόνοιας-ΚΕΦΟ Νίψας (λεβητοστάσιο):

Ένας (1) αυτοδιεγειρόμενος ξηράς σκόνης (Ρα), οροφής, των 12 kg

Ένας (1) φορητός ξηράς σκόνης (Ρα), των 12 kg

Ένας (1) φορητός διοξειδίου του άνθρακα (CO2), των 5 kg

Στα γραφεία Πρόνοιας-ΚΕΦΟ Νίψας :

Δύο (2) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg

Στα κτίρια της Δημοτικής Ενότητας Φερρών

Στο Δημοτικό κτίριο Φερρών (λεβητοστάσιο):

Τρεις (3) αυτοδιεγειρόμενοι ξηράς σκόνης (Ρα), οροφής, των 12 kg

Τρεις (3) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 12 kg

Τρεις (3) φορητοί διοξειδίου του άνθρακα (CO2), των 5 kg

Γραφεία υπαλλήλων Δημοτικού κτιρίου Φερρών:

Τέσσερις (4) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg

Στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Πέπλου:

Ένας (1) φορητός διοξειδίου του άνθρακα (CO2), των 5 kg (στο λεβητοστάσιο)

Δύο (2) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg (στα γραφεία)

Στο Δημοτικό κτίριο Αρδανίου – πρώην ΚΕΚ(στο λεβητοστάσιο):

Ένας (1) φορητός διοξειδίου του άνθρακα (CO2), των 5 kg

Στο Κοινοτικό κτίριο Δορίσκου (λεβητοστάσιο):

Ένας (1) αυτοδιεγειρόμενος ξηράς σκόνης (Ρα), οροφής, των 12 kg

Ένας (1) φορητός ξηράς σκόνης (Ρα), των 12 kg

Ένας (1) φορητός διοξειδίου του άνθρακα (CO2), των 5 kg

Στα γραφεία Κοινοτικού κτιρίου Δορίσκου :

Δύο (2) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg

Στο Κοινοτικό κτίριο Μοναστηρακίου (λεβητοστάσιο):

Ένας (1) αυτοδιεγειρόμενος ξηράς σκόνης (Ρα), οροφής, των 12 kg

Ένας (1) φορητός ξηράς σκόνης (Ρα), των 12 kg

Ένας (1) φορητός διοξειδίου του άνθρακα (CO2), των 5 kg

Στα γραφεία Κοινοτικού κτιρίου Μοναστηρακίου :

Δύο (2) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg

Στο Κοινοτικό κτίριο Κήπων (λεβητοστάσιο) :

Ένας (1) αυτοδιεγειρόμενος ξηράς σκόνης (Ρα), οροφής, των 12 kg

Ένας (1) φορητός ξηράς σκόνης (Ρα), των 12 kg

Ένας (1) φορητός διοξειδίου του άνθρακα (CO2), των 5 kg

Στα γραφεία Κοινοτικού κτιρίου Κήπων :

Δύο (2) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg

 

Κτίριο του συνεργείου παιδικών χαρών της Δ/νσης Πρασίνου του Δήμου

Δύο (2) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg

Ένας (1) φορητός διοξειδίου του άνθρακα (CO2), των 5 kg

 

Κτίριο του συνεργείου του γραφείου κίνησης οχημάτων

Ένας (1) τροχήλατος πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης,  βάρους  50  κιλών

Πέντε (5) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg

Δύο (2) φορητοί διοξειδίου του άνθρακα (CO2), των 5 kg

 

Για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων έργων

(θα παραδοθούν στον υπεύθυνο του συνεργείου του γραφείου κίνησης οχημάτων)

Εξήντα (60) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg

Δέκα (10) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 2 kg

                                                                                              Αλεξ/πολη    31 / 07 / 2013

 

                                                                                                                                                                   -Ο-

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθμ. Μελέτης : 56/2013

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πυροσβεστήρων»

 

                                    Π  Ρ  Ο  Ϋ  Π  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Σ  Μ  Ο  Σ   ( ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ )

 

Α/Α

Είδος

Εργασιών

Μονάδα

Μέτρησης

 Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

  Δαπάνη

Α. Πυροσβεστήρες κτιριακών εγκαταστάσεων

1.

φορητός πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα,  βάρους  5 κιλών

Τεμ.

22,00

60,00

1.320,00

2.

φορητός πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης,  βάρους  12  κιλών

Τεμ.

17,00

50,00

850,00

3.

φορητός πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης,  βάρους  6  κιλών

Τεμ.

52,00

35,00

1.820,00

4.

αυτοδιεγειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής, ξηράς σκόνης,  βάρους  12  κιλών

Τεμ.

14,00

55,00

770,00

5.

τροχήλατος πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης,  βάρους  50  κιλών

Τεμ.

1,00

220,00

220,00

 

 

 

 

Σύνολο Α.

4.980,00

Β. Πυροσβεστήρες οχημάτων και μηχανημάτων έργων

1.

φορητός πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης,  βάρους  6  κιλών

Τεμ.

60,00

35,00

2.100,00

2.

φορητός πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης,  βάρους  2  κιλών

Τεμ.

10,00

23,00

230,00

 

 

 

 

Σύνολο Β.

2.330,00

 

                                                                                                      Σύνολο Α.+Β.  : 7.310,00 €

                                                                                                        Φ.Π.Α. 23 % : 1.681,30 €

                                                                                               Συνολική  Δαπάνη  : 8.991,30 €        

                                                                                                   

           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                Αλεξ/πολη   31-07-2013           

      Αλεξ/πολη  31-07-2013                                

   Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                                                                                                   Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ

         ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ                             

              ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ                                                   

 

 

 

ΜΙΚΕΔΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                                                               ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β΄β                                                                               ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                    

 

                                                                                                          

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθμ. Μελέτης : 56/2013

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πυροσβεστήρων»

 

                                             τεχνικεσ  προδιαγραφεσ

 

                                  Α. Πυροσβεστήρες κτιριακών εγκαταστάσεων

 

  1. Φορητός πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα (CO2 ),  κατηγορίας Β κατάλληλος για ηλεκτρικό ρεύμα, βάρους  5 κιλών

       Θα φέρει κλείστρο με ασφαλιστικό,  λάστιχο – χοάνη εκτόξευσης και σύστημα ανάρτησης σε  

       τοίχο.        

Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 1 του Άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 618/43/20-01-2005 Απόφασης  των Υπ. Ανάπτυξης - Δημόσιας Τάξης, που αναφέρονται σε εξοπλισμό υπό πίεση.

  Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ. ΕΝ-3 «για φορητούς πυροσβεστήρες».               

  Επίσης θα φέρει την ανάγλυφη σήμανση επί της φιάλης, που προβλέπεται από το Άρθρο 7 του προτύπου ΕΝ-3 Μέρος 3, (δηλ. όνομα ή σήμα κατασκευαστή, αριθμό σειράς, έτος κατασκευής, πίεση δοκιμής) καθώς και τη σήμανση που προβλέπεται από το Άρθρο 16 του προτύπου ΕΝ-3 Μέρος 7 (που αφορά οδηγίες χρήσης και συντήρησης, τύπο και ποσότητα κατασβεστικού υλικού).

 

 2. Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης (Pa),  κατηγορίας ΑΒCE, βάρους  12  κιλών

    Θα φέρει κλείστρο με ασφαλιστικό,  λάστιχο εκτόξευσης, ιμάντα στήριξης λάστιχου  

    και σύστημα ανάρτησης σε τοίχο.     

 Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 1 του Άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 618/43/20-01-2005 Απόφασης  των Υπ. Ανάπτυξης - Δημόσιας Τάξης, που αναφέρονται σε εξοπλισμό υπό πίεση.

  Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ. ΕΝ-3 «για φορητούς πυροσβεστήρες».              

  Επίσης θα φέρει την ανάγλυφη σήμανση επί της φιάλης, που προβλέπεται από το Άρθρο 7 του προτύπου ΕΝ-3 Μέρος 3, (δηλ. όνομα ή σήμα κατασκευαστή, αριθμό σειράς, έτος κατασκευής, πίεση δοκιμής) καθώς και τη σήμανση που προβλέπεται από το Άρθρο 16 του προτύπου ΕΝ-3 Μέρος 7 (που αφορά οδηγίες χρήσης και συντήρησης, τύπο και ποσότητα κατασβεστικού υλικού).

 

 3. Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης (Pa),   κατηγορίας ΑΒCE, βάρους  6  κιλών

     Θα φέρει κλείστρο με ασφαλιστικό,  λάστιχο εκτόξευσης, ιμάντα στήριξης λάστιχου  

    και σύστημα ανάρτησης σε τοίχο.     

     Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 1 του Άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 618/43/20-01-2005 Απόφασης  των Υπ. Ανάπτυξης - Δημόσιας Τάξης, που αναφέρονται σε εξοπλισμό υπό πίεση.

  Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ. ΕΝ-3 «για φορητούς πυροσβεστήρες».              

  Επίσης θα φέρει την ανάγλυφη σήμανση επί της φιάλης, που προβλέπεται από το Άρθρο 7 του προτύπου ΕΝ-3 Μέρος 3, (δηλ. όνομα ή σήμα κατασκευαστή, αριθμό σειράς, έτος κατασκευής, πίεση δοκιμής) καθώς και τη σήμανση που προβλέπεται από το Άρθρο 16 του προτύπου ΕΝ-3 Μέρος 7 (που αφορά οδηγίες χρήσης και συντήρησης, τύπο και ποσότητα κατασβεστικού υλικού).

 

 4. Αυτοδιεγειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής ξηράς σκόνης (Pa),  κατηγορίας ΑΒCE, βάρους  12  κιλών

   Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 1 του Άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 618/43/20-01-2005 Απόφασης  των Υπ. Ανάπτυξης - Δημόσιας Τάξης, που αναφέρονται σε εξοπλισμό υπό πίεση.

  Επίσης θα φέρει την ανάγλυφη σήμανση επί της φιάλης, που προβλέπεται από το Άρθρο 7 του προτύπου ΕΝ-3 Μέρος 3, (δηλ. όνομα ή σήμα κατασκευαστή, αριθμό σειράς, έτος κατασκευής, πίεση δοκιμής) καθώς και τη σήμανση που προβλέπεται από το Άρθρο 16 του προτύπου ΕΝ-3 Μέρος 7 (που αφορά οδηγίες χρήσης και συντήρησης, τύπο και ποσότητα κατασβεστικού υλικού).

 

5. Tροχήλατος πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης,  κατηγορίας ΑΒCE, βάρους  50  κιλών

Θα φέρει καρότσι ανεξάρτητο από το δοχείο,  κλείστρο με ασφαλιστικό και λάστιχο 5 μέτρων με ακροφύσιο τύπου πιστολιού.

Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 1 του Άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 618/43/20-01-2005 Απόφασης  των Υπ. Ανάπτυξης - Δημόσιας Τάξης, που αναφέρονται σε εξοπλισμό υπό πίεση.

  Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ. ΕΝ-3 «για φορητούς πυροσβεστήρες».              

  Επίσης θα φέρει την ανάγλυφη σήμανση επί της φιάλης, που προβλέπεται από το Άρθρο 7 του προτύπου ΕΝ-3 Μέρος 3, (δηλ. όνομα ή σήμα κατασκευαστή, αριθμό σειράς, έτος κατασκευής, πίεση δοκιμής) καθώς και τη σήμανση που προβλέπεται από το Άρθρο 16 του προτύπου ΕΝ-3 Μέρος 7 (που αφορά οδηγίες χρήσης και συντήρησης, τύπο και ποσότητα κατασβεστικού υλικού).

ABC

 

                    Β. Πυροσβεστήρες οχημάτων και μηχανημάτων έργων

 

1. Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης (Pa),   κατηγορίας ΑΒCE, βάρους  6  κιλών

     Θα φέρει κλείστρο με ασφαλιστικό,  λάστιχο εκτόξευσης, ιμάντα στήριξης λάστιχου  

    και σύστημα ανάρτησης σε τοίχο.     

     Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 1 του Άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 618/43/20-01-2005 Απόφασης  των Υπ. Ανάπτυξης - Δημόσιας Τάξης, που αναφέρονται σε εξοπλισμό υπό πίεση.

  Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ. ΕΝ-3 «για φορητούς πυροσβεστήρες».              

  Επίσης θα φέρει την ανάγλυφη σήμανση επί της φιάλης, που προβλέπεται από το Άρθρο 7 του προτύπου ΕΝ-3 Μέρος 3, (δηλ. όνομα ή σήμα κατασκευαστή, αριθμό σειράς, έτος κατασκευής, πίεση δοκιμής) καθώς και τη σήμανση που προβλέπεται από το Άρθρο 16 του προτύπου ΕΝ-3 Μέρος 7 (που αφορά οδηγίες χρήσης και συντήρησης, τύπο και ποσότητα κατασβεστικού υλικού).

 

2. Φορητός πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης (Pa),   κατηγορίας ΑΒCE, βάρους  2  κιλών

Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 1 του Άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 618/43/20-01-2005 Απόφασης  των Υπ. Ανάπτυξης - Δημόσιας Τάξης, που αναφέρονται σε εξοπλισμό υπό πίεση.

  Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ. ΕΝ-3 «για φορητούς πυροσβεστήρες».              

  Επίσης θα φέρει την ανάγλυφη σήμανση επί της φιάλης, που προβλέπεται από το Άρθρο 7 του προτύπου ΕΝ-3 Μέρος 3, (δηλ. όνομα ή σήμα κατασκευαστή, αριθμό σειράς, έτος κατασκευής, πίεση δοκιμής) καθώς και τη σήμανση που προβλέπεται από το Άρθρο 16 του προτύπου ΕΝ-3 Μέρος 7 (που αφορά οδηγίες χρήσης και συντήρησης, τύπο και ποσότητα κατασβεστικού υλικού).

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                Αλεξ/πολη   31-07-2013           

      Αλεξ/πολη  31-07-2013                                

   Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                                                                                               Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ

         ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ                             

              ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ                                                   

 

ΜΙΚΕΔΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                                                              ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β΄β                                                                              ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                    

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αριθμ. Μελέτης : 56/2013

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πυροσβεστήρων»

 

 

 

 

 

                           ΓΕΝΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

                              ΑΡΘΡΟ  1:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Η συγγραφή αυτή ισχύει για την εκτέλεση των παντός Δημοτικών ή Κοινοτικών Προμηθειών, των οποίων η δαπάνη βαρύνει τη διαχείριση των Ο.Τ.Α.

 

ΑΡΘΡΟ  2:  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΠΟΥ  ΙΣΧΥΟΥΝ

Οι Δημοτικές και Κοινοτικές προμήθειες εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπουργική απόφαση υπ΄ αριθμ.11389/93)

 

ΑΡΘΡΟ  3:  ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών προμηθειών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούμενης προμήθειας τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημοσίων Έργων και Εμπορίου, που αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τις προδιαγραφές.

 

ΑΡΘΡΟ 4:  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :

α. η διακήρυξη

β. η τεχνική περιγραφή

γ. η γενική συγγραφή υποχρεώσεων

δ. η προσφορά

ε. ο προϋπολογισμός (ενδεικτικός) της μελέτης

στ. η σύμβαση

 

ΑΡΘΡΟ 5:  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε ένα  (_1_) μήνα.

 

 

ΑΡΘΡΟ 6:  ΦΟΡΟΙ    ΤΕΛΗ    ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 7:  ΧΡΟΝΟΣ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο χρόνος εγγύησης για την καλή ποιότητα της προμήθειας ορίζεται σε δώδεκα (_12_) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη ή αδικαιολόγητη φθορά της προμήθειας, εκτός αν αυτή προέρχεται από ανωτέρα βία ή κακή χρήση, οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

 

ΑΡΘΡΟ 8:  ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται με την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Ο.Τ.Α. ύστερα από τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής του Δήμου ή της Κοινότητας, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

 

 

 

 

           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                Αλεξ/πολη   31-07-2013           

      Αλεξ/πολη  31-07-2013                                

   Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                                                                                               Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ

         ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ                             

              ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ                                                   

 

 

 

ΜΙΚΕΔΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                                                              ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β΄β                                                                              ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ