• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ¨ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ¨ (9/9/2013 - 16/9/2013)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ¨ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ¨

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ

 Αρ. Μελέτης:   55 /2013

Αρ. Πρωτ.: 61115

ΕΡΓΟ: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ »

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

                  ¨ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ¨

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης της δαπάνης παροχής υπηρεσιών ¨ Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων του Δήμου ¨

 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 13.837,50 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του  προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξανδρούπολης  για το 2013.

Η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη μελέτη.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την ημέρα Δευτέρα  16/09/2013 και ώρα 12:00 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης.

β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο).

γ) Αντίγραφο άδειας συντηρητή εγκαταστάσεων θέρμανσης.

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

            

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  55 / 2013

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων του Δήμου » 

           

τεχνικη   περιγραφη

            Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικών θερμάνσεων  κτιρίων του Δήμου. Η εργασία συντήρησης γίνεται στα πλαίσια της υποχρεωτικής ετήσιας συντήρησης  για τις ανάγκες  απρόσκοπτης λειτουργίας  των εγκαταστάσεων θέρμανσης.

Συγκεκριμένα θα γίνει συντήρηση: α) στο κτίριο του Δημαρχείου (επί της οδού Λ. Δημοκρατίας), το οποίο  περιλαμβάνει δύο επιμέρους εγκαταστάσεις θέρμανσης, από τις οποίες η μία αφορά τη θέρμανση των γραφείων του Δημαρχείου και η άλλη τη θέρμανση του Δημοτικού Θεάτρου,

β) στο κτίριο του Παλιού Δημαρχείου (επί της οδού Κύπρου), το οποίο  περιλαμβάνει δύο επιμέρους εγκαταστάσεις θέρμανσης, από τις οποίες η μία αφορά τη θέρμανση των γραφείων του ισογείου και η άλλη τη θέρμανση των γραφείων των υπόλοιπων ορόφων του κτιρίου,

γ) στο κτίριο της Πρόνοιας, επί της οδού Διονυσίου Σολωμού (μία εγκατάσταση θέρμανσης)

 δ) σε κτίρια τριών εγκαταστάσεων θέρμανσης της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης ( μία στο Δ.Δ. Αισύμης και δύο Δ.Δ. Άβαντα),

ε) σε κτίρια έξι εγκαταστάσεων θέρμανσης της Δημοτικής Ενότητας Φερών ( τρεις στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Φερών, μία σε Κοινοτικό κτίριο Δορίσκου, μία σε κοινοτικό κτίριο Αρδανίου, μία στην αίθουσα  Πολλαπλών Χρήσεων Πέπλου και

στ) σε κτίρια  επτά  εγκαταστάσεων θέρμανσης της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης ( μία στο ΚΕΠ Λουτρού, τρεις σε κτίρια της Τοπικής Κοινότητας Άνθειας, μία σε κτίριο της Τοπικής Κοινότητας Δωρικού, δύο σε κτίρια της Τοπικής Κοινότητας Νίψας .

Ο ανάδοχος συντηρητής θα παραλάβει αναλυτική κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων θέρμανσης από το Ηλεκτρομηχανολογικό Τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου. 

Η εργασία συντήρησης θα περιλαμβάνει τον καθαρισμό του λέβητα και της καμινάδας καθώς και καθαρισμό ή αντικατάσταση ακροφυσίων (μπεκ), καθαρισμό – ρύθμιση  σπινθηριστών,  ρύθμιση  αναλογίας αέρα – καυσίμου,  έλεγχο  διαρροών  καυσαερίων,  έλεγχο  καταλληλότητας  πετρελαίου  και μετρήσεις  θερμοκρασίας καυσαερίων, διοξειδίου  του  άνθρακα, αιθάλης,  ελκυσμού, πίεσης  αντλίας  καυστήρα και ότι άλλο απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης. Στο  τέλος  των  παραπάνω εργασιών  ο  αδειούχος  συντηρητής  είναι  υποχρεωμένος  να  συμπληρώσει  εις διπλούν το  Ειδικό  Φύλλο  συντήρησης και ρύθμισης κάθε εγκατάστασης θέρμανσης (σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 10315/93 Υπουργικής Απόφασης) και να  παραδώσει  ένα αντίτυπο στο Ηλεκτρομηχανολογικό Τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου. 

   Επίσης θα γίνεται αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού όλων των εγκαταστάσεων των λεβητοστασίων, του δικτύου των σωμάτων και των σωληνώσεων, που θα προκύπτουν κατά τη λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών θα πραγματοποιούνται μετά από σχετική υπόδειξη της υπηρεσίας.

     Ο προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των   13.837,50 € με το Φ.Π.Α. και η πίστωση είναι εξασφαλισμένη από ιδίους πόρους στον  Κ.Α. 10.6261.002.

 

 

         Αλεξ/πολη    31/07/2013

 

 

                               -Ο-

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  55 / 2013

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων του Δήμου » 

 

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 

1. ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΟΣ

Εργασία  συντήρησης  και  ρύθμισης  εγκατάστασης  κεντρικής  θέρμανσης με θερμαντική  ισχύ από 21.000 έως 80.000 kcal/h,  που περιλαμβάνει  τις  εξής  επί  μέρους  εργασίες : καθαρισμός λέβητα-καμινάδας, καθαρισμός ή αντικατάσταση μπεκ, καθαρισμός – ρύθμιση  σπινθηριστών,  ρύθμιση  αναλογίας αέρα – καυσίμου,  έλεγχος  διαρροών  καυσαερίων,  έλεγχος  καταλληλότητας  πετρελαίου  και  μετρήσεις  θερμοκρασίας καυσαερίων, διοξειδίου  του  άνθρακα, αιθάλης,  ελκυσμού και  πίεσης  αντλίας  καυστήρα.

Στο  τέλος  των  παραπάνω εργασιών  ο  αδειούχος  συντηρητής  θα συμπληρώνει  εις διπλούν το  Ειδικό  Φύλλο  συντήρησης και ρύθμισης κάθε εγκατάστασης θέρμανσης (σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 10315/93 Υπουργικής Απόφασης) και θα  παραδίδει  ένα αντίτυπο στο Ηλεκτρομηχανολογικό Τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου. 

(1 τεμ. )

Τιμή ανά 1 τεμ.        ΕΥΡΩ :     Ολογράφως : Εκατόν πενήντα

                                                  Αριθμητικώς :  #  150,00 #  …………………

 

 

2. ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΟΣ

Εργασία  συντήρησης  και  ρύθμισης  εγκατάστασης  κεντρικής  θέρμανσης με θερμαντική  ισχύ από 81.000 έως 150.000  kcal/h,  που περιλαμβάνει  τις  εξής  επί  μέρους  εργασίες : καθαρισμός λέβητα-καμινάδας, καθαρισμός ή αντικατάσταση μπεκ, καθαρισμός – ρύθμιση  σπινθηριστών,  ρύθμιση  αναλογίας αέρα – καυσίμου,  έλεγχος  διαρροών  καυσαερίων,  έλεγχος  καταλληλότητας  πετρελαίου  και  μετρήσεις  θερμοκρασίας καυσαερίων, διοξειδίου  του  άνθρακα, αιθάλης,  ελκυσμού και  πίεσης  αντλίας  καυστήρα.

Στο  τέλος  των  παραπάνω εργασιών  ο  αδειούχος  συντηρητής  θα συμπληρώνει  εις διπλούν το  Ειδικό  Φύλλο  συντήρησης και ρύθμισης κάθε εγκατάστασης θέρμανσης (σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 10315/93 Υπουργικής Απόφασης) και θα  παραδίδει  ένα αντίτυπο στο Ηλεκτρομηχανολογικό Τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου. 

(1 τεμ. )

Τιμή ανά 1 τεμ.        ΕΥΡΩ :     Ολογράφως : Διακόσια

                                                  Αριθμητικώς :  #  200,00 #  …………………

 

3. ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΟΣ

Εργασία  συντήρησης  και  ρύθμισης  εγκατάστασης  κεντρικής  θέρμανσης με θερμαντική  ισχύ από 151.000 έως 250.000  kcal/h,  που περιλαμβάνει  τις  εξής  επί  μέρους  εργασίες : καθαρισμός λέβητα-καμινάδας, καθαρισμός ή αντικατάσταση μπεκ, καθαρισμός – ρύθμιση  σπινθηριστών,  ρύθμιση  αναλογίας αέρα – καυσίμου,  έλεγχος  διαρροών  καυσαερίων,  έλεγχος  καταλληλότητας  πετρελαίου  και  μετρήσεις  θερμοκρασίας καυσαερίων, διοξειδίου  του  άνθρακα, αιθάλης,  ελκυσμού και  πίεσης  αντλίας  καυστήρα.

Στο  τέλος  των  παραπάνω εργασιών  ο  αδειούχος  συντηρητής  θα συμπληρώνει  εις διπλούν το  Ειδικό  Φύλλο  συντήρησης και ρύθμισης κάθε εγκατάστασης θέρμανσης (σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 10315/93 Υπουργικής Απόφασης) και θα  παραδίδει  ένα αντίτυπο στο Ηλεκτρομηχανολογικό Τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου. 

 (1 τεμ. )

Τιμή ανά 1 τεμ.        ΕΥΡΩ :     Ολογράφως : Διακόσια πενήντα

                                                  Αριθμητικώς :  #  250,00 #  …………………

 

4. ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΟΣ

Εργασία  συντήρησης  και  ρύθμισης  εγκατάστασης  κεντρικής  θέρμανσης με θερμαντική  ισχύ από 251.000 έως 399.000  kcal/h,  που περιλαμβάνει  τις  εξής  επί  μέρους  εργασίες : καθαρισμός λέβητα-καμινάδας, καθαρισμός ή αντικατάσταση μπεκ, καθαρισμός – ρύθμιση  σπινθηριστών,  ρύθμιση  αναλογίας αέρα – καυσίμου,  έλεγχος  διαρροών  καυσαερίων,  έλεγχος  καταλληλότητας  πετρελαίου  και  μετρήσεις  θερμοκρασίας καυσαερίων, διοξειδίου  του  άνθρακα, αιθάλης,  ελκυσμού και  πίεσης  αντλίας  καυστήρα.

Στο  τέλος  των  παραπάνω εργασιών  ο  αδειούχος  συντηρητής  θα συμπληρώνει  εις διπλούν το  Ειδικό  Φύλλο  συντήρησης και ρύθμισης κάθε εγκατάστασης θέρμανσης (σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 10315/93 Υπουργικής Απόφασης) και θα  παραδίδει  ένα αντίτυπο στο Ηλεκτρομηχανολογικό Τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου. 

 (1 τεμ. )

Τιμή ανά 1 τεμ.        ΕΥΡΩ :     Ολογράφως : Τριακόσια

                                                  Αριθμητικώς :  #  300,00 #  …………………

 

 

 

5. ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΟΣ

Εργασία  συντήρησης  και  ρύθμισης  εγκατάστασης  κεντρικής  θέρμανσης με θερμαντική  ισχύ από 400.000 έως 600.000  kcal/h,  που περιλαμβάνει  τις  εξής  επί  μέρους  εργασίες : καθαρισμός λέβητα-καμινάδας, καθαρισμός ή αντικατάσταση μπεκ, καθαρισμός – ρύθμιση  σπινθηριστών,  ρύθμιση  αναλογίας αέρα – καυσίμου,  έλεγχος  διαρροών  καυσαερίων,  έλεγχος  καταλληλότητας  πετρελαίου  και  μετρήσεις  θερμοκρασίας καυσαερίων, διοξειδίου  του  άνθρακα, αιθάλης,  ελκυσμού και  πίεσης  αντλίας  καυστήρα.

Στο  τέλος  των  παραπάνω εργασιών  ο  αδειούχος  συντηρητής  θα συμπληρώνει  εις διπλούν το  Ειδικό  Φύλλο  συντήρησης και ρύθμισης κάθε εγκατάστασης θέρμανσης (σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 10315/93 Υπουργικής Απόφασης) και θα  παραδίδει  ένα αντίτυπο στο Ηλεκτρομηχανολογικό Τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου. 

       Ειδικά, στις εγκαταστάσεις αυτές,  οι μετρήσεις θερμοκρασίας καυσαερίων, διοξειδίου

       του  άνθρακα, αιθάλης, ελκυσμού και  πίεσης  αντλίας  καυστήρα θα γίνονται μία φορά

       το μήνα και θα καταχωρούνται σε σχετικό βιβλίο (από τον αδειούχο συντηρητή

       καυστήρων). Ένα αντίτυπο των σχετικών σελίδων του βιβλίου θα παραδίδεται στο              

       Ηλεκτρομηχανολογικό Τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου.

(1 τεμ. )

Τιμή ανά 1 τεμ.        ΕΥΡΩ :     Ολογράφως : Εξακόσια

                                                  Αριθμητικώς :  #  600,00 #  …………………

 

 

 

6. ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΟΣ

Αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού όλων των εγκαταστάσεων των λεβητοστασίων, του δικτύου των θερμαντικών σωμάτων και των σωληνώσεων, που θα προκύπτουν κατά τη λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ορισμένες από τις προβλεπόμενες εργασίες αποκατάστασης βλαβών είναι :

-          Αποκατάσταση διαρροών τμημάτων σωληνώσεων με  επίστρωση  αποξειδοτικής  αλοιφής ή και αντικατάσταση τμημάτων σωληνώσεων.

-          Αποκατάσταση βλαβών συλλέκτη  εισαγωγής – επιστροφής,  βανών και διακοπτών θερμαντικών σωμάτων ή και αντικατάστασή τους.

-           Αντικατάσταση παλιών θερμαντικών σωμάτων.

-          Αντικατάσταση κυκλοφορητών και δοχείων διαστολής.

-          Αντικατάσταση οργάνων ασφαλείας ή άλλου μικροεξοπλισμού του λεβητοστασίου, όταν απαιτείται.

-           Αποκατάσταση βλαβών ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης.

     Οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών και τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται  θα ελέγχονται από το αρμόδιο ηλεκτρομηχανολογικό τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

(1 τεμ. )

Τιμή κατ’ αποκοπή :        ΕΥΡΩ :     Ολογράφως : Επτά χιλιάδες

                                                       Αριθμητικώς :  #  7.000,00  #

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ΕΘΕΩΡΗΘΗ

      Αλεξ/πολη    31  / 07  /2013

  Η Δ/ντρια  Τεχνικών Υπηρεσιών

         του Δήμου Αλεξ/πολης

 

  

    Μικέδη-Νικολάου Πηνελόπη

         Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

 

      Αλεξ/πολη  31 / 07   / 2013

 

 

                                   -Ο-

                              ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

                  ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                                      

               MHXANΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ TE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  55 / 2013

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων του Δήμου » 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

α/τ.

ε/Μ

ποσ.

Τ/Μ

ΔΑΠΑΝΗ

1.

Συντήρηση  και  ρύθμιση  εγκατάστασης με θερμαντική  ισχύ από 21.000 έως 80.000 kcal/h

 

1.

Τεμ.

12,00

150,00

1.800,00

2.

Συντήρηση  και  ρύθμιση  εγκατάστασης με θερμαντική  ισχύ από 81.000 έως 150.000 kcal/h

 

2.

Τεμ.

4,00

200,00

800,00

3.

Συντήρηση  και  ρύθμιση  εγκατάστασης με θερμαντική  ισχύ από 151.000 έως 250.000 kcal/h

 

3.

Τεμ.

3,00

250,00

750,00

4.

Συντήρηση  και  ρύθμιση  εγκατάστασης με θερμαντική  ισχύ από 251.000 έως 399.000 kcal/h

 

4.

Τεμ.

1,00

300,00

300,00

5.

Συντήρηση  και  ρύθμιση  εγκατάστασης με θερμαντική  ισχύ από 400.000 έως 600.000  kcal/h

 

5.

Τεμ.

1,00

600,00

600,00

6.

Αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού όλων των εγκαταστάσεων των λεβητοστασίων, του δικτύου των σωμάτων και των σωληνώσεων, που θα προκύπτουν κατά τη λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

 

 

6.

Τεμ.

1,00

7.000,00

7.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ:

11.250,00

Φ.Π.Α 23%

2.587,50

ΔΑΠΑΝΗ:

13.837,50

 

 

 

                 ΕΘΕΩΡΗΘΗ

      Αλεξ/πολη   31  / 07  /2013

  Η Δ/ντρια  Τεχνικών Υπηρεσιών

         του Δήμου Αλεξ/πολης

 

  

    Μικέδη-Νικολάου Πηνελόπη

         Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

 

      Αλεξ/πολη  31 / 07   / 2013

 

 

                                   -Ο-

                              ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

                  ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                                      

               MHXANΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ TE

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  55 / 2013

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων του Δήμου » 

 

 

                                           ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής

Με την παρούσα  προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικών θερμάνσεων του Δημαρχείου και των κτιρίων των Δημοτικών Ενοτήτων Φερών και Τραϊανούπολης.

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

 • των άρθρων 103 και 209 του N.3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
 • την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08
 • το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 • του ΠΔ 28/80
 • την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄)

 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Το τιμολόγιο μελέτης

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων

γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη

 

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης του έργου

Δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.

 

Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα

    Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.

 

Άρθρο 7ο :    Ανωτέρα βία

      Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

     Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

 

 Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιμών

    Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .  

       

Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωμής

 Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 13.837,50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών.

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’  όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

 

Άρθρο 10ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

 

Άρθρο 11ο :     Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.                    

 

 

 

                 ΕΘΕΩΡΗΘΗ

      Αλεξ/πολη    31  / 07  /2013

  Η Δ/ντρια  Τεχνικών Υπηρεσιών

         του Δήμου Αλεξ/πολης

 

  

    Μικέδη-Νικολάου Πηνελόπη

         Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

   Αλεξ/πολη  31 / 07   / 2013

 

 

                                   -Ο-

                              ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

                  ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                                      

               MHXANΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ TE