• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (9/9/2013 - 16/9/2013)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ

 Αρ. Μελέτης:   52 /2013

Αρ. Πρωτ.: 61113

ΕΡΓΟ: ¨ Προμήθεια κλιματιστικών ¨

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης της δαπάνης για την ¨ Προμήθεια κλιματιστικών ¨

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5.166,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του  προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξανδρούπολης  για το 2013.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη μελέτη.

 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δεκτοί στην πρόσκληση γίνονται αναγνωρισμένοι  προμηθευτές για  το συγκεκριμένο αντικείμενο  και  γραμμένοι  στο  οικείο  Επιμελητήριο.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την ημέρα Δευτέρα 16/09./2013 και ώρα 11:30 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) στην Επιτροπή Διαγωνισμού τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης.

β) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου.

γ) Τεχνική προσφορά.

δ) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο).

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                           

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 52/2013

ΕΡΓΟ: ¨ Προμήθεια κλιματιστικών ¨

 

 

 

                                            τεχνικη   περιγραφη

 

 

 

            Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει  προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για την κάλυψη αναγκών των γραφείων του νέου Καλλικρατικού Δήμου.

            Τα κλιματιστικά θα είναι, όσον αφορά την απόδοσή τους στην ψύξη, των 9.000 BTU/h.

Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν επτά (7) κλιματιστικά των 9.000 BTU/h στα γραφεία της Πρόνοιας.   Η τοποθέτησή τους θα γίνει από τον ανάδοχο.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των  5.166,00  με τον Φ.Π.Α. και υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στον Κ.Α. 10.7133.002 του προϋπολογισμού του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Αλεξ/πολη 31 / 07 / 2013

 

 

                                                                                                                                             -Ο-

                                                                                        ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

                                                                                              ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                                                                                   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 52/2013

ΕΡΓΟ:  ¨ Προμήθεια κλιματιστικών ¨

 

 

 

                                          τεχνικεσ  προδιαγραφεσ

 

 

   Τα υπό προμήθεια κλιματιστικά θα είναι θέρμανσης - ψύξης, τύπου inverter, ενεργειακής κλάσης Α΄, τοίχου και θα αποτελούνται από δύο τεμάχια, την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα. Η απόδοση στην ψύξη  θα είναι περίπου 9.000 BTU/h και η τάση λειτουργίας θα είναι 220V.

 

 

                                                                                                    

          

 

 

          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                Αλεξ/πολη   31-07-2013           

      Αλεξ/πολη  31-07-2013                                

   Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                                                                                                   Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ

         ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ                             

              ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ                                                   

 

 

 

ΜΙΚΕΔΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                                                               ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β΄β                                                                               ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  52/2013

ΕΡΓΟ:  ¨ Προμήθεια κλιματιστικών ¨

 

 

 

 

                                            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

 

 

_________________________________________________________________________________________

Α/Α                ΕΙΔΟΣ                                    Α/Τ         Ε/Μ        ΠΟΣΟΤΗΤΑ          Τ/Μ                   ΔΑΠΑΝΗ

_________________________________________________________________________________________

 1. Κλιματιστικό  9.000 BTU/H       1       TEM            7               600,00            4.200,00 

______________________________________________________________

                                                                                                           ΣΥΝΟΛΟ   4.200,00 €

                                                                                                         ΦΠΑ 23%        966,00 €

                                                                                               _______________________

                                                                                          ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ   5.166,00 €

                                                                                               _______________________

 

 

 

 

 

                                                                                                   

            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                Αλεξ/πολη   31-07-2013           

      Αλεξ/πολη  31-07-2013                                

   Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                                                                                                   Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ

         ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ                             

              ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ                                                   

 

 

 

ΜΙΚΕΔΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                                                               ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β΄β                                                                               ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 52/2013

ΕΡΓΟ:  ¨ Προμήθεια κλιματιστικών ¨

 

 

 

 

 

                           ΓΕΝΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

                                  ΑΡΘΡΟ  1:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Η συγγραφή αυτή ισχύει για την εκτέλεση των παντός Δημοτικών ή Κοινοτικών Προμηθειών, των οποίων η δαπάνη βαρύνει τη διαχείριση των Ο.Τ.Α.

 

ΑΡΘΡΟ  2:  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΠΟΥ  ΙΣΧΥΟΥΝ

Οι Δημοτικές και Κοινοτικές προμήθειες εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπουργική απόφαση υπ΄ αριθμ.11389/93)

 

ΑΡΘΡΟ  3:  ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών προμηθειών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούμενης προμήθειας τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημοσίων Έργων και Εμπορίου, που αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τις προδιαγραφές.

 

ΑΡΘΡΟ 4:  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :

α. η διακήρυξη

β. η τεχνική περιγραφή

γ. η γενική συγγραφή υποχρεώσεων

δ. η προσφορά

ε. ο προϋπολογισμός (ενδεικτικός) της μελέτης

στ. η σύμβαση

 

ΑΡΘΡΟ 5:  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε ένα (_1_) μήνα.

 

ΑΡΘΡΟ 6:  ΦΟΡΟΙ    ΤΕΛΗ    ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 7:  ΧΡΟΝΟΣ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο χρόνος εγγύησης για την καλή ποιότητα της προμήθειας ορίζεται σε δώδεκα (_12_) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη ή αδικαιολόγητη φθορά της προμήθειας, εκτός αν αυτή προέρχεται από ανωτέρα βία ή κακή χρήση, οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

 

ΑΡΘΡΟ 8:  ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται με την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Ο.Τ.Α. ύστερα από τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής του Δήμου ή της Κοινότητας, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

 

 

                                                                                                   

           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                Αλεξ/πολη   31-07-2013           

      Αλεξ/πολη  31-07-2013                                

   Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                                                                                                  Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ

         ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ                             

              ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ                                                   

 

 

 

ΜΙΚΕΔΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                                                               ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β΄β                                                                               ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ