• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΕΡΩΝ (30/4/2014 - 12/5/2014)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΕΡΩΝ Προϋπολογισμός: 0,35 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 29/4/2014
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                             
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.
25024
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ

Πλ. Ελευθερίας 1

68500 ΦΕΡΕΣ

ΤΗΛ. 2555350086

« ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΕΡΩΝ»

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκποίηση αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 79.000 τ.μ. που βρίσκονται στην περιοχή « Κτηνοτροφικό Πάρκο Φερών», αποτελούν τμήματα του αρ. 1329γ αγροτεμαχίου και ορίζονται ως εξής:

1. Τεμάχιο 1329γ Νο1 με διαστάσεις 40,00μ. - 100,00μ - 40,00μ. - 100,00μ,

έκτασης 4.000τ.μ.

2. Τεμάχιο 1329γ Νο4 με διαστάσεις 40,00μ. - 100,00μ. – 40,00μ. – 100,00μ., έκτασης 4.000,00τ.μ.

3. Τεμάχιο 1329γ Νο5 με διαστάσεις 40,00μ. – 100,00μ. – 40,00μ. – 100,00μ., έκτασης 400.00τ.μ.

4. Τεμάχιο 1329γ Νο6 με διαστάσεις 40,00μ. – 100,00μ. – 40,00μ. – 100,00., έκτασης 4.000,00τ.μ.

5. Τεμάχιο 1329γ Νο7 με διαστάσεις 40,00μ – 100,00μ. – 40,00μ. – 100,00μ., έκτασης 4.000,00τ.μ.

6. Τεμάχιο 1329γ Νο8 με διαστάσεις 40,00μ. – 100,οομ. – 40,00μ. –100,00μ., έκτασης 4000,00τ.μ.

7. Τεμάχιο 1329γ Νο10 με διαστάσεις 50,00μ. – 100,00μ. – 50,00μ. – 100,00μ., έκτασης 5.000,00τ.μ.

8.Τεμάχιο 1329γ Νο12 με διαστάσεις 50,00μ. – 80,00μ. – 50,00μ. – 80,00μ., έκτασης 4.000,00τ.μ.

9. τεμάχιο 1329γ Νο13 με διαστάσεις 50,00μ. – 80,00μ. – 50,00μ. – 80,00μ., έκτασης 4.000,00τ.μ.

10. Τεμάχιο1329γ Νο16 με διαστάσεις 50,00μ. – 100,00μ. – 50,00μ. – 100,00μ. έκτασης 5.000,00τ.μ.

11. Τεμάχιο 1329γ Νο17 με διαστάσεις 40,00μ. – 100,00μ. – 40,00μ. – 100,00μ. έκτασης 4.000τ.μ.

12. Τεμάχιο 1329γ Νο21 με διαστάσεις 50,00μ. – 100,00μ. – 50,00μ. – 100,00μ. έκτασης 5.000,00τ.μ.

13. Τεμάχιο 1329 Νο22 με διαστάσεις 50,00μ. – 80,00μ. – 50,00μ. – 80,00μ. έκτασης 4.000,00τ.μ.

14. Τεμάχιο 1329γ Νο23 με διαστάσεις 50,00μ. – 80,00μ. – 50,00μ. - 80,00μ.,έκτασης 4.000,00τ.μ.

15. Τεμάχιο 1329γ Νο25 με διαστάσεις 50,00μ – 80,00μ. – 50,00μ. – 80,00μ. έκτασης 4.000,00τ.μ.

16. Τεμάχιο 1329γ Νο26 με διαστάσεις 50,00μ. – 80,00μ. – 50,00μ. – 80,00μ., έκτασης 4.000,00τ.μ

17. τεμάχιο 1329γ Νο29 με διαστάσεις 50,00μ. – 80,00μ. – 50,00μ. – 80,00μ., έκτασης 4.000,00τ.μ.

18. Τεμάχιο 1329γ Νο30 με διαστάσεις 50,00μ. – 80,00μ – 50,00μ – 80,00μ.,

19. Τεμάχιο 1329γ Νο33 με διαστάσεις 50,00μ. – 80,00μ. – 50,00μ. – 80,00μ., έκτασης 4.000,00τ.μ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και των Ν.3463/2006 Ν.3852/2010.

Κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 0,35 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. για κάθε αγροτεμάχιο.

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Φερών και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Δ.Κ. Φερών την 12 Μαΐου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 πμ , ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, νομίμως εκπροσωπούμενα, εφ’ όσον δεν υφίσταται προς τούτο Νομικό κώλυμα.

Τα φυσικά πρόσωπα συμμετέχουν στο διαγωνισμό αυτοπροσώπως, με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας τους. Οι εταιρείες εκπροσωπούνται από εκπροσώπους τους, που προσκομίζουν προς τούτο τα νόμιμα δικαιολογητικά εκπροσώπησής τους καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα, σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία θα έχουν μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι της Δ.Ε Φερών και κατά κύριο επάγγελμα γεωργοκτηνοτρόφοι και οι εταιρείες ή νομικά πρόσωπα οι μέτοχοι ή τα μέλη θα πρέπει να είναι όλοι μόνιμοι κάτοικοι της Δ.Ε. και κατά κύριο επάγγελμα γεωργοκτηνοτρόφοι.

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία θα υποβάλλουν εκκαθαριστικά σημειώματα οικονομικών ετών 2012 2013, έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο κτηνοτρόφων, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τους έχει παραχωρηθεί μέχρι σήμερα ούτε στον/στην σύζυγό της/του δημόσια έκταση για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας, δημοτική ενημερότητα και βεβαίωση περί μη οφειλής στη ΔΕΥΑ τόσο για τον ίδιο όσο και δια τον εγγυητή του. Επίσης πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή αλλού που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου Τράπεζας ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ύψους 180,00 ευρώ για κάθε αγροτεμάχιο, καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσης.

Η προς εκποίηση έκταση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Φερών. Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ:2555350086.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ