• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δημοπρασία μίσθωσης τμήματος αιγιαλού (23/5/2014 - 30/5/2014)
Δημοπρασία μίσθωσης τμήματος αιγιαλού Προϋπολογισμός: 1,00 €


ΕΔΡΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 17, 681 00 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ • T.: 25510 88340 - F: 2551088342
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ, 681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ
/FAX 25510 28735 • www.ditea.gr • Email: camping@ditea.gr

 

 

Αλεξ/πολη, 23/5/2014

Αριθμ. Πρωτ.: 122

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΙΕΔΑ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 (285Α) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,

2.     Την Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11.02.2014 (ΦΕΚ 328/13.02.2014 τεύχος Β) Κοινή Απόφαση των Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών περί «Απευθείας παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού»

3.     Την 263/2014 απόφαση παραχώρησης του δικαιώματος αυτού από το Δήμο Αλεξ/πολης στην ΤΙΕΔΑ Α.Ε. εταιρία του άρθρου 266 του Ν. 3463/2006

4.     Το καταστατικό της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. όπου αναφέρεται στους σκοπούς του η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ότι θα διενεργηθεί πλειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης τμήματος αιγιαλού για απλή χρήση (εξυπηρέτηση λουομένων) σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11.02.2014 (ΦΕΚ 328/13.02.2014 τεύχος Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών.

Η πιο πάνω παραχώρηση αφορά:

1.      την περιοχή Μεσημβρίας έμπροσθεν αγρ. Νο 778, έκτασης 500τ.μ. με τιμή εκκίνησης 11.00€ το τετραγωνικό μέτρο.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της πιο πάνω ΚΥΑ συγκεκριμένα αναφέρονται οι πρόσθετοι όροι και οι προϋποθέσεις για τους εκμεταλλευτές καντινών.

Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του υποκαταστήματος 1 της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. επί της οδού Λ. Μάκρης (είσοδος κάμπινγκ την 30 Μαίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ.

Οι παραχωρήσεις αφορούν απλή χρήση αιγιαλού για άσκηση δραστηριοτήτων που αφορούν τους λουόμενους, την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ξαπλώστρων, ομπρελών, τραπεζιών και καθισμάτων, λειτουργία τροχήλατου αυτοκινούμενου ή μη αναψυκτηρίου κλπ. Η άσκηση άλλης δραστηριότητας επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 13 της παρούσας και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τον αιγιαλό και την παραλία (ανάκληση παραχώρησης κλπ).

Ακολουθούν: α) το παράρτημα της Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 της 11.02.2014 «Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών – διαμορφώσεων για απλή χρήση εντός αιγιαλού και παραλίας, περιορισμοί-συστάσεις» και β) η υπ΄αριθμ. 1052758/1451/Β0010/10-4-12 ΚΥΑ όπου περιγράφονται τυχόν παρεμβάσεις με το είδος των κατασκευών στον μισθωμένο χώρο του αιγιαλού που είναι επιτρεπτές.

Αυτά αφού διακηρύσσει η ΤΙΕΔΑ ΑΕ  και σύμφωνα με τους άνωθεν όρους θα διενεργηθεί η δημοπρασία, υπογράφεται η παρούσα διακήρυξη, περίληψη δε αυτής θα δημοσιευτεί σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 του π.δ. 28/1980 στο δημοτικό κατάστημα του δήμου Αλεξανδρούπολης, στα γραφεία της ΤΙΕΔΑ  ΑΕ στην Πλατεία Κύπρου 17 στην Αλεξανδρούπολη και σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε  ημερών προ της διενέργειας αυτής .

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΙΕΔΑ Α.Ε.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ