• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασμάτων (30/5/2014 - 6/6/2014)
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια  φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασμάτων Προϋπολογισμός: 37.467,41 €Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια  φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασμάτων (.pdf)

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια  φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασμάτων (.doc)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
  
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Έργο : «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασμάτων»
Αρ. Μελετής:  17  /2014
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Α) ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Α/Α Είδος Μονάδα Είδους Ποσότητα Τιμή Μονάδος (σε Ευρώ) Δαπάνη (σε Ευρώ)
1 Ζιζανιοκτόνο διασυστηματικό lt 199 15,00 2985,00
2 Εντομοκτόνο διασυστηματικό lt 30 140,00 4200,00
3 Εντομοκτόνο πυρεθρινοειδές lt 30 60,00 1800,00
4 Ακαρεοκτόνο lt 16 200,00 3200,00
5 Μυκητοκτόνο διασυστηματικό lt 20 225,00 4500,00
6 Ωιδιοκτόνο lt 10 100,00 1000,00
7 Προσκολλητικό λάδι lt 11 32,00 352,00
8 Θερινός πολτός lt 10 20,00 200,00
9 Bacillus thurigiensis kgr 8 70,00 560,00
10 Ανόργανο μυκητοκτόνο kgr 12 15,00 180,00
11 Εντομοκτόνο φυσικών πυρεθρινών lt 8 100,00 800,00
12 Μυκητοκτόνο επαφής (θείο) kgr 20 6,00 120,00
ΣΥΝΟΛΟ (Α) 19897,00
(Β) ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Α/Α Είδος Μονάδα Είδους Ποσότητα Τιμή Μονάδος (σε Ευρώ) Δαπάνη (σε Ευρώ)
13 Λίπασμα σύνθεσης 15N-15P-15K (συσκευασία 25kgr) τεμάχια 60 20,00 1200,00
14 Λίπασμα σύνθεσης 12Ν-12P-17K+2Mg+ΤΕ (συσκευασία 25kgr) τεμάχια 80 25,00 2000,00
15 Βιολογικό λίπασμα σύνθεσης 3-6-10+3Μg (συσκευασία 25kgr) τεμάχια 80 40,00 3200,00
16 Βιολογικό λίπασμα σύνθεσης 7-4-7+2ΜgO+0,2B (συσκευασία 25kgr) τεμάχια 80 40,00 3200,00
17 Φυσικό εκχύλισμα φυκιού (συσκευασία 1lt) τεμάχια 122 30,00 3660,00
ΣΥΝΟΛΟ (Β) 13260,00
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) 33157,00
Φ.Π.Α 13% 4310,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  37467,41
Αλεξανδρούπολη      24/03/2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ


Πατλακίδης Κωνσταντίνος
Αλεξανδρούπολη      24/03/2014
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Νεραντζιά Κουματζίδου
Γεωπόνος Π.Ε