• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια γκαζόν – σπόρων – φυτών - δενδρυλλίων (30/5/2014 - 6/6/2014)
Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια γκαζόν – σπόρων – φυτών - δενδρυλλίων Προϋπολογισμός: 39.990,70 €

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
  
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Έργο : «Προμήθεια  γκαζόν – σπόρων – φυτών - δενδρυλλίων»
04 / 2014
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Α) ΕΤΗΣΙΑ 
Α/Α Είδος Μονάδα Είδους Ποσότητα Τιμή Μονάδος (σε Ευρώ) Δαπάνη (σε Ευρώ)
1 Γεράνια (Σαρδελιά) τεμάχια 2000 2,00 4000,00
2 Καλλωπιστικά Λάχανα τεμάχια 2000 3,00 6000,00
3 Πανσές τεμάχια 3000 0,90 2700,00
4 Πρίμουλα τεμάχια 2000 1,80 3600,00
5 Αγήρατο νάνο μπλέ τεμάχια 1000 0,90 900,00
6 Βερβένα Ταμάρι τεμάχια 1000 0,80 800,00
7 Κατηφές Ταγέτης τεμάχια 1000 0,90 900,00
ΣΥΝΟΛΟ (Α) 18900,00
(Β) ΣΠΟΡΟΙ ΓΚΑΖΟΝ
Α/Α Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιμή Μονάδος (σε Ευρώ) Δαπάνη
8 Μίγμα πολυειδικό τύπου Νο 21 special κιλά 250 8,00 2000,00
  ΣΥΝΟΛΟ (Β) 2000,00
 
 
(Γ) ΘΑΜΝΟΙ
Α/Α Είδος Μονάδα Είδους Ποσότητα Τιμή Μονάδος (σε Ευρώ) Δαπάνη (σε Ευρώ)
9 Αγγελική τεμάχια 100 5,00 500,00
10 Βιβούρνο αειθαλές τεμάχια 100 6,00 600,00
11 Πικροδάφνη τεμάχια 300 4,00 1200,00
12 Τριανταφυλλιά  Europeana τεμάχια 1500 5,00 7500,00
13 Τριανταφυλλιά  iceberg τεμάχια 500 5,00 2500,00
14 Φωτίνια θάμνος τεμάχια 100 5,00 500,00
ΣΥΝΟΛΟ (Δ) 12800,00
(Δ) ΔΕΝΔΡΑ
Α/Α Είδος Μονάδα Είδους Ποσότητα Τιμη Μονάδος (σε Ευρώ) Δαπάνη (σε Ευρώ)
15 Μανόλια μεγανθής τεμάχια 10 50,00 500,00
16 Φωτίνια δένδρο τεμάχια 34 35,00 1190,00
      ΣΥΝΟΛΟ (Ε) 1690,00
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 35390,00
Φ.Π.Α 13% 4600,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  39990,70
Αλεξανδρούπολη      25 /02/2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ


Ελένη Σεϊτανίδου
Αλεξανδρούπολη        25 /02/2014
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Νεραντζιά Κουματζίδου
Γεωπόνος Π.Ε
Κωνσταντίνος Πατλακίδης