• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ » με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (7/7/2014 - 11/7/2014)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ » με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Προμήθεια:Φαρμάκων & αναλώσιμο

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                    Υγειονομικό υλικό

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αριθ.Μελετης.33/2014

Αριθ.Διακήρυξης: 42.151

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ »
με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

    Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει τη διενέργεια προμήθειας «Φαρμάκων & αναλώσιμο υγειονομικού υλικού »με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή .   

Ο προυπολογισμός ανέρχεται σε 12.141,66  προϋπολογισμού και αφορά τον  Δήμο και τα Νομικά  πρόσωπα  του  για το 2014.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/8-03-1993  απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.(ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη .

 

Καλούνται  οι ενδιαφερόμενοι  μέχρι και την 11/07/2014 , ημέρα Παρασκευή και ώρα    12:00 μ. , να καταθέσουν  τις προσφορές τους στο γραφείο προμηθειών στο κ. Σιδερά Ευάγγελο .

    

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

     Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας , γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

    α) Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου .

    β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί  η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ , ότι αποδέχονται τους όρους και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

   γ)Οικονομική προσφορά

   δ)Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

   Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού , χωρίς το Φ.Π.Α.

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

     Η παράδοση των προσφερομένων ειδών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής όπως αναφέρεται στη γενική συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης μέσα σε χρόνο  30 ημερών ή τμηματικά , από την υπογραφή της σύμβασης.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

     Η πληρωμή του  προμηθευτή θα γίνει εφάπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή του τεύχους της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών Υλικών / Εξοπλισμού/Υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του Ν.3361/2005) και Αποθήκης τηλ.2551064214

 

         Αλεξ/πολη    6/05 /2014                                                    Αλεξ/πολη     6/05/2014                                                                                                                                                                                                         

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                   

                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                                                                                                       

 

                                                                                                      Χαράλαμπος Σούλτας                                                    

           Αθανάσιος Κατσιάνης

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Προμήθεια:Φαρμάκων & αναλώσιμο

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                    Υγειονομικό υλικό

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αριθ.Μελετ.33/2014

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

 

    Με τη μελέτη αυτή ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό που αφορά τον ίδιο , νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις του συμμορφούμενος με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ  240/12.12.2012 τεύχος Α).Για την προμήθεια αυτή υπάρχουν εξασφαλισμένες πιστώσεις στον Δήμο   και στους οικείου κωδικούς του  ΑΠΟΚΔΑ (Δημ.Ενότητας Αλεξ/πολης –Δημ.Ενότητας Τραϊανούπολης –Δημ.Ενότητας Φερών) , του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ και της ΔΕΥΥΑ.Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των                                 € και κατανέμεται ως ακολούθως:

1.ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ(Παιδικές εξοχές Μάκρης   2.000,00   K.A. 15.6482.010 2.ΑΠΟΚΔΑ…………………………………………   1.000,00

3.ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ…..10.000,00

 

 

H  μελέτη είναι ενιαία ως προς την διαδικασία της και ξεχωριστή ως προς την υλοποί- ησή της .

Oι τιμές των φαρμάκων είναι οι επίσημες τιμές την 2-7-2014 που αναφέρονται στον ιστότοπο www.univadis.gr

 

                                                                     Αλεξανδρούπολη       6-05- 2014

                                                                                    Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

                                                                                 Χαράλαμπος Σούλτας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Προμήθεια:Φαρμάκων & αναλώσιμο

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                    Υγειονομικό υλικό

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρ.Μελετ. 33/2014

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Φάρμακα

 

1.Διασταλτικό των στεφανιαίων Νιφεδιπίνη  14 δισκία 30mg .

2.Κατά της στηθάγχης , καρδιακής ανεπάρκειας Δινιτρικός Ισοσορβίτης 20 δισκία

   5mg υπογλώσσια.

3. Aντισηπτικό αντιφλογιστικό , Ιωδιούχος ποβιδόνη , Διάλυμα  10%,φιάλη 240ml

4. Aντισηπτικό αντιφλογιστικό , Ιωδιούχος ποβιδόνη 30ml κρέμα.

5..Αντιϋπερτασικό Καπτοπρίλη 7 δισκία 50mg .

6.Aναλγητικό , αντιπυρετικό Παρακεταμόλη αναβράζον δισκίο 20Χ500.

7.Αναλγητικό , αντιπυρετικό  Παρακεταμόλη απλό δισκίο500mg/tab κουτί  δύο

   σωληναρίων-8 δισκίων/ανα σωληνάριο .

8.         «                    «                       «             Σιρόπι    120mg/5mlx150ml.

9.Αντιεμετικό , αντιιλιγγικό Μεκλοζίνη δισκίο 30mg/ κουτί 10 δισκίων

10.Αντιιλιγγικό  Πυριδoξίνη + Διμενυδρινάτη+ Νικοτινικό οξύ(120+75+30) Κα-

     ψουλες ελεγχόμενης αποδέσμευσης  κουτί 20 καψουλών.

11..Aντισταμινικό Μηλεϊνική διμεθινδένη γέλη 0,1% , 30g .   

12.Υδροενεργό επίθεμα εγκαύματα Κολλοειδές πολυμερές οξύ , αργινίνη γέλη

      50 gr.

13.Αντιβιοτική,αντιμικροβιακή αλοιφή σε δερματικές λοιμώξεις εξωτερικής χρήσης

   Φουσιδικό οξύ + Κορτιζόλη Σωληνάριο 15g .

14.Αντιφλεγμονώδης , αντικνησμώδης αλοιφή σε δερματικές λοιμώξεις εξωτερικής

   χρήσης(Φουσιδικό οξύ + βηταμεθαζόνη Σωληνάριο 30g .

15.Αναπλαστική , ενυδάτωσης κρέμα για ερεθισμένο & ευαίσθητο δέρμα 100g.

16.Αντιδιαρροικό(Υδροχλωρική λοπεραμίδη) 2mg/cap κουτί 6caps .

17.Διουρητικό Φουροσεμίδη κουτί 12 δισκίων 40mg .

18.Αντιόξινο Aluminium hydroxide+Magnesium  Hydroxide+Dimethicone

(200+200+25)  κουτί      10 δισκιων .

19.Αντισταμινικό , αντιπυρετικό Παρακεταμόλη δισκία 20 ,  500mg.

20.Επουλωτικό , αντιμολυσματικό Καταλάση ήπατος αλόγου +Θειική νεομυκίνη +Στεατικό μαγνήσιο αερόλυμα  φιάλη 76g.

21.Kατά ιλίγγων-εμετού-ναυτίας Διμενυδράτη+Νικοτινικό οξύ Κουτί των 20 δισκίων

22.Αντιεμετικό διάλυμα για παιδιά Μετοκλοπραμίδη Σιρόπι 1mg/ml 125ml .

23.Αντιβίωση Κλαριθρομυκίνη 500mg κουτί 21δισκίων.

24. Αντιβίωση Αμοξυκιλλίνη 500mg. Κουτί 12 κάψουλες.

25.Αντιβιοτικό Αμοξυκιλλήνη +Κλαβουλανικό οξύ 500mg/125mg κουτί 8 δισκίων .  

26.Αντιασθματικό-βρογχοδιασταλτικό  Σαλβουταμόλη αερόλυμα για εισπνοή 200 δόσεων 100mcg .

27.Σιρόπι ρευστοποίησης βλεννωδών εκκρίσεων αναπνευστικής οδού Αμβροξόλη

     30mg/5ml.

28.Για ευερέθιστο έντερο-Δυσπεψία Ρανιτιδίνη 10Χ150mg δισκία αναβράζοντα.

29.Για γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση Aluminium hydroxide+Magnesium

     Hydroxide+Dimethicone (25+282+85)mg κουτί 60 δισκίων.

30.Για δωδεκαδακτυλικό έλκος Ομεπραζόλη 20mg κουτί 14 δισκίων.

31.Για ναυτία ,έμετο Δομπεριδόνη 1mg/1ml σιρόπι 200ml  .

32.Για χρόνια ή εποχική αλλεργική ρινίτιδα Βουδεσονίδη 0,5mg/ml εισπνεόμενο.

33.Για δυσκοιλιότητα Λακτουλόζη 3,335g/5ml Σιρόπι.

34.Για ξηρό μη παραγωγικό βήχα Βουταμιράτη 30mg/δισκία 10.

35.Αντιαλεργικό πόσιμο διάλυμα Δεσλοραταδίνη 0,5mg/ml

36.Διάσωση σε οξείες αλεργικές αντιδράσεις Επινεφρίνη αμπούλες 1Χ1 ml.

37.Αναλγητικό,αντιπυρετικό,αντιρρευματικό Ακετυλοσαλικυλικό οξύ 500mg κουτί

     20 δισκίων.

38.Ισοτονικό διάλυμα χλωριούχου Νατρίου 0,9% (Φυσιολογικός ορός)500ml 2

39.Τεχνητά δάκρυα(povidone+polyvinyl alcohol)κουτί 30 περιέκτες μια χρήσης

      0,4ml.

40. Απολυμαντικό πληγών  Hydrogen peroxide 3%(Οξυζένε)2

41. Απολυμαντικό χεριών με γρήγορη αντιμικροβιακή δράση 1l

42.Αμωνία σε stick για τσιμπήματα εντόμων-τσουχτρών 15-20ml.

43.Εντομοαπωθητικό-Αντικουνουπικό 50-100ml σε μορφή spray ή roll on ή lotion

     ή  gell .

44.Lotion για ψείρες φιλική προς τα μαλλιά & το δέρμα,  εξουδετερώνει τις ψείρες και τις καθιστά αδρανείς σε όλα τα στάδια της ζωής τους. Δεν περιέχει άρωμα, αιθέρια έλαια και οινόπνευμα. Δεν περιέχει εντομοκτόνα., δερματολογικά ελεγμένο να απομακρύνει την κόνιδα από την τρίχα. Κατάλληλο για χρήση από ενήλικες και παιδιά ηλικίας άνω των 6 μηνών.Συσκευασία 100-150ml

 

Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό

 

45-46.Αποστειρωμένα επιθέματα γάζας, διπλωμένα επιθέματα από υψηλής ποιότητας 100% βαμβακερή γάζα ,ένα επίθεμα ανά φάκελο , διπλωμένα άκρα κάθε επιθέματος, για να μην εξέχουν κλωστές , αποστειρωμένα με ακτίνες γ για μεγαλύτερη ασφάλεια

Φάκελος νέας σχεδίασης για εύκολο άνοιγμα χωρίς να μολύνεται το επίθεμα.Οδηγίες ασφαλείας και αποθήκευσης επάνω στο φάκελο διαστάσεων 17Χ30(κουτί 12 τεμαχίων και 36Χ40(κουτί 10 τεμαχίων).

47. Εμποτισμένος με φουσιδικό οξύ επίδεσμος που φέρει προστατευτικό χαρτί από τις δύο πλευρές και είναι μέσα σε φάκελο από αλουμινόχαρτο ερμητικά κλειστό. Δέκα φάκελοι περιέχονται σε ένα κουτί από χονδρό χαρτόνι. (10CMX10CM) για θεραπεία σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων του δέρματος για δερματικά αποστήματα και εγκαύματα.

48-49.Επίδεσμοι που αποτελούνται από βαμβακερά και ελαστικά νήματα σύστασης  βαμβάκι, Πολυαμίδιο και  Ελαστίνη καταλλήλου υφάνσεως (καθαρή και χωρίς ενώσεις) ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική συμπεριφορά αυτών διαστάσεων 6cmX4m και 8cmX4m.

50.Αιμοστατικοί επίδεσμοι τραυμάτων διαστάσεων περίπου 100χ75mm εντός ελαστικού επιδέσμου.Συσκευασία ατομικής αδιάβοχης αεροστεγούς σακούλας που συντηρεί την αποστείρωση και εξασφαλίζει την εύκολη διάκριση.

51.Οφθαλμικά επιθέματα απορροφητικά αποστειρωμένα σε σχήμα οβάλ. Εξωτερικά το επίθεμα είναι κατασκευασμένο από υλικό υψηλής απορροφητικότητας.Εσωτερικά το επίθεμα έχει φυσικό βαμβάκι 100% άριστης ποιότητας και αντοχής προκειμένου να προσφέρει εξαιρετική αίσθηση απαλότητας και άνεσης.Είναι κατασκευασμένα και αποστειρωμένα με ακτινοβολία «γ» και συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία από πλαστικό  και χαρτί για την καλύτερη και ασφαλέστερη φύλαξη και χρήση του προϊόντος.Διαστάσεις από 5-6cmX7,5cm.

52. Οι αδιάβροχες αυτοκόλλητες γάζες. Το υλικό τους προστατεύει πλήρως το τραύμα από το νερό ενώ επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει. Κατάλληλες για την προστασία τραυμάτων και εγκαυμάτων 1ου και 2ου βαθμού , το υλικό της  είναι τέτοιο που βοηθά την αποκόλληση από την πληγή εύκολα , χωρίς να κολλάει ή να δημιουργεί αλλεργική αντίδραση .Διαστάσεων 5,5-6Χ7,5cm.

53.Βαμβάκι 100γρ. είναι ιδανικό για την περιποίηση τραυμάτων, δεν αφήνει υπολείμματα στην πληγή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με επιθέματα και επιδέσμους.

54-55.Σύριγγες 2,5cc και 5cc. Αποστειρωμένες, μιας χρήσης, μη τοξικές με ενσωματωμένη βελόνα.Η υψηλή διαφάνεια της σύριγγας να επιτρέπει στο χρήστη να έχει καλύτερο έλεγχο της ανάμειξης και της ροής του υγρού η μαύρη ανεξίτηλη βαθμονόμηση να επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση και  διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή κίνηση του εμβόλου.Σε ατομική συσκευασία.

56. Σύριγγες παιδικές ινσουλίνηςΣύριγγα ινσουλίνης αποστειρωμένη 1 ml με βελόνα . Η βελόνα είναι προσαρμοσμένη στην σύριγγα. Σε ατομική συσκευασία

57. Αυτοκόλλητη ταινία 2,5cmx5m(ρολό) για τη σταθεροποίηση επιθεμάτων όλων των τύπων , ισχυρή και αξιόπιστη συγκόλληση , για κανονικά ευαίσθητο δέρμα , διαπε-ρατή σε αέρα και υδρατμούς , ανθεκτική στο νερό.

58.Αυτοκολλητα ταινία(ρολό) 5m x 2.50cm Να κόβεται με το χέρι,υποαλλεργική αεριζόμενη.

59. Eπιθέματα μικροτραυμάτων αυτοκόλλητα διαφ.μεγεθών  Υποαλλεργικά , αδιάβροχα ,επιτρέπουν τον αερισμό της πληγής , δεν κολλάνε στην πληγή και δεν επιτρέπουν στους ρύπους να λερώσουν την πληγή.

60-61. Γάντια ελαστικά μιάς χρήσης μεγεθ. medium και small Αποστειρωμένα γάντια από λάτεξ, χωρίς πούδρα σε λευκό χρώμα. Διαθέτουν υψηλή ελαστικότητα και είναι ιδιαιτέρως ανθεκτικά. Άνετη εφαρμογή.Γενικής εφαρμογής για όλους τους χειρουργικούς τομείς. Ειδικότερα για επεμβάσεις που αφορούν ιστούς του σώματος, που διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο ή δεν διαθέτουν αρκετή αντοχή.Συσκευασία ζεύγους.

62.Γλωσσοπίεστρα αποστειρωμένα ξύλινα μιάς χρήσης σε συσκευασία 100τεμαχίων.

63.Νεφροειδές μιάς χρήσης χρήσης χάρτινο ή πλαστικό

64.Μάσκες χειρουργικές μιάς χρήσης , κουτί 50 τεμ.

65.Νάρθηκας χεριού που εξασφαλίζει άκαμπτη υποστήριξη  σε περιπτώσεις καταγμάτων χεριού .

66. Η στιγμιαία παγοκύστη μιας χρήσης  με συνθετικό πάγο που μπορεί να ενερ-γοποιηθεί άμεσα και να διατηρήσει τη θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η στιγμιαία παγοκύστη βοηθάει αποτελεσματικά στην ψύξη και την ανακούφιση τραυμάτων και αιματωμάτων, σε χτυπημάτα, μυϊκούς πόνους και διαστρέμματα, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις θερμοπληξίας και ηλίασης.

67. Ταινίες Σακχάρου FREESTYLE PRECISION. Διαθέσιμο κουτί 50 ταινιών

68.Βελόνες σακχάρου(σκαρφιστήρες) για μηχάνημα freestyle precision κουτί 50τεμ.

69.Ταινίες Τριγλυκεριδίων Accutrend Triglycerides Για χρήση με τους μετρητές Accutrent .Mετράει τα τριγλυκερίδια του αίματος και διατίθεται σε κουτί των 25 τεμ.
70.Ταινίες χοληστερίνης  Accutrend Cholesterol Για χρήση με τους μετρητές  Accutrent cholesterol μετράει την ολική χοληστερίνη του αίματος και διατίθεται σε κουτί των 25τεμ.

Οργανα

71.Θερμόμετρο ψηφιακό. Απλό στη χρήση ψηφιακό θερμόμετρο με ακρίβεια μέτρη-σης +- 0,1 βαθμούς κελσίου, ευανάγνωστη οθόνη ,αυτόματη μνήμη τελευταίας με-τρησης , ηχητική ένδειξη ότι είναι έτοιμη η μέτρηση,προστατευτική θήκη ,αυτόματο κλείσιμο της συσκευής.                                                                                            72.Θερμόμετρο απλό. Το κλασικό θερμόμετρο υδραργύρου με στρογγυλεμένο γυαλί  , μπορεί να απολυμανθεί πλήρως.                                                                                         73.Ωρολογιακό πιεσόμετρο με ενσωματωμένο στηθοσκόπιο , ακουστικά από σιλι-κόνη , βαμβακερή περιχειρίδα με συνθετικό περίβλημα , πουάρ άμεσης επαναφοράς , κλειδί ρύθμισης μανόμετρου , υψηλής ποιότητας μανόμετρο , μαλακό τσαντάκι μετα-φοράς.                                                                                                                              74.Αντλία αφαίρεσης δηλητηρίου από δάγκωμα φιδιών ή σκορπιών. Είναι μια αντλία κενού που μπορεί να αφαιρέσει το δηλητήριο από την περιοχή ενός δαγκώ-ματος ακίνδυνα και ανώδυνα. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ένα χέρι, ακόμη και σε σημεία  που είναι δύσκολο να τα φτάσετε. Η δύναμη αναρρόφησης της είναι αυτή που απαιτείται. Λειτουργεί με συνεχόμενα πατήματα του εμβόλου όπως αυτά μιας κοινής σύριγγας (όχι τραβήγματα του εμβόλου), τα οποία αυξάνουν συνεχώς την πίεση κενού έτσι ώστε να επιτευχθεί η πλήρης ακίνδυνη αναρρόφηση του δηλητη-ρίου. Διαθέτει δύο επιστόμια, ένα στρογγυλό μεγάλο για άντληση δηλητηρίου από φίδια ή μεγάλα τσιμπήματα και ένα παραλληλόγραμμο και μικρότερου εμβαδού για άντληση δηλητηρίου από τσιμπήματα εντόμων.

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                    Αλεξανδρούπολη    6-05-2014                      Αλεξανδρούπολη      6 -05-2014                                                                                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

   Αθανάσιος    Κατσιάνης                                       Χαράλαμπος Σούλτας

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Προμήθεια:Φαρμάκων & αναλώσιμο

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                    Υγειονομικό υλικό

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αριθ.Μελετ 33/2014

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

A/A

Eίδος

 

 Μον.

Μέτρ               

Ποσότητα

Τιμή μονάδας

με Φ.Π.Α.

Σύνολο

με

Φ.Π.Α.

ΦΑΡΜΑΚΑ  CPV 33690000-3

1

Νιφεπιδίνη 30 mg         

Κουτί

10

7,73

77,30

2

Δινιτρικός Ισοσορβίτης 5mg 40δισκία

κουτί

5

1,38

6.90

3

Ιωδιούχος Ποβιδόνη 240mlΔιάλυμα

«

92

3,32

305,44

4

Ιωδιούχος Ποβιδόνη 30g  αλοιφή  

Κουτί

52

2,34

121,68

5

Καπτοπρίλη 50 mg  14χάπια

«

10

4,74

47,40

6

Παρακεταμόλη αναβράζουσα

20Χ500mg

«

35

1,20

 

42,00

7

Παρακεταμόλη απλή 20Χ500

«

76

0,75

57,00

8

Παρακεταμόλη 120mg/5ml Σιρόπι

«

4

2,26

9,04

9

Μεκλοζίνη  30mg  10 δισκία

«

10

1,58

15,80

10

Διμενυδράτη+Βιταμίνη Β3+ Βιτα-μίνη Β6 (120+75+30)κάψουλες

«

5

10,79

53,95

11

Διμεθινδένη 0,1%  30g γέλη

«

27

4,73

127,71

12

Κολλοειδές πολυμερές οξύ +αργινίνη 50gr γέλη

«

21

7,65

160,65

13

Φουσιδικό οξύ +κορτιζόλη (2+1)% κρέμα δερματική

«

21

4,69

98,49

14

Φουσιδικό οξύ+βιταμεθαζόνη 2%+1%  κρέμα 30g

«

20

9,56

191,20

15

Αναπλαστική κρέμα 100γρ.

«

5

9,56

47,80

16

Υδροχλωρική λοπεραμίδη 2mg/cap

«

18

1,58

28,44

17

Φουροσεμίδη 12 δισκία 40mg

«

10

1,49

14,90

18

Aluminium hydroxide + Magnesi  um Hydroxide+Dimethicone  200+200+25mg

«

20

4,43

88,60

19

Παρακεταμόλη 20Χ500mg

«

20

1,55

31,00

20

Καταλάση ήπατος αλόγου +Θειική νεομυκίνη +Στεατικό μαγνήσιο 2,23mg

«

43

6,00

 

 

 

258,00

21

Μετοκλοπραμίδη  Σιρόπι 1mg/ml

«

5

0,99

4,95

22

Κλαριθρομυκίνη  500mg

«

3

19,66

58,98

23

Αμοξυκιλλίνη  500mg

«

5

4,47

22,35

24

Αμοξυκιλλήνη +Κλαβουλανικό οξύ 500+125mg

«

5

7,67

38,35

25

Σαλβουταμόλη100mcg

«

5

2,48

12,40

26

Αμβροξόλη  30mg

«

5

4,63

23,15

27

Ρανιτιδίνη 150mg

«

5

3,27

16,35

28

Aluminium ydroxide+Magnesium

Hydroxide+Dimethicone 25+282+ 85 mg

«

5

2,75

13,75

29

Ομεπραζόλη 20mg

«

5

10,31

51,55

30

Δομπεριδόνη 1mg/ml Σιρόπι 200ml

«

5

2,56

12,80

31

Βουδεσονίδη 0,5mg/ml

«

5

14,18

70,90

32

Λακτουλόζη 3,335g/5ml

«

5

3,32

16,60

33

Βουταμιράτη 30mg

«

5

5,65

28,25

34

Δεσλοραταδίνη 0,5mg/ml

«

5

4,43

22,15

35

Επινεφρίνη  αμπούλα1mg/ml

αμπούλα

5

1,31

6,55

36

Ακετυλοσαλικυλικό οξύ 500mg

κουτί

2

1,81

3,62

37

Ισοτονικό διάλυμα χλωριούχου Νατρίου 500ml

Τεμ

14

1,44

20,16

38

Τεχνητά δάκρυα αμπούλες 0,4ml

κουτί

5

4,67

23,35

 

Φυσιολογικός παιδικός ορός

κουτί

10

3,10

31,00

39

Οξυζενέ 3%

 

20

2,51

50,20

40

Οινόπνευμα λευκό 70ο

«

48

2,10

100,80

41

Αλκοολούχος λοσιόν 400μλ

Τεμ.

5

10,00

50,00

42

Πολυβιταμίνες

«

15

10,20

153,00

43

Απολυμαντικό διάλυμα χεριών 1λιτ

«

10

13,00

130,00

44

Stick αμμωνίας

Τεμ.

10

2,00

20,00

45

Εντομοαπωθητικό-Αντικουνουπικό 50-100ml

«

10

5,00

50,00

46

Αντιφθειρική λοσιόν

«

60

10,00

600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.416,85

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV 33000000-0

47

Γάζες μεγάλες 36Χ40

 

60

1,70

102,00

48

Γαζες μικρές 17Χ30

 

60

1,15

69,00

49

Γάζες 10Χ10 για εγκαύματα

 

38

6,18

234,84

50

Επίδεσμοι  ελαστικοί μεγάλοι 8Χ4

τεμ

52

1,08

56,16

51

Επίδεσμοι ελαστικοί μικροί     6Χ4

τεμ

49

0,89

43,61

52

Αιμοστατικοί επίδεσμοι

Τεμ

20

1,50

30,00

53

Αποστειρ.οφθαλμικές γάζες

τεμ

20

0,25

5,00

54

Αυτοκόλλητες αδιάβροχες γάζες

κουτί

2

0,30

0,60

55

Βαμβάκι 100γρ

«

72

1,58

113,76

56

Σύριγγες 2,5cc

«

68

0,18

12,24

57

Σύριγγες 5 cc

 

68

0,20

13,60

58

Σύριγγες παιδικές ινσουλίνης

τεμ.

50

0,15

7,50

59

Αυτοκόλλητη ταινία 5μΧ2,5εκ.

τεμ

40

2,00

80,00

60

Αυτοκόλλητη ταινία 5μΧ2,5εκ υποαλλεργική-αεριζόμενη-διαφ.

τεμ

2

2,20

4,40

61

Eπιθέματα μικροτραυμάτων αυτοκόλλητα 19Χ72χιλ.

Κουτιά

27

2,10

56,70

62

Γάντια ελαστικά μιάς χρήσης μεγεθ. medium

κουτιά

35

5,00

175,00

63

Γάντια ελαστικά μιάς χρήσης μεγεθ. small

«

13

5,00

65,00

64

Γλωσσοπίεστρα

κουτί

1

3,00

3,00

65

Νεφροειδές μιάς χρήσης

τεμ

10

0,18

1,80

66

Μάσκες  χειρουργικές μιάς χρήσης

Κουτί

1

6,00

6,00

67

Νάρθηκας χεριού

Τεμ

2

60,00

120,00

   

Νάρθηκας ποδιού

Τεμ

1

68,00

68,00

68

Στιγμιαία παγοκύστη

Τεμ

10

2,50

25,00

 

 

 

 

 

1.293,21

 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ CPV 33000000-0

68

Ταινίες σακχάρου freestyle precision

 

122,00

27,80

3.391,60

69

Σκαρφιστήρες freestyle precision

Κουτί

12

8,00

96,00

70

Ταινίες χοληστερίνης Accutrent cholesterol

«

27

67,00

1.809,00

71

Ταινίες τριγλυκεριδίων Accutrent trygliceridis

«

28

67,00

1.876,00

 

 

 

 

 

7.076,60

 

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ CPV 33000000-0

72

Θερμόμετρο ηλεκτρονικό

Τεμ

2

7,50

15,00

73

Θερμόμετρο του λεπτού

«

30

2,00

60,00

74

Πιεσόμετρα ωρολογιακά

τεμ

7

36,00

252,00

75

Αντλία αφαίρεσης δηλητηρίου

«

2

14,00

28,00

 

 

 

 

 

355,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α.

12.141,66

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                    Αλεξανδρούπολη    6-05- 2014       Αλεξανδρούπολη   6-05-2014                                                   

    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

Αθανάσιος    Κατσιάνης                                               Χαράλαμπος Σούλτας

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Προμήθεια:Φαρμάκων & αναλώσιμο

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                    Υγειονομικό υλικό

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αριθ.Μελετ.33/2014

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αρθρο 1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια φαρμάκων για την άμεση χορήγηση πρώτων βοηθειών σε  παιδιά των κατασκηνώσεων , σε αθλητές σε χώρους άθλησης  , καθως και σε στις δημότες μας(απόρους)

 Η προμήθεια  θα γίνει σύμφωνα με τους όρους  της υπουργικής απόφασης 11389/93(ΕΚΠΟΤΑ).

Αρθρο 2

Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια  διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β. του εν ισχύ  Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα .

 

Αρθρο 3

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

 

     Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί ύστερα από συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Οι προσφορές θα γίνονται είτε για ορισμένα είδη μιάς ομάδας , είτε για όλα τα είδη μιάς ομάδας , είτε για το σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη παρούσα μελέτη. Ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει μια ενιαία προσφορά που θα αφορά είτε το σύνολο των ομάδων , είτε μερικές από αυτές, είτε μία από όλες.

Αρθρο 4

Ισχύς προσφορών

     Η ισχύς των προσφορών ανέρχεται σε τριάντα(30) ημέρες.

Αρθρο 5

Προθεσμία περαίωσης

     Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε δέκα(10) εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία .

Αρθρο 6

Προσφορές

 

Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι του τέλους της συμβατικής χρονικής περιόδου η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το έτος.

 

 

Αρθρο 7

Παραδοση υλικών

Η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά και σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την ημέρα παραγγελίας .Ο χρόνος λήξης του υλικού θα είναι 2 χρόνια.Σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη σε κάποιο είδος την επομένη της παραγγελίας οφείλει ο προμηθευ-τής να ειδοποιήσει την υπηρεσία και να το προσκομίσει ύστερα από συμφωνία με την υπηρεσία. Η παράδοση των υλικών θα γίνει με φροντίδα και έξοδα του αναδόχου σε χώρους που θα υποδειχθούν από το Δήμο και τα Νομικά πρόσωπα. 

Κατά την παράδοση των προϊόντων ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίσει πρωτότυ-πο δελτίο αποστολής .Το αντίστοιχο τιμολόγιο θα προσκομίζεται μετά το πέρας της προμήθειας.

Αρθρο 8

Ακαταλληλότητα υλικών

Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας του κάθε είδους προϊόντος , ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής χωρίς καμιά επιβάρυνση του Δήμου .Αν ο ανάδοχος μέσα σε δύο(2) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή του δεν προβεί σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην απόρριψη του προϊόντος ή στη μείωση του τμήματος που αντιστοιχεί στο ακατάλληλο προϊόν έχοντας ως συνέπεια τη μείωση του κόστους αυτού .

Αρθρο 9

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μη ζητήσει κάποια από τα ανωτέρω είδη και δεν  υποχρεούται να εξαντλήσει τις συμφωνημένες προμήθειες.

 

Άρθρο 10

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

α) Διακήρυξη    / β) Τεχνικές προδιαγραφές  / γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός

δ) Συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 11

Παραλαβή

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 12

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                    Αλεξανδρούπολη    6-05- 2014       Αλεξανδρούπολη   6-05-2014                                                   

    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

Αθανάσιος    Κατσιάνης                                               Χαράλαμπος Σούλτας

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

A/A

Eίδος

 

 Μον.

Μέτρ               

Ποσότητα

Προσφορά

μονάδας

με Φ.Π.Α.

Σύνολο

με

Φ.Π.Α.

ΦΑΡΜΑΚΑ

1

Νιφεπιδίνη 30 mg         

Κουτί

10

 

 

2

Δινιτρικός Ισοσορβίτης 5mg 40δισκία

κουτί

5

 

 

3

Ιωδιούχος Ποβιδόνη 240mlΔιάλυμα

«

92

 

 

4

Ιωδιούχος Ποβιδόνη 30g  αλοιφή  

Κουτί

52

 

 

5

Καπτοπρίλη 50 mg  14χάπια

«

10

 

 

6

Παρακεταμόλη αναβράζουσα

20Χ500mg

«

35

 

 

7

Παρακεταμόλη απλή 20Χ500

«

76

 

 

8

Παρακεταμόλη 120mg/5ml Σιρόπι

«

4

 

 

9

Μεκλοζίνη  30mg  10 δισκία

«

10

 

 

10

Διμενυδράτη+Βιταμίνη Β3+ Βιτα-μίνη Β6 (120+75+30)κάψουλες

«

5

 

 

11

Διμεθινδένη 0,1%  30g γέλη

«

27

 

 

12

Κολλοειδές πολυμερές οξύ +αργινίνη 50gr γέλη

«

21

 

 

13

Φουσιδικό οξύ +κορτιζόλη (2+1)% κρέμα δερματική

«

21

 

 

14

Φουσιδικό οξύ+βιταμεθαζόνη 2%+1%  κρέμα 30g

«

20

 

 

15

Αναπλαστική κρέμα 100γρ.

«

5

 

 

16

Υδροχλωρική λοπεραμίδη 2mg/cap

«

18

 

 

17

Φουροσεμίδη 12 δισκία 40mg

«

10

 

 

18

Aluminium hydroxide + Magnesi  um Hydroxide+Dimethicone  200+200+25mg

«

20

 

 

19

Παρακεταμόλη 20Χ500mg

«

20

 

 

20

Καταλάση ήπατος αλόγου +Θειική νεομυκίνη +Στεατικό μαγνήσιο 2,23mg

«

43

 

 

21

Μετοκλοπραμίδη  Σιρόπι 1mg/ml

«

5

 

 

22

Κλαριθρομυκίνη  500mg

«

3

 

 

23

Αμοξυκιλλίνη  500mg

«

5

 

 

24

Αμοξυκιλλήνη +Κλαβουλανικό οξύ 500+125mg

«

5

 

 

25

Σαλβουταμόλη100mcg

«

5

 

 

26

Αμβροξόλη  30mg

«

5

 

 

27

Ρανιτιδίνη 150mg

«

5

 

 

28

Aluminium ydroxide+Magnesium

Hydroxide+Dimethicone 25+282+ 85 mg

«

5

 

 

29

Ομεπραζόλη 20mg

«

5

 

 

30

Δομπεριδόνη 1mg/ml Σιρόπι 200ml

«

5

 

 

31

Βουδεσονίδη 0,5mg/ml

«

5

 

 

32

Λακτουλόζη 3,335g/5ml

«

5

 

 

33

Βουταμιράτη 30mg

«

5

 

 

34

Δεσλοραταδίνη 0,5mg/ml

«

5

 

 

35

Επινεφρίνη  αμπούλα1mg/ml

αμπούλα

5

 

 

36

Ακετυλοσαλικυλικό οξύ 500mg

κουτί

2

 

 

37

Ισοτονικό διάλυμα χλωριούχου Νατρίου 500ml

Τεμ

14

 

 

38

Τεχνητά δάκρυα αμπούλες 0,4ml

κουτί

5

 

 

 

Φυσιολογικός παιδικός ορός

κουτί

10

 

 

39

Οξυζενέ 3%

 

20

 

 

40

Οινόπνευμα λευκό 70ο

«

48

 

 

41

Αλκοολούχος λοσιόν 400μλ

Τεμ.

5

 

 

42

Πολυβιταμίνες

«

15

 

 

43

Απολυμαντικό διάλυμα χεριών 1λιτ

«

10

 

 

44

Stick αμμωνίας

Τεμ.

10

 

 

45

Εντομοαπωθητικό-Αντικουνουπικό 50-100ml

«

10

 

 

46

Αντιφθειρική λοσιόν

«

60

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

47

Γάζες μεγάλες 36Χ40

 

60

 

 

48

Γαζες μικρές 17Χ30

 

60

 

 

49

Γάζες 10Χ10 για εγκαύματα

 

38

 

 

50

Επίδεσμοι  ελαστικοί μεγάλοι 8Χ4

τεμ

52

 

 

51

Επίδεσμοι ελαστικοί μικροί     6Χ4

τεμ

49

 

 

52

Αιμοστατικοί επίδεσμοι

Τεμ

20

 

 

53

Αποστειρ.οφθαλμικές γάζες

τεμ

20

 

 

54

Αυτοκόλλητες αδιάβροχες γάζες

κουτί

2

 

 

55

Βαμβάκι 100γρ

«

72

 

 

56

Σύριγγες 2,5cc

«

68

 

 

57

Σύριγγες 5 cc

 

68

 

 

58

Σύριγγες παιδικές ινσουλίνης

τεμ.

50

 

 

59

Αυτοκόλλητη ταινία 5μΧ2,5εκ.

τεμ

40

 

 

60

Αυτοκόλλητη ταινία 5μΧ2,5εκ υποαλλεργική-αεριζόμενη-διαφ.

τεμ

2

 

 

61

Eπιθέματα μικροτραυμάτων αυτοκόλλητα 19Χ72χιλ.

Κουτιά

27

 

 

62

Γάντια ελαστικά μιάς χρήσης μεγεθ. medium

κουτιά

35

 

 

63

Γάντια ελαστικά μιάς χρήσης μεγεθ. small

«

13

 

 

64

Γλωσσοπίεστρα

κουτί

1

 

 

65

Νεφροειδές μιάς χρήσης

τεμ

10

 

 

66

Μάσκες  χειρουργικές μιάς χρήσης

Κουτί

1

 

 

67

Νάρθηκας χεριού

Τεμ

2

 

 

   

Νάρθηκας ποδιού

Τεμ

1

 

 

68

Στιγμιαία παγοκύστη

Τεμ

10

 

 

 

                                                 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

 

 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

68

Ταινίες σακχάρου freestyle precision

 

122,00

 

 

69

Σκαρφιστήρες freestyle precision

Κουτί

12

 

 

70

Ταινίες χοληστερίνης Accutrent cholesterol

«

27

 

 

71

Ταινίες τριγλυκεριδίων Accutrent trygliceridis

«

28

 

 

 

                                               ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

72

Θερμόμετρο ηλεκτρονικό

Τεμ

2

 

 

73

Θερμόμετρο του λεπτού

«

30

 

 

74

Πιεσόμετρα ωρολογιακά

τεμ

7

 

 

75

Αντλία αφαίρεσης δηλητηρίου

«

2

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α

355,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α.

12.141,66

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ