• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (18/7/2014 - 30/7/2014)
πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση  του Κυλικείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Αλεξανδρούπολη 18.07.2014

ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ.  ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ      Αρ. Πρωτ:   45063      

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306

Πληροφ. Αθανασία Μόκαλη

τηλ:  2551 0 64218

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

Ο  Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης διακηρύσσει ότι :

 

Την 30η του μηνός Ιουλίου του έτους  2014 , ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και  από ώρα 10.00π.μ, έως 10.30π.μ  θα γίνει στο Δημαρχείο η φανερή, προφορική και  πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση  του Κυλικείου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ 270/81, του Ν. 3463/2006 του  Ν. 3852/2010 και την 234/2014 ΑΟΕ.

Ως όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 600,00€ ανά μήνα.

Η δημοπρασία θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (03) χρόνια από την υπογραφή του συμφωνητικού εκμίσθωσης ακινήτου.

Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:α) εγγυητική επιστολή συμμετοχής  του Τ.Π. και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας , χρηματικού ποσού 720,00€, η οποία θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή του συμφωνητικού με εγγυητική καλής εκτέλεσης και β) βεβαίωση από το Δημοτικό Ταμείο περί μη οφειλής στο Δήμο Αλεξανδρούπολης του ιδίου και του εγγυητή του, γ)φορολογική ενημερότητα του ιδίου και του εγγυητή του από την αρμόδια ΔΟΥ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων και  Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στα τηλέφωνα:2551 0 64218 και 64199.

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Ευάγγελος Λαμπάκης