• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΛΟΥΤΡΟΥ. (5/8/2014 - 11/8/2014)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΛΟΥΤΡΟΥ.
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  5-8-2014

ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ                                                              

Δ Η Μ Ο Σ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :   48784

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Λ. Δημοκρατίας 306

68100 , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Πληρ.   :  Τσαταλμπασίδου Ν.

Τηλ.      : 2551064271

Fax       : 2551080664

E-mail :  

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΘΕΜΑ :

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ      ΛΟΥΤΡΟΥ.

 

           

Ο Δήμος ανακοινώνει ότι η Οικονομική Επιτροπή κατά την συνεδρίαση  της Δευτέρα 11-8-2014   πρόκειται να αναθέσει το έργο:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΛΟΥΤΡΟΥ. προϋπολογισμού 12.500,00€ με ΦΠΑ  σε εργολήπτη κατηγορίας Οικοδομικών εμπειροτέχνη ή Α1, Α2 ΚΑΙ 1ης  τάξης.

   Όσοι ενδιαφέρονται για το έργο μπορούν  να προσκομίσουν το αντίγραφο του πτυχίου τους και τις οικονομικές τους προσφορές μέχρι μέχρι 11.00 π.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου.  Οι  προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει εξωτερικά τα πλήρη στοιχεία  του ενδιαφερομένου και την  προσφορά για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΛΟΥΤΡΟΥ. Η εξέταση  των προσφορών και επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή με ανοιχτή  διαδικασία σε δημόσια συνεδρίαση. Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου    με Κ.Α. 30.7323.007.

Η χρηματοδότηση είναι από ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ ΑΡΘ. 27Ν. 3756/2009.  

Ακολουθεί η Τεχνική Περιγραφή και ο Προϋπολογισμός  του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τον  Δήμο στο τηλ. 2551064271.

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι ένας (1) μήνας.

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ