• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ . (6/8/2014 - 11/8/2014)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ . Προϋπολογισμός: 10.700,00 €

 

 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  6-8-2014

ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ

Δ Η Μ Ο Σ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :  49244  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Λ. Δημοκρατίας 306

68100 , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Πληρ.   :  Πάλλης Α.

Τηλ.      : 2551064135

Fax       : 2551080664

E-mail :  

 

 

 

ΘΕΜΑ :

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ .

 

           

Ο Δήμος ανακοινώνει ότι η Οικονομική Επιτροπή κατά την συνεδρίαση  της Δευτέρα 11-8-2014   πρόκειται να αναθέσει το έργο:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ . προϋπολογισμού 10.700,00€ με ΦΠΑ  σε εργολήπτη κατηγορίας Οικοδομικών εμπειροτέχνη ή Α1 ή Α2 ή 1ης τάξης.

   Όσοι ενδιαφέρονται για το έργο μπορούν  να προσκομίσουν το αντίγραφο του πτυχίου τους και τις οικονομικές τους προσφορές μέχρι μέχρι 11.00 π.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου.  Οι  προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει εξωτερικά τα πλήρη στοιχεία  του ενδιαφερομένου και την  προσφορά για το έργο:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ . Η εξέταση  των προσφορών και επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή με ανοιχτή  διαδικασία σε δημόσια συνεδρίαση. Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου    με Κ.Α. 15.6162.002

Η χρηματοδότηση είναι από ΕΚΤΑΚΤΑ-ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (0013) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ .  

Ακολουθεί η Τεχνική Περιγραφή και ο Προϋπολογισμός  του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τον  Δήμο στο τηλ. 2551064135.

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι ένας (1) μήνας.

 

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ