• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο Ο.Τ.122 στις Φέρες, έκτασης 2.500 τ.μ. , για την εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη της 14ης Σεπτεμβρίου 2014 (20/8/2014 - 28/8/2014)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο Ο.Τ.122 στις Φέρες, έκτασης 2.500 τ.μ. , για την εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη της 14ης Σεπτεμβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΦΕΡΕΣ 12/8/2014

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                 Αρ. Πρωτ: 50244

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δημοτική Ενότητα Φερών

Πληρ: Ε. Γεωργιαδου

Τηλ: 2555350053

Πλ. Ελευθερίας 1

68500 Φέρες

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Αντιδήμαρχος Αλεξανδρούπολης , Γερακόπουλος Χρήστος διακηρύσσει ότι:

      Την 28Η του μηνός Αυγούστου του έτους 2014 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00πμ έως 11:00 πμ  θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Φερών , ενώπιον Επιτροπής- η φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με την  325/2014  Απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης  και την 271 /2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής-  για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο Ο.Τ.122 στις Φέρες, έκτασης 2.500 τ.μ. , για την εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη της 14ης Σεπτεμβρίου 2014.

    Κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των  3.000,00 ευρώ.

Η μίσθωση αρχίζει από 1/9/2014 και λήγει στις 21/9/2014.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού  ίσου προς το 1/10 του οριζομένου στην διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς υπέρ του Δήμου Αλεξ/πολης, ήτοι τριακόσια ευρώ (300,00€)

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί όσοι προσκομίσουν στην επιτροπή φορολογική και δημοτική ενημερότητα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν οι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν τη σχετική άδεια λειτουργίας για ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και όσοι έχουν πιστοποιητικά καταλληλότητας από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και τις σχετικές διατάξεις.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες μπορούν  οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν από την οικονομική υπηρεσία της Δημοτικής Ενότητας Φερών , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ 2555350053 κ. Γεωργιάδου Ελένη.

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Γερακόπουλος Χρήστος