• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακών υπηρεσιών και κοινωνικής συμμετοχής Δήμου Αλεξανδρούπολης (22/8/2014 - 6/10/2014)
Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακών υπηρεσιών και κοινωνικής συμμετοχής Δήμου Αλεξανδρούπολης Προϋπολογισμός: 271.355,00 €

 
 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ :
 
Η διακήρυξη του Διαγωνισμού έχει αριθμό πρωτ. 52149/22-8-2014
 
ΝΕΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΧΡΙ 26-9-2014  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 22-9-2014

1.                Ποιός φορέας θα αναλάβει τη φιλοξενία των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν τόσο κατά τη διάρκεια του έργου, όσο και κατά την περίοδο της υποχρεωτικής συντήρησης; Είναι ευθύνη του Δήμου ή του Υποψήφιου Αναδόχου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

      Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει στην προσφορά του να συμπεριλάβει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες που θεωρεί απαραίτητες για την ορθή λειτουργία της προτεινόμενη λύσης, χωρίς να αποκλείεται η φιλοξενία στους υπάρχοντες servers του Δήμου.

  

2.       Εκτός από τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο A3 του Πρώτου Τεύχους της Διακήρυξης, υπάρχουν πιο λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού (hardware) που απαιτείται αναφορικά με τα «Ειδικά Σημεία Δημόσιας Πρόσβασης (infokiosks) & τις Ειδικές Οθόνες Ενημέρωσης (digital signage)»;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ισχύει ότι ακριβώς αναφέρεται στο τεύχος προκήρυξης

 

3.       Σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου (εταιρεία) με έδρα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και 100% θυγατρική στην Ελλάδα που ενδιαφέρεται να υποβάλει προσφορά για την παρούσα Διακήρυξη, υπάρχει η δυνατότητα να υποβάλει την προσφορά η ελληνική θυγατρική παρουσιάζοντας την εμπειρία και τη χρηματοοικονομική ικανότητας της μητρικής;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ισχύει ότι ακριβώς αναφέρεται στο τεύχος προκήρυξης

 

4.       Στην παράγραφο Β.4.1.3 Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών του Δεύτερου Τεύχους της Διακήρυξης αναφέρεται «Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων [...] αυξάνεται έως 120 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] και λοιπές απαιτήσεις της Διακήρυξης, και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις της Διακήρυξης». Παρακαλούμε διευκρινίστε ποιου είδους υπερκάλυψη των απαιτήσεων αναμένει ο Δήμος και δώστε παραδείγματα, όπου αυτό είναι δυνατό.
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ισχύει ότι ακριβώς αναφέρεται στο τεύχος προκήρυξης

 

5.       Αναφορικά με τις απαιτήσεις του Υποσυστήματος Διαχείρισης Χρηστών, απαιτείται υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο η δημιουργία μηχανισμού που θα περιορίζει τις εγγραφές μόνο σε συγκεκριμένο κοινό (π.χ. δημότες, επισκέπτες κλπ.) και που θα επιβεβαιώνει ότι κάθε λογαριασμός είναι αυθεντικός και περιέχει ακριβείς πληροφορίες;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ισχύει ότι ακριβώς αναφέρεται στο τεύχος προκήρυξης

 

6.       Υπάρχουν περιορισμοί στη τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί π.χ. .Net ή ΡΗΡ κλπ;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν υπάρχει περιορισμός στην προτεινόμενη τεχνολογία παρά μόνο με την προϋπόθεση τήρησης συμβατότητας και διαλειτουργικότητας με τα απαραίτητα συστήματα του δήμου ώστε να διαφαλίζεται η ορθή λειτουργία της προτεινόμενης λύσης.

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 25-9-2014

1. Παρακαλούμε όπως μας δοθούν αναλυτικά στοιχεία για τον εξοπλισμό που θα διαθέσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και στον οποίο θα εγκατασταθεί το Λογισμικό που προσφέρεται στο παρόν έργο. Ιδιαίτερο, ως προς τον εξοπλισμό εξυπηρετητών που θα διατεθεί, να δοθούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στοιχεία: αριθμός εξυπηρετητών και configuration του κάθε εξυπηρετητή, το Λογισμικό (Λογισμικό Συστήματος και Λογισμικό Εφαρμογών) που dvai ήδη εγκατεστημένο σε κάθε εξυπηρετητή, ο αριθμός και ο τύπος των εγκατεστημένων σε κάθε εξυπηρετητή επεξεργαστών, όπως και ο αριθμός των cores του κάθε επεξεργαστή

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο δήμος έχει υφιστάμενη υποδομή που αποτελείται από δυο (2) εξυπηρετητές με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

(Processor(s) (1) Quad-Core Intel Xeon E5310 Processor (1.60 GHz, 80 Watt, 1066 FSB) Cache Memory 8MB (2 x 4MB) Level 2 cache - Intel Xeon processor 5300 sequence Memory 2 GB (2 x 1GB) PC2-5300 Fully Buffered DIMMs (DDR2-667) with Advanced ECC, mirrored and online spare memory capabilities Network Controller Two Embedded NC373i Multifunction Gigabit Server Adapters Storage Controller HP Smart Array E200/128MB Controller (RAID 0/1/1+0/5) Hard Drive 2 x 72GB/10000rpm ship standard Internal Storage 1.168TB (with optional hard drives) Optical Drive DVD+R/RW OPTIONAL floppy drive Form Factor Rack (2U), Height 3.38-inch/8.59cm; Depth: 26 inches (66 cm) Availability Hot Plug Fully Redundant Fans Standard)

Στους εξυπηρετητές είναι εγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα Windows Server 2003.Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει στην προσφορά του να συμπεριλάβει  όλον τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό που θεωρεί απαραίτητο για την ορθή λειτουργία της προτεινόμενη λύσης.

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 26-9-2014

1.               Αναφορικά με τις ζητούμενες 5 (πέντε) Ειδικές Οθόνες Ενημέρωσης (digital signage) που ζητούνται στον Πίνακα Συμμόρφωσης της Διακήρυξης C3.2 Ειδικά Σημεία Δημόσιας Πρόβασης (infokiosks) & Ειδικές Οθόνες Ενημέρωσης (digital signage) και περιγράφονται και στο Κεφάλαιο της Διακήρυξης Α3.4.4 Λειτουργική Ενότητα «Υποσύστημα Διαχείρισης Περιεχόμενου», παρακαλούμε διευκρινίσατε πόσες από αυτές τις Ειδικές Οθόνες Ενημέρωσης (digital signage) (μαζί με τσ συνοδευτικά παρελκόμενά τους) θα είναι εσωτερικού χώρου και πόσες από αυτές τις Ειδικές Οθόνες Ενημέρωσης (digital signage) (μαζί με τα συνοδευτικά παρελκόμενά τους) θα είναι εξωτερικού χώρου.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :
Όλες οι Ειδικές Οθόνες Ενημέρωσης (digital signage) (μαζί με τσ συνοδευτικά παρελκόμενά τους) θα είναι εσωτερικού χώρου
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (25-9-2014)

1.       Στο Κεφάλαιο ΑΙ.2.3 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών αναφέρεται ότι: 'Εκτός των ανωτέρω διοικητικών εφαρμογών, στον δήμο
λειτουργούν αυτή τη στιγμή και οι παρακάτω πληροφοριακές υποδομές: 1. διαδικτυακή
πύλη,
www.alexpolis.gr με σειρά υφιστάμενων υπηρεσιών επίπεδο 1 έως και 3 για τις
ανάγκες του έργου έχει γίνει προμήθεια και εξοπλισμού εξυπηρετητών.'
Παρακαλούμε όπως μας δοθούν στοιχεία για τον υπόψη εξοπλισμό εξυπηρετητών
(αριθμός εξυπηρετητών και configuration του κάθε εξυπηρετητή
(ιδιαίτερα, μεταξύ
άλλων, θα πρέπει να μας δοθεί ο αριθμός και ο τύπος των εγκατεστημένων σε
κάθε εξυπηρετητή επεξεργαστών, όπως και ο αριθμός των
cores
του κάθε
επεξεργαστή)).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

Οι εξυπηρετητές είναι δυο (2) και έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

(Processor(s) (1) Quad-Core Intel Xeon E5310 Processor (1.60 GHz, 80 Watt, 1066 FSB) Cache Memory 8MB (2 x 4MB) Level 2 cache - Intel Xeon processor 5300 sequence Memory 2 GB (2 x 1GB) PC2-5300 Fully Buffered DIMMs (DDR2-667) with Advanced ECC, mirrored and online spare memory capabilities Network Controller Two Embedded NC373i Multifunction Gigabit Server Adapters Storage Controller HP Smart Array E200/128MB Controller (RAID 0/1/1+0/5) Hard Drive 2 x 72GB/10000rpm ship standard Internal Storage 1.168TB (with optional hard drives) Optical Drive DVD+R/RW OPTIONAL floppy drive Form Factor Rack (2U), Height 3.38-inch/8.59cm; Depth: 26 inches (66 cm) Availability Hot Plug Fully Redundant Fans Standard)

 

2.       Παρακαλούμε επιβεβαιώσατε ότι τα Bluetooth & WiFi Hotspots που απαιτούνται για την
λειτουργία του έργου θα διατεθούν από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

 

Επιβεβαιώνουμε πως τα Bluetooth & WiFi Hotspots που απαιτούνται για την
λειτουργία του έργου θα διατεθούν από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης

3.      Στο Κεφάλαιο της Διακήρυξης Α3.13.4 Φάση Δ' - Πιλοτική Λειτουργία αναφέρεται ότι: «Η
Φάση Δ' αποτελεί την Πιλοτική Λειτουργία του συστήματος κατά τη διάρκεια της οποίας
τουλάχιστον δύο (2) στελέχη του Ανάδοχου θα είναι άμεσα διαθέσιμα». Στο Κεφάλαιο
της Διακήρυξης Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας αναφέρεται ότι: «Ο Ανάδοχος για
όλη τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας, καλείται να διαθέσει εξειδικευμένο προσωπικό τουλάχιστον ένα (1) άτομο στο χώρο εγκατάστασης του Συστήματος (on - the - job) με στόχο την υποστήριξη των χρηστών του φορέα στη λειτουργία των εφαρμογών»

Παρακαλούμε διευκρινίσατε τον αριθμό των ατόμων που θα πρέπει να διατεθούν στο χώρο εγκατάστασης του Συστήματος κατά την διάρκεια της Πιλοτικής Λειτουργίας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας, από το υποψήφιο ανάδοχο θα πρέπει να διατεθούν δυο (2) άτομα άμεσα διαθέσιμα on call και ένα (1) τουλάχιστον άτομο στο χώρο εγκατάστασης του συστήματος.

4.      Στο Κεφάλαιο της Διακήρυξης Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης αναφέρεται ότι: «Οι δράσεις αυτές θα υλοποιηθούν κατά-την διάρκεια- της-πιλοτικής λειτουργίας του έργου, - - ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι τους... Θα διοργανωθεί συνολικά μια (1) ημερίδα.» Όμως στο Κεφάλαιο της Διακήρυξης A3.13.3 Φάση Γ - Εκπαίδευση Προσωπικού αναφέρεται ότι: «Τέλος η φάση θα περιλαμβάνει επίσης: Διεξαγωγή ανοικτής εκπαιδευτικής / ενημερωτικής ημερίδας για τους κατοίκους των περιοχών που εξυπηρετούνται από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.»

Παρακαλούμε διευκρινίσατε σε ποια φάση του έργου θα διοργανωθεί η ημερίδα και αν οι ημερίδες είναι περισσότερες από μια (1). Κατά την Φάση Δ' - Πιλοτική Λειτουργία ή κατά την Φάση Γ' - Εκπαίδευση Προσωπικού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

 

Η απαιτούμενη ενημερωτική ημερίδα είναι μια (1) και πρέπει να διεξαχθεί είτε κατά τη φάση Γ’ είτε κατά τη φάση Δ’ μετά από σχετική αιτιολόγηση του υποψηφίου αναδόχου.

 

5.       Για την κάλυψη των απαιτήσεων που τίθενται στην παράγραφο 2.1 του άρθρου ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του Κεφαλαίου της Διακήρυξης Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, παρακαλούμε επιβεβαιώσατε ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2011, 2012, 2013) αρκεί να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση ενός (1) έργου που αφορά Portal ηλεκτρονικών υπηρεσιών δημοσίου φορέα, ή που αφορά Ψηφιακές Διαδραστικές εφαρμογές 2D ή/και 3D.

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει ένα (1) ή περισσότερα έργα τα οποία συνδυαστικά, θα πρέπει να αφορούν Portal ηλεκτρονικών υπηρεσιών δημοσίου φορέα, και Ψηφιακές Διαδραστικές εφαρμογές 2D ή/και 3D.

 

6.       Στον Πίνακα Συμμόρφωσης C3.3 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, παρακαλούμε επιβεβαιώσατε ότι στα σημεία 2,3 και 4 στην στήλη ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ αναφέρονται οι ώρες εκπαίδευσης. Επίσης, ενώ στο σημείο 2 ζητείται για τους Διαχειριστές συστήματος εκπαίδευση on the job, στο σημείο 5 ζητείται για τους Τοπικούς Διαχειριστές παροχή τηλε εκπαίδευσης αξιοποιώντας υφιστάμενες υποδομές της GUnet και των ιδρυμάτων.

Παρακαλούμε, αφού επιβεβαιώσετε ότι στον Πίνακα αυτό (Πίνακας Συμμόρφωσης C3.3 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης) οι όροι Διαχειριστές συστήματος και Τοπικοί Διαχειριστές συστήματος ταυτίζονται (στον ίδιο Πίνακα υπάρχει η αναφορά για Κεντρικούς Διαχειριστές Συστήματος στα σημεία 1 και 5), διευκρινίσατε το είδος της εκπαίδευσης που πρέπει να παρασχεθεί προς τους Τοπικούς Διαχειριστές. Επίσης, βάσει και των αναφερομένων στο Κεφάλαιο της Διακήρυξης Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης {όπου αναφέρεται ότι ο ελάχιστος αριθμός εκπαιδευομένων για την κατηγορία Διαχειριστές είναι 5 ενημερώστε μας για τον ελάχιστο αριθμό των Κεντρικών Διαχειριστών συστήματος που πρόκειται να εκπαιδευτούν και για τον ελάχιστο αριθμό Τοπικών Διαχειριστών συστήματος που πρόκειται να εκπαιδευτούν. Ακόμη, διευκρινίσατε την αναφορά περί αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών της GUnet και των ιδρυμάτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

 

Ο όρος «Τοπικοί Διαχειριστές» αφορά διαχειριστές οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να εργάζονται στον κεντρικό χώρο της Αναθέτουσας Αρχής αλλά σε απομακρυσμένα σημεία (π.χ. άλλα δημοτικά κτίρια, άλλο δημοτικό διαμέρισμα κ.λ.π).

Ο ελάχιστος αριθμός διαχειριστών (κεντρικών και τοπικών) που πρέπει να λάβουν εκπαίδευση είναι πέντε (5) όπως σαφώς αναφέρεται στον πίνακα συμμόρφωσης C.3.3.

Το σημείο 5, διαμορφώνεται ως εξής: «Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα παρασχεθούν για μεν τους Κεντρικούς Διαχειριστές στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής για δε τους Τοπικούς Διαχειριστές θα παρασχεθούν μέσω τηλεκπαίδευσης»

 

7.        Στον Πίνακα Συμμόρφωσης C3.4 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας
περιγράφεται η Παραγωγική Λειτουργία. Παρακαλούμε διευκρινίσατε σε ποιους μήνες
κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου παρέχονται οι Υπηρεσίες Παραγωγικής
Λειτουργίας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

 

Ο τίτλος του πίνακα «C3.4 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας» διαμορφώνεται ως εξής «C3.4 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Λειτουργίας»

 

8.        Στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς έχουν συμπεριληφθεί στον Πίνακα C4.3
Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου οι γραμμές 5 Άλλες δαπάνες
(Πίνακας C4.1.5) και 6 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας (Πίνακας
C4.1.6) χωρίς να εμφανίζονται οι Πίνακες αυτοί (C4.L5 και C4.1.6) στο C4.1
Πληροφοριακό Σύστημα της Οικονομικής Προσφοράς Παρακαλούμε διευκρινίστε.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

 

Ο πίνακας Οικονομικής Προσφοράς C.4.3 διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]

ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΜΕ ΦΠΑ [€]

1

Εξοπλισμός (Πίνακας C4.1.1)

 

 

 

2

Έτοιμο Λογισμικό (Πίνακας C4.1.2)

 

 

 

3

Εφαρμογές (Πίνακας C4.1.3)

 

 

 

4

Υπηρεσίες (Πίνακας C4.1.4)

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ C4.1

 

 

 

1

Εκπαίδευση χρηστών (Πίνακας C4.2)

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ C4.2

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ