• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» με προϋπολογισμό 73.800,00 € με τον Φ.Π.Α. (30/10/2014 - 13/11/2014)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» με προϋπολογισμό 73.800,00 €  με τον Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αλεξ/πολη 30 / 10 / 2014

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ΔΗΜΟΣ  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ                                         Αρ.πρωτ.  67343        

ΔΙΕΥ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: Σ. Υ. & Ε.Ε.   

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Ο  Δήμος  Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» με προϋπολογισμό 73.800,00   με τον Φ.Π.Α.

 

Το έργο κατατάσσεται  στην κατηγορία οδοποιΐας .

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  κ.λ.π.) από την έδρα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Λεωφ. Δημοκρατίας  306 Αλεξ/πολη  .

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25510 64137, FAX επικοινωνίας 25510 80664, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Παπαδόπουλος Γεώργιος.

 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  13-11-2014  ημέρα  Πέμπτη και ώρα  10:00 π.μ. (λήξη της υποβολής προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίου ποσοστού έκπτωσης που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό σύμφωνα με το   άρθρου  5  του Ν. 3669/08 Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας Κατασκευής δημοσίων έργων.

 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 

 

4.1 Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην  κατηγορία έργων σε τάξεις  Α1  και άνω για έργα οδοποιΐας με τους περιορισμούς για τα ανώτατα και κατώτατα όρια όπως ισχύουν για εταιρείες  εντός και εκτός νομού και εμπειροτέχνες γραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα ανάλογου είδους και τάξης πτυχίου.. 

 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση:

α. Εργοληπτικό Πτυχίο

β. Εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους χίλια διακόσια   ( 1200,00) ΕΥΡΩ

γ. Φορολογική  ενημερότητα

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα

ε. Τρία (3) Μηχανόσημα

 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από  ΣΑΤΑ

 

7. Προκαταβολή   δε θα χορηγηθεί .

 

8. Το αποτέλεσμα  του πρόχειρου διαγωνισμού θα εγκριθεί από το  οικονομική  Επιτροπή.

 

 

Ο   Δήμαρχος

 

 

 

Ευάγγελος Λαμπάκης