• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (1/12/2014 - 3/2/2015)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Προϋπολογισμός: 6.194.042,36 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 
 
 
 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  

Ερώτηση 1η:

Σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα την Τεχνική Περιγραφή (σελ.9) αναφέρεται ότι : «Για το σχεδιασμό του χυτυ θα ληφθούν υπόψη τα όρια της ΟΕΔΑ, το όριο της λεκάνης του ΧΥΤΥ που φαίνεται στο Σχέδιο Τοπογραφικό Γηπέδου-όρια λεκάνης ΧΥΤΥ, το όριο του υφιστάμενου ΚΔΑΥ και τα όρια του προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ».

Ωστόσο στα Τεύχη δημοπράτησης και ειδικότερα στην Τεχνική Περιγραφή του έργου (σελ 23) αναφέρεται ότι «…………… η λεκάνη του ΧΥΤΥ χωροθετείται ενδεικτικά στο ΝΔ τμήμα του οικοπέδου σε επαφή με το ΧΑΔΑ Αλεξ/πολης…» και ακολούθως (σελ 27), «ο τρόπος πλήρωσης και εκμετάλλευσης , σε συνδυασμό και με τα έργα διαμόρφωσης της λεκάνης του ΧΥΤΥ αφήνεται στην κρίση των διαγωνιζομένων ,

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε κατά πόσο το όριο της λεκάνης του ΧΥΤΥ που φαίνεται στο σχέδιο Τοπογραφικό γηπέδου- όρια λεκάνης ΧΥΤΥ είναι ενδεικτικό (τηρώντας τα όρια της ΟΕΔΑ, το όριο του υφιστάμενου ΚΔΑΥ και τα όρια του προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ) ή είναι στοιχείο επί ποινή αποκλεισμού για το διαγωνισμό.

Απάντηση 1η

Tο όριο της λεκάνης του ΧΥΤΥ που φαίνεται στο Σχέδιο «Τοπογραφικό γηπέδου-Όρια λεκάνης ΧΥΤΥ» των συμβατικών τευχών του έργου του θέματοςείναι ενδεικτικό δεδομένου ότι δεν έχουν δοθεί οι συντεταγμένες των κορυφών του

Ο καθορισμός του εν λόγω ορίου αφήνεται στους διαγωνιζόμενους , έχοντας ως δεδομένο το ότι αυτό περιορίζεται εντός των ορίων της Ο.Ε.Δ.Α, του υφιστάμενου Κ.Δ.Α.Υ,του προς αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Ακαθώς και της παρούσας εργολαβίας (περίφραξη Χ.Υ.Τ.Υ)

Τα προαναφερθέντα όρια πρέπει προφανώς να τηρηθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης του έργου του θέματος.

 

Ερώτηση 2:

Στο τεύχος Τεχνικής περιγραφής στην παρ. 2.7 σελ.23 αναφέρεται ότι η λεκάνη του ΧΥΤΥ χωροθετείται ενδεικτικά στο ΝΔ τμήμα του οικοπέδου σε επαφή σχεδόν με το ΧΑΔΑ Αλεξ/πολης. Ωστόσο στο τεύχος τεχνικής περιγραφής (παρ. 27 σελ 23) και στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (παρ. 1.4 σελ 13) αναφέρεται ότι η λεκάνη του ΧΥΤΥ θα πρέπει να σχεδιασθεί στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικοπέδου και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα όρια της ΟΕΔΑ , το όριο της λεκάνης του ΧΥΤΥ που φαίνεται στο σχέδιο τοπογραφικό γηπέδου- όρια λεκάνης ΧΥΤΥ, το όριο του υφιστάμενου ΚΔΑΥ και τα όρια του προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ.

Παρακαλώ διευκρινίσετε αν το όριο της λεκάνης του ΧΥΤΥ όπως φαίνεται στο σχέδιο που συνοδεύει τα Τεύχη Δημοπράτησης(τοπογραφικό γηπέδου- όρια λεκάνης ΧΥΤΥ) είναι ενδεικτικό ως προς τη χωροθέτηση του ΧΥΤΥ και όχι δεσμευτικό ως προς την οριοθέτηση και την έκταση που η λεκάνη καταλαμβάνει.

Απάντηση 2

Το ερώτημα έχει ήδη απαντηθεί .

Ερώτηση 3:

Στο τεύχος διακήρυξης στην παρ. 11.4 σελ 15 αναφέρεται ότι οι εργασίες κατασκευής θα περιορισθούν στην περιοχή που φαίνεται στο σχέδιο που συνοδεύει τα τεύχη δημοπράτησης(τοπογραφικό γηπέδου- όρια λεκάνης ΧΥΤΥ).

Στο εν λόγω σχέδιο ωστόσο δεν είναι ευκρινή τα όρια της παρούσας εργολαβίας στο βόρειο τμήμα δηλαδή προς την περιοχή που χωροθετείται ο προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ. Επίσης το σχέδιο δεν έχει δοθεί σε επεξεργάσιμη μορφή dwg μορφή.

Παρακαλούμε για τη χορήγηση του σχεδίου σε επεξεργάσιμη μορφή dwg μορφή καθώς και την ακριβή οριοθέτηση με τη χορήγηση των συντεταγμένων της έκτασης (περίφραξη ΧΥΤΥ) στην οποία λαμβάνει χώρα η παρούσα εργολαβία.

Απάντηση 3

Τα όρια της παρούσας εργολαβίας οριοθετούνται από την περίφραξη ΧΥΤΥ όπως φαίνεται με πράσινη γραμμή στο σχέδιο «Τοπογραφικό γηπέδου - όρια λεκάνης ΧΥΤΥ», το όριο του προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ και το όριο της περίφραξης του ΚΔΑΥ.

Όλα τα στοιχεία του δημοπρατούμενου έργου καθώς και οι συντεταγμένες των ορίων της Ο.Ε.Δ.Α. και των ορίων της περίφραξης του ΧΑΔΑ είναι αναρτημένα στον σχετικό ιστότοπο του Δήμου Αλεξανδρούπολης και είναι διάθεση όλων των διαγωνιζομένων. Δεν διατίθεται επεξεργάσιμη μορφή του σχεδίου «Τοπογραφικό γηπέδου - όρια λεκάνης ΧΥΤΥ».

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 20.2 της Ε.Σ.Υ. «Αφήνεται στην κρίση των διαγωνιζομένων να αξιολογήσουν τα υφιστάμενα στοιχεία σχετικά με τις τοπικές συνθήκες ή / και να προβούν με δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνα σε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές έρευνες, μελέτες ή παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση ή / και ακριβέστερο καθορισμό των στοιχείων που τους διατέθηκαν, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή ή αποζημίωση».

Ερώτηση 4:

Παρακαλώ όπως μας χορηγηθεί η εγκεκριμένη προμελέτη του έργου όπως αναφέρεται στο τεύχος τεχνικής περιγραφής παρ. 1.1 σελ.5

Απάντηση 4

Η εγκεκριμένη προμελέτη είναι στην διάθεση των διαγωνιζομένων στην υπηρεσία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση αυτής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ερώτηση 5 :

Στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών των τευχών δημοπράτησης, κεφ 3.4, σελ. 16, αναφέρεται : « η διαμόρφωση του πυθμένα να είναι τέτοια, ώστε τα στραγγίσματα να οδηγούνται με το βέλτιστο ενδεδειγμένο τρόπο προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας στραγγισμάτων». Στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, κεφ. Δ 2.2 , παρ. β, σημείο 5, αναφέρεται « Τα στραγγίσματα να καταλήγουν με ελεύθερη ροή σε δεξαμενή αποθήκευσης….». Δεδομένης της μορφολογίας του χώρου (βαθύ όρυγμα 10-15μ), παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν η αναφορά για ελεύθερη ροή των στραγγισμάτων προς τη δεξαμενή αποθήκευσης , αποτελεί δεσμευτικό στοιχείο σχεδιασμού της λεκάνης του ΧΥΤΥ.

Απάντηση  5:

Ισχύουν τα όσα αναφέρονται :

- Στο κεφ. Δ2.2 «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων» , παρ. β «Έργα διαμόρφωσης και στεγανοποίησης πυθμένα και πρανών ΧΥΤΥ», σημ. 5 της Α.Ε.Π.Ο. του έργου

- Στην παρ. 6.4 «Διαχείριση Στραγγισμάτων – Κατασκευή», σημ. 5 της ΚΥΑ 114218/97

- Στο κεφ. 5 «Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων του Χ.Υ.Τ.Υ.», παρ. 5 «Επεξεργασία και διάθεση στραγγισμάτων Χ.Υ.Τ.Υ. - Δεξαμενή Συλλογής Βροχοστραγγισμάτων» του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής των συμβατικών τευχών , καθώς και στην παρ. 3.4 'Διαμόρφωση της λεκάνης του Χ.Υ.Τ.Υ.' του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών των συμβατικών τευχών.
 

Ερώτηση 6 :

Στις τεχνικές προδιαγραφές και ειδικότερα στην ενότητα «6.4.2 προδιαγραφές σταθμού άντλησης και καύσης» αναφέρεται ότι ο πυρσός θα είναι δυναμικότητας τουλάχιστον 200 m3/hr, ικανός να καλύπτει τη μέγιστη παροχή αερίου του ΧΥΤΥ. Το ίδιο προδιαγράφεται και στη σελ. 48 της τεχνικής περιγραφής.. Στους περιβαλλοντικούς όρους της ΟΕΔΑ Ανατολικού τομέα της ΠΑΜΘ και ειδικότερα στο σημείο (γ) της ενότητας Δ.2.2 αναφέρεται ότι «…. Η δυναμικότητα του πυρσού καύσης, να είναι τουλάχιστον 1000 m3/hr και η θερμοκρασία καύσης τουλάχιστον 850οC.

Θα θέλαμε να επιβεβαιώσετε ότι η δυναμικότητα των 1000 m3/hr που αναφέρεται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους αφορά το σύνολο της ΟΕΔΑ ( ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ και ΜΕΑ) και ότι για το δημοπρατούμενο έργο ισχύουν τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης.

Απάντηση 6 :

Η δυναμικότητα του πυρσού καύσης αναφέρεται στην παρ. 6.4 «Ποσοτικά Χαρακτηριστικά Βιοαερίου» του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής καθώς και στην παρ. 6.4.2 «Προδιαγραφές σταθμού άντλησης και καύσης» του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών των συμβατικών τευχών του έργου.

 

Eρώτηση 7

Κατόπιν της επιτόπου επισκέψεως των μηχανικών της εταιρίας μας , προκειμένου να προβούν σε αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια σημαντική ποσότητα απορριμμάτων εκτός του ορίου του ΧΑΔΑ και εντός του ορίου της παρούσας εργολαβίας.

Η μοναδική αναφορά για απομάκρυνση των εν λόγω απορριμμάτων γίνεται στο τεύχος «Τιμολόγιο μελέτης –προϋπολογισμός (άρθρο 1 παρ. 1 του τιμολογίου)

Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι οι εργασίες μεταφοράς των προαναφερθέντων απορριμμάτων αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας.

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο ανωτέρω, παρακαλώ όπως μας υποδείξετε εάν τα απορρίμματα αυτά θα μεταφερθούν και αποτεθούν εντός του απορριμματικού ανάγλυφου του προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ.

Απάντηση 7:

Η απομάκρυνση του κύριου όγκου των απορριμματικών αποθέσεων που βρίσκονται εντός του ορίου του ΧΥΤΥ και ειδικότερα νοτιοδυτικά του προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ και στο όριο επαφής του ΧΥΤΥ με τον ΧΑΔΑ αποτελεί αντικείμενο του έργου της αποκατάστασης του υφιστάμενου ΧΑΔΑ.

Η εργασία απομάκρυνσης των τυχόν εναπομεινάντων απορριμμάτων εντός του χώρου του ΧΥΤΥ αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1 του τεύχους «Τιμολόγιο μελέτης –προϋπολογισμός». Τα εν λόγω απορρίμματα θα αποτεθούν εντός του απορριμματικού αναγλύφου του προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ.

Ερώτηση 8:

Από την επίσκεψη επιτόπου του έργου, διαπιστώσαμε ότι κατά μήκος του ορίου επαφής του ΧΥΤΥ με το ΧΑΔΑ (σημεία 19,20,21,22,23,24, του ορίου ΧΑΔΑ που περιλαμβάνεται στα τεύχη Δημοπράτησης) και προς την πλευρά όπου θα αναπτυχθεί η λεκάνη του ΧΥΤΥ υπάρχουν απορριμματικές αποθέσεις , διάσπαρτα απορρίμματα, στραγγίσματα, καθώς και αποξηραμένη ιλύς βιολογικού καθαρισμού λυμάτων. Επειδή στα τεύχη δημοπράτησης δεν υπάρχει σχετική αναφορά , παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν η απομάκρυνση των ανωτέρω αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας ή εάν εντάσσονται στο αντικείμενο του έργου αποκατάστασης του υφιστάμενου ΧΑΔΑ.

Απάντηση 8

Η απάντηση στο εν λόγω ερώτημα έχει δοθεί ως απάντηση στο ερώτημα 7.

Ερώτηση 9:

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω υφιστάμενες αποορριμματικές αποθέσεις κατά μήκος της ζώνης επαφής του ΧΥΤΥ με τον ΧΑΔΑ (σημεία 19, 20, 21, 22, 23, 24 του ορίου ΧΑΔΑ που περιλαμβάνεται στα τεύχη Δημοπράτησης) εντάσσονται στο αντικείμενο του έργου αποκατάστασης του υφιστάμενου ΧΑΔΑ, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα υψόμετρα επί του ορίου του ΧΑΔΑ (σημεία 19, 20, 21, 22, 23, 24) τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για τη διαμόρφωση της λεκάνης του ΧΥΤΥ

Απάντηση 9:

Ο ενδιαφερόμενος απέσυρε το εν λόγω ερώτημά του με το από 21-01-2015 έγγραφό του (αρ. πρωτ. 3261/21-01-2015 έγγραφο της υπηρεσίας)

 

Ερώτηση 10:

Σχετικά με την απάντηση στο ερώτημα 5 που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, αναφορικά με τον τρόπο απομάκρυνσης των στραγγισμάτων από τον πυθμένα του ΧΥΤΥ με ελεύθερη ροή, σημειώνουμε τα παρακάτω :

- Η μορφολογική ιδιαιτερότητα του χώρου επιβάλλει μεγάλες εκσκαφές για τη διαμόρφωση της λεκάνης του ΧΥΤΥ, ο σχεδιασμός της οποίας «αφήνεται στην κρίση των διαγωνιζομένων και πρέπει να γίνει με γνώμονα τη βελτιστοποίηση των κατασκευαστικών και λειτουργικών παραμέτρων του ΧΥΤΥ» (Τεχνική Περιγραφή σελ. 27 και Τεχνικές Προδιαγραφές σελ. 17)

- Δεδομένου ότι τα στραγγίσματα παραλαμβάνονται στη χαμηλότερη στάθμη του πυθμένα της λεκάνης, η οδήγησή τους με ελεύθερη ροή προς τη δεξαμενή αποθήκευσής τους συνεπάγεται εκσκαφές σε ακόμα μεγαλύτερα βάθη, εξαιρετικής δυσκολίας και χρόνου εκτέλεσης.

- Οι παραπάνω εκσκαφές εξάλλου αποτελούν εκτεταμένες επεμβάσεις στο ανάγλυφο, ενώ τίθεται εν αμφιβόλω η κατασκευασιμότητα της λύσης. Να σημειωθεί ότι το οικόπεδο του ΧΥΤΥ δε διαθέτει χώρο με υψόμετρο τέτοιο ώστε η δεξαμενή των στραγγισμάτων να μπορεί να τοποθετηθεί σε θέση με μικρό (μη απαγορευτικό, μικρότερο των 10 μέτρων) βάθος.

- Σημειώνουμε ότι το σύνολο του συστήματος συλλογής και αποθήκευσης των στραγγισμάτων (αγωγός μεταφοράς, δεξαμενή αποθήκευσης, αντλιοστάσιο ανύψωσης των στραγγισμάτων) γίνεται μη λειτουργικό, με αποτέλεσμα να μην ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των τευχών για «ετήσιο καθαρισμό των σωληνώσεων των στραγγισμάτων, καθαρισμό των δεξαμενών συλλογής και επιθεώρησή τους, καθώς και τον καθαρισμό και τη συντήρηση των αντλιών (παρ. 11.2.4 Τεχν. Περιγραφής, σελ. 78). Ειδικότερα,

· Λόγω του μεγάλου βάθους τοποθέτησης του αγωγού μεταφοράς των στραγγισμάτων υπάρχει αδυναμία επισκεψιμότητας των φρεατίων κατά μήκος του αγωγού (ακόμα και αν αυτά κατασκευαστούν) και πλήρης αδυναμία επέμβασης στον αγωγό σε περίπτωση που απαιτηθεί.

· Η δεξαμενή αποθήκευσης τοποθετούμενη σε ακόμα χαμηλότερο υψόμετρο στερείται κάθε λειτουργικότητας και δυνατότητας επιτήρησης και επισκεψιμότητας

· Η δυσχέρεια συντήρησης του αντλιοστασίου ανύψωσης στραγγισμάτων μετά την κατασκευή θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του έργου.

Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι ο σχεδιασμός σύμφωνα με την απάντηση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα δεν ανταποκρίνεται στα οριζόμενα τεύχη του διαγωνισμού που προδιαγράφουν ότι «ο αγωγός μεταφοράς στραγγισμάτων θα καταλήγει ακολουθώντας τη συντομότερη δυνατή διαδρομή στη δεξαμενή συλλογής-εξισορρόπησης βροχοστραγγισμάτων» (Τεχν. Περιγραφή, παρ. 5.4.2. σελ. 38) καθώς η απομάκρυνσή με αγωγό ελεύθερης ροής δεν αποτελεί τη βέλτιστη και άρα συντομότερη διαδρομή.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη εθνική αλλά και διεθνή πρακτική και εμπειρία, παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν είναι αποδεκτό η ελεύθερη ροή των στραγγισμάτων να πραγματοποιηθεί από τη στέψη της λεκάνης (άνωθεν του πρανούς της) και κατάντι ως τη δεξαμενή στραγγισμάτων.

Απάντηση 10:

Iσχύουν τα όσα αναφέρονται στην απάντηση 5. Οι λύσεις που θα προταθούν, εφόσον συμφωνούν με τα όσα αναφέρονται στην απάντηση 5, θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Ερώτηση 11 :

Σύμφωνα με την Τεχν. Περιγραφή σχετικά με τη στρώση εκτόνωσης του βιοαερίου (τελικής κάλυψης) (σελ. 51, παρ. 4) αναφέρεται ότι «Οι τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εργασιών αυτής της στρώσης είναι ίδιες με τη στρώση αποστράγγισης του πυθμένα και των πρανών του Χ.Υ.Τ.Υ….»

Ανατρέχοντας στις προδιαγραφές αυτές, αρχικά στην Τεχνική Περιγραφή σελ. 29, σημείο δ) προδιαγράφεται ότι «εναλλακτικά να κατασκευαστεί στρώση αποστράγγισης από γεωσυνθετικά υλικά, με ισοδύναμη διαπερατότητα…». Σε άλλο σημείο, στη σελ. 33, παρ. 4.6 αναγράφεται ότι «Εναλλακτικά επιτρέπεται, μόνο στα πρανή της λεκάνης του Χ.Υ.Τ.Υ. και λόγω απότομων κλίσεων να κατασκευαστεί στρώση αποστράγγισης από γεωσυνθετικά υλικά με ισοδύναμη διαπερατότητα με χαλικώδη στρώση πάχους 0,5 m με K >= 1x10-3 m/s»,

Επιπρόσθετα, σχετικά με τη στρώση αποστράγγισης της τελικής κάλυψης, στην Τεχνική περιγραφή σελ. 51, σημ. 2, προδιαγράφεται η στρώση αποστράγγισης της τελικής κάλυψης, ελάχιστου πάχους 50 εκ. με K >= 1x10-3 m/s.

Τέλος, στη σελ. 50 , παρ. 7.1 για τα έργα τελικής κάλυψης συνολικά αναφέρεται «Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των επιμέρους τμημάτων μπορεί να είναι φυσικά ή γεωσυνθετικά ή συνδυασμός και των δύο.»

Παρακαλώ διευκρινίστε αν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί γεωσυνθετικό στραγγιστήριο στη στρώση αποκατάστασης του ΧΥΤΥ, τόσο για την εκτόνωση του βιοαερίου όσο και για την αποστράγγιση της τελικής κάλυψης.

Απάντηση 11:

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 7.1 «Έργα αποκατάστασης του ΧΥΤΥ – Έργα τελικής κάλυψης» της Τεχνικής Περιγραφής .

Ερώτηση 12:

Δεδομένου ότι τα έργα του τεύχους 4Β του Κανονισμού Μελετών δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, όπως αναγράφει και ο κανονισμός, παρακαλούμε διευκρινίσατε αν πράγματι απαιτούνται τα ποιοτικά στοιχεία του τεύχους (Τεχνικά φυλλάδια με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων υλικών και εξοπλισμού) ή έχουν αναφερθεί εκ παραδρομής.

Απάντηση 12 :

Τα αναφερόμενα στο τεύχος 4Β του Κανονισμού Μελετών ποιοτικά στοιχεία (Τεχνικά φυλλάδια με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων υλικών και εξοπλισμού) απαιτείται να προσκομισθούν.

Ερώτηση 13:

Σχετικά με τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, στην Τεχνική Περιγραφή, σελ. 66, παρ. 9.11 αναφέρεται ότι «Ο ΓΠΧΤ του έργου θα εγκατασταθεί στο κτίριο Ε.Ε.Σ. όπου θα συνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΗ».

Παρακαλούμε διευκρινίσατε αν η θέση του ΓΠΧΤ είναι δεσμευτική.

Απάντηση 13:

Η θέση του ΓΠΧΤ που αναφέρεται στην παρ. 9.11 του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής δεν είναι δεσμευτική για τους διαγωνιζόμενους.

Ερώτηση 14:

Στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και ειδικότερα στο κεφ. 4, σελ. 17-34 δίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τα έργα στεγανοποίησης της λεκάνης του ΧΥΤΥ (πυθμένας και πρανή). Οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές προέρχονται, αυτούσιες, από τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ).

Ωστόσο, σύμφωνα με την υπ’ αρίθ. ΔΙΠΑΔ/οικ.667/2014 Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών…» (ΦΕΚ 3068/Β/2014) αποφασίστηκε η παύση ισχύος πέντε (5) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών, τέσσερις (4) εκ των οποίων αφορούν το εν θέματι έργο και έχουν εφαρμογή στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου.

Ειδικότερα, αυτές είναι οι ακόλουθες :

- ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00: 2009 : Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων

- ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00: 2009 : Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα

- ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-03: 2009 : Επίστρωση προστασίας / στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό.

- ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-04: 2009 : Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)

Όμως, βάσει της από 11/12/2014 Εγκυκλίου 26 του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. «μέχρι την ολοκλήρωση από το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ των διαδικασιών διόρθωσης και τυποποίησης των εν λόγω ΕΤΕΠ και με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων στην εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, μπορούν να εφαρμόζονται σε όλα τα Δημόσια Έργα οι Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές, των οποίων τα κείμενα περιέχονται στα συνημμένα παραρτήματα 1, 2, 3, 4, και 5.»

Δεδομένου ότι οι Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως περιλαμβάνονται στην ανωτέρω Εγκύκλιο, αφενός αντικαθιστούν τις ανασταλείσες ΕΤΕΠ οι οποίες έχουν εφαρμοστεί στην κατάρτιση του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου και αφετέρου διορθώνουν, επικαιροποιούν και εξορθολογούν τα προδιαγραφόμενα σε αυτές (δεδομένου ότι είχαν ξεπεραστεί από την πρακτική και παραγωγική διαδικασία) παρακαλούμε διευκρινίστε αν επιτρέπεται η χρήση των ανωτέρω Προσωρινών Τεχνικών Προδιαγραφών έναντι των στοιχείων των Τεχνικών Προδιαγραφών των τευχών δημοπράτησης.

Απάντηση 14 :

Γίνονται αποδεκτές οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο κεφ. 4, σελ. 17-34 του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. Η χρήση των Προσωρινών Τεχνικών Προδιαγραφών που αναφέρονται στα παραρτήματα της από 11/12/2014 Εγκυκλίου 26 του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. είναι αποδεκτή εφόσον αυτές εμπεριέχουν αυστηρότερους όρους από αυτούς των προδιαγραφών του κεφ. 4 του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών.

Ερώτηση 15:

Σχετικά με τον τεχνητό γεωλογικό φραγμό του ΧΥΤΥ, στην ΑΕΠΟ του έργου, σελ. 26, σημ. 3.1 αναφέρεται ότι «επιτρέπεται η εναλλακτική χρήση ισοδύναμου φραγμού από γεωσυνθετική αργιλική στρώση (GCL)».

Στην Τεχνική Περιγραφή των τευχών δημοπράτησης του έργου, σελ. 31, παρ. 4.3 αναφέρεται «Σε περίπτωση απότομων πρανών επιτρέπεται εναλλακτικά η χρήση ισοδύναμου φραγμού από γεωσυνθετική αργιλική στρώση (GCL) κατάλληλων προδιαγραφών, η οποία θα εδράζεται επί κατάλληλα συμπυκνωμένης υπόβασης.»

Παρακαλώ διευκρινίστε αν είναι αποδεκτή η χρήση γεωσυνθετικής αργιλικής στρώσης (GCL) και στον πυθμένα της λεκάνης του ΧΥΤΥ.

Απάντηση 15 :

Η χρήση γεωσυνθετικής αργιλικής στρώσης (GCL) είναι αποδεκτή μόνο στα πρανή της λεκάνης του ΧΥΤΥ.
 

Συμπλήρωση επί της ερώτησης 10:

Σε συνέχεια της άνω σχετικής επιστολής μας για την παροχή διευκρινήσεων επί του Διαγωνισμού για το έργο του θέματος και ειδικότερα σε συμπλήρωση του ερωτήματος 1 (σ.σ. ερώτηση 10 στη λίστα των αναρτημένων, στην ιστοσελίδα του Δήμου, ερωτημάτων) «Συλλογή Στραγγισμάτων» υπογραμμίζουμε ότι όλες οι αναφερόμενες στάθμες εκσκαφών (πυθμένας λεκάνης, σωληνώσεις συλλογής και μεταφοράς στραγγισμάτων και δεξαμενής αποθήκευσης στραγγισμάτων) βρίσκονται κάτω από τη στάθμη της κοίτης του γειτονικού ρέματος.

Κατά συνέπεια η μεταφορά στραγγισμάτων με αγωγό ελεύθερης ροής προς τη δεξαμενή αποθήκευσης είναι ιδιαίτερα προβληματική και έρχεται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, κεφ. 3.4 σελ 16, όπου αναφέρεται ότι «η διαμόρφωση του πυθμένα να είναι τέτοια ώστε τα στραγγίσματα να οδηγούνται με το βέλτιστο ενδεδειγμένο τρόπο προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας στραγγισμάτων.»

Απάντηση :

Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην απάντηση του ερωτήματος 10.

Ερώτηση 16:

Στη παραγ.9.11 σελ.67 της τεχνικής περιγραφής αναφέρεται ότι: «Προβλέπεται εσωτερικός φωτισμός ……., ενώ η οδός περιμετρικά του ΧΥΤΥ θα πληροί τις απαιτήσεις της οικείας παραγράφου». Επίσης στα σχέδια της προμελέτης παρουσιάζεται περιμετρική οδός γύρω από το κύτταρο. Σύμφωνα με τη παραγ. 29.1.2 της ΕΣΥ και την ΑΕΠΟ παραγ. Δ.2.2.4 σελ 25 «Η πρόσβαση στο χώρο να είναι δυνατή σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Εντός των ορίων του να κατασκευαστεί δίκτυο δρόμων που να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε όλα τα σημεία του ΧΥΤΥ και των βοηθητικών του εγκαταστάσεων». Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι απαιτείται να μελετηθεί περιμετρική οδός πρόσβασης περιμετρικά της λεκάνης του ΧΥΤΥ με τις προδιαγραφές κύριας οδού της σχετικής παραγ. 9.2 της Τεχνικής Περιγραφής και εάν είναι επί ποινή αποκλεισμού.

Απάντηση 16 :

Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρ. Δ.2.2-(α) «Χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων - Γενικές Αρχές» της ΑΕΠΟ, στις παρ. 9.1 & 9.2 «Έργα υποδομής – Γενικά / Χαρακτηριστικά οδών» της τεχνικής περιγραφής.

Ερώτηση 17:

Παρακαλούμε να ορίσετε τους υδραυλικούς αποδέκτες στους οποίους θα οδηγούνται οι απορροές ομβρίων του κυττάρου, των υποδομών του ΧΥΤΥ και της ΕΕΣ. Μπορεί τμήμα των ομβρίων να οδηγηθεί ανατολικά του οικοπέδου;

Απάντηση 17 :

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. Δ1.2.13 και στη Δ2.2-α8 της ΑΕΠΟ καθώς και στην παρ. 9.5 της Τεχνικής Περιγραφής.

Ερώτηση 18:

Επιβεβαιώστε ότι η κύρια οδός πρόσβασης συμπεριλαμβανομένου των πρανών εκσκαφής και επίχωσης μπορεί να ταυτίζεται με τμήμα της αντιπυρικής ζώνης.

Απάντηση 18 :

Ισχύει η παρ. 19 του άρθρου Δ1.2 της ΑΕΠΟ.

Ερώτηση 19:

Στις Τεχνικές προδιαγραφές παρ. 15.5 σελ 171 αναφέρεται ότι «η φύτευση γίνεται εσωτερικά της αντιπυρικής ζώνης». Στην ΑΕΠΟ παρ.Δ1.2.19 αναφέρεται «Η οπτική απομόνωση των εγκαταστάσεων να εξασφαλιστεί με την δενδροφύτευση εσωτερικά της περίφραξης του γηπέδου». Ποιο από τα δύο ισχύει;

Απάντηση 19 :

Ισχύουν τα αναφερόμενα τόσο στην παρ. 15.5 των Τεχνικών Προδιαγραφών όσο και στην παρ.Δ1.2.19 της ΑΕΠΟ.

Ερώτηση 20:

Στο Τοπογραφικό που χορηγήθηκε μαζί με τα Τεύχη δημοπράτησης δείχνεται με πράσινη γραμμή ως έργο παρούσης εργολαβίας η περίφραξη να περικλείει την υφιστάμενη οδό, τμήμα του συνολικού ορίου του οικοπέδου και από την νοτιοδυτική πλευρά να περικλείει το ΧΥΤΥ της παρούσης φάσης και όχι το συνολικό όριο του οικοπέδου από αυτή την πλευρά.

Να διευκρινίσετε εάν στο τμήμα της περίφραξης που δεν ακολουθεί τα όρια της ΟΕΔΑ απαιτείται κατασκευή αντιπυρικής ζώνης και δενδροφύτευση.

Απάντηση 20 :

Ισχύουν τα αναφερόμενα στις παρ. 15.5 «Φυτεύσεις» και 15.6 «Αντιπυρική ζώνη» του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου.

Ερώτηση 21 :

Από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου αφήνεται στην ελεύθερη επιλογή του διαγωνιζόμενου ο τρόπος τελικής διάθεσης επεξεργασμένων στραγγισμάτων.

Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ οι δυνατές επιλογές διάθεσης είναι η χρησιμοποίηση :

- Ως βιομηχανικό νερό για τις ανάγκες της ΜΕΑ

- Για την περιορισμένη άρδευση χώρων πρασίνου, εντός του γηπέδου του ΧΥΤΥ

- Ως υγρό διατήρησης της επιθυμητής υγρασίας της μάζας των απορριμμάτων

Για τη ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης δεν υπάρχουν στοιχεία για τις ανάγκες ή τη δυνατότητα χρήσης των επεξεργασμένων στραγγισμάτων με δεδομένο ότι η διαγωνιστική διαδικασία του έργου είναι σε πρώιμο στάδιο.

Ο διαθέσιμος χώρος του γηπέδου του ΧΥΤΥ για τη δημιουργία χώρων πρασίνου είναι περιορισμένος με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η διάθεση ελάχιστης ποσότητας επεξεργασμένων στραγγισμάτων.

Η πιθανή ανακυκλοφορία των επεξεργασμένων στραγγισμάτων στο ανάγλυφο των απορριμμάτων του ΧΥΤΥ στα πρώτα στάδια λειτουργίας του δεν είναι δυνατόν να απορροφήσει όλη την ποσότητα των επεξεργασμένων στραγγισμάτων δε γίνεται κατά τους βροχερούς μήνες.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι τουλάχιστο για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ΧΥΤΥ θα υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες επεξεργασμένων στραγγισμάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται τυχόν ειδικές ή συμπληρωματικές μελέτες και έρευνες που απαιτούνται και δεν κατονομάζονται ρητά, για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση του έργου (άρθρο 2. Παρ. 2.3α σελ 5- Τεύχος κανονισμού μελετών έργου – Πρότυπα Κατασκευής Έργου) ενώ στο άρθρο 3 – Έργα Διαχείρισης στραγγισμάτων του τιμολογίου μελέτης – προϋπολογισμού των Τευχών Δημοπράτησης περιλαμβάνεται δίκτυο ανακυκλοφορίας, μεταφοράς και συλλογής παρακαλούμε :

- Να μας γνωστοποιήσετε αν υπάρχει δυνατότητα διάθεσης των επεξεργασμένων στραγγισμάτων σε παρακείμενο αποδέκτη. Επίσης γνωστοποιήσετε μας αν έχουν ληφθεί οι σχετικές αδειοδοτήσεις του καθορισμού του.

- Αν ο τελικός αποδέκτης είναι εκτός του γηπέδου του ΧΥΤΥ, ο αγωγός για το τμήμα που είναι εκτός του γηπέδου αποτελεί φυσικό αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας;

Απάντηση 21 :

Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρ. Δ2.3 της ΑΕΠΟ «Εγκατάσταση επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ)» και ειδικότερα στις παραγράφους Δ2.3.2 και Δ2.3.11.

Στην περίπτωση που, μετά τη διάθεση της μέγιστης δυνατής ποσότητας επεξεργασμένων στραγγισμάτων σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρ. Δ2.3.2 της ΑΕΠΟ, προκύπτουν επιπλέον διαθέσιμες ποσότητες επεξεργασμένων στραγγισμάτων, αυτές μπορούν να διατίθενται εντός του γηπέδου της ΟΕΔΑ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. Δ2.3.11 της ΑΕΠΟ. Στην περίπτωση αυτή, τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων στραγγισμάτων εκτός του γηπέδου του ΧΥΤΥ δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας.

  

Ερώτηση 22 :

Όπως γνωρίζετε δυνάμει του Ν. 4254/14 έχουν καταργηθεί από 01.01.2015 οι διατάξεις που προέβλεπαν την είσπραξη διάφορων κοινωνικών πόρων υπέρ Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στις οποίες περιλαμβάνονται, πέραν των κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και τα μηχανόσημα που αναφέρονται στο αρ. 24.1.6. της διακήρυξης (βλ. κ συνημμένη εγκύκλιο Φ80020/οικ8355/327/13.05.14 Υπ. Εργασίας).

Παρακαλούμε για διευκρίνιση της διακήρυξης έτσι ώστε αυτή να αντικατοπτρίζει το σήμερα ισχύον νομοθετικό καθεστώς σε σχέση με τις κρατήσεις και τα μηχανόσημα.

Απάντηση 22 :

Ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 24.1.6 της διακήρυξης.

 
 
 
 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ
 
 

Αίτημα 1ο :

Παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε το πρακτικό κλήρωσης/σύστασης της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού.

 Απάντηση στο 1ο Αίτημα :

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου θα εγκρίνει με απόφασή της το πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη των τριών τακτικών και τριών αναπληρωματικών μελών-τεχνικών υπαλλήλων και θα συγκροτήσει την Επιτροπή για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ανατολικού τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» και με τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη της.

Αίτημα 2ο :

Παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε τον κατάλογο ενδιαφερομένων για συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Απάντηση στο 2ο Αίτημα :

Ο κατάλογος ενδιαφερομένων για συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν αποτελεί επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας. Σας υπενθυμίζουμε, εξάλλου, πως η λήξη της προθεσμίας παραλαβής του εντύπου οικονομικής προσφοράς και των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού είναι η Πέμπτη, 29-01-2015.
 

Αίτημα 3ο :

Αιτούμαστε παράταση χρονικής διάρκειας τριών εβδομάδων / ενός μήνα για την ημερομηνία λήξης παραλαβής προθεσμίας των προσφορών του διαγωνισμού.

 Απάντηση στο 3ο Αίτημα :

Σε συνεδρίασή της η οικονομική επιτροπή του Δ. Αλεξανδρούπολης απέρριψε το εν λόγω αίτημα. Η σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στον ιστοτόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με αριθμό ΩΟΡ7ΩΨΟ-ΒΙΟ.