• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την επιλογή αναδόχου για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ISO» (10/12/2014 - 17/12/2014)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την επιλογή αναδόχου για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ISO» Προϋπολογισμός: 3.000,00 €

Αλεξανδρούπολη, 08-12-2014

Αριθμ. Πρωτ.: 73965

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την επιλογή αναδόχου για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ISO»

1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 306, Τ.Κ. 68100, τηλ. 25 51 35 01 75, fax 25 51 35 01 42, e-mail: mka@alexpolis.gr, πληροφορίες κα Καδόγλου Μαριάννα,

2. Προϋπολογισμός έργου του αναδόχου: 3.000,00€ (τρεις χιλιάδες ευρώ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%.

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρείες Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων που είναι διαπιστευμένες από το ΕΣΥΔ.

4. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

5. Διάρκεια Σύμβασης: Τρία (3) έτη από την υπογραφή της.

6. Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής είτε ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) έως την 17/12/2014 Ώρα 12:30, στο γραφείο του κου Σιδερά,

7. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης προσφορών: 17/12/2014. Ώρα: 12:30, Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 306, Τ.Κ. 68100, στο Γραφείο του κου Σιδερά.

8. Εγγυήσεις: Για να υπογραφεί η σύμβαση ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης, ύψους 5% του καθαρού προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ).

9. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Μελέτη

10. Νομική μορφή αναδόχου: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Μελέτη.

11. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη μελέτη.

12. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

13. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τη Μελέτη.

14. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική

15. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης