• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργειας της εργασίας «ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2014» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (16/12/2014 - 22/12/2014)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργειας της εργασίας «ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2014» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Αλεξανδρούπολη 16/12/2014

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ              Αρ. Πρωτ. :  76512  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΕΚΤΟΣ

ΤΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ν. 3361/2005) ΚΑΙ

ΑΠΟΘΗΚΗΣ

      Ταχ. Δ/νση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306

Τ.Κ.         : 68100

Τηλέφωνο : 2551364214                             

Φαξ         : 2551364125

Πληροφορίες       : ΣΙΔΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Email                 :

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Διενέργειας της εργασίας «ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2014» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

 

Η Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  ανακοινώνει την διενέργεια της εργασίας, με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, «ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2014», με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης της δαπάνης.

 

          Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των  14.887,75 €  συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του  προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξανδρούπολης  για το έτος 2014.

Η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 και τους όρους που αναφέρονται στη συνημμένη υπ’ αριθμ. 74/2014 μελέτη της εργασίας  «ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2014»    

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν , όλοι οι κτηνίατροι.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης της εργασίας.

β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο).

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 22/12/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μ., να καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο προμηθειών στον κ. Σιδερά Ευάγγελο. 

 

 

 Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή τεύχους τεχνικών

προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (στο τηλέφωνο : 2551350214).

 

     Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου, και στην ιστοσελίδα του δήμου.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  

                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

 

 
 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ

 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ

ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

 

(Επανασύνταξη)

 

 

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Νοέμβριος 2014


 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 3

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 7

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 8

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. .


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αρ. Μελέτης:   74/2014

Έργο: «Δαπάνη για παροχή υπηρεσιών στειρώσεων αδέσποτων ζώων»

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Η τεχνική αυτή περιγραφή αφορά τις εργασίες στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα όρια του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Η παρούσα μελέτη αντικαθιστά την υπ. αριθμ. 55/2014 η οποία είχε συνταχθεί για το ίδιο θέμα και αντικείμενο.

Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 ¨Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως¨.

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται, προβλέπεται να συμβάλλουν σημαντικά στην προώθηση της δημόσιας υγείας, στον έλεγχο του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων και στη μείωση της επιθετικής συμπεριφοράς τους. Γενικά αναμένεται να καλύψουν σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων του Δήμου οι οποίες απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 9 και 17Α του Ν.4039/2012.

Αναλυτικότερα θα πραγματοποιούνται από το ανάδοχο:

Α. Η κτηνιατρική εξέταση, στείρωση, ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα και καταγραφή στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδομένων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 4, του άρθρου 9, του Ν.4039/2012.

Οι στειρώσεις θα έχουν ως κύριο στόχο τα θηλυκά σκυλιά και δευτερευόντως τα αρσενικά όταν σε αυτά παρατηρούνται ενδείξεις επιθετικότητας.

Β. Ορολογική εξέταση για την ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της Leishmania spp, (βάσει του άρθρου 17Α του Ν.4039/2012, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 46 του Ν.4235/2014).

Η εξέταση αυτή θα διενεργείται στους αδέσποτους σκύλους κατά την πρώτη διαδικασία περισυλλογής τους, ανεξάρτητα με την κλινική εικόνα και πριν από οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη.

Εφόσον το αποτέλεσμα είναι θετικό θα ακολουθούνται τα αναγραφόμενα στη παρ. 2 του προαναφερόμενου νόμου σε συνεννόηση με την πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου.

Η πενταμελής αυτή επιτροπή (της παραγράφου 12, του άρθρου 9, του Ν.4039/2012) θα ενημερώνεται από τον ανάδοχο των εργασιών και θα αποφασίζει και σε κάθε περίπτωση που προκύπτουν προβλήματα λόγω επικινδυνότητας ενός ζώου.

Γ. Αντιλυσσικός εμβολιασμός, με εγκεκριμένα αντιλυσσικά σκευάσματα

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά από κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του στη χώρα μας, πιστοποιημένο από τη Δ/ση Πληροφορικής του Υ.Π.Α.Α.Τ, και σύμφωνα πάντα με τους κανόνες του επαγγέλματος και της επιστήμης.

Η χειρουργική μέθοδος επιλέγεται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

Σε κάθε περίπτωση ο ιδιώτης ή οι ιδιώτες κτηνίατροι  θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους και την επανένταξη τους στο περιβάλλον.

Για τις συγκεκριμένες εργασίες έχει προβλεφθεί πίστωση συνολικού ποσού 15.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Κ.Α. 00.6117.021).

 

 

 

 

Αλεξανδρούπολη 18 / 11 /2014

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

Απόστολος Μάκρας

Δασολόγος

 

 


 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αρ. Μελέτης:  74 /2014

Έργο: «Δαπάνη για παροχή υπηρεσιών στειρώσεων αδέσποτων ζώων»

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Άρθρο 1ο

Στείρωση-Σήμανση-Παρακολούθηση

Στείρωση ή ωοθηκουστεροκτομή αδέσποτων ζώων, ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή παραμονή και παρακολούθηση στο ιατρείο μέχρι τα ζώα να είναι ικανά να επανενταχθούν στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του κόστους όλων των απαιτούμενων υλικών και αναλωσίμων.

Τιμή εφαρμογής : 120 €/ζώο

Ολογράφως: Εκατόν είκοσι ευρώ.

Άρθρο 2ο

Εξέταση λεϊσμάνιασης

Ορολογική εξέταση για την ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της Leishmania spp., σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 17Α του Ν.4039/12, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε κόστους λήψης δείγματος, αποστολής, κ.λπ.

Τιμή εφαρμογής :  20 €/ζώο

Ολογράφως: Είκοσι ευρώ.

Άρθρο 3ο

Αντιλυσσικός εμβολιασμός

Αντιλυσσικός εμβολιασμός με εγκεκριμένα σκευάσματα.

Τιμή εφαρμογής :  15 €/ζώο

Ολογράφως: Δεκαπέντε ευρώ.

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αλεξανδρούπολη  20  /  11  /2014

Ο προϊστάμενος Δ/σης

Περιβάλλοντος και Πρασίνου

 

 

Κωνσταντίνος Πατλακίδης

Αλεξανδρούπολη  18 / 11 /2014

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

Απόστολος Μάκρας

Δασολόγος

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αρ. Μελέτης:  74 /2014

Έργο: «Δαπάνη για παροχή υπηρεσιών στειρώσεων αδέσποτων ζώων»

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

 

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α.Τα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ

Τιμή εφαρμογής

ΔΑΠΑΝΗ

1

Στείρωση, σήμανση, παρακολούθηση

1ο

85

120,00

10.200,00

2

Εξέταση λεϊσμάνιασης -

2

85

20,00

1.700,00

3

Αντιλυσσικός εμβολιασμός

 

3

85

15,00

1.275,00

 

CPV 85200000-1

 

 

ΦΠΑ

1.712,75

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14.887,75

 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αλεξανδρούπολη  20  /  8  /2014

Ο προϊστάμενος Δ/σης

Περιβάλλοντος και Πρασίνου

 

 

Κωνσταντίνος Πατλακίδης

 

Αλεξανδρούπολη  18 / 11 /2014

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

Απόστολος Μάκρας

Δασολόγος

 

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αρ. Μελέτης:  74  /2014

Έργο: «Δαπάνη για παροχή υπηρεσιών στειρώσεων αδέσποτων ζώων»

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Άρθρο 1ο

(Διατάξεις)

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:

1)    του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

2)    του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07

3)    του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94

4)    • Του Ν. 4039/ΦΕΚ 15/2-2-2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό».

5)    • Του Ν.604/1977 ΦΕΚ Α 163 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων».

6)    • Του Π.Δ. 463/1978 ΦΕΚ Α 96 «Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων. Καθορισμού υποχρεώσεων κτηνιάτρων και τηρούμενων βιβλίων».

 

Άρθρο 2ο

(Συμβατικά στοιχεία)

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι:

1. Διακήρυξη δημοπρασίας

2. Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς

3. Συγγραφή υποχρεώσεων

4. Τεχνική περιγραφή

 

Άρθρο 3ο

(Εργασία)

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία «Δαπάνη για παροχή υπηρεσιών στειρώσεων αδέσποτων ζώων»

β) Τόπος παροχής της εργασίας : Δήμος Αλεξανδρούπολης.

γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη 14.916,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 13%.

 

Άρθρο 4ο

(Εγγυήσεις)

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του συμβατικού ποσού. (δηλαδή του προσφερόμενου ποσού)

Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου.

 

Άρθρο 5ο

(Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της εργασίας)

Οι χώροι παροχής των εργασιών είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης με έμφαση την πόλη της Αλεξανδρούπολης.

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι  6 μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης .

Οι υπηρεσίες που προβλέπονται από τη μελέτη (βλέπε και τεχνική περιγραφή του έργου) θα παρέχονται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τα οριζόμενα στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

 

Άρθρο 6ο

(Παραλαβή εργασιών)

Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 63 παρ 3 του ΠΔ 28/80.

 

Άρθρο 7ο

(Τρόπος πληρωμής)

Ο ανάδοχος θα πληρωθεί με το πέρας του συνόλου των εργασιών ύστερα από σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και με την επιφύλαξη των υπολοίπων άρθρων που αφορούν τη πληρωμή και περιλαμβάνονται στη Γενικής ή Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου  εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αναιρεθεί από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόμο.

 

Άρθρο 8ο

(Κρατήσεις)

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.

 

Άρθρο 9ο

(Ποιότητα παρεχόμενων εργασιών)

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτει η σχετική νομοθεσία για ανάλογες εργασίες. 

 

Άρθρο 10ο

(Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο)

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτο μέρους ή του όλου του αντικειμένου της συμβάσεως, χωρίς απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης και εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

 

Άρθρο 11ο

(Επίλυση διαφορών)

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 270 του ΠΔ 410/95.

 

Άρθρο 12ο

(Ατυχήματα και ζημιές)

Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ υποχρεούνται να ασφαλίζουν σ’ αυτό το προσωπικό που θα απασχοληθεί από αυτούς. Στις περιπτώσεις έργων που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ οι ανάδοχοι υποχρεούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού το οποίο είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και δεν έχει διακοπεί η ασφάλιση του. Το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούται επίσης να το ασφαλίσει σε μια από τις αναγνωρισμένες από το δημόσιο ασφαλιστικές εταιρείες. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν από τον ανάδοχο στο σύνολο δηλαδή η εργοδοτική εισφορά και η εισφορά ασφαλισμένου βαρύνουν αυτόν. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου καθώς με αποζημιώσεις για ζημίες που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και από τα μεταφορικά μέσα σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και γενικά σε κάθε φύσεως κοινωφελή έργα.

 

Άρθρο 13ο

(Γνώση συνθηκών του έργου)

Η έννοια της επιδόσεως της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε υπόψη του κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου δηλαδή την θέση του έργου και των μελών αυτού, τις μεταφορές που απαιτούνται με κάθε μέσο, την διάθεση διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδών προσπελάσεως, ευχέρεια εξευρέσεως εργατικών χεριών, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες, την δίαιτα των ρευμάτων και οιεσδήποτε άλλες τοπικές και γενικές συνθήκες, τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και που μπορούν να επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεστούν κατά την σύμβαση, προς την οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφωθεί.

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αλεξανδρούπολη  20  /  11  /2014

Ο προϊστάμενος Δ/σης

Περιβάλλοντος και Πρασίνου

 

 

Κωνσταντίνος Πατλακίδης

 

Αλεξανδρούπολη  18 / 11 /2014

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

Απόστολος Μάκρας

Δασολόγος