• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ (19/12/2014 - 9/1/2015)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ  ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΦΕΡΕΣ  17-12-2014

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                Αρ. Πρωτ: 76621

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ,γνωστοποιεί  ότι βγάζει σε ανοιχτή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία την εκμίσθωση του κυλικείου της Δημοτικής Ενότητας Φερών την Παρασκευή  9 Ιανουαρίου 2015 ώρα 12:30 μμ έως 13:30μμ

            Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Φερών , ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

            Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 5 (πέντε) χρόνια από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Τιμή εκκίνησης  ορίζεται το ποσό των εβδομήντα πέντε ευρώ (75,00€ ) μηνιαίως.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία ,πρέπει πρώτον να είναι δημότης μόνιμος κάτοικος της Δημοτικής Ενότητας Φερών και αν δεν παρουσιασθούν τέτοιοι, μπορούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία και άλλοι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ύψους ενενήντα ευρώ (90,00€) ποσού ίσου με το 1/10 της τιμής εκκίνησης επί των μισθωμάτων ενός έτους

            Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν από το Δημοτικό Ταμείο , βεβαίωση μη οφειλής των ιδίων και των εγγυητών τους.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας αρχικής περίληψης διακήρυξης , βαρύνουν τοv πλειοδότη.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν από την Οικονομική Υπηρεσία στο ισόγειο της  Δημοτικής Ενότητας Φερών κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 8:30πμ ως 14:30 μμ και στο τηλ: 2555350053.

 

 

Ο

Δήμαρχος Αλεξ/πολης

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ