• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διενέργεια της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (29/12/2014 - 5/1/2015)
Διενέργεια της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ -  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αλεξανδρούπολη, 29-12-2014

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                      Αριθμ. πρωτ. 77884

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3361/2005) ΚΑΙ

ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306

Τ.Κ.:  68100

Τηλέφωνο: 2551064274

Φαξ: 2551064125

Πληροφορίες: ΕΛΣΑ ΓΚΟΥΒΕΝΤΑ

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Διενέργεια της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ -  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

 

      Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει τη διενέργεια της προμήθειας, με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, « Προμήθεια  λοιπών αναλωσίμων -  αναλωσίμων  μικροεργαλείων και λοιπού εξοπλισμού», με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.   

 

     Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 14.987,61 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξ/πολης για το 2014.

 

     Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/8-03-1993  απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.(ΕΚΠΟΤΑ) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

 

     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

   α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης της προμήθειας και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

   β)Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο).

 

    Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 5/1/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών.

 

    Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την παραλαβή τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ.

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΛΑΜΠΑΚΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ