• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΛΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ (16/1/2015 - 27/1/2015)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΛΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΦΕΡΕΣ 14/01/2015

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                            Αρ. Πρωτ: 1636

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                      
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΛΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης , γνωστοποιεί ότι βγάζει σε ανοιχτή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία την εκμίσθωση των αγροτεμαχίων της Δημοτικής Ενότητας Φερών την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 από ώρα 13.00μμ έως 13.30 μμ για τον οικισμό Μελίας,

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Φερών , ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 5 (πέντε) χρόνια από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Τιμή εκκίνησης ορίζεται για την:

  1. Τοπική Κοινότητα Πυλαίας, οικισμός Μελίας με κατώτερο όριο α΄ προσφοράς 10€/στρ το έτος για τα:

Α1)αγροτεμάχιο στην περιοχή «ΑΥΛΕΣ» Μελίας με αριθμό 333 έκτασης 7.135τμ, και

Α2)αγροτεμάχιο στην περιοχή «ΜΟΥΡΙΕΣ» Μελίας με αριθμό 409 έκτασης 10.765τμ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία ,πρέπει πρώτον να είναι δημότης μόνιμος κάτοικος των αντίστοιχων τοπικών κοινοτήτων, όπου βρίσκονται τα χωράφια, αν δεν παρουσιαστεί τέτοιος, μπορεί να πάρει μέρος και άλλος δημότης και τέλος αν δεν εμφανιστεί και αυτός να γίνει δεκτός ετεροδημότης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσου με το 1/10 της τιμής εκκίνησης επί των μισθωμάτων ενός έτους (ποσού 17,90€)

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν από το Δημοτικό Ταμείο , βεβαίωση μη οφειλής των ιδίων και των εγγυητών τους.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας αρχικής περίληψης διακήρυξης , βαρύνουν τους πλειοδότες.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν από την Οικονομική Υπηρεσία στο ισόγειο της Δημοτικής Ενότητας Φερών κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 8:30πμ ως 14:30 μμ και στο τηλ: 2555350053.

Ο

Δήμαρχος Αλεξ/πολης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ