• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Παλαιά Δημαρχεία (5/2/2015 - 18/2/2015)
Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Παλαιά Δημαρχεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αλεξανδρούπολη 5 Φεβρουαρίου 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ

Ν Ο Μ Ο Σ Ε Β Ρ Ο Υ

Δ Η Μ Ο Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ:

5866

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΤ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες

(

F A X

: Λ. Δημοκρατίας 306

: 681 00 Αλεξανδρούπολη

: Βαρσάμης Βαφειάδης

: 25510-64199

: 25510-64223

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης διακηρύσσει ότι :

Την 18η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. θα γίνει στο Δημαρχείο η φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (στην π. Δημαρχεία στο ισόγειο όπου στεγάζεται σήμερα τμήμα της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης) επί των οδών Κύπρου και Δικαστηρίων, στο ΟΤ 293 στην Αλεξανδρούπολη, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ 270/81, του Ν. 3463/2006 του Ν. 3852/2010 και την 18/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ως όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 300 € ανά μήνα.

Η δημοπρασία θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια από την υπογραφή του συμφωνητικού εκμίσθωσης ακινήτου.

Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, χρηματικού ποσού 30 €, η οποία θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή του συμφωνητικού με εγγυητική καλής εκτέλεσης.

β) Βεβαίωση από το Δημοτικό Ταμείο περί μη οφειλής στο Δήμο Αλεξανδρούπολης του ιδίου και του αξιόχρεου εγγυητή του,

γ) Φορολογική ενημερότητα του ιδίου και του αξιόχρεου εγγυητή του από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στα τηλέφωνα:2551 0 64218 και 64199.

 

Ο Δήμαρχος

Ευάγγελος Λαμπάκης