• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2015» (10/2/2015 - 16/2/2015)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2015»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν.3361/2005 ) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

          Αρ. Πρωτ. 6822

ΕΡΓΟ: «ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2015»

                     Αρ. Μελέτης 6/2015

                     6/2/2015

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2015»

με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

       

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

 Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  της δαπάνης παροχής υπηρεσιών «ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2015»

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του  προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξανδρούπολης  για το έτος 2015 ( Κ.Α 00.6443.004 ).

Η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 και τους όρους που αναφέρονται στη συνημμένη υπ’ αριθμ. 6/2014 μελέτη της εργασίας  «ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2015»

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης )

               

                Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με αντικείμενο της εργασίας . και είναι εγγεγραμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την ημέρα Δευτέρα 16/02/2015 και ώρα 11:30 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης της εργασίας.

β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο).

γ) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία ανακοίνωσης.

 

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (Γραφείο Προμηθειών, κ. Βαγγέλη Σιδερά) το αργότερο μέχρι την ημέρα Δευτέρα 16/02/2015 και ώρα 11:30 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους τα αναφερόμενα παραπάνω δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την παραλαβή τεύχους τεχνικών προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ν. 3361/2005 ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (στο τηλέφωνο: 2551064214).

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 2015

 

1.Ηχητικό σύστημα τουλάχιστον τριών δρόμων ενεργά ελεγχόμενο  από επεξεργαστή, με ομαλή απόκριση συχνότητας  από 25Hz – 20 KHz .                                                                         Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να αποδίδει  ηχητική πίεση  146 dB χωρίς παραμόρφωση και να είναι  ισχύος 5 ΚW.(το ελάχιστο 2sat+1sub, σε 7 κατανεμημένους πύργους, ασφαλισμένους  ηλεκτρολογικά και προστατευμένους σε πρόσβαση).

 

2.Ηχητικό σύστημα αποτελούμενο από ψηφιακή γραμμή μεγαφώνων ( LINE ARRAY ), το οποίο θα αναρτηθεί σε μεταλλικό ικρίωμα  ( ground support )  ορισμένων διαστάσεων και το οποίο είναι ιδιαίτερα σχεδιασμένο για απαιτήσεις της ενίσχυσης του ήχου σε μεγάλης κλίμακας εφαρμογές ( large scale ).                                                                                            Πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έξη μονάδες στην κάθε πλευρά αναγκαία για να επιτευχθεί συνεχές συνεκτικό μέτωπο κυλινδρικού κύματος από την συστοιχία. Για την πλήρη απόδοση συνιστάται οκτώ .                                                                                                     Το σύστημα θα πρέπει να είναι τεσσάρων δρόμων και άνω και  να μπορεί να αποδίδει  ηχητική πίεση  140 dB χωρίς παραμόρφωση, να έχει ομαλή απόκριση συχνότητας  από 25Hz – 20 KHz

 

3. Ground support , διαστάσεων 10 m x 8 m x  8m

 

4.Ηχητική κάλυψη για τις απαιτήσεις των μουσικών σχημάτων που θα συμμετέχουν στο καρναβάλι.

 

5. Απαιτείται πλήρης καταγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού καθώς και των τεχνικών χαρακτηριστικών  τους από τις αντίστοιχες εταιρείες κατασκευής τους.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 2.845,53 € συν το Φ.Π.Α23% (654,47€) δηλαδή συνολικά 3.500,00

 

 

Συγγραφή Υποχρεώσεων

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής

Η παρούσα μελέτη αφορά την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων του καρναβαλιού Αλεξανδρούπολης 2015 

 

Άρθρο 2ο :     Προϋπολογισμός εργασίας

Το ύψος  του  κόστους της εργασίας, με το ΦΠΑ,  προϋπολογίζεται στο ποσό των 3.500,00€, με εξασφαλισμένη πίστωση στον κωδικό 00..6443.004

 

Άρθρο 3ο :     Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,

την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 ,

το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) ,

του ΠΔ 28/80

 

Άρθρο 4ο :     Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Προϋπολογισμός μελέτης

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων

γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη

 

Άρθρο 5ο :   Εγγυήσεις

                Ο Εντολοδόχος , στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της εργασίας υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης , το ύψος της οποίας να αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ

 

 

Άρθρο 6ο :    Ανωτέρα βία

      Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση.

Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α.

 Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

     Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

 

 

Άρθρο 7ο :    Χρόνος εκτέλεσης εργασίας

      Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21/2/2015    , εάν αναβληθεί    θα ενημερωθείτε για την νέα ημερομηνία από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο

 

 

Θεωρήθηκε                                                                                                    Η Συντάξασα

Ο διευθυντής                                                                                     Η Προϊστάμενη Τμήματος

 

ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                                     ΓΚΟΥΒΕΝΤΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ