• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη εκμίσθωσης Αγροκτημάτων στα Λουτρά, Νίψα και Άνθεια (12/2/2015 - 25/2/2015)
Διακήρυξη εκμίσθωσης Αγροκτημάτων στα Λουτρά, Νίψα και Άνθεια Προϋπολογισμός: 15,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αλεξανδρούπολη 11 Φεβρουαρίου 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ

Ν Ο Μ Ο Σ Ε Β Ρ Ο Υ

Δ Η Μ Ο Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ:

7000

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΤ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες

(

F A X

: Λ. Δημοκρατίας 306

: 681 00 Αλεξανδρούπολη

: Βαρσάμης Βαφειάδης

: 25510-64199

: 25510-64223

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης διακηρύσσει ότι :

Την 25η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Τραϊανούπολης στην Άνθεια η φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση για την εκμίσθωση Αγροτεμαχίων στα Λουτρά, Νίψα και Άνθεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ 270/81, του Ν. 3463/2006 του Ν. 3852/2010 και την 38/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ως όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των δέκα πέντε 15 € το στρέμμα ετησίως.

Η δημοπρασία θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε Έξι (6) χρόνια από την υπογραφή του συμφωνητικού εκμίσθωσης ακινήτου.

Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, χρηματικού ποσού (10%) επί της αρχικής τιμής σε ευρώ, η οποία θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή του συμφωνητικού με εγγυητική καλής εκτέλεσης.

β) Βεβαίωση από το Δημοτικό Ταμείο περί μη οφειλής στο Δήμο Αλεξανδρούπολης του ιδίου και του αξιόχρεου εγγυητή του,

γ) Φορολογική ενημερότητα του ιδίου και του αξιόχρεου εγγυητή του από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων γραφείο Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στα τηλέφωνα:2551 0 64218 και 64199, στη Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης στα τηλέφωνα:2551 3 50921.

 

Ο Δήμαρχος

Ευάγγελος Λαμπάκης