• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Ανάθεση με διαπραγμάτευση μέρους της προμήθειας καύσιμων κίνησης – θέρμανσης (24/2/2015 - 10/3/2015)
Ανάθεση με διαπραγμάτευση μέρους της προμήθειας καύσιμων κίνησης – θέρμανσης

Ανακοίνωση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                              

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ    

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡ. Τάτσιλη Α.

ΤΗΛ: 2551064296 ή 2551064178                                                

 

     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:   24-02-2015

     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:    9385

 

 

ΘΕΜΑ: Ανάθεση με διαπραγμάτευση μέρους της προμήθειας καύσιμων κίνησης – θέρμανσης

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα προσφύγει στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την ανάθεση ενός μέρους της προμήθειας καυσίμων (για τα ΝΠΔΔ Πολυκοινωνικό και ΑΠΟΚΔΑ), έχοντας εξασφαλίσει για το σκοπό αυτό τη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ. Η συνολική προμήθεια αφορά τα παρακάτω είδη-τμήματα:

 

 

1.     ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»

 

2.1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

 

 

Α/Α Είδους 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΔΑΠΑΝΗ

1.

Βενζίνη αμόλυβδη (ΤΜΗΜΑ 5)

Λίτρο

9.800

1,44

14.112,00

2.

Πετρέλαιο θέρμανσης (ΤΜΗΜΑ 6)

Λίτρο

104.000

1,11

115.440,00

3.

Πετρέλαιο κίνησης (ΤΜΗΜΑ 7)

Λίτρο

1.200

1,15

1.380,00

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

130.932,00

 

 

 

Φ.Π.Α. 23%

30.114,36

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

161.046,36

 

 

 

 

 

 

2.2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ

 

 

 

 

Α/Α Είδους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΔΑΠΑΝΗ

1.

Βενζίνη αμόλυβδη (ΤΜΗΜΑ 8)

Λίτρο

2.200

1,44

3.168,00

2.

Πετρέλαιο θέρμανσης (ΤΜΗΜΑ 9)

Λίτρο

25.000

1,11

27.750,00

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

30.918,00

 

 

 

Φ.Π.Α. 23%

7111,14

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

38.029,14

 

 

 

  1. Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.

3.1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

 

 

Α/Α είδους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΔΑΠΑΝΗ

1.

Βενζίνη αμόλυβδη (ΤΜΗΜΑ 10)

Λίτρο

1.900

1,44

2.736,00

2.

Πετρέλαιο κίνησης (ΤΜΗΜΑ 11)

Λίτρο

30.000

1,15

34.500,00

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

37.236,00

 

 

 

Φ.Π.Α. 23%

8.564,28

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

45.800,28

 

 

 

 

 

 

3.2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

 

 

 

Α/Α είδους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΔΑΠΑΝΗ

1.

Βενζίνη αμόλυβδη (ΤΜΗΜΑ 13)

Λίτρο

1.900

1,44

2.736,00

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

2.736,00

 

 

 

Φ.Π.Α. 23%

629,28

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3.365,28

 

 

 

 

 

 

3.3

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ

 

 

 

 

Α/Α είδους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΔΑΠΑΝΗ

1.

Βενζίνη αμόλυβδη (ΤΜΗΜΑ 14)

Λίτρο

2.000

1,44

2.880,00

3.

Πετρέλαιο θέρμανσης (ΤΜΗΜΑ 16)

Λίτρο

15.000

1,11

16.650,00

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

19.530,00

 

 

 

Φ.Π.Α. 23%

4.491,90

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24.021,90

 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 10/03/2015 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Λεωφ. Δημοκρατίας 306, Γραφείο 106, υπόψην κας Τάτσιλη.

Η προσφορά πρέπει να αποτελείται από τεχνική περιγραφή και οικονομική προσφορά. Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται από τους όρους της διακήρυξης 61013/30-09-2014 και μελέτης 57/14 και οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτούνται από αυτήν, πλην της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. (Μετά την κατακύρωση ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της διακήρυξης και μελέτης της προμήθειας, τις οποίες μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://www.alexpolis.gr/default.asp?static=271&id=387.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όποιο νομικό πρόσωπο / δημοτική ενότητα / είδος καυσίμου επιθυμούν.

                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    

 

                                                                                           ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ