• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Eκμίσθωση του αριθ.446 αγροτεμαχίου στην τοποθεσία Δαμίων στην Παλαγία Δήμου Αλεξανδρούπολης (12/3/2015 - 26/3/2015)
Eκμίσθωση του αριθ.446 αγροτεμαχίου στην τοποθεσία Δαμίων στην Παλαγία Δήμου Αλεξανδρούπολης Προϋπολογισμός: 20,00 €

Νομός Έβρου                                                              Αλεξανδρούπολη 5 Μαρτίου 2015

Δήμος Αλεξανδρούπολης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ως διαχειριστής του κληροδοτήματος Ευσταθίου Τριανταφυλλίδη γνωστοποιεί ότι διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του αριθ.446 αγροτεμαχίου έκτασης 9.225,021 τ.μ, ΚΑΕΚ:110036805007 στην τοποθεσία Δαμίων στην Παλαγία Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Η διαδικασία εκμίσθωσης (πλειοδοσία και κατάρτιση σύμβασης) θα πραγματοποιηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν.4182/2013, άρθρο 24 παρ. 8,9,10 όπως τροποποιήθηκε με βάση τις διατάξεις του Ν.4223/30-12-2013.

Το μίσθωμα ορίζεται στα είκοσι ευρώ (20 €) το στρέμμα ετησίως πλέον του νόμιμου χαρτοσήμου. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για τέσσερα (4) χρόνια. Το μίσθωμα των ετών των επόμενων του πρώτου έτους, θα αναπροσαρμόζεται την 1η κάθε έτους κατά ποσοστό σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή των άμεσων προηγούμενων 12 μηνών, όπως αυτός καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

1. Οι προσφορές, γραπτές και σφραγισμένες, θα κατατίθενται αποκλειστικά στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Αλεξανδρούπολης –Τμήμα Περιουσίας Λεωφόρος Δημοκρατίας 306 - 68100 Αλεξανδρούπολη υπόψη του Τμήματος Περιουσίας, υπεύθυνοι: Πεντίδης Χρήστος, Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος και Παλαιολόγου Κωνσταντίνος, τηλέφωνα 2551064199 και 2551064218. Ώρες παραλαβής των προσφορών : 09.00 – 12.00 καθημερινά και επί 20ήμερο από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (www.gspp.gr). Επίσης, στα παραπάνω τηλέφωνα, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται για πληροφορίες.

2. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 26η Μαρτίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Οι βασικοί όροι της μίσθωσης είναι ενδεικτικά οι εξής:

Ο μισθωτής κατά την σύναψη της σύμβασης οφείλει να καταθέσει στο Δήμο εγγυητική επιστολή ίση με το (1/4) του συνολικού επιτευχθέντος μισθώματος των μισθωμάτων τεσσάρων (4) ετών, υπέρ Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση, η οποία καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ο δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται το μίσθιο, διότι έχει λάβει γνώση για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του ακινήτου, ούτε κατά συνέπεια υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ούτε σε λύση της μίσθωσης.

Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξη η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση, η οποία καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του τεχνικού τμήματος του Δήμου. Επίσης υποχρεούται άμα τη λήξει της μίσθωσης να παραδώσει το μίσθιο και όλες τις πάγιες εγκαταστάσεις ως έχουν στον εκμισθωτή χωρίς αποζημίωση.

Ο μισθωτής θα παραλάβει τον αγρό στη κατάσταση την οποία βρίσκεται με τους κινδύνους και τις ζημιές, χωρίς να μπορεί να έχει καμία αξίωση κατά του Δήμου, για οποιαδήποτε αιτία και από θεομηνίες, ειδικά δε για κάθε διαφορά ως προς την οριζόμενη έκταση το επί πλέον ή έλλατον θα μείνει σε όφελος ή προς ζημιά του.

Ο Δήμαρχος

Ευάγγελος Λαμπάκης