• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (7/5/2015 - 13/5/2015)
ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Προϋπολογισμός: 4.858,50 €

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 Αρ. Μελέτης:   25 /2015

Αρ. Πρωτ.:22687/7-5-2015

ΕΡΓΟ: ¨ Προμήθεια κλιματιστικών ¨

 

                                                          ANAKOΙΝΩΣΗ

                                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ                                                                                                                                      

                          με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης  ανακοινώνει τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή της δαπάνης για την ¨ Προμήθεια κλιματιστικών ¨

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 4.858,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του  προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξανδρούπολης  για το 2015.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη μελέτη.

 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δεκτοί στην πρόσκληση γίνονται αναγνωρισμένοι  προμηθευτές για  το συγκεκριμένο αντικείμενο  και  γραμμένοι  στο  οικείο  Επιμελητήριο.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους στο Δήμο το αργότερο μέχρι την ημέρα Τετάρτη  13/05/2015 και ώρα 14:00 π.μ. στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν. 3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ , στον υπάλληλο Ευάγγελο Σιδερά .

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης.

β) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου.

γ) Τεχνική προσφορά.

δ) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο).

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                           

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 25/2015

ΕΡΓΟ: ¨ Προμήθεια κλιματιστικών ¨

 

 

 

                                            τεχνικη   περιγραφη

 

 

 

            Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει  προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για την κάλυψη αναγκών των γραφείων του Καλλικρατικού Δήμου εξαιτίας παλαιότητας ορισμένων  εγκατεστημένων κλιματιστικών και μη ομαλής και ασύμφορης λειτουργίας τους.

            Τα κλιματιστικά θα είναι, όσον αφορά την απόδοσή τους στην ψύξη, των 24.000 BTU/h, των 12.000 BTU/h και των 9.000 BTU/h .

Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν τρία (3) κλιματιστικά των 24.000 BTU/h εκ των οποίων το ένα σε γραφείο του κτιρίου Δημοτικής Κοινότητας Φερών, το ένα στο γραφείο Δημοτολογίου του κτιρίου του Δημαρχείου και το ένα σε γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Άνθειας, ένα (1) κλιματιστικό των 12.000 BTU/h θα τοποθετηθεί στο γραφείο του ΟΓΑ του κτιρίου του Δημαρχείου και ένα (1) κλιματιστικό των 9.000 BTU/h θα τοποθετηθεί σε γραφείο του κτιρίου Δημοτικής Κοινότητας Φερών.

Η τοποθέτησή τους θα γίνει από τον ανάδοχο.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των  4.858,50 με τον Φ.Π.Α. και υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στον Κ.Α. 10.7133.002 του προϋπολογισμού του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Αλεξ/πολη 21 / 04 / 2015

 

 

                                                                                                                                             -Ο-

                                                                                        ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

                                                                                              ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                                                                                   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 25/2015

ΕΡΓΟ:  ¨ Προμήθεια κλιματιστικών ¨

 

 

 

                                          τεχνικεσ  προδιαγραφεσ

 

 

   Τα υπό προμήθεια κλιματιστικά θα είναι θέρμανσης - ψύξης, τύπου inverter, ενεργειακής κλάσης Α΄ τουλάχιστον, τοίχου και θα αποτελούνται από δύο τεμάχια, την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα. Η εσωτερική μονάδα θα έχει χαμηλή στάθμη θορύβου. Η απόδοση στην ψύξη  θα είναι περίπου της τάξης των 9.000 BTU/h,  των 12.000 BTU/h και των 24.000 BTU/h και η τάση λειτουργίας θα είναι 220V. Η εγγύηση του κατασκευαστή θα είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη.

 

 

                                                                                                   

          

      Αλεξ/πολη  21-04-2015                                                                                   Αλεξ/πολη 21-04-2015   

                                                                                                                                                    ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                  

                                                                                                                                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                                          

           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                                         ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ                                                      

                                                                                                                                                  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

 

                                                                                                                                 

 ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                     ΚΑΒΟΥΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                         

ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                                                                                ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  25/2015

ΕΡΓΟ:  ¨ Προμήθεια κλιματιστικών ¨

 

 

 

 

                                            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

 

 

_________________________________________________________________________________________

Α/Α                ΕΙΔΟΣ                                    Α/Τ         Ε/Μ        ΠΟΣΟΤΗΤΑ          Τ/Μ                   ΔΑΠΑΝΗ

_________________________________________________________________________________________

1.  Κλιματιστικό  9.000 BTU/H         1        TEM            1                  450,00             450,00

2. Κλιματιστικό  12.000 BTU/H        2        TEM            1                  500,00             500,00 

 3. Κλιματιστικό  24.000 BTU/H       3        ΤΕΜ            3               1.000,00          3.000,00 

______________________________________________________________

                                                                                                        ΣΥΝΟΛΟ   3.950,00 €

                                                                                                     ΦΠΑ 23%        908,50 €

                                                                                               _______________________

                                                                                        ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ   4.858,50

                                                                                               _______________________

 

 

 

      Αλεξ/πολη  21-04-2015                                                                                   Αλεξ/πολη 21-04-2015   

                                                                                                                                                    ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                  

                                                                                                                                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                                           

           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                                         ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ                                                      

                                                                                                                                                  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

 

                                                                                                                                 

 ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                     ΚΑΒΟΥΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                         

ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                                                                                ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                         

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 25/2015

ΕΡΓΟ:  ¨ Προμήθεια κλιματιστικών ¨

 

 

 

 

 

                           ΓΕΝΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

                                  ΑΡΘΡΟ  1:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Η συγγραφή αυτή ισχύει για την εκτέλεση των παντός Δημοτικών ή Κοινοτικών Προμηθειών, των οποίων η δαπάνη βαρύνει τη διαχείριση των Ο.Τ.Α.

 

ΑΡΘΡΟ  2:  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΠΟΥ  ΙΣΧΥΟΥΝ

Οι Δημοτικές και Κοινοτικές προμήθειες εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπουργική απόφαση υπ΄ αριθμ.11389/93)

 

ΑΡΘΡΟ  3:  ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών προμηθειών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούμενης προμήθειας τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημοσίων Έργων και Εμπορίου, που αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τις προδιαγραφές.

 

ΑΡΘΡΟ 4:  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :

α. η διακήρυξη

β. η τεχνική περιγραφή

γ. η γενική συγγραφή υποχρεώσεων

δ. η προσφορά

ε. ο προϋπολογισμός (ενδεικτικός) της μελέτης

στ. η σύμβαση

 

ΑΡΘΡΟ 5:  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε ένα (_1_) μήνα.

 

ΑΡΘΡΟ 6:  ΦΟΡΟΙ    ΤΕΛΗ    ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 7:  ΧΡΟΝΟΣ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο χρόνος εγγύησης για την καλή ποιότητα της προμήθειας ορίζεται σε δώδεκα (_12_) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη ή αδικαιολόγητη φθορά της προμήθειας, εκτός αν αυτή προέρχεται από ανωτέρα βία ή κακή χρήση, οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

 

ΑΡΘΡΟ 8:  ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται με την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Ο.Τ.Α. ύστερα από τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής του Δήμου ή της Κοινότητας, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

 

      Αλεξ/πολη  21-04-2015                                                                                   Αλεξ/πολη 21-04-2015   

                                                                                                                                                    ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                  

                                                                                                                                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                                           

           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                                         ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ                                                      

                                                                                                                                                  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

 

                                                                                                                                 

 ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                     ΚΑΒΟΥΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                         

ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                                                                                ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ