• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (7/5/2015 - 13/5/2015)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Προϋπολογισμός: 24.596,31 €

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Αρ. Πρωτ.: 22748/7-5-2015

ΕΡΓΟ: ¨ Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας συντριβανιών ¨

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ»

με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει τη διενέργεια εργασίας «Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή παροχής υπηρεσιών.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 24.596,31 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του  προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξανδρούπολης  για το έτος 2015 με Κ.Α. 30.6262.003.

Η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 και τους όρους που αναφέρονται στη συνημμένη υπ’ αριθμ. 21/2015 μελέτη της εργασίας  «Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών».

                  

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής στην ανακοίνωση για τη διενέργεια εργασίας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης είναι εταιρίες ή επιχειρήσεις που ασχολούνται με μελέτες-κατασκευές-συντηρήσεις κολυμβητικών δεξαμενών και σιντριβανιών.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

α)  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης της εργασίας.

γ) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο).

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν ενιαία προσφορά και για τις δύο ομάδες του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.

 Προσφορές που υποβάλλονται μόνο για μία από τις δύο ομάδες του ενδεικτικού Προϋπολογισμού της υπηρεσίας δε θα γίνονται δεκτές.

 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ομάδων του προϋπολογισμού της μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (Γραφείο Προμηθειών, κ. Ευάγγελο Σιδερά) το αργότερο μέχρι την ημέρα Τετάρτη 13/5/2015 και ώρα 14:30 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους τα αναφερόμενα παραπάνω δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την παραλαβή τεύχους τεχνικών προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ν. 3361/2005 ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (στο τηλέφωνο: 2551064214).

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 21 / 2015

ΕΡΓΟ: ¨ Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας συντριβανιών ¨

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει συντήρηση, καθαρισμός και επισκευή των συντριβανιών του Δήμου, δηλαδή του συντριβανιού της πλατείας Φάρου και τεσσάρων σιντριβανιών στη Δημοτική Ενότητα Φερών.  

Η εργασία θα περιλαμβάνει τη μηνιαία συντήρηση των συντριβανιών, τον τακτικό καθαρισμό τους και την άμεση αντιμετώπιση βλαβών και δυσλειτουργιών, όποτε αυτές προκύψουν. Επίσης θα περιλαμβάνει και τη χρήση υλικών χλωρίωσης για τις ανάγκες απολύμανσης του νερού, καταπολέμησης εμφάνισης και ανάπτυξης άλγεων και του καθαρισμού των επιφανειών των σιντριβανιών.

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν ενιαία προσφορά και για τις δύο ομάδες του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.

Προσφορές που υποβάλλονται μόνο για μία από τις δύο ομάδες δε θα γίνονται δεκτές.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ομάδων του προϋπολογισμού της μελέτης.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 24.596,31 € με το Φ.Π.Α.

      Kάθε Τιμολόγιο που θα προσκομίζεται από τον ανάδοχο στην υπηρεσία θα συνοδεύεται από Βεβαίωση καλής λειτουργίας και ασφάλειας των ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων.

 

 

 

                                                                                                     Αλεξανδρούπολη    03- 04 -2015

 

                                                                                                                                          -Ο-

                                                                                      ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

                                                                          ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                                                                             ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2015

ΕΡΓΟ: ¨ Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας συντριβανιών ¨

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 

 

       Α΄ ΟΜΑΔΑ

     ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣaa

 

1.       Συντήρηση καθαρισμός και έλεγχος λειτουργίας συντριβανιού πλατείας Φάρου

-          Η εργασία συντήρησης, η οποία θα γίνεται κάθε μήνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων, θα περιλαμβάνει τον έλεγχο της λειτουργίας και τον καθαρισμό του συντριβανιού τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Επίσης η εργασία θα περιλαμβάνει αποκατάσταση και επισκευή βλαβών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του συντριβανιού, στο πλαίσιο μικροπαρεμβάσεων και μικροϋλικών.

                      Τιμή ανά μήνα  (κατ’αποκοπή) : 600,00 €

 

 

2.       Συντήρηση καθαρισμός και έλεγχος λειτουργίας συντριβανιών Δημοτικής Ενότητας Φερών

-          Η εργασία συντήρησης, η οποία θα γίνεται κάθε μήνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων των τεσσάρων σιντριβανιών της Δημοτικής Ενότητας Φερών, θα περιλαμβάνει τον έλεγχο της λειτουργίας και τον καθαρισμό του κάθε συντριβανιού τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Επίσης η εργασία θα περιλαμβάνει αποκατάσταση και επισκευή βλαβών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κάθε συντριβανιού, στο πλαίσιο μικροπαρεμβάσεων και μικροϋλικών.

                     Τιμή ανά μήνα  (κατ’αποκοπή) : 700,00 €

 

 

3.           Επισκευές ή αποκαταστάσεις βλαβών εξοπλισμού υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων ή και αντικαταστάσεις αυτών

-  Θα περιλαμβάνουν περιελίξεις κινητήρων, αποκατάσταση βλαβών εξαρτημάτων ή αντικατάσταση εξαρτημάτων των υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων ή και αντικατάσταση (εάν απαιτείται) εξ’ ολοκλήρου των υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η επισκευή ή αντικατάσταση οργάνων και υλικών των ηλεκτρικών πινάκων των αντλητικών συγκροτημάτων.

                    Τιμή (κατ’αποκοπή) : 3.500,00 €

 

 

 

 

                                                      Β΄ ΟΜΑΔΑ

                                               ΥΛΙΚΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ

 

1. Οργανικό χλώριο 56% σε κόκκους

Οργανικό χλώριο για την απολύμανση του νερού.

Διαλύεται γρήγορα. Σκοτώνει βακτήρια, ανεργοποιεί μύκητες . Δεν επηρεάζει το pH. Προστίθεται κατευθείαν στο νερό αφού ρυθμιστεί πρώτα το pH.

Η υπερχλωρίωση του νερού γίνεται κατά βάση τρεις φορές το μήνα.

Εκτός τούτου σε περίπτωση που παρουσιαστεί θολότητα στο νερό ή πρασινίλα πραγματοποιείται επιπλέον υπερχλωρίωση.

               Τιμή ανά συσκευασία των 10kg : 40,00 €

 

2. Οργανικό χλώριο σε μορφή ταμπλέτας 90%

Οργανικό χλώριο τριπλής δράσης κατάλληλο για την απολύμανση του νερού .

Σκοτώνει βακτήρια και  ανεργοποιεί μύκητες. Δεν επηρεάζει το pH.

Προστίθεται κατευθείαν στο νερό αφού ρυθμιστεί πρώτα το pH.

               Τιμή ανά συσκευασία των 10kg : 50,00 €

 

 3. Αλγεοκτόνο

Ουδέτερο υγρό για την καταπολέμηση εμφάνισης και ανάπτυξης  άλγεων στο νερό.

Τα διαλύματα του αλγεοκτόνου  δεν είναι δηλητηριώδη και δεν επηρεάζουν το pΗ.

Η χρήση του βοηθά αποτελεσματικά στην καταπολέμηση των άλγεων τα οποία αναπτύσσονται στο νερό και αλλάζουν το χρώμα του σε πράσινο και μερικές φορές σε καφέ.

Αρχική δόση: 20g/m3 

Συντήρηση του νερού προς αποφυγή δημιουργίας άλγεων: 10g/m3  κάθε εβδομάδα.

Καταπολέμηση άλγεων: Προστίθεται μια ισχυρή δόση περίπου 20g/m3.

              Τιμή ανά συσκευασία των 12 λίτρων : 32,40 €

 

4. Μυκητοκτόνο

Ισχυρό αλγεοκτόνο που το χρησιμοποιούμε πριν το γέμισμα με νερό των συντριβανιών . Γίνεται επάλειψη  των  τοιχωμάτων  και του δαπέδου των δεξαμενών για την προστασία τους  από την επικάθιση  μυκήτων. 

                Τιμή ανά συσκευασία των 10 λίτρων : 40,00 €

 

5. Σκόνη για την μείωση του pΗ

Για την μείωση του pΗ κατά 0,1 μονάδα απαιτούνται  10-15 g/m3 ανάλογα με την ποιότητα και τη σκληρότητα του νερού.

Πρώτα διαλύεται στο νερό και μετά κατανέμεται ομοιόμορφα  στο νερό.

To pΗ του νερού πρέπει να είναι μεταξύ 7,2 και 7,4   τότε  το  χλώριο δρα αποτελεσματικότατα.

                  Τιμή ανά συσκευασία των 25kg : 35,00 €

 

 

 

6. Κροκιδωτικό

Υγρό προϊόν οργανικής βάσης που χρησιμοποιείται για την συσσωμάτωση και απομάκρυνση αιωρούμενων ουσιών που προκαλούν θόλωμα του νερού.

Για τη σωστή εφαρμογή του κροκιδωτικού πρέπει να καταστραφούν τα άλγεα με την σωστή χλωρίωση και το συνδυασμό αλγεοκτόνου.  

Η οξύτητα του νερού (pH) πρέπει να είναι μεταξύ 7,2 και 7,4

Αρχική δόση: 10 g/m3

Δόση συντήρησης: 4-6 g/m3 νερού κάθε 3-7 μέρες.

                   Τιμή ανά συσκευασία των 12 λίτρων : 33,60 €

7. Καθαριστικό φίλτρων άμμου και τοιχωμάτων

Ισχυρό καθαριστικό επιφανειών.

Το υγρό όξινο αυτό προϊόν επαναφέρει- αποσυμφορίζει το φίλτρο από την πετρωμένη άμμο.

                 Τιμή ανά συσκευασία των 15 λίτρων : 50,00 €

 

8. Καθαριστικό αλάτων

Καθαριστικό επιφανειών για τα άλατα.

                   Τιμή ανά συσκευασία των 15 λίτρων : 50,00 €

 

   

                                                                                                        Αλεξ/πολη 03 -04-2015                                                                                           

       Αλεξ/πολη  03-04-2015                                                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

             Ο Συντάξας                                                                                     Ο Διευθυντής Τεχνικών

                       Υπηρεσιών Δήμου

                            Αλεξ/πολης

 

 

 Μητρουλάκης Δημήτριος                                                                               Kάβουρας  Γεώργιος                                 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ                                                                        Ηλεκτρολόγος Μηχανικός             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2015

ΕΡΓΟ: ¨ Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας συντριβανιών ¨

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ενδεικτικός)

 

 

α/α

          ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ε/Μ

α/τ

ΚΩδ. ΑΡΘΡΟΥ

ποσΟΤΗΤΑ

 

Τ/Μ

ΔΑΠΑΝΗ

                                                   Α΄ ΟΜΑΔΑ ( ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ )aa                                                            

1

Εργασία συντήρησης, καθαρισμού και ελέγχου συντριβανιού πλατείας Φάρου

Τεμ Χ

μήνες

1

ΣΥΝΤΑΣ.

1*12=12

600,00

7.200,00

2

Εργασία συντήρησης, καθαρισμού και ελέγχου τεσσάρων συντριβανιών Δημοτικής ενότητας Φερών

Τεμ Χ

μήνες

2

ΣΥΝΤΑΣ.

1*10=10

700,00

7.000,00

3

Επισκευές ή αποκαταστάσεις βλαβών εξοπλισμού υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων

Τεμ

3

ΣΥΝΤΑΣ.

1

3.500,00

3.500,00

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ :

17.700,00

 

 

 

 

 

                   Φ.Π.Α 23% :

4.071,00

 

 

 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ :

21.771,00

                                                               Β΄ ΟΜΑΔΑ  ( ΥΛΙΚΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ)

1

Oργανικό χλώριο 56% σε κόκκους (συσκευασία των 10kg)

Τεμ

1

ΣΥΝΤΑΣ.

9,00

40,00

360,00

2

Oργανικό χλώριο σε μορφή ταμπλέτας 90%

(συσκευασία των 10kg)

Τεμ

2

ΣΥΝΤΑΣ.

9,00

50,00

450,00

3

Aλγεοκτόνο

( συσκευασία των 12 lit)

Τεμ

3

ΣΥΝΤΑΣ.

7,00

32,40

226,80

4

Mυκητοκτόνο (συσκευασία των 10 lit)

Τεμ

4

ΣΥΝΤΑΣ.

7,00

40,00

280,00

5

Σκόνη για μείωση του pΗ (συσκευασία των  25kg)

Τεμ

5

ΣΥΝΤΑΣ.

7,00

35,00

245,00

6

Κροκιδωτικό

 ( συσκευασία των 12 lit)

Τεμ

6

ΣΥΝΤΑΣ.

7,00

33,60

235,20

7

Καθαριστικό φίλτρων άμμου και τοιχωμάτων (συσκευασία των 15 lit)

Τεμ

7

ΣΥΝΤΑΣ.

5,00

50,00

250,00

8

Καθαριστικό αλάτων

( συσκευασία των 15 lit)

Τεμ

8

ΣΥΝΤΑΣ.

5,00

50,00

250,00

 

 

 

 

 

  ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ :

2.297,00

 

 

 

 

 

                   Φ.Π.Α 23% :

528,31

 

 

 

 

 

     ΔΑΠΑΝΗ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ :

2.825,31

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Α΄ΚΑΙ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ :

24.596,31

 

 

                                                                                                       Αλεξ/πολη 03 -04-2015                                                                                            

       Αλεξ/πολη  03-04-2015                                                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                  

             Ο Συντάξας                                                                                  Ο Διευθυντής Τεχνικών

                       Υπηρεσιών Δήμου

                            Αλεξ/πολης

 

 

 Μητρουλάκης Δημήτριος                                                                            Kάβουρας  Γεώργιος                                 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ                                                                     Ηλεκτρολόγος Μηχανικός             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2015

ΕΡΓΟ: ¨ Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας συντριβανιών ¨

 

 

 

                      ΓΕΝΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής

 

Με την παρούσα  προβλέπεται η ανάθεση της συντήρησης και επισκευής των συντριβανιών.

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις

 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • των άρθρων 103 και 209 του Ν.3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
  • την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08
  • το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
  • του ΠΔ 28/80
  • την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄)

 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία

 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Το τιμολόγιο μελέτης

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων

γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη

 

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης του έργου

  

Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

 

Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.

 

Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα

 

    Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.

 

 

Άρθρο 7ο :    Ανωτέρα βία

 

      Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

     Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

 

 Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιμών

 

    Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες . 

      

Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωμής

 Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 24.596,31 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου κάθε τρίμηνο και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών.

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Άρθρο 10ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις

 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

 

Άρθρο 11ο :     Επίλυση διαφορών

 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

   

 

    

                                                                                                        Αλεξ/πολη 03 -04-2015                                                                                            

       Αλεξ/πολη  03-04-2015                                                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

             Ο Συντάξας                                                                                     Ο Διευθυντής Τεχνικών

                       Υπηρεσιών Δήμου

                            Αλεξ/πολης

 

 

 Μητρουλάκης Δημήτριος                                                                               Kάβουρας  Γεώργιος                                  

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ                                                                         Ηλεκτρολόγος Μηχανικός