• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Τραϊανούπολης» (30/7/2015 - 11/8/2015)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Τραϊανούπολης» Προϋπολογισμός: 40.000,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ   30 /  07 /2015

ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ

Δ Η Μ Ο Σ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                        ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  :   43095

Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

1. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό  για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών Δ.Ε. Τραϊανούπολης» με προϋπολογισμό  40.000,00   με ΦΠΑ , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. δ του άρθρου 3 και του άρθρου 29  του Ν.3669/08.

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού ( Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμό Μελέτης, Τιμολόγιο Μελέτης, Προμέτρηση, Συγγραφή Υποχρεώσεων) από την έδρα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ( Λεωφ. Δημοκρατίας 306 Αλεξ/πολη ) , μέχρι τις  10  / 8 / 2015 . 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551350137 ή 2551350271 ( κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος ), fax επικοινωνίας 25510 80664 - 25510 64142  

 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στις  11  / 8 / 2015  ημέρα  τρίτη    και ώρα 10:00  π.μ. ( λήξη της υποβολής προσφορών) στο κτίριο του Δημαρχιακού καταστήματος, Λ. Δημοκρατίας  306,  2ος Όροφος  και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι  με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό ( αρ.5 του Ν.3669/08 ) .

Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο.

Αν για οποιοδήποτε λόγο  δεν  διεξαχθεί η δημοπρασία στις  11/8/2015 η δημοπρασία θα διεξαχθεί  στις   18-8-2015 .   

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις εξής κατηγορίες :  στην  Α1 και άνω για  έργα οδοποιΐας, με τους περιορισμούς για τα ανώτατα όρια όπως ισχύουν για εταιρείες  εντός και εκτός νομού.

β. Εγγεγραμμένες στο Νομαρχιακό Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, εφόσον ανήκουν στις εξής κατηγορίες : για έργα οδοποιΐας

4.2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α και β σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

  5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους εξακόσια πενήντα ένα   (  651,00)     με ισχύ τουλάχιστον δύο (2 ) μηνών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  ένας (1) μήνας.

6. Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσουν οι διαγωνιζόμενοι ( και πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ την ημερομηνία του διαγωνισμού ) είναι : φωτοαντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Νομαρχιακό, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα .

7. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΤΑ 2015 ( Κ.Α. 30.7333.007  )

8. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί

9. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Αλεξανδρούπολης

 

 

Ο   Δήμαρχος

 

 

Ευάγγελος  Λαμπάκης