• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2ο ΕΠΑΛ (30/7/2015 - 6/8/2015)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2ο ΕΠΑΛ Προϋπολογισμός: 8.490,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  30-7-2015

ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ

Δ Η Μ Ο Σ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :43163

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Λ. Δημοκρατίας 306

68100 , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Πληρ.   :  Πάλλης Α.

Τηλ.      : 2551064135

Fax       : 2551080664

E-mail :  

 

 

 

ΘΕΜΑ :

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2ο ΕΠΑΛ

 

 

Ο Δήμος ανακοινώνει ότι η Οικονομική Επιτροπή κατά την επόμενη συνεδρίασή της   πρόκειται να αναθέσει το έργο:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2ο ΕΠΑΛ . προϋπολογισμού 8.490,00€ με ΦΠΑ  σε εργολήπτη κατηγορίας Οικοδομικών εμπειροτέχνη ή Α1 και άνω τάξης.

   Όσοι ενδιαφέρονται για το έργο μπορούν  να προσκομίσουν το αντίγραφο του πτυχίου τους και τις οικονομικές τους προσφορές μέχρι και την Πέμπτη 6/8/2015 στο πρωτόκολλο του Δήμου.  Οι  προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει εξωτερικά τα πλήρη στοιχεία  του ενδιαφερομένου και την  προσφορά για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2ο ΕΠΑΛ . Η εξέταση  των προσφορών και επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή με ανοιχτή  διαδικασία σε δημόσια συνεδρίαση. Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου    με Κ.Α. 30.6262.008

Η χρηματοδότηση είναι από ΕΚΤΑΚΤΑ-ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (300) ΣΑΤΑ .  

Ακολουθεί η Τεχνική Περιγραφή και ο Προϋπολογισμός  του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τον  Δήμο στο τηλ. 2551064135.

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι ένας (1) μήνας.

 

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ
 
 

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2ο ΕΠΑΛ

 

 ΤΟΠΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ      23  /2015

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται :

Να κατασκευαστεί  βάση 6,40Χ13,90 μ. και 2 πλατύσκαλα εισόδου 2,00Χ1,50 με ράμπα από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 3,00Χ1,50 έκαστο , στον αύλειο χώρο (βορειοδυτική πλευρά ) στο 2ο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης  για την τοποθέτηση 2 εν σειρά λυόμενων  αιθουσών  διδασκαλίας 6,0Χ6,75 μ. εκάστη  με παράλληλη ηλεκτρολογική σύνδεση ( νέα σύνδεση από την ΔΕΗ ).

 

Η πορεία για την κατασκευή του έργου , θα είναι η εξής:

 1. Γενική εκσκαφή - εξυγίανση του εδάφους που θα κατασκευαστεί η βάση του λυόμενου σε βάθος 10 εκατοστών με απομάκρυνση των προïόντων εκσκαφής.
 2. Διαμόρφωση των ξυλοτύπων.
 3. Τοποθέτηση των  οπλισμών  , βάσει των ισχυόντων κανονισμών (Β500C).
 4. Έγχυση και διάστρωση του σκυροδέματος (C16/20).
 5. Αποσύνδεση , αποσυναρμολόγηση , μεταφορά και επανασυναρμολόγηση στη νέα θέση προκατασκευασμένων αιθουσών.
 6.  Νέα  σύνδεση με τη ΔΕΗ σε κολωνάκι (τοιχείο) που θα έχει κατασκευασθεί.

 

 

Το σκυρόδεμα θα είναι ποιότητας C16/20, η έγχυση θα γίνει επιμελώς με χρήση δονητή και η επιφάνεια θα διαβρέχεται επιμελώς .

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

 

ΠΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2ο ΕΠΑΛ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΡΓΟ:

 

Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ         23 /2015

 

 

ΤΟΠΟΣ  ΕΡΓΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ.

 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Α/Α

Αριθ. Τιμολ.

 Σύντομη περιγραφή αντικειμένου

Αρθρο Αναθεώρ.

Μον. Μέτρ.

Τιμη
Μονάδας

Ποσότητα

Μερική Δαπάνη

Ολική Δαπάνη

 

 

 

1.  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

1

ΣΥΝΤ 20.02

Γενική εκσκαφή - Εξυγίανση εδάφους

ΟΙΚ 2112

m3

6,00

10,50

63,00

 

 

 

 

 

 

 

Άθροισμα  κατηγορίας  1:

63,00

 

 

 

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ - ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ

 

 

 

 

 

 

2

32.02.04

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C16/20  .

ΟΙΚ 3214

m3

84,00

17,00

1428,00

 

 

3

32.25.03

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 επειδή η χρησιμοποιούμενη ποσότητα στο σύνολό της δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3.

ΟΙΚ 3223.Α.5

m3

16,80

17,00

285,60

 

 

4

38,03

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

ΟΙΚ-3816

m2

15,70

17,10

268,47

 

 

5

 38.20.02

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500c  .

ΟΙΚ 3873

kgr

1,07

1735,86

1857,37

 

 

 

 

 

 

 

Άθροισμα  κατηγορίας  2:

 

 

3839,44

 

 

 

4. ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

6

ΣΥΝΤ 10.01

Αποσύνδεση δικτύων ,αποσυναρμολόγηση λυομένων  ,μεταφορά , επανεγκατάσταση , επανασυναρμολόγηση και συνδέσεις στη νέα βάση.

ΟΙΚ 1104

τεμ.

1500,00

2,00

3000,00

 

 

 

 

 

 

 

Άθροισμα  κατηγορίας  3:

 

 

3000,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ Α :

6902,44

 

απρόβλεπτα

0,00

 

ΣΥΝΟΛΟ   :

6902,44

 

Φ.Π.Α 23%

1587,56

 

 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :

8490,00

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 

 

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ           23 -- 07 --  2015

 

 

Ο    ΠΡ/ΝΟΣ Δ.Τ.Υ.

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

 

 

ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ   Β΄β

 

Πολ.  Μηχ/κος  Ε΄β