• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργεια της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (7/8/2015 - 14/8/2015)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργεια της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Προϋπολογισμός: 6.995,26 €

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αλεξανδρούπολη, 07-08-2015

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                      Αριθμ. πρωτ.  44789

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3361/2005) ΚΑΙ

ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306

Τ.Κ.:  68100

Τηλέφωνο: 2551064274

Φαξ: 2551064125

Πληροφορίες: ΕΛΣΑ ΓΚΟΥΒΕΝΤΑ

Αρ. Μελέτης  55/2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Διενέργεια της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

 

      Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει τη διενέργεια της προμήθειας, με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, «Προμήθεια εξοπλισμού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, κτηνιατρείου, χειρουργείου» του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.   

     Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.995,26 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξ/πολης για το 2015 στον Κ.Α. 30.7135.005.

 

     Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/8-03-1993  απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.(ΕΚΠΟΤΑ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3463/06, του Ν. 3852/2010, του Ν. 4039/2012 και του Ν. 4235/2014 και με τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη «Προμήθεια εξοπλισμού καταφυγίου αδέσποτων  ζώων συντροφιάς, κτηνιατρείου, χειρουργείου».

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας, γραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.

    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

   α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης της προμήθειας και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

   β) Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου.

   γ) Τεχνική προσφορά (σε κλειστό φάκελο), η οποία να συνοδεύεται από τα ανάλογα δελτία / φυλλάδια τεχνικής περιγραφής των προσφερόμενων ειδών και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και με τις γραπτές εγγυήσεις για την καλή ποιότητα των ειδών και το χρόνο εγγύησης της κατασκευάστριας εταιρείας.

   δ) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο).

 

    ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το ΦΠΑ.

 

    Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 14/08/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών.

 

 

    Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ.

 

 

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                              

                                ΛΑΜΠΑΚΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αρ. Μελέτης: 55 /2015

Προμήθεια  εξοπλισμού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς κτηνιατρείου, χειρουργείου

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης πρόκειται να προμηθευτεί τον αναγκαίο εξοπλισμό για τη λειτουργία του κτηνιατρείου και του χειρουργείου στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει σε 6.995,26 €  με το ΦΠΑ, υπάρχουν δε εξασφαλισμένες πιστώσεις με Κ.Α 30.7135.005 στον προϋπολογισμό του έτους 2015.

                                                                       

 

 

 

 

                                                                                    Αλεξανδρούπολη   25/07 /2015

 

                                                                           -Η-

                                                                            ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ 

 

 

 

 

                                                                                       ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΚΟΥΒΕΝΤΑ

                                                                                                 ΠΕ1 Δ/ΚΩΝ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αρ. Μελέτης:  55  /2015

Προμήθεια  εξοπλισμού καταφυγίου         αδέσποτων ζώων συντροφιάς κτηνιατρείου,

χειρουργείου

     

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

1.      Κτηνιατρικό τραπέζι εξέτασης με ανοξείδωτη επιφάνεια, να σηκώνει μέχρι 70 Kg

2.      Λυχνία χειρουργική, τροχήλατη, με ισχύ φωτισμού έως 50.000 lux

3.      Κλίβανος ξηράς αποστείρωσης, χωρητικότητα 6 lit, ιδανικός για μεταλλικά εργαλεία, θερμοκρασία έως 200 C

4.      Στατώ νoσηλίας, ανοξείδωτο, με δύο γάντζους

5.      Αναισθητική μηχανή, με ροόμετρο οξυγόνου και εξαερωτήρα ισοφλουρανίου και συνοδά αναισθητικά κυκλώματα Τ και κυκλικό

6.      Κουρευτική μηχανή, ιδανική χρήση σε μικρά ζώα, ενσύρματη, 35 Watt, 2300 Hube/min, Sound level: 70 dBA

7.      Κοπτικό κουρευτικής μηχανής

8.      Στηθοσκόπιο, υψηλής ακρίβειας και ευαισθησίας, να διαθέτει Πιστοποίηση Ποιότητας ISO και Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση CE

9.      Ζυγός δαπέδου, ηλεκτρικός, ψηφιακός, ενσύρματος, να ζυγίζει μέχρι 100 Kg, κατάλληλος για επαγγελματική χρήση, οικονομική λειτουργία

10.  Αναγνώστης για τσιπ ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ζώων

11.  Τσιπ ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ζώων συντροφιάς

12.  Οθόνη χειρουργική αποστειρωμένη, 120 cm Χ 120 cm

13.  Οθόνη χειρουργική αποστειρωμένη, 60 cm Χ 90 cm

14.  Κολλάρο αντιλείξεως Ελισάβετ, 15 cm

15.  Κολλάρο αντιλείξεως Ελισάβετ, 20 cm

16.  Κολλάρο αντιλείξεως Ελισάβετ, 25 cm

17.  Κολλάρο αντιλείξεως Ελισάβετ, 30 cm

18.  Τεστ ανίχνευσης διροφιλαρίωσης

19.  Τεστ αντίχνευσης λεισμανίωσης

20.  Τεστ αντίχνευσης ερλιχίωσης

21.  Φίμωτρο νάυλον, Νο 2

22.  Φίμωτρο νάυλον, Νο 3

23.  Φίμωτρο νάυλον, Νο 4

24.  Φίμωτρο νάυλον, Νο 5

25.  Φίμωτρο νάυλον, Νο 6

26.  Φιαλίδια EDTA: συσκευασία 100 τμχ. χωρητικότητα φιαλιδίων 1,5 ml

27.  Τραχειοσωλήνας απλός, Νο 4

28.  Τραχειοσωλήνας απλός, Νο 5

29.  Τραχειοσωλήνας απλός, Νο 6

30.  Τραχειοσωλήνας απλός, Νο 7

31.  Τραχειοσωλήνας απλός, Νο 8

32.  Τραχειοσωλήνας απλός, Νο 9

33.  Τραχειοσωλήνας απλός, Νο 10

34.  Τραχειοσωλήνας απλός, Νο 11

35.  Βελονοκάτοχο Mayo-Hegar, 15 cm

36.  Λαβίδα Mosquito ευθεία, 13 cm

37.  Λαβίδα ανατομική ευθεία, 15 cm

38.  Λαβίδα χειρουργική, 16 cm

39.  Λαβίδα αιμοστατική 21 cm

40.  Λαβίδα αιμοστατική 16 cm

41.  Ψαλίδι Mayo ευθύ, 17 cm

42.  Χειρουργικά ρούχα, γυναικεία χειρουργική μπλούζα L και παντελόνι L

43.  Αποροφήσιμο ράμμα ups 0, βελόνα 40 mm, ½ κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα, 75 cm

44.  Αποροφήσιμο ράμμα ups 2-0, βελόνα 40 mm, ½ κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα, 75 cm

45.  Αποροφήσιμο ράμμα ups 3-0, βελόνα 40 mm, ½ κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα, 75 cm

46.  Μη αποροφήσιμο ράμμα ups 2-0, βελόνα 30 mm, 1/8 κόπτουσα, 100 cm

47.  Ράμμα αποροφήσιμο 3-0, κόπτουσα βελόνα 3/8  30mm, 70 cm.

 

 

-+

Αλεξανδρούπολη    25 / 7 / 2015

-Ο-

Δ/ντης Οικ/κων Υπηρεσιών

 

 

 

Αθανάσιος Κατσιάνης

Αλεξανδρούπολη    25 / 7 / 2015

-Η-

Συντάξασσα

 

 

Ελισάβετ Γκουβέντα

ΠΕ1 Δ/ΚΩΝ

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αρ. Μελέτης:  55/2015

Προμήθεια  εξοπλισμού καταφυγίου         αδέσποτων ζώων συντροφιάς κτηνιατρείου,

χειρουργείου

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Α/Α

Είδος υλικού

Μονάδα μέτρησης

cpv

Ποσότητα

Τιμή μονάδος

Δαπάνη ολική

 1.  

Κτηνιατρικό τραπέζι εξέτασης

με ανοξείδωτη επιφάνεια

τμχ

33192230-3

1

400,00

400,00

 1.  

Λυχνία χειρουργική

τμχ

33192340-7

1

440,00

440,00

 1.  

Κλίβανος ξηράς αποστείρωσης

(χωρητικότητα 6 lit, ιδανικός για

μεταλλικά εργαλεία,

θερμοκρασία έως 200 C)

τμχ

33192340-7

1

380,00

380,00

 1.  

Στατώ νοσηλίας inox

τμχ

33192340-7

1

60,00

60,00

 1.  

Αναισθητική μηχανή

με ροόμετρο οξυγόνου

και εξαερωτήρα ισοφλουρανίου

και συνοδά αναισθητικά κυκλώματα

Τ και κυκλικό

τμχ

33192340-7

1

2.100,00

2.100,00

 1.  

Κουρευτική μηχανή, μικρών ζώων

τμχ

33141620-2

1

130,00

130,00

 1.  

Κοπτικό κουρευτικής μηχανής

τμχ

33141620-2

1

30,00

30,00

 1.  

Στηθοσκόπιο

τμχ

33141620-2

1

40,00

40,00

 1.  

Ζυγός δαπέδου: ηλεκτρικός, ψηφιακός

τμχ

33141620-2

1

250,00

250,00

 1.  

Αναγνώστης για τσιπ ηλεκτρονικής

ταυτοποίησης

τμχ

33141620-2

1

70,00

70,00

 1.  

Τσιπ ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ζώων

 συντροφιάς

τμχ

33694000-1

100

2,60

260

 1.  

Οθόνη χειρουργική αποστειρωμένη,

120 cm Χ 120 cm

τμχ

33192230-7

50

1,50

75,00

 1.  

Οθόνη χειρουργική αποστειρωμένη,

60 cm Χ 90 cm

τμχ

33192230-7

25

1,00

25,00

 1.  

Κολλάρο αντιλείξεως Ελισάβετ, 15 cm

τμχ

33141730-6

2

3,50

7,00

 1.  

Κολλάρο αντιλείξεως Ελισάβετ , 20 cm

τμχ

33141730-6

2

4,00

8,00

 1.  

Κολλάρο αντιλείξεως Ελισάβετ, 25 cm

τμχ

33141730-6

2

5,50

11,00

 1.  

Κολλάρο αντιλείξεως Ελισάβετ, 30 cm

τμχ

33141730-6

2

10,00

20,00

 1.  

Τεστ ανίχνευσης διροφιλαρίωσης

τμχ

33694000-1

15

5,80

87,00

 1.  

Τεστ αντίχνευσης λεισμανίωσης

τμχ

33694000-1

70

6,50

455,00

 1.  

Τεστ αντίχνευσης ερλιχίωσης

τμχ

33694000-1

15

8,00

120,00

 1.  

Φίμωτρο νάυλον, Νο 2

τμχ

37322400-5

2

4,80

9,60

 1.  

Φίμωτρο νάυλον, Νο 3

τμχ

37322400-5

2

5,00

10,00

 1.  

Φίμωτρο νάυλον, Νο 4

τμχ

37322400-5

2

5,50

11,00

 1.  

Φίμωτρο νάυλον, Νο 5

τμχ

37322400-5

2

5,50

11,00

 1.  

Φίμωτρο νάυλον, Νο 6

τμχ

37322400-5

2

5,50

11,00

 1.  

Φιαλίδια EDTA(συσκευασία 100 τμχ.

 χωρητικότητα φιαλιδίων 1,5 ml)

Συσκ.

33162000-3

1

3,30

3,30

 1.  

Τραχειοσωλήνας απλός, Νο 4

τμχ

33162000-3

1

2,20

2,20

 1.  

Τραχειοσωλήνας απλός, Νο 5

τμχ

33162000-3

1

2,20

2,20

 1.  

Τραχειοσωλήνας απλός, Νο 6

τμχ

33162000-3

1

2,20

2,20

 1.  

Τραχειοσωλήνας απλός, Νο 7

τμχ

33162000-3

1

2,20

2,20

 1.  

Τραχειοσωλήνας απλός, Νο 8

τμχ

33162000-3

1

2,20

2,20

 1.  

Τραχειοσωλήνας απλός, Νο 9

τμχ

33162000-3

1

2,20

2,20

 1.  

Τραχειοσωλήνας απλός, Νο 10

τμχ

33162000-3

1

2,20

2,20

 1.  

Τραχειοσωλήνας απλός, Νο 11

τμχ

33162000-3

1

2,20

2,20

 1.  

Βελονοκάτοχο Mayo-Hegar, 15 cm

τμχ

33162000-3

2

9,30

18,6

 1.  

Λαβίδα Mosquito ευθεία, 13 cm

τμχ

33162000-3

6

9,00

54,00

 1.  

Λαβίδα ανατομική ευθεία, 15 cm

τμχ

33162000-3

2

3,50

7,00

 1.  

Λαβίδα χειρουργική, 16 cm

τμχ

33162000-3

2

3,50

7,00

 1.  

Λαβίδα αιμοστατική 21 cm

τμχ

33162000-3

6

12,00

72,00

 1.  

Λαβίδα αιμοστατική 16 cm

τμχ

33162000-3

4

8,60

34,40

 1.  

Ψαλίδι Mayo ευθύ, 17 cm

τμχ

33162000-3

3

11,40

34,20

 1.  

Χειρουργικά ρούχα,

(γυναικεία χειρουργική μπλούζα L

και παντελόνι L)

τμχ

33199000-1

1

65,00

65,00

 1.  

Αποροφήσιμο ράμμα ups 0,

βελόνα 40 mm, ½ κύκλου,

αντιστρόφως κόπτουσα, 75 cm

τμχ

33141121-4

50

3,15

157,5

 1.  

Αποροφήσιμο ράμμα ups 2-0,

βελόνα 40 mm, ½ κύκλου,

αντιστρόφως κόπτουσα, 75 cm

τμχ

33141121-4

20

2,40

48,00

 1.  

Αποροφήσιμο ράμμα ups 3-0,

βελόνα 40 mm, ½ κύκλου,

αντιστρόφως κόπτουσα, 75 cm

τμχ

33141121-4

20

2,00

40,00

 1.  

Μη αποροφήσιμο ράμμα ups 2-0,

βελόνα 30 mm, 1/8 κόπτουσα, 100 cm

τμχ

33141121-4

20

0,40

8,00

 1.  

Ράμμα αποροφήσιμο 3-0,

 κόπτουσα βελόνα 3/8  30mm, 70 cm

τμχ

33141121-4

50

2,00

100,00

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

5.687,2

 

 

 

 

 

ΦΠΑ 23%

1.308,06

 

 

 

 

 

Γ. ΣΥΝΟΛΟ

6.995,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αρ. Μελέτης:  55 /2015

Προμήθεια  εξοπλισμού καταφυγίου         αδέσποτων ζώων συντροφιάς κτηνιατρείου,

χειρουργείου

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

Άρθρο 1

 

    Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια εξοπλισμού για το  κτηνιατρείο και το χειρουργείο που θα λειτουργήσουν στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

Άρθρο 2

Ισχύουσες διατάξεις.

 

     Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α., Υπουργική απόφαση 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 τ.Β) και του Ν. 2286/1995.

 

Άρθρο 3

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

 

          Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

 

Άρθρο 4

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

 

α) Διακήρυξη

β) Συγγραφή υποχρεώσεων

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός

δ) Τεχνικές προδιαγραφές

 

Άρθρο 5

Ισχύς προσφορών

 

     Η ισχύς των προσφορών ανέρχεται σε τριάντα (30) ημέρες.

 

 

 

Άρθρο 6

Προθεσμία περαίωσης

 

     Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε διάρκεια δύο (2) μηνών.

 

 

 

 

 

Άρθρο 7

Χρόνος εγγύησης

 

     Ο χρόνος εγγύησης για την καλή ποιότητα της προμήθειας προσδιορίζεται από την γραπτή εγγύηση που παρέχει η κατασκευάστρια εταιρεία. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη ή αδικαιολόγητη φθορά της προμήθειας (εκτός αν αυτή προέρχεται από ανωτέρα βία ή κακή χρήση, οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και υποχρεούται για τη συντήρηση, επισκευή ή αντικατάσταση του εξοπλισμού. Τα αναλώσιμα ή ανταλλακτικά και η εργασία που θα χρειάζονται για την επισκευή ή τη συντήρηση, θα βαρύνουν τον προμηθευτή (εφόσον καλύπτονται από την εγγύηση).   

 

 

Άρθρο 8

Παραλαβή

 

     Η παραλαβή των ειδών θα  γίνει συνολικά ή τμηματικά, από τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο  28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Τα είδη θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή, σε χρόνο και χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας. Το κόστος μεταφοράς και τοποθέτησης βαρύνει τον προμηθευτή.

 

Άρθρο 9

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις, βάσει των κείμενων διατάξεων, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

 

                                                                                                                          

Αλεξανδρούπολη    25/7 / 2014

-Ο-

Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ

Αλεξανδρούπολη    25/ 7 / 2014                                                                                    

-Η -

   Συντάξασσα

                                                                                              

 

                          

                           Ελισάβετ Γκουβέντα

ΠΕ1 Διοικητικού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

Α/Α

Είδος υλικού

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή μονάδος

Δαπάνη ολική

 1.  

Κτηνιατρικό τραπέζι εξέτασης

με ανοξείδωτη επιφάνεια

τμχ

1

 

 

 1.  

Λυχνία χειρουργική

τμχ

1

 

 

 1.  

Κλίβανος ξηράς αποστείρωσης

(χωρητικότητα 6 lit, ιδανικός για

μεταλλικά εργαλεία,

θερμοκρασία έως 200 C)

τμχ

1

 

 

 1.  

Στατώ νοσηλίας inox

τμχ

1

 

 

 1.  

Αναισθητική μηχανή

με ροόμετρο οξυγόνου

και εξαερωτήρα ισοφλουρανίου

και συνοδά αναισθητικά κυκλώματα

Τ και κυκλικό

τμχ

1

 

 

 1.  

Κουρευτική μηχανή, μικρών ζώων

τμχ

1

 

 

 1.  

Κοπτικό κουρευτικής μηχανής

τμχ

1

 

 

 1.  

Στηθοσκόπιο

τμχ

1

 

 

 1.  

Ζυγός δαπέδου: ηλεκτρικός, ψηφιακός

τμχ

1

 

 

 1.  

Αναγνώστης για τσιπ ηλεκτρονικής

ταυτοποίησης

τμχ

1

 

 

 1.  

Τσιπ ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ζώων

 συντροφιάς

τμχ

100

 

 

 1.  

Οθόνη χειρουργική αποστειρωμένη,

120 cm Χ 120 cm

τμχ

50

 

 

 1.  

Οθόνη χειρουργική αποστειρωμένη,

60 cm Χ 90 cm

τμχ

25

 

 

 1.  

Κολλάρο αντιλείξεως Ελισάβετ, 15 cm

τμχ

2

 

 

 1.  

Κολλάρο αντιλείξεως Ελισάβετ , 20 cm

τμχ

2

 

 

 1.  

Κολλάρο αντιλείξεως Ελισάβετ, 25 cm

τμχ

2

 

 

 1.  

Κολλάρο αντιλείξεως Ελισάβετ, 30 cm

τμχ

2

 

 

 1.  

Τεστ ανίχνευσης διροφιλαρίωσης

τμχ

15

 

 

 1.  

Τεστ αντίχνευσης λεισμανίωσης

τμχ

70

 

 

 1.  

Τεστ αντίχνευσης ερλιχίωσης

τμχ

15

 

 

 1.  

Φίμωτρο νάυλον, Νο 2

τμχ

2

 

 

 1.  

Φίμωτρο νάυλον, Νο 3

τμχ

2

 

 

 1.  

Φίμωτρο νάυλον, Νο 4

τμχ

2

 

 

 1.  

Φίμωτρο νάυλον, Νο 5

τμχ

2

 

 

 1.  

Φίμωτρο νάυλον, Νο 6

τμχ

2

 

 

 1.  

Φιαλίδια EDTA(συσκευασία 100 τμχ.

 χωρητικότητα φιαλιδίων 1,5 ml)

Συσκ.

1

 

 

 1.  

Τραχειοσωλήνας απλός, Νο 4

τμχ

1

 

 

 1.  

Τραχειοσωλήνας απλός, Νο 5

τμχ

1

 

 

 1.  

Τραχειοσωλήνας απλός, Νο 6

τμχ

1

 

 

 1.  

Τραχειοσωλήνας απλός, Νο 7

τμχ

1

 

 

 1.  

Τραχειοσωλήνας απλός, Νο 8

τμχ

1

 

 

 1.  

Τραχειοσωλήνας απλός, Νο 9

τμχ

1

 

 

 1.  

Τραχειοσωλήνας απλός, Νο 10

τμχ

1

 

 

 1.  

Τραχειοσωλήνας απλός, Νο 11

τμχ

1

 

 

 1.  

Βελονοκάτοχο Mayo-Hegar, 15 cm

τμχ

2

 

 

 1.  

Λαβίδα Mosquito ευθεία, 13 cm

τμχ

6

 

 

 1.  

Λαβίδα ανατομική ευθεία, 15 cm

τμχ

2

 

 

 1.  

Λαβίδα χειρουργική, 16 cm

τμχ

2

 

 

 1.  

Λαβίδα αιμοστατική 21 cm

τμχ

6

 

 

 1.  

Λαβίδα αιμοστατική 16 cm

τμχ

4

 

 

 1.  

Ψαλίδι Mayo ευθύ, 17 cm

τμχ

3

 

 

 1.  

Χειρουργικά ρούχα,

(γυναικεία χειρουργική μπλούζα L

και παντελόνι L)

τμχ

1

 

 

 1.  

Αποροφήσιμο ράμμα ups 0,

βελόνα 40 mm, ½ κύκλου,

αντιστρόφως κόπτουσα, 75 cm

τμχ

50

 

 

 1.  

Αποροφήσιμο ράμμα ups 2-0,

βελόνα 40 mm, ½ κύκλου,

αντιστρόφως κόπτουσα, 75 cm

τμχ

20

 

 

 1.  

Αποροφήσιμο ράμμα ups 3-0,

βελόνα 40 mm, ½ κύκλου,

αντιστρόφως κόπτουσα, 75 cm

τμχ

20

 

 

 1.  

Μη αποροφήσιμο ράμμα ups 2-0,

βελόνα 30 mm, 1/8 κόπτουσα, 100 cm

τμχ

20

 

 

 1.  

Ράμμα αποροφήσιμο 3-0,

 κόπτουσα βελόνα 3/8  30mm, 70 cm

τμχ

50

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

ΦΠΑ 23%

 

 

 

 

 

Γ. ΣΥΝΟΛΟ