• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Σύναψη συμβάσεων διαχείρισης ΑΗΗΕ , ΟΤΚΖ, λιπαντικών και συσσωρευτών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2939/2001 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/2010 (19/8/2015 - 28/8/2015)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Σύναψη συμβάσεων διαχείρισης ΑΗΗΕ , ΟΤΚΖ, λιπαντικών και συσσωρευτών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2939/2001 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Αλεξανδρούπολη …/…/2015

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                             Αρ. Πρωτ. :  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για τη Σύναψη συμβάσεων διαχείρισης ΑΗΗΕ , ΟΤΚΖ, λιπαντικών και συσσωρευτών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2939/2001 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/2010.

                                                           

Έχοντας υπόψη :

1.      Το άρθρο 7 του Ν.2939/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/2010 , οι ΟΤΑ υποχρεώνονται να οργανώνουν συστήματα ή να συμμετέχουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και λοιπών αποβλήτων εγκεκριμένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης  ( Ε.Ο.ΑΝ. )  πέραν των αστικών απορριμμάτων, όπως οι ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές, ( Α.Η.Η.Ε. ) οι λαμπτήρες, τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά , οι συσσωρευτές  και τα  Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής ( Ο.Τ.Κ.Ζ. ) , με τη μη συμμετοχή τους να συνιστά παράβαση και να επιφέρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις , σύμφωνα με το άρθρο 20 του ίδιου νόμου , όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.      Το ότι κατά τη συμμετοχή του Δήμου σε αυτά τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και λοιπών αποβλήτων υφίσταται και ανταποδοτικό προς το Δήμο όφελος,  ανάλογα με την συλλεγόμενη ποσότητα των συγκεκριμένων αποβλήτων , το χρηματικό ύψος του οποίου ορίζεται κάθε φορά από τις αντίστοιχες συμβάσεις.

3.      Την άμεση ανάγκη απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής από τον ευρύτερο Καλλικρατικό Δήμο Αλεξανδρούπολης.

4.      Την με αριθ. 283/2015 Απόφαση Δ.Σ. περί σύναψης σχετικών συμβάσεων με πιστοποιημένους φορείς διαχείρισης ΑΗΗΕ, ΟΤΚΖ , χρησιμοποιημένων λιπαντικών και συσσωρευτών.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

να καταθέσουν στο Δήμο σχετικό αίτημα, το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν την επικαιροποιημένη έγκρισή τους από τον Ε.Ο.ΑΝ, σχετικά με το είδος , ή συνδυασμό ειδών από τα ανωτέρω απόβλητα που διαχειρίζονται, το αργότερο έως 28-8-2015.

και υπόψη του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου μας, Λεωφόρος Δημοκρατίας 306 , 1ος όροφος, τηλ. 2551064274 .

Η έδρα της επιχειρήσεως των ενδιαφερομένων θα πρέπει να βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης, για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αποκομιδή και περισυλλογή των εν λόγω αποβλήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κατηγορία των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής ( Ο.Τ.Κ.Ζ. ), θα πρέπει , πέραν της πιστοποίησης διαχείρισής τους, να κατέχουν και κατάλληλο γερανοφόρο όχημα για την περισυλλογή τους.

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι 4ετής με δυνατότητα επέκτασής τους, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των συμβαλλομένων.

Η επιλογή του αναδόχου ανήκει στην απόλυτη κρίση του Δ.Σ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης,

η δε ανάθεση θα γίνει με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.