• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η για την για την εκμίσθωση δύο (2) καταστημάτων (7/10/2015 - 21/10/2015)
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η για την για την εκμίσθωση δύο (2)  καταστημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

          Αλεξανδρούπολη  7  Οκτωβρίου 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ

 

 

Ν Ο Μ Ο Σ     

Ε  Β  Ρ  Ο  Υ

 

 

 

Δ Η Μ Ο Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

          

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

         Αριθ. Πρωτ:

57322

ΤΜΗΜΑ

ΕΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΤ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

 

Ταχ. Δ/νση     Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες

   (

F A X

: Λ. Δημοκρατίας 306

: 681 00  Αλεξανδρούπολη

:Παπαδόπουλος Κ.

: 25510-64199

: 25510-64223

 

 

                                                   

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο  Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης διακηρύσσει ότι :

 

   Την 21η του μηνός Οκτωβρίου του έτους  2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και  από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ.  θα γίνει στο Δημαρχείο η φανερή, προφορική και  πλειοδοτική δημοπρασία για την για την εκμίσθωση δύο (2)  καταστημάτων  το μεν πρώτο στην οδό Δημητρίου Καραολή και Πλατείας Ελευθερίας, στην Αλεξανδρούπολη, συνολικής επιφάνειας 51,00 τ.μ και το δεύτερο στην οδό Πλατείας Ελευθερίας, αριθ. 6, στην Αλεξ/πόλη, συνολικής επιφάνειας 60,00 τ.μ .,σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, το άρθρο 192 του Ν. 3463/06,  και τους όρους που αναφέρονται στην 377/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

   Ως όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 400 € ανά μήνα με ετήσια αναπροσαρμογή κατά 3% επί του εκάστοτε αναπροσαρμοζόμενου καταβαλλόμενου μισθώματος.

   Η δημοπρασία θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

   Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε οκτώ  (8) χρόνια από την υπογραφή του συμφωνητικού εκμίσθωσης ακινήτου.

   Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

         Για τα φυσικά πρόσωπα

Για τα φυσικά πρόσωπα θα προσκομιστούν: α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του ιδίου και του αξιόχρεου εγγυητή του από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για χρέη προς το Δημόσιο, β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα η στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρηματικού ύψους τετρακόσια ογδόντα  ευρώ (480 €), η οποία θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή του συμφωνητικού με εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσοστό 10% επί του επιτευχθησομένου μισθώματος, για το σύνολο των μηνών μισθώσεως. γ) Βεβαίωση απ το Δημοτικό Ταμείο περί μη οφειλής στον Δήμο Αλεξανδρούπολης του ιδίου και του εγγυητή του και σε περίπτωση νομικού προσώπου των εταίρων αυτής δ) Πιστοποιητικό οικείου Πρωτοδικείου του τελευταίου τριμήνου ότι δεν βρίσκεται σε πτώχευση ή άλλο νομικό περιορισμό για την άσκηση εμπορικών πράξεων. ε) Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει πλήρη διεύθυνση , τηλέφωνο για την επικοινωνία της Επιτροπής Διαγωνισμού μαζί του. ζ) ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο συμμετοχής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό , εφόσον ο διαγωνιζόμενος εκπροσωπείται με άλλο φυσικό πρόσωπο , στον οποίο παρέχει την εξουσιοδότηση να συμμετέχει στο διαγωνισμό και να υποβάλλει οικονομική προσφορά, η) βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Επαγγελματικών ή Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του τελευταίου τριμήνου της έδρας του, θ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσης διακήρυξης ανεπιφύλακτα,

ι) Υπεύθυνη Δήλωση ότι περιέρχεται μετά τη λύση ή τη λήξη της σύμβασης στην κυριότητα του Δήμου, χωρίς υποχρέωση του Δήμου και χωρίς δικαίωμα του μισθωτή να τα αφαιρέσει, με ποινή αποζημίωσης σε διαφορετική περίπτωση.

      Για τα νομικά πρόσωπα

Για τα νομικά πρόσωπα , θα προσκομιστούν όλα τα ανωτέρω που αφορούν εταιρεία και τους νόμιμους εκπροσώπους της, καθώς τα έγγραφα νομιμοποίησης και της εκπροσώπησης της εταιρείας στη συγκεκριμένη δημοπρασία (απόφαση Δ.Σ για συμμετοχή στη δημοπρασία ειδικό πληρεξούσιο εκπροσώπησης).

   Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης θα επιβαρύνει τον πλειοδότη.

   Περισσότερες πληροφορίες για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων και  Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στα τηλέφωνα:2551 0 64218 και 64199.

 

 

Ο   Δήμαρχος

 

 

 

Ευάγγελος Λαμπάκης