• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ANAKOΙΝΩΣΗ Διενέργειας της ¨ Προμήθειας και εγκατάστασης σειρήνας συναγερμού Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (5/11/2015 - 13/11/2015)
  ANAKOΙΝΩΣΗ Διενέργειας της  ¨ Προμήθειας και εγκατάστασης σειρήνας συναγερμού Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 Αρ. Μελέτης:   72 /2015

Αρ. Πρωτ.: 62667/05-11-2015

¨ Προμήθεια και εγκατάσταση    σειρήνας συναγερμού

(Eισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού)¨

 

                                                          ANAKOΙΝΩΣΗ

Διενέργειας της  ¨ Προμήθειας και εγκατάστασης σειρήνας συναγερμού

 (Eισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού)

Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης  ανακοινώνει τη διενέργεια της ¨Προμήθειας και εγκατάστασης σειρήνας συναγερμού  (Eισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού)¨, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.  

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 4.993,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του  προϋπολογισμού  του Δήμου  Αλεξανδρούπολης  για το 2015 στον Κ.Α. 00.6722.001.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη μελέτη.

 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δεκτοί στην πρόσκληση γίνονται προμηθευτές που είναι εγγεγραμμένοι στο  οικείο  Επιμελητήριο για  το συγκεκριμένο αντικείμενο.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν, πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την ημέρα Παρασκευή 13/11/2015 και ώρα 12:00 π.μ. τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά, υπόψη του κ. Βαγγέλη Σιδερά (Τμήμα Προμηθειών – Δήμος Αλεξανδρούπολης – Λ. Δημοκρατίας 306- 68 132 Αλεξανδρούπολη, Τηλ.: 2551064174)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης.

β) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου.

γ) Τεχνική προσφορά (να περιλαμβάνει prospects και τεχνικά στοιχεία) .

δ) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο).

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

 

                                                           

 

                                   

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  72/2015

ΕΡΓΟ: ¨Προμήθεια και εγκατάσταση σειρήνας συναγερμού

(Eισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού)¨

 

 

                                            ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

       Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια και εγκατάσταση ενός συγκροτήματος ηλεκτροκίνητης σειρήνας συναγερμού με τον πίνακα αυτοματισμού της και όλα τα απαραίτητα υλικά που απαιτούνται για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία της.

H ανάγκη της  προμήθειας κρίνεται απαραίτητη σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5310/7/2/8-ι΄ έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Άμυνας Αλεξανδρούπολης.

H ηλεκτροκίνητη σειρήνα συναγερμού θα τοποθετηθεί στο κτίριο ¨ΜΥΛΟΙ ΜΑΣΟΥΡΑ¨  του Δήμου.

       Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των  4.993,80 με Φ.Π.Α.

 

 

 

 

                                                                       Αλεξανδρούπολη    04-09-2015

 

                                                                                                                     -Ο-

                                                       ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

                                                                                              ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                                                            ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  72 /2015

ΕΡΓΟ: ¨Προμήθεια και εγκατάσταση σειρήνας συναγερμού

(Eισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού)¨

 

                    

 

 

         

 

                                    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ      

 

 

1. Συγκρότημα ηλεκτροκίνητης σειρήνας συναγερμού

Το συγκρότημα ηλεκτροκίνητης σειρήνας συναγερμού θα αποτελείται από τα παρακάτω βασικά τμήματα:

1.Ηλεκτροκινητήρας

2.Ηχητικό συγκρότημα(αποτελείται από πτερωτή, σταθερό κέλυφος,

προστατευτικό πλέγμα, μεταλλικό κάλυμμα)

3.Κιβώτιο χειρισμού

4.Μεταλλικό υπόβαθρο για την τοποθέτησή της στο δάπεδο

Η ηλεκτροκίνητη σειρήνα θα τίθεται σε λειτουργία από έναν ηλεκτροκινητήρα

τριφασικό, ικανό να λειτουργήσει στο ηλεκτρικό τριφασικό δίκτυο της χώρας,

τάσεως 400V - 50Hz.

 

Ηλεκτροκινητήρας

Η ηλεκτροκίνητη σειρήνα τίθεται σε λειτουργία από ένα ασύγχρονο ειδικό

τριφασικό ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα.

α) Είναι κάθετης έδρασης και λειτουργεί κάθετα φέροντας κατάλληλους

ένσφαιρους τριβείς χωρίς κραδασμούς

β) Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι στεγανού τύπου, προστασίας ΙΡ 55, προς προφύλαξη από υγρασία και σκόνη της ατμόσφαιρας δεδομένου ότι εγκαθίσταται στο ύπαιθρο

γ) Οι ακροδέκτες σύνδεσης του κινητήρα με το δίκτυο θα βρίσκονται εντός

στεγανού κουτιού με στυπιοθλίπτες για το καλώδιο σύνδεσης

δ) Είναι τριφασικός ασύγχρονος-βραχυκλωμένου δρομέα συνδεόμενος σε δίκτυο

εναλλασσόμενου ρεύματος τάσης 230V/400V – 50Hz κατά τρίγωνο.

ε) Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι κατάλληλος για την απ’ ευθείας ζεύξη με το εθνικό

δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος της ΔΕΗ, ονομαστικής τάσης 400V-50Hz.

ζ) Η ονομαστική ισχύς του ηλεκτροκινητήρα θα είναι της τάξης 3 έως4 hp, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία με τις διατάξεις του συστήματος τηλεχειρισμού και παροχής.

η) Επί του ηλεκτροκινητήρα και σε εμφανές σημείο θα υπάρχει μεταλλική πλάκα

με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ηλεκτροκινητήρα.

θ) Το κάτω μέρος του ηλεκτροκινητήρα θα είναι διαμορφωμένο σε επίπεδη βάση

για τη στερέωσή του με κοχλίες σε κατάλληλο μεταλλικό υπόβαθρο.

 

Κιβώτιο χειρισμού

α) Το κιβώτιο χειρισμού της ηλεκτροκίνητης σειρήνας θα είναι κατασκευασμένο

από μεταλλικό αντισκωριακό υλικό απολύτως στεγανό ώστε να εξασφαλίζεται η

μηχανική αντοχή του καθώς και η προστασία των εντός αυτού υπαρχόντων

οργάνων από τη σκόνη και την υγρασία.

β) Το κιβώτιο χειρισμού θα έχει τις κατάλληλες διαστάσεις με σκοπό να χωρούν

όλα τα απαραίτητα όργανα χειρισμού καθώς και το βοηθητικό κύκλωμα

τηλεχειρισμού χαμηλής τάσης (42V) με τον ηλεκτρονόμο και τα παρελκόμενά του,

ώστε να είναι συμβατή η όλη διάταξη με το σύστημα τηλεχειρισμού της υπηρεσίας

ΠΣΕΑ.

Το κιβώτιο χειρισμού θα περιέχει τα παρακάτω όργανα και θα έχει τις παρακάτω

προδιαγραφές:

1. Γενικό διακόπτη ζεύξης της σειρήνας με το δίκτυο

2. Αυτόματο διακόπτη με θερμικό για την προστασία του ηλεκτροκινητήρα

3. Ανάλογες προς τις 3 γραμμές (τριφασικό) αυτόματες ασφάλειες (με

αυτόματη επαναφορά)

4. Κομβία χειρισμού για τα σημεία έναρξης και λήξης του συναγερμού

5. Πλήρες σύστημα γεφύρωσης όλων των μεταλλικών οργάνων και του

κιβωτίου(γείωση).

6. Σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας του κιβωτίου χειρισμού πλαστικοποιημένο

και στερεωμένο σε εμφανές σημείο εντός του κιβωτίου χειρισμού.

7. Ασφάλιση του κιβωτίου χειρισμού με κλειδί

8. Το κιβώτιο θα είναι βαμμένο με κατάλληλο χρώμα

9. Το κιβώτιο στην πίσω θέση θα φέρει σύστημα αναρτήσεως σε κατακόρυφη

θέση

10.Βοηθητικό κύκλωμα χαμηλής τάσης (42V) απολύτως συμβατό για άμεση

σύνδεση στο σύστημα τηλεχειρισμού ΣΑΤ/ΗΣΣ.

 

Μεταλλικό υπόβαθρο

Το μεταλλικό υπόβαθρο σκοπό έχει την ανύψωση όλου του συστήματος της

σειρήνας στο επιθυμητό ύψος των 1,8m από το δάπεδο. Θα διαθέτει τρία πόδια

τουλάχιστον.

Το μεταλλικό υπόβαθρο στο πάνω μέρος θα φέρει επίπεδη πλάκα με οπές για τη

σταθερή τοποθέτηση και προσαρμογή της βάσης του ηλεκτροκινητήρα και της

σειρήνας(σύσφιξη με κοχλίες)

Στο κάτω μέρος θα υπάρχουν πέλματα ικανά για την πάκτωση ή την επί δαπέδου

στερέωσή του.

 

Ηχητικό συγκρότημα

1.Ο πτερυγιοφόρος δίσκος του ηχητικού συγκροτήματος θα είναι

κατασκευασμένος από ελαφρύ κράμα μετάλλου, επιμελημένης κατασκευής και

βαμμένος με προστατευτική βαφή, για την πλήρη προστασία από την έκθεση στο

περιβάλλον.

2.Η περιστροφή του πτερυγιοφόρου δίσκου, επιτυγχάνεται με τον

ηλεκτροκινητήρα της σειρήνας με τον οποίο συνδέεται κατάλληλα και

περιστρέφεται εντός του σταθερού μεταλλικού κελύφους του ηχητικού

συγκροτήματος

3.Το μεταλλικό κέλυφος του ηχητικού συγκροτήματος θα είναι κατασκευασμένο

από ανθεκτικό ελαφρύ μέταλλο και θα υπάρχει απ’ αυτού η ένδειξη περιστροφής

της πτερωτής της σειρήνας (ενδεικτικό βέλος).

4.Το κέλυφος της σειρήνας καθώς και εσωτερικό μέρος αυτής θα προστατεύεται

από κατάλληλο μεταλλικό ανθεκτικό πλέγμα, βαμμένο κατάλληλα για να εμποδίζει

τη διείσδυση πτηνών κλπ, εντός του εσωτερικού περιστρεφόμενου μέρους της

σειρήνας.

5.Ο παραγόμενος ήχος της σειρήνας θα είναι 400-600Hz

6.Το κάλυμμα της σειρήνας θα είναι κατασκευασμένο από έλασμα συνδεόμενο

σταθερά(εφαπτόμενο ώστε να βοηθά στην αντανάκλαση του ήχου) με το κύριο

σώμα της σειρήνας, βαμμένο με 2 στρώσεις μινίου και ανθεκτικού ελαιοχρώματος

ή και από σκληρό fiberglass νέας τεχνολογίας που αντέχει περισσότερο στις

δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

7.Η εμβέλεια της σειρήνας, ελεγχόμενη με κατάλληλο όργανο (ντεσιμπελόμετρο)

θα δίνει τις ακόλουθες μετρήσεις:

Α. μετρήσεις προς μία κατεύθυνση σε κατάσταση νηνεμίας από τη θέση σειρήνας

Απόσταση 30m: 100-105db

Απόσταση 60m: 90-95db

Απόσταση 120m: 80-85db

Β. μετρήσεις σε σταυρό από τη θέση σειρήνας, σε κατάσταση νηνεμίας, κατά την οποία λαμβάνονται 4 ενδείξεις οργάνων.

Μέση τιμή 240m 82db ± 2%

Μέση τιμή 500m 74db ± 2%

 

Βάση

1.Η βάση της σειρήνας αποτελείται από ένα τεμάχιο που συναρμολογείται και

αποσυναρμολογείται εύκολα από το μεταλλικό υπόβαθρο ώστε η σειρήνα να

μπορεί να μεταφερθεί εύκολα από τρία άτομα (ή και από 2 άτομα).

2.Το ύψος της σειρήνας με το υπόβαθρο και τη βάση του κινητήρα θα είναι

περίπου 2,5m και το βάρος της σειρήνας είναι περίπου 55kg.

3.Η σειρήνα και η βάση της θα είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικά μέταλλα και

θα προστατεύονται με δύο στρώσεις μινίου και ελαιοχρώματος

4.Το κάτω μέρος της βάσης θα φέρει κατάλληλα πέδιλα για την καλή και ταχεία στερέωσή της στο δάπεδο ή τη σταθεροποίησή της με άλλο βάρος.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η ηλεκτροκίνητη σειρήνα θα πρέπει να καλύπτεται από γραπτή εγγύηση καλής

λειτουργίας δύο (2) ετών και παροχής ανταλλακτικών για τουλάχιστον επτά (7)

έτη.

Θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αρμόδιων Υπουργείων και θα φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας.

Επίσης θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το σύστημα Αυτόματου

Τηλεχειρισμού της υπηρεσίας ΠΣΕΑ (ΣΑΤ/ΗΣΣ).

 

 

     Αλεξ/πολη  04-09-2015                                                                                                     Αλεξ/πολη  04-09-2015   

                                                                                                                                                                       ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                  

                                                                                                                                                         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                                           

           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                                                             ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ                                                      

                                                                                                                                                                    ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

 

                                                                                                                                  

 ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                                       ΚΑΒΟΥΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                         

ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                                                                                                   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  72 /2015

ΕΡΓΟ: ¨Προμήθεια και εγκατάσταση σειρήνας συναγερμού

(Eισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού)¨

 

 

                           ΓΕΝΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

ΑΡΘΡΟ  1:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Η συγγραφή αυτή ισχύει για την εκτέλεση των παντός Δημοτικών ή Κοινοτικών Προμηθειών, των οποίων η δαπάνη βαρύνει τη διαχείριση των Ο.Τ.Α.

 

ΑΡΘΡΟ  2:  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΠΟΥ  ΙΣΧΥΟΥΝ

Οι Δημοτικές και Κοινοτικές προμήθειες εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπουργική απόφαση υπ΄ αριθμ.11389/93)

 

ΑΡΘΡΟ  3:  ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών προμηθειών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούμενης προμήθειας τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημοσίων Έργων και Εμπορίου, που αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τις προδιαγραφές.

 

ΑΡΘΡΟ 4:  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :

α. η διακήρυξη (ή η ανακοίνωση διενέργειας)

β. η τεχνική περιγραφή

γ. η γενική συγγραφή υποχρεώσεων

δ. η προσφορά

ε. ο προϋπολογισμός (ενδεικτικός) της μελέτης

στ. η σύμβαση

 

ΑΡΘΡΟ 5:  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε δύο  (_2_) μήνες.

 

 

ΑΡΘΡΟ 6:  ΦΟΡΟΙ    ΤΕΛΗ    ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 7:  ΧΡΟΝΟΣ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο χρόνος για την καλή ποιότητα της προμήθειας ορίζεται σε δύο έτη (_2_) έτη από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη ή αδικαιολόγητη φθορά της προμήθειας, εκτός αν αυτή προέρχεται από ανωτέρα βία ή κακή χρήση, οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

 

ΑΡΘΡΟ 8:  ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται με την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Ο.Τ.Α. ύστερα από τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής του Δήμου ή της Κοινότητας, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

 

           

 

     

     Αλεξ/πολη  04-09-2015                                                                                                     Αλεξ/πολη  04-09-2015   

                                                                                                                                                                       ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                  

                                                                                                                                                         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                                          

           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                                                             ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ                                                      

                                                                                                                                                                    ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

 

                                                                                                                                 

 ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                                       ΚΑΒΟΥΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                         

ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                                                                                                   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  72 /2015

ΕΡΓΟ: ¨Προμήθεια και εγκατάσταση σειρήνας συναγερμού

(Eισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού)¨

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ενδεικτικός)

 

 

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ε/Μ

α/τ.

ποσ.

 

Τ/Μ

ΔΑΠΑΝΗ

   1

Συγκρότημα ηλεκτροκίνητης σειρήνας συναγερμού

Τεμ.

1.

1,00

4.060,00

4.060,00

 

                  ΣΥΝΟΛΟ :

4.060,00

                Φ.Π.Α 23% :

933,80

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ      ΔΑΠΑΝΗ:

4.993,80

 

         Αλεξ/πολη  04-09-2015                                                                                               Αλεξ/πολη  04-09-2015   

                                                                                                                                                                       ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                  

                                                                                                                                                         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                                          

           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                                                             ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ                                                       

                                                                                                                                                                    ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

 

                                                                                                                                  

 ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                                       ΚΑΒΟΥΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                          

ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                                                                                                   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ