• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ (26/7/2016 - 10/8/2016)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΚΑΙ  ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΦΕΡΕΣ 26/07/2016

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                            Αρ.πρωτ. :  35271

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΚΑΙ  ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΩΝ

ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης , Ευάγγελος Λαμπάκης διακηρύσσει ότι:

 

      Την 10Η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη:

1) από ώρα 10:00πμ έως 10:30πμ για την εκμίσθωση έκτασης στο Ο.Τ. 122, έκτασης 2.500τμ , για την εγκατάσταση Λούνα Πάρκ,  κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 και

2) από 10:30πμ έως 11:00πμ για την εκμίσθωση έκτασης στο  Ο.Τ. 133 , έκτασης 1.527,60τμ για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιδειών, κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη της 14ης Σεπτεμβρίου 2016,

θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Φερών, ενώπιον Επιτροπής, οι αντίστοιχες  φανερές, προφορικές και πλειοδοτικές δημοπρασίες .

    Κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των  3.000,00€ για την εγκατάσταση Λούνα Παρκ και το ποσό των 850,00€ για τις ψυχαγωγικές παιδειές.

Η μίσθωση αρχίζει από  2/9/2016 και λήγει στις 18/9/2016 και για τις δυο δραστηριότητες.

Στις δημοπρασίες γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού  ίσου προς το 1/10 του οριζομένου στην διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς υπέρ του Δήμου Αλεξ/πολης, φορολογική ενημερότητα (μόνο για την εγκατάσταση Λούνα Παρκ ) και δημοτική ενημερότητα.

Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες έχουν οι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν τη σχετική άδεια λειτουργίας  και όσοι έχουν πιστοποιητικά καταλληλότητας από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και τις σχετικές διατάξεις.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες μπορούν  οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν από την οικονομική υπηρεσία της Δημοτικής Ενότητας Φερών , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , τηλ. επικοινωνίας 2555350053 .

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ