• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η για την εκμίσθωση καταστήματος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ εντός Πάρκου Αλτιναλμάζη (5/9/2016 - 12/9/2016)
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η για την εκμίσθωση καταστήματος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  εντός Πάρκου Αλτιναλμάζη

                

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

       Αλεξανδρούπολη 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ

 

 

Ν Ο Μ Ο Σ     

Ε  Β  Ρ  Ο  Υ

 

 

 

Δ Η Μ Ο Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

          

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

      Αριθ. Πρωτ:

42023

ΤΜΗΜΑ

ΕΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΤ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

 

Ταχ. Δ/νση     Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες

   (

F A X

: Λ. Δημοκρατίας 306

: 681 00  Αλεξανδρούπολη

: Παπαδόπουλος Κων/νος

: 25510-64199

: 25510-64142

 

 

                                                   

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο  Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης διακηρύσσει ότι :

 

   Την 12η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους  2016, ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και  από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ.  θα γίνει στο Δημαρχείο  φανερή και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση καταστήματος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ «επιχείρηση μαζικής εστίασης προχείρου  γεύματος ζεστής & κρύας κουζίνας»  βρίσκεται εντός Πάρκου Αλτιναλμάζη, στην Αλεξανδρούπολη, συνολικής επιφάνειας κτιρίου 596,20 τ.μ με εξώστες 172,90 τ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, το άρθρο 192 του Ν. 3463/06,  και τους όρους που αναφέρονται στις 93/2016 , 194/2016,  268/2016 & 312/2016  Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ειδικά για τα δύο (2) πρώτα έτη της μίσθωσης συμφωνείται υπό των συμβαλλομένων μερών ότι έναντι του οφειλομένου μισθώματος ο μισθωτής μεταβιβάζει την κυριότητα των υπ αυτού αγορασθησόμενου μηχανικού εξοπλισμού (φορητά ψυγεία – κουζίνες – κ.λ.π.)του μισθίου καταστήματος ισόποσης αξίας , (βάση των σχετικών τιμολογίων αγοράς ή ανάλογων φορολογικών παραστατικών) και το οποίο θα παραμείνει στο μίσθιο κατάστημα μετά την λύση της μίσθωσης, λειτουργικό και σε άριστη κατάσταση ”.

   Ως όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των  χιλίων  ευρώ   (1.000,00) € ανά μήνα με ετήσια αναπροσαρμογή κατά 3% επί του εκάστοτε αναπροσαρμοζόμενου καταβαλλόμενου μισθώματος.

   Η δημοπρασία θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

   Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξη (6) χρόνια με δικαίωμα παράτασης  για ακόμη τρία (3) χρόνια και αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού εκμίσθωσης ακινήτου.

   Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:       

       Για τα φυσικά πρόσωπα

Για τα φυσικά πρόσωπα θα προσκομιστούν : 1)Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, του ιδίου και του εγγυητή του 2) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αξίας 1.200 € , 3) Βεβαίωση απ το Δημοτικό Ταμείο περί μη οφειλής στον ΔΗΜΟ Αλεξ/πολης του ιδίου και του εγγυητή του και σε περίπτωση νομικού προσώπου των εταίρων αυτής 4)Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα φαίνεται ότι δεν έχει καταδικασθεί σε αξιόποινη πράξη που τον εμποδίζει να εκδώσει στο όνομά του άδεια λειτουργίας καταστήματος 5)Πιστοποιητικό οικείου Πρωτοδικείου του τελευταίου τριμήνου ότι δεν βρίσκεται σε πτώχευση ή άλλο νομικό περιορισμό για την άσκηση εμπορικών πράξεων. 6) Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει πλήρη διεύθυνση , τηλέφωνο για την επικοινωνία της Επιτροπής Διαγωνισμού μαζί του. 7)ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο συμμετοχής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό , εφόσον ο διαγωνιζόμενος εκπροσωπείται με άλλο φυσικό πρόσωπο , στον οποίο παρέχει την εξουσιοδότηση να συμμετέχει στο διαγωνισμό και να υποβάλλει οικονομική προσφορά, 8)βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Επαγγελματικών ή Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του τελευταίου τριμήνου της έδρας του, 9)Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσης διακήρυξης ανεπιφύλακτα, 10) Βεβαίωση περί μη οφειλής του ιδίου και του εγγυητή του , από  τον ασφαλιστικό φορέα 11) Υπεύθυνη Δήλωση ότι κάθε άλλη μόνιμη εγκατάσταση που θα πραγματοποιηθεί επί του  μισθίου σύμφωνα με τη σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία, περιέρχεται μετά τη λύση ή τη λήξη της σύμβασης στην κυριότητα του Δήμου, χωρίς υποχρέωση του Δήμου και χωρίς δικαίωμα του μισθωτή να τα αφαιρέσει, με ποινή αποζημίωσης σε διαφορετική περίπτωση.

     Για τα νομικά πρόσωπα

Για τα νομικά πρόσωπα , θα προσκομιστούν όλα τα ανωτέρω που αφορούν εταιρεία και τους νόμιμους εκπροσώπους της, καθώς τα έγγραφα νομιμοποίησης και της εκπροσώπησης της εταιρείας στη συγκεκριμένη δημοπρασία (απόφαση Δ.Σ για συμμετοχή στη δημοπρασία ειδικό πληρεξούσιο εκπροσώπησης).

   Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης θα επιβαρύνει τον πλειοδότη.

   Περισσότερες πληροφορίες για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων και  Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στα τηλέφωνα:2551 0 64218 και 64199.

 

 

Ο   Δήμαρχος

 

 

Ευάγγελος Λαμπάκης