• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση για την εκμίσθωση Αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Δικέλλων - Μάκρης (14/12/2016 - 21/12/2016)
Φανερή, προφορική και  πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση  για την εκμίσθωση Αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Δικέλλων - Μάκρης

                

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Αλεξανδρούπολη  14  Δεκεμβρίου  2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ

 

 

Ν Ο Μ Ο Σ     

Ε  Β  Ρ  Ο  Υ

 

 

 

Δ Η Μ Ο Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

          

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Αριθ. Πρωτ:

59577

ΤΜΗΜΑ

ΕΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΤ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

 

Ταχ. Δ/νση     Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες

   (

F A X

: Λ. Δημοκρατίας 306

: 681 00  Αλεξανδρούπολη

: Κων/νος Παπαδόπουλος

: 25510-64199

: 25510-64223

 

 

                                                    

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο  Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης διακηρύσσει ότι :

 

Την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους  2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και  από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ.  θα γίνει στην Αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης η φανερή, προφορική και  πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση  για την εκμίσθωση Αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Δικέλλων - Μάκρης σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ 270/81, του Ν. 3463/2006 του  Ν. 3852/2010 και την 475/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ως όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των δέκα πέντε 15 € το στρέμμα ετησίως.

Η δημοπρασία θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε Έξι (6) χρόνια από την υπογραφή του συμφωνητικού εκμίσθωσης ακινήτου.

Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

 α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, χρηματικού ποσού (10%) επί της αρχικής τιμής σε ευρώ, η οποία θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή του συμφωνητικού με εγγυητική καλής εκτέλεσης.

β) Βεβαίωση από το Δημοτικό Ταμείο περί μη οφειλής στο Δήμο Αλεξανδρούπολης του ιδίου και του αξιόχρεου εγγυητή του,

γ) Φορολογική ενημερότητα του ιδίου και του αξιόχρεου εγγυητή του από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων γραφείο  Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στα τηλέφωνα:2551 0 64218 και 64199.

                                                            

Ο   Δήμαρχος

 

 

 

Ευάγγελος Λαμπάκης