• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών 2009-2010 (16/11/2009 - 31/12/2009)
Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών 2009-2010 Προϋπολογισμός: 376.385,10 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.                      ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
                                       & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

                                ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 376.385,10 με Φ.Π.Α. 19%

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :  233/09           ΧΡΗΣΗ:      2009-2010

 

 

                        ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΘΕΜΑ: <<Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών 2009-2010>>.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

      Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό  για την Προμήθεια

Καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών. >>.

 

Έχοντας υπόψη:

α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 <<Κύρωση του Κώδικα Δήμων

και Κοινοτήτων&g